Thẩm đinh dự án đầu tư tại ngân hàng công thương Việt Nam – chi nhánh Thanh xuân, trường hợp dự án đầu tư nhà máy nhựa Phúc Hà

15 7 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:54

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƯƠNG THỊ ANH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH XUÂN, TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU NHÀ MÁY NHỰA PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Nội - 2016 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƯƠNG THỊ ANH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH XUÂN, TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU NHÀ MÁY NHỰA PHÚC Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN PHÚ XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Nội - 2016 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH Error! Bookmark not defined LỜI MỞ ĐẦU .5 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .9 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Tổng quan lý thuyết thẩm định dự án đầu tƣ Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tƣ Error! Bookmark not defined 1.2.2 Bản chất vai trò thẩm định dự án đầu tƣError! Bookmark not defined 1.2.3 Yêu cầu nhiệm vụ đặt thẩm định dự án đầu tƣError! Bookmark not defined 1.3 Thẩm định tài dự án đầu tƣ Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm thẩm định tài DAĐT Error! Bookmark not defined 1.3.2 Sự cần thiết phải thẩm định tài dự án đầu tƣ dƣới góc độ NHTM Error! Bookmark not defined 1.3.3 Nội dung thẩm định tài dự án đầu tƣError! Bookmark not defined 1.3.4 Chất lƣợng thẩm định tài dự án Error! Bookmark not defined 1.3.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng thẩm định tài DAĐT Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Xây dựng giả thuyết đề xuất mơ hình nghiên cứuError! Bookmark not defined 2.2 Thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 2.2.1 Nghiên cứu sơ Error! Bookmark not defined 2.2.2 Nghiên cứu thức Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH XUÂN, TRƢỜNG HỢP DỰ ÁN ĐẦUNHÀ MÁY NHỰA PHÚC Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ năm 2011 - 2015 Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng chất lƣợng thẩm định tài dự án đầuNgân hàng Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 3.2.1 Quy trình thẩm định dự án Vietinbank Thanh Xuân.Error! Bookmark not defined 3.2.2 Phƣơng pháp thẩm định dự án đầu tƣ Vietinbank Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 3.2.3 Nội dung thẩm định tài dự án đầu tƣ Vietinbank Thanh Xuân: Trƣờng hợp dự án nhà máy nhựa Phúc Error! Bookmark not defined 3.2.4 Chất lƣợng thẩm định tài dự án Vietinbank Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 3.2.5 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng thẩm định tài dự án đầuNgân hàng Công ThƣơngViệt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá chất lƣợng thẩm định tài chình dự án đầu tƣ Vietinbank Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kết đạt đƣợc Error! Bookmark not defined 3.3.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 3.3.3 Nguyên nhân Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng phát triển Vietinbank Thanh Xuân thời gian tới Error! Bookmark not defined 4.1.1 Cơ hội thách thức Error! Bookmark not defined 4.1.2 Định hƣớng phát triển chung Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng thẩm định tài dự án đầuNgân hàng Công thƣơng Việt Nam - chi nhánh Thanh xuân Error! Bookmark not defined 4.2.1 Nhóm giải pháp đội ngũ cán thẩm định Error! Bookmark not defined 4.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện phƣơng pháp thẩm định Error! Bookmark not defined 4.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện nội dung thẩm định tài dự án Error! Bookmark not defined 4.2.5 Tăng cƣờng biện pháp đảm bảo tiền vay Error! Bookmark not defined 4.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Đối với Chính phủ Error! Bookmark not defined 4.3.2 Đối với cán bộ, ngành đơn vị có liên quan Error! Bookmark not defined 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Công Thƣơng Việt NamError! Bookmark not defined 4.3.4 Kiến nghị với chủ đầu tƣ Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh nhiều khó khăn, năm 2014 ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục đƣợc trì củng cố, lạm phát đƣợc kiểm sốt, kinh tế tiếp tục tăng trƣởng Tuy nhiên, để thực đƣợc mục tiêu mà Đảng Nhà nƣớc đề ra: đến năm 2020, đƣa Việt Nam trở thành nƣớc Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa (CNH - HĐH) đòi hỏi nƣớc cần phải nỗ lực Trong giai đoạn này, nƣớc ta cần đầu tƣ tập trung vào sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc đại, xây dựng khu cơng nghiệp, khu chế xuất, đổi kỹ thuật công nghệ v.v.v…Điều thực tế vấp phải trở ngại lớn thiếu hụt vốn từ thành phần kinh tế nƣớc Hơn dự án đầu tƣ (DAĐT) nhƣ đòi hỏi số vốn lớn, thời gian hồn vốn lâu mà khơng phải doanh nghiệp (DN), cá nhân đáp ứng Do vậy, trợ giúp từ phía hệ thống Ngân hàng (NH) điều kiện quan trọng để dự án đầu tƣ thực thành cơng Footer Page of 27 Header Page of 27 Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) loại hình doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tài tiền tệ mục tiêu lợi nhuận Mọi hoạt động NH hƣớng tới hiệu kinh tế cách phân tán giảm thiểu rủi ro Trong năm trở lại đây, hệ thống tài giới ln biến động, cạnh tranh quốc gia diễn gay gắt khốc liệt nhằm tranh giành vị thị trƣờng quốc tế Trong bối cảnh hội nhập quốc tế từ Việt Nam gia nhập Tổ chức thƣơng mại giới (WTO) đặt biệt kiện Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), NH nội phải đối mặt với thách thức yếu tố cạnh tranh toàn cầu gây ra, mặt khác phải đẩy nhanh, đẩy mạnh trình thu hút sử dụng vốn, đặc biệt thơng qua việc đầu tƣ vào dự án có hiệu cao để phục vụ cho công CNH - HĐH đất nƣớc theo đƣờng lối, sách Đảng Nhà nƣớc Để thực thi đƣờng lối phát triển kinh tế đó, NH cần trọng đến hoạt động đầu tƣ, đặc biệt hoạt động cho vay vốn đầu tƣ Tuy nhiên hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc, biến động thị trƣờng cạnh tranh, tỷ giá hối đoái thay đổi… Vì vậy, trƣớc DAĐT, Ngân hàng phải tiến hành thẩm định dự án cách toàn diện, kỹ lƣỡng, xem xét xem dự án có khả thi khơng, doanh nghiệp vay vốn có khả hồn vốn, thu lợi nhuận khơng có khả hồn trả nợ gốc lãi cho NH hay khơng trƣớc định đầu tƣ vốn cho dự án Nhƣ vậy, hoạt động thẩm định vừa giúp cho Ngân hàng tránh đƣợc rủi ro vừa đẩy nhanh tốc độ cho vay đồng thời hạn chế tình trạng cho vay hiệu Tuy nhiên thực tế nay, hệ thống NHTM hoạt động hiệu quả, khả cạnh tranh yếu, linh hoạt, nhiều vấn đề bất cập phải kể đến việc lƣợng vốn khổng lồ không thu hồi đƣợc nhiều NH Mặc có nhiều kiến nghị giải pháp đƣa song tình trạng chƣa đƣợc khắc phục Có thể nói, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, nhƣng nguyên nhân quan trọng chất lƣợng thẩm định dự án đầuNgân hàng chƣa đem lại hiệu quả, tồn nhiều bất cập thực tế Footer Page of 27 Header Page of 27 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam (Vietinbank) đƣợc biết đến Ngân hàng lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột ngành Ngân hàng Việt Nam Trong thời gian vừa qua Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân (Vietinbank Thanh Xuân) có tiếp nhận Dự án đầutừ Cơng ty cổ phần đầu tƣ phát triển Phúc với dự án đầu tƣ có tên gọi : “Dự án đầunhà máy nhựa Phúc Hà” - dự án nằm chiến lƣợc phát triển trọng điểm hoạt động cho vay Ngân hàng Trƣớc thực tiễn em chọn đề tài :“Thẩm định dự án đầu ngân hàng công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh xuân, trường hợp dự án đầu Nhà máy nhựa Phúc Hà” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu tổng quát luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định tài dự án đồng thời đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến chất lƣợng thẩm định tài dự án Vietinbank Thanh Xuân Trên sở đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động thẩm định tài dự án Vietinbank Thanh Xuân nói riêng Vietinbank nói chung Để đạt đƣợc mục tiêu đó, tác giả cần nghiên cứu vấn đề sau : - Hệ thống hóa lại lý thuyết sở lý luận thẩm định dự án đầu tƣ nhấn mạnh nội dung thẩm định tài dự án chất lƣợng thẩm định tài (CLTĐTC) dự án đầu tƣ NHTM - Phân tích phản ánh thực trạng hoạt động thẩm định tài dự án Vietinbank Thanh Xuân nói chung trƣờng hợp Dự án đầuNhà máy nhựa Phúc nói riêng - Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến CLTĐTC dự án Vietinbank Thanh Xuân - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao CLTĐTC dự án Vietinbank Thanh Xuân nói riêng Vietinbank nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Footer Page of 27 Header Page of 27 Đối tƣợng nghiên cứu đề tài “Chất lƣợng Thẩm định tài dự án Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân ” Trên sở này, đối tƣợng nghiên cứu có liên quan là: - Những sở lý luận có liên quan đến chất lƣợng thẩm định tài dự án đầu tƣ - Thực tế hoạt động thẩm định tài Vietinbank Thanh Xn sở ví dụ điển hình trƣờng hợp dự án đầuNhà máy nhựa Phúc - Đo lƣờng các tiêu đánh giá chất lƣợng thẩm định tài DAĐT 3.2 Phạm vi giới hạn nghiên cứu Tác giả không sâu nghiên cứu thẩm định DAĐT tất phƣơng diện thẩm định mà trọng đến thẩm định cho vay dự án đầu tƣ dƣới góc độ tài Bên cạnh đó, hạn chế khả nguồn lực trình nghiên cứu, tác giả tập trung nghiên cứu chất lƣợng yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng thẩm định cho vay dự án đƣợc áp dụng Vietinbank Thanh Xuân thực tiễn áp dụng thẩm định cho vay dự án đầuNhà máy nhựa Phúc Phạm vi không gian: đề tài nghiên cứu đƣợc thực Vietinbank Thanh Xuân Công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển Phúc Hà, đơn vị chủ đầudự án Câu hỏi nghiên cứu - Lý thuyết sở nội dung đƣợc thể hoạt động thẩm định tài DAĐT ? - Các tiêu đánh giá CLTĐTC dự án đầu tƣ NHTM ? - Thực trạng chất lƣợng thẩm định tài DAĐT Vietinbank Thanh Xuân ? - Những yếu tố ảnh hƣởng tới CLTĐTC dự án đầu tƣ Vietinbank Thanh Xuân mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến hoạt động thẩm định dự án ? - Những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao CLTĐTC dự án đầu tƣ ? Kết cấu luận văn Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận thẩm định tài dự án đầuNgân hàng thƣơng mại Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng chất lƣợng thẩm định dự án đầuNgân hàng công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, trƣờng hợp dự án đầuNhà máy nhựa Phúc Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao chất lƣợng thẩm định tài dự án đầuNgân hàng công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân CHƯƠNG : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Nhìn chung, vấn đề thẩm định DAĐT đối tƣợng nghiên cứu nhiều nhà kinh tế nƣớc Các báo, luận án, luận văn cơng trình nghiên cứu đƣợc công bố tƣơng đối nhiều Một vài ví dụ đề tài nghiên cứu tài liệu tham khảo có liên quan Phùng Chu Cƣờng, 2006 Nâng cao chất lượng phân tích hiệu tài dự án đầu - trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Trong luận văn này, tác giả trình bày nội dung mặt lý luận khoa học phân tích đánh giá hiệu tài DAĐT Ý nghĩa thực tiễn luận văn đƣa nhận xét, đánh giá thực trạng mặt tích cực mặt hạn chế cơng tác phân tích hiệu tài dự án DN Trên sở Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 tác giả đƣa giải pháp cụ thể, thiết thực gắn liền với hoạt động DN nói chung, trƣờng hợp điển hình Cơng ty Đầu tƣ Phát triển Hạ tầng cơng tác phân tích hiệu tài dự án quan điểm chủ đầu tƣ Qua đó, DN nói chung Cơng ty Đầu tƣ Phát triển Hạ tầng nói riêng vận dụng nhằm hoàn thiện nâng cao chất lƣợng công tác cho dự án cụ thể Các giải pháp mà tác giả đề xuất luận văn giúp cho DN áp dụng có sở đƣa định đắn việc đầudự án, nhằm nâng cao lực cạnh tranh DN Đặng Anh Vinh, 2015 Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu dài hạn Tổng công ty Sông Đà Luận văn Tiến sĩ, Trƣờng Học Viện Tài Chính Luận văn tổng hợp hệ thống hóa sở lý luận thẩm định tài DAĐT, đồng thời phân tích sâu sắc lý luận nội dung đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác thẩm định tài DAĐT Trong luận văn, tác giả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế thẩm định tài DAĐT số quốc gia nhƣ Anh, Úc, Nhật Bản Từ rút kinh nghiệm hữu ích thẩm định tài DAĐT cho DN Việt Nam Đặc biệt từ nguồn số liệu đƣợc lấy từ Tổng công ty Sơng Đà, luận văn nêu đƣợc tranh tồn cảnh thực trạng cơng tác thẩm định tài DAĐT dài hạn nội dung : Thẩm định tổng mức đầu tƣ nguồn tài trợ dự án, dòng tiền dự án đầu tƣ, chi phí sử dụng vốn, phƣơng pháp đánh giá hiệu dự án đầu tƣ, phƣơng pháp đánh giá rủi ro dự án đầu tƣ Thông qua phƣơng pháp chọn mẫu vào phân tích cụ thể dự án đặc trƣng Tổng công ty dự án thủy điện Xekaman 3, luận văn đánh giá hạn chế tìm nguyên nhân hạn chế Nguyễn Phi Sơn, 2013 Hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay theo dự án đầu Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kontum Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại Học Đà Nẵng Trong nghiên cứu luận văn nhƣ tác giả khác nghiên cứu hoàn thiện thẩm định dự án đầu tƣ cho vay NH Tác giả làm rõ vấn Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 đề lý luận dự án đầuthẩm định cho vay theo dự án đầu tƣ NHTM, qua đánh giá thực trạng thẩm định hoạt động cho vay theo dự án chi nhánh thực hiện, kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân Điểm bật luận văn tác giả sử dụng phƣơng pháp đánh giá, phân tích dự án đầu tƣ cách đầy đủ từ phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp điều chỉnh lãi suất chiết khấu, phƣơng pháp giá dòng tiền, phƣơng pháp phân tích độ nhạy, phƣơng pháp dự báo cuối phƣơng pháp độ lệch chuẩn phƣơng pháp đánh giá phân tích dự án đầu tƣ Qua việc phân tích thực trạng sử dụng phƣơng pháp phân tích hiệu tác giả đƣa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay theo dự án cách hiệu Trần Thị Mai Hƣơng, 2006 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thẩm định dự án đầu tƣ Tạp chí xây dựng, số 11, trang 11-12 Trong viết tác giả đƣa yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ bao gồm yếu tố chủ quan yếu tố khách quan Yếu tố chủ quan bao gồm : Nhận thức lãnh đạo tổ chức tín dụng cơng tác thẩm định tài dự án, trình độ cán thẩm định (CBTĐ) dự án, quy trình nội dung phƣơng pháp thẩm định tài dự án, nguồn thơng tin, tổ chức điều hành; Yếu tố khách quan bao gồm: Hành lang pháp lý, chế sách Nhà nƣớc, tác động lạm phát… Trần Thị Mai Hƣơng, 2007 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu thuộc tổng công ty xây dựng điều kiện phân cấp quản lý đầu Luận án Tiến sĩ, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Trong luận án tác giả xem xét tồn diện cơng tác thẩm định dự án để định đầu tƣ tầm vi mô DN ngành xây dựng với vai trò chủ đầu tƣ đặc biệt ngồi vốn ngân sách Nhà nƣớc mà cập đến phƣơng diện công tác thẩm định DAĐT nhƣ: thẩm định, quy trình thẩm định, đội ngũ CBTĐ, vấn đề phân cấp thẩm định, từ tác giả đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định DAĐT thuộc tổng công ty xây dựng Việt Nam điều kiện phân cấp quản lý đầu tƣ chuyển đổi mơ hình hoạt động Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 Vũ Thị Phƣơng Thảo, 2012 Một số vấn đề công tác thẩm định tài dự án đầu Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Nội Luận văn tác giả hệ thống hoá sở lý luận thẩm định DAĐT thẩm định tài DAĐT Trong tác giả có đề cập đến yếu tố ảnh hƣởng đến công tác thẩm định tài DAĐT bao gồm: ngƣời, thơng tin, quy trình, phƣơng pháp thẩm định, sở vật chất kỹ thuật yếu tố khách quan thuộc chủ đầu tƣ, DN quản lý Nhà nƣớc Phần nội dụng cụ thể tác giả tập trung phân tích quy trình, nội dung thẩm định tài DAĐT Ngân hàng Techcombank, nghiên cứu tính thẩm định tài dự án thực tế Nhà máy Sợi Số 3, đánh giá khái quát yếu tố ảnh hƣởng đến cơng tác thẩm định tài dự án dựa yếu tố nêu chƣơng sở lý thuyết Phạm Thanh Tuấn, 2012 Thẩm định tài dự án cho vay trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Nội Luận văn Thạc sĩ, Đại Học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Nội Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phùng Chu Cƣờng, 2006 Nâng cao chất lượng phân tích hiệu tài dự án đầu - trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thu Hà, 2006 Ngân hàng thương mại Nội: NXB Đại học kinh tế Quốc dân Thị Thu Hằng, 2015 Chất lượng thẩm định tài dự án đầu Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại Học Kinh Tế, Đại học Quốc Gia Nội Đinh Thế Hiển, 2008 Lập thẩm định hiệu tài dự án đầu Viện nghiên cứu tin học kinh tế ứng dụng: NXB Thống kê Trần Thị Mai Hƣơng, 2006 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thẩm định dự án đầu tƣ Tạp chí xây dựng, số 11, trang 11-12 Trần Thị Mai Hƣơng, 2007 Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu thuộc thổng công ty xây dựng điều kiện phân cấp quản lý đầu Luận án tiến sĩ, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Lƣu Thị Hƣơng, 2004 Thẩm định tài dự án Nội : NXB Tài Nguyễn Minh Kiều, 2009 Tài doanh nghiệp Nội: NXB Thống kê Nguyễn Minh Kiều, 2008 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng NXB Tài 10 Nguyễn Thanh Liêm, 2014 Quản trị tài Nội: NXB Tài 11 Nguyễn Hòa Nhân, 2002 Hồn thiện phương pháp thẩm định tài dự án đầu hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện Luận văn tiến sĩ kinh tế, Học Viện Tài Chính 12 Nguyễn Năng Phúc, 2013 Phân tích báo cáo tài Nội: NXB Đại học kinh tế Quốc dân Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 13 Trần Thị Phƣợng, 2008 Ảnh hưởng thẩm định dự án đầu trung dài hạn tới hoạt động tín dụng ngân hàng công thương Việt Nam Luận văn thạc sĩ, Đại học Ngoại Thƣơng 14 Peter S.Rose, 1998 dịch sang tiếng việt 2004 Quản trị ngân hàng thương mại Nội: NXB Tài Đại học kinh tế Quốc dân 15 Nguyễn Hải Sản, 2007 Quản trị tài doanh nghiệp Nội: NXB Tài 16 Nguyễn Phi Sơn, 2013 Hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay theo dự án đầu Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kontum Luận văn thạc sĩ, trƣờng Đại Học Đà Nẵng 17 Nguyễn Hữu Tài, 2007 Lý thuyết tài - tiền tệ Nội: NXB Đại học kinh tế Quốc dân 18 Nguyễn Đức Thắng, 2007 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Luận văn Tiến sĩ, Trƣờng Học Viện Ngân Hàng 19 Phạm Thanh Tuấn, 2012 Thẩm định tài dự án cho vay trung dài hạn Ngân hàng Nông ngccchiệp phát triển nông thôn Nội Luận văn thạc sĩ, Đại Học Kinh Tế 20 Vũ Cơng Tuấn, 2007 Phân tích kinh tế dự án đầu Nội: NXB Tài 21 Đặng Anh Vinh, 2015 Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu dài hạn Tổng công ty Sông Đà Luận văn tiến sĩ, Trƣờng Học Viện Tài Chính 22 Lê Yến Xuân, 2007 Thẩm định định cho vay dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất Huỳnh Mai Luận văn tốt nghiệp, Trƣờng Đại Học Cần Thơ Footer Page 15 of 27 ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƯƠNG THỊ ANH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH XUÂN, TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY NHỰA PHÚC HÀ Chuyên ngành:... động cho vay Ngân hàng Trƣớc thực tiễn em chọn đề tài : Thẩm định dự án đầu tư ngân hàng công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh xuân, trường hợp dự án đầu tư Nhà máy nhựa Phúc Hà làm đề tài nghiên... thẩm định dự án đầu tƣ Ngân hàng công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, trƣờng hợp dự án đầu tƣ Nhà máy nhựa Phúc Hà Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao chất lƣợng thẩm định tài dự án đầu tƣ Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm đinh dự án đầu tư tại ngân hàng công thương Việt Nam – chi nhánh Thanh xuân, trường hợp dự án đầu tư nhà máy nhựa Phúc Hà, Thẩm đinh dự án đầu tư tại ngân hàng công thương Việt Nam – chi nhánh Thanh xuân, trường hợp dự án đầu tư nhà máy nhựa Phúc Hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay