Tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở Việt Nam

19 7 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:53

Header Page of 27 Đại học quốc gia hà néi Trờng đại học Kinh tế Trần Đức Hiệp tăng trởng kinh tế phát triển ngời Việt nam Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị M· sè: 62 31 01 01 LuËn ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ ChÝnh trÞ Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS.TS Phạm Văn Dũng Footer Page of 27 Hà nội - 2009 Header Page of 27 Lêi cam ®oan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thực dới hớng dẫn thầy hớng dẫn khoa học Các số liệu trích dẫn đợc sử dụng luận án có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án cha đợc công bố công trình nghiên cứu khác Tác giả luận án Trần Đức Hiệp Footer Page of 27 Header Page of 27 Mơc lơc Lêi cam ®oan Mơc lơc Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng hộp Danh mục hình vẽ đồ thị Phần Mở đầu 11 Chơng 1: 20 Cơ sở lý luận mối quan hệ tăng trởng kinh tế phát triển ngời 1.1 Những vấn đề lý luận phát triển ngời 1.1.1 Quan niƯm ph¸t triĨn ng−êi 20 1.1.2 Néi dung số đặc điểm trình phát triển ngời 31 1.1.3 Một số số tổng hợp đánh giá trình độ phát triển ngời 42 1.2 Khái quát tăng trởng kinh tế 47 1.2.1 Kh¸i niƯm chung 47 1.2.2 Mét sè lý thuyết mô hình tăng trởng kinh tế điển hình 48 1.3 Mối quan hệ tăng trởng kinh tế phát triển ngời 53 1.3.1 Các xu khác tơng quan tăng trởng kinh tế phát triển ngời giới thời gian gần 53 1.3.2 Sự tơng tác tăng trởng kinh tế phát triển ngời 57 1.3.3 Nhận diện mối quan hệ tăng trởng kinh tế phát triển ngời 65 1.4 Vai trò nhà nớc việc định hớng tăng trởng kinh tế mục tiêu phát triển ngời Footer Page of 27 20 71 Header Page of 27 Ch−¬ng 2: 82 tăng trởng kinh tế mục tiêu phát triển ngời Việt nam: thực trạng vấn đề đặt 2.1 Quá trình tăng trởng kinh tế Việt Nam thời gian gần 82 2.1.1 Tình hình chung 82 2.1.2 Những thách thức tăng trởng Việt Nam 87 2.2 Tác động tăng trởng kinh tế đến phát triển ngời Việt Nam thời 95 gian gần 2.2.1 Thành tựu phát triển ngời Việt Nam thời gian qua 95 2.2.2 Tác động tăng trởng kinh tế đến thành tựu phát triển ngời 108 2.2.2.1 Tác động chung 108 2.2.2.2 Tác động tăng trởng kinh tế đến phát triển ngời Việt Nam theo kênh dẫn hội việc làm thu nhập 113 2.2.2.3 Tác động tăng trởng kinh tế đến phát triển ngời Việt Nam theo kênh phát triển giáo dục đào tạo 120 2.2.2.4 Tác động tăng trởng kinh tế đến phát triển ngời Việt Nam theo kênh phát triển dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ ngời dân 124 2.2.2.5 Tác động tăng trởng kinh tế đến phát triển ngời Việt Nam theo kênh dẫn khả sử dụng ngân sách cho phát triển ngời Nhà nớc 127 2.3 Những vấn đề đặt trình tăng trởng kinh tế phát triển ngời 130 Việt Nam Chơng 3: 149 Định hớng giải pháp đẩy mạnh tăng trởng kinh tế mục tiêu phát triển ng−êi ë ViƯt nam thêi gian tíi 3.1 Một số quan điểm định hớng tăng trởng kinh tế phát triển ngời Việt Nam Footer Page of 27 149 Header Page of 27 3.1.1 Bối cảnh tăng trởng 149 3.1.1.1 Bối c¶nh qc tÕ 149 3.1.1.2 Bèi c¶nh n−íc 155 3.1.2 Một số quan điểm định hớng 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh tăng trởng kinh tế mục tiêu phát triển ngời 160 163 Việt Nam 3.2.1 ổn định môi trờng kinh tế vĩ mô mu sinh đông đảo ngời dân 163 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu t khu vực nhà nớc 166 3.2.3 Mở rộng hội việc làm thông qua việc tiếp tục tạo môi trờng phát triển 168 kinh tế t nhân 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc mở rộng nâng cao chất lợng 170 giáo dục - đào tạo y tế 3.2.5 Tăng cờng bảo vệ tài nguyên môi trờng trình tăng trởng 173 kinh tế 3.2.6 Hoàn thiện chế thu hút tham gia tích cực đông đảo ngời dân 175 vào trình tăng trởng kinh tế 3.2.7 Nâng cao nhận thức cho ngời dân hành vi tiêu dùng mục tiêu phát 178 triển ngời Kết luận 181 Danh mục công trình khoa học tác giả liên quan đến luận án 183 Tài liệu tham khảo 184 Phô lôc 192 Footer Page of 27 Header Page of 27 Danh mơc c¸c tõ viÕt tắt ADB Ngân hàng Phát triển Châu BHYT Bảo hiểm Y tế CPI Chỉ số giá tiêu dùng CPM Thớc đo Nghèo lực CPRGS Chiến lợc toàn diện Tăng trởng Xoá đói giảm nghèo DNNN Doanh nghiệp Nhà nớc FDI Đầu t Trực tiếp Nớc GDI Chỉ số Phát triển Giới GDP Tổng sản phẩm qc néi HDI ChØ sè ph¸t triĨn ng−êi HDR B¸o c¸o ph¸t triĨn ng−êi HPI ChØ sè nghÌo khỉ tỉng hỵp IMF Q tiỊn tƯ qc tÕ MDGs Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ NHNN Ngân hàng nhà nớc NHTM Ngân hàng Thơng mại ODA Viện trợ Phát triển Chính thức OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế PCI Chỉ số lực cạnh tranh cÊp tØnh PPP Ngang gi¸ søc mua PTCN Ph¸t triển ngời TCTK Tổng cục Thống kê TFP Năng suất nhân tố tổng hợp UNDP Chơng trình Phát triển Liên hiệp quốc VAT Thuế giá trị gia tăng VDGs Mục tiêu phát triển x hội Việt Nam đến 2010 WB Ngân hàng Thế giới WTO Tổ chức Thơng m¹i ThÕ giíi Footer Page of 27 Header Page of 27 Danh mục bảng hộp Bảng 1.1 Số nớc có chênh lệch thứ hạng theo mức thu nhập bình quân đầu ngời thứ hạng HDI từ 20 bậc trở lên khoảng 15 năm qua Bảng 1.2 54 Một số nớc điển hình chênh lệch thứ hạng thu nhập bình quân đầu ngời thứ hạng HDI theo báo cáo năm 2007 Bảng 1.3 Hệ số tăng trởng ngời Ghd số quốc gia năm 2007 Bảng 1.4 Tỷ phần đóng góp tăng trởng thu nhập vào phát triển ngời Lào 55 66 68 theo HDR năm 2006/2007 Bảng 2.1 Tình hình tăng trởng kinh tế ViƯt Nam thêi gian qua 83 B¶ng 2.2 HƯ sè ICOR cđa ViƯt Nam vµ mét sè n−íc khu vực 86 Bảng 2.3 Chỉ số phát triển ng−êi cđa ViƯt Nam 98 B¶ng 2.4 ChØ sè HDI cđa ViƯt Nam vµ mét sè n−íc cïng khu vực 102 Bảng 2.5 Chỉ số nghèo khổ tổng hợp cđa ViƯt Nam 105 B¶ng 2.6 ChØ sè GDI cđa ViƯt Nam vµ mét sè n−íc cïng khu vùc 107 Bảng 2.7 Hệ số tăng trởng ngời Việt Nam 109 Bảng 2.8 Đóng góp số cấu thành vào tốc độ tăng HDI 111 Bảng 2.9 Tỷ trọng đóng góp khu vực vào tăng trởng việc làm 115 Bảng 2.10 Thu nhập bình quân đầu ngời tính VND USD theo tỷ giá thực tế 118 Bảng 2.11 Tỷ lệ nghèo ë ViƯt Nam thêi gian qua 119 B¶ng 2.12 Tình hình phát triển hệ thống giáo dục đào tạo 121 Bảng 2.13 Chi ngân sách cho hoạt động x hội 124 Bảng 2.14 Tình hình phát triển y tế 126 Bảng 2.15 Độ co gi n thu ngân sách tăng trởng 128 Footer Page of 27 Header Page of 27 B¶ng 2.16 Độ co gi n việc làm tăng trởng 137 Bảng 2.17 Tỷ lệ nghèo theo vùng mức độ bất bình đẳng Việt Nam 141 Bảng 3.1 Triển vọng kinh tế toàn cầu 154 Hộp 1.1 Quan niƯm ph¸t triĨn ng−êi 30 Hép 1.2 Vốn x hội (?) 78 Hộp 2.1 Việt Nam quán hành động hớng tới mục tiêu phát triÓn ng−êi 95 Footer Page of 27 Header Page of 27 Danh mục hình vẽ - đồ thị Hình 1.1 Đờng cong Kuznets 23 Hình 1.2 Đồ thị phản ánh tơng quan HDI Thu nhập bình quân đầu ngời 53 Hình 1.3 HDI cđa mét sè qc gia cã møc thu nhËp b×nh quân đầu ngời tơng 56 đơng (khoảng 5000USD) theo HDR năm 2007 Hình 1.4 Mức thu nhập bình quân ®Çu ng−êi cđa mét sè qc gia cã chØ sè HDI 57 tơng đơng (khoảng 0,750) theo HDR năm 2007 Hình 1.5 Một minh hoạ Đờng vành đai phát triển ngời dựa số liệu 69 HDI tập hợp mẫu nớc giới theo HDR năm 2007 Hình 1.6 Đóng góp yếu tố vào tăng trởng kinh tế (theo WB năm 1995) 75 Hình 1.7 Một số nhân tố hớng tăng trởng kinh tế tới mục tiêu phát triển 81 ngời Hình 2.1 Tốc độ tăng trởng kinh tế Việt Nam (%) 83 Hình 2.2 Tỷ lệ đóng góp yếu tố vào tăng trởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 85 1998 - 2007 Hình 2.3 Chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam thời gian gần 88 Hình 2.4 Chỉ số giá tiêu dùng cuả Việt Nam so với số nớc giới 89 Hình 2.5 Chỉ số giá tiêu dùng thời gian gần 90 Hình 2.6 Tỷ lệ vốn FDI hiƯn thùc so víi cam kÕt 93 H×nh 2.7 §éng th¸i chÝnh vỊ ph¸t triĨn ng−êi ë ViƯt Nam theo số HDI 100 Hình 2.8 So sánh số phát triển ngời Việt Nam giới theo HDR 100 năm 2007 Hình 2.9 Đờng vành đai phát triển ngời năm 2007 cung đoạn thu nhập bình 101 quân từ 3500 2500 USDPPP H×nh 2.10 Footer Page of 27 ChØ sè HDI năm 2004 64 tỉnh thành Việt Nam theo mức thu nhËp b×nh 103 Header Page 10 of 27 quân Hình 2.11 Xu biến động HPI so víi HDI cđa ViƯt Nam (1998 - 2007) 106 H×nh 2.12 Hệ số tăng trởng ngời Việt Nam giai đoạn 1998 -2007 110 Hình 2.13 Tỷ lệ thÊt nghiƯp cđa lao ®éng ®é ti khu vùc thành thị 116 Hình 2.14 Tỷ lệ thời gian làm việc lao động độ tuổi khu vực nông thôn 117 Hình 2.15 Tốc độ giảm nghèo Việt Nam số nớc khu vực 120 Hình 2.16 Tình hình bội chi ngân sách 129 Hình 2.17 Dự báo công nợ giai đoạn 2005 -2011 145 Hình 2.18 Đánh giá thể chế sách quốc gia 146 Hình 3.1 Chỉ số giá tiêu dùng giới 153 Hình 3.2 Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2008 177 Footer Page 10 of 27 10 Header Page 11 of 27 Danh mơc c«ng trình khoa học tác giả liên quan đến luận án Định hớng tiếp cận kinh tế tri thức Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (chuyên san Kinh tế Luật), sè 3, 2003, trang 8- 15 Mét sè nh©n tố tăng cờng liên kết tăng trởng kinh tế phát triển ngời, Tạp chí Kinh tế Châu - Thái Bình Dơng, số 10/2008 (236), trang 28 35 Ph¸t triĨn ngn lùc ng−êi qu¸ trình công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam, Tạp chí khoa học nghiên cứu Hoa Kỳ Châu Mỹ, số 10 (127) năm 2008, trang - 16 Một số Thách thức đặt trình tăng trởng kinh tế mục tiêu phát triển ngời Việt Nam nay, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi Trung Đông, số 12/2008, trang 37- 47 Footer Page 11 of 27 183 Header Page 12 of 27 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Vũ Thành Tự Anh, Tăng trởng Việt Nam có thực nhanh bền vững?, 26 Tạp chí Tia sáng 6/2008 Vũ Thành Tự Anh, Giảm thâm hụt ngân sách để khôi phục ổn định vĩ mô, 39 Doanh nhân Sài gòn cuối tuần - 10.5.2008 Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Tuệ Anh (2006), Tăng trởng kinh tế Việt Nam 15 29 năm (1991 - 2005) từ góc độ phân tích đóng góp nhân tố sản xuất, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội TS Lê Xuân Bá (chủ biên) (2006), Tác động Đầu t trực tiếp nớc tới 70 tăng tr−ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam, NXB Khoa häc kü thuật, Hà Nội Ban khoa giáo trung ơng Bộ khoa học, công nghệ môi trờng Bộ ngoại 53 giao (2000), Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức vấn đề đặt Việt Nam, Hà Nội Báo cáo chung nhà tài trợ Hội nghị T vấn nhà tài trợ Việt Nam 01 (2003), Báo cáo phát triển Việt Nam 2004: Nghèo, Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, Hà Nội Báo cáo nghiên cứu sách Ngân hàng giới (2001), Đa vấn đề giới 07 vào phát triển thông qua bình đẳng Giới Quyền, Nguồn lực Tiếng nói, Nhà xuất Văn hoá Thông tin, Hà Nội Báo cáo chung nhà tài trợ Hội nghị nhóm t vấn Các nhà tài trợ Việt 35 Nam (2008), Báo cáo phát triển Việt Nam 2008: Bảo trợ x hội, Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, Hà Nội Báo cáo chung nhà tài trợ Hội nghị nhóm t vấn Các nhà tài trợ Việt 57 Nam (2008), Báo cáo phát triển Việt Nam 2007: Hớng đến tầm cao mới, Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, Hà Nội 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Toàn văn dự thảo 13: Chiến lợc Phát triển Giáo dục Việt Nam 2009 – 2020, VietnamNet, ngµy 18.12.2008 Footer Page 12 of 27 184 82 Header Page 13 of 27 11 Hải Châu, Trần Thuỷ, Hà Yên (2008), Bi kịch lao động viƯc tr−íc tÕt, 89 VietnamNet, ngµy 29.12.2008 12 Céng hoµ x hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Chiến lợc toàn diện tăng 47 trởng xoá đói giảm nghèo, Tổ công tác liên ngành thực Chiến lợc toàn diện tăng trởng xoá đói giảm nghèo 13 Chiến lợc phát triển kinh tế x hội 10 năm 2001 2010, NXB Chính trị quốc 48 gia, Hà Nội, 2001 14 Chơng trình khoa học công nghệ cấp nhà nớc KX-05 (2003), Nghiên cứu văn 25 hóa, ngời, nguồn nhân lực đầu kỷ XXI, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 11/2003, Hà Nội 15 Huỳnh Đảm, Nhìn lại mời năm thực quy chế dân chủ x , phờng, thị 50 trấn, http://tieuhocdanghai.com/news/Default.aspx 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 38 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Dân chủ sở - đ làm cần làm gì?, VietnamNet ngày 17.10.2006 49 18 David Dapice, Xung lùc nµo cho ViƯt Nam 20 năm tới, VietnamNet, 11 18.12.2004 19 David Dapice, Lựa chọn thành công Bài học từ Đông Đông Nam cho 28 tơng lai Việt Nam, Chơng trình Châu - ĐH Harvard, WWW Minhbien.org 20 David O.Dapice (2003), NỊn kinh tÕ ViƯt Nam: C©u chun thành công hay tình 87 trạng lỡng thể bất thờng? Một phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy cơ, Fulbright, UNDP Việt Nam 21 PGS.TS Trần Thọ Đạt (2005), Các mô hình tăng trởng kinh tế, Nhà xuất 05 Thống kê, Hà Nội 22 Trần Hữu Dũng (2006), Vốn x hội phát triển kinh tế, Hội thảo Vốn x hội 24 phát triển kinh tế, Tạp chí Tia sáng Thời báo kinh tế Sài gòn, TP HCM 23 Phớc Hà, 20% doanh nghiệp đứng trớc nguy phá sản, VietnamNet 3.10.2008 Footer Page 13 of 27 185 46 Header Page 14 of 27 24 Trần Hải Hạc (2008), Tăng trởng ngời nghèo: World bank câu 61 chuyện thành công Việt Nam, Tia sáng số 14 25 GS.VS Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trớc ngỡng cửa kỷ XXI, 92 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu t Nớc ngoài, Cục Đầu t Nớc ngoài, Tạp chí 80 Doanh nghiệp Đầu t Nớc (2007), 20 năm đầu t nớc ngoài- Nhìn lại hớng tới, NXB Tri thức, Hà Nội 27 Đinh Phi Hổ (Chủ biên) (2006), Kinh tế phát triển: Lý thuyết thực tiễn, NXB 37 Thống kê, TP HCM 28 Nguyễn Hải Hoành (2008), Môi trờng tăng trởng kinh tế, VietnamNet, 63 17.12.2007 29 Phan Hùng (2008), Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh 2008, VietnamNet, ngày 91 11.12.2008 30 Kế hoạch phát triển kinh tế x hội năm 2006 2010, Cổng thông tin điện tử 79 Chính phủ 31 TS Đoàn Văn Khái (2005), Nguồn lực ngời trình công nghiệp 10 hoá, đại hoá Việt Nam, Nhà xuất Lý luận Chính trị, Hà Néi 32 §inh Tn KiƯt, Keiku Kubota, Martin Rama (2008), Điểm lại Báo cáo cập nhật 76 tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Hµ Néi 33 Kinh tÕ 2007 – 2008: ViƯt Nam Thế giới, Thời báo kinh tế Việt Nam, 2008, 23 Hµ Néi 34 Kinh tÕ 2008 – 2009: ViƯt Nam Thế giới, Thời báo kinh tế Việt Nam, 2009, 98 Hµ Néi 35 David C.Korten (1996), B−íc vµo kỷ XXI: Hành động tự nguyện chơng 06 trình nghị toàn cầu, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36 Lê Thị Lâm (2003), Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo Kinh nghiệm Đông á, NXB Khoa häc X héi, Hµ Néi 37 Footer Page 14 of 27 Brian Van Arkadie & Raymond Mallon (2004), ViÖt Nam – Con hỉ ®ang chun 30 186 Header Page 15 of 27 mình?, NXB Thống kê, Hà Nội 38 Pamela McElwee (2006), Đẩy mạnh chiều sâu dân chủ tăng cờng tham 65 gia ngời dân, Văn kiện đối thoại sách 2006/1, UNDP Viện Khoa häc x héi ViƯt Nam 39 Vikram Nehru (2008), §iĨm lại Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế 71 Việt Nam, Ngân hàng giới, Sapa 40 Ngân hàng giới (2006), Báo cáo phát triển giới 2007: Phát triển hệ 66 kế cận, NXB Văn hoá thông tin 41 Ngân hàng giíi (2008), B¸o c¸o ph¸t triĨn thÕ giíi 2009: T¸i định dạng địa 73 kinh tế, NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội 42 Ngân hàng Thế giới (2006), Báo cáo Phát triển Thế giới 2006: Công 81 phát triển, NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội 43 Minh Nguyệt (2008), Chi phí môi trờng tiêu hết thành tăng trởng, 62 TuanVietnam, ngày 17.7.2008 44 Phùng Xuân Nhạ (2001), Đầu t Quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà 84 Nội 45 Lê Nhung (2008), ChÊt vÊn: tranh luËn ®Õn cïng, Vietnamnet - 11/11/2008 36 (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/11/812940/) 46 Lª Nhung (2008), Quèc héi cã thể họp bất thờng, đối phó suy giảm kinh tế, 90 VietnamNet, ngµy 29.12.2008 47 Hafiz A Pasha, T Palanivel (2004), Chính sách tăng trởng ngời nghèo, 17 Chơng trình khu vực Châu Thái Bình Dơng kinh tế vĩ mô giảm nghèo, UNDP, Hà Nội 48 Hồ Sĩ Quý (2003), Con ngời phát triển ngời quan niệm 09 C.Mác Ph.Ăngghen, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 49 Hồ Sỹ Quý, Phát triển ngời phát triển ngời Việt Nam qua báo cáo 20 thờng niên phát triển ngời UNDP, Niên giám Thông tin Kinh tÕ X héi, sè Footer Page 15 of 27 187 Header Page 16 of 27 50 TS Nguyễn Hồng Sơn (1997), Lợi cạnh tranh Việt Nam trình 88 hội nhập kinh tế giới, Những vấn đề kinh tế Tthế giới, số 45 51 Tatyana P.Soubbotina (2005), Không tăng trởng kinh tế, Nhà xuất 18 Văn hóa Thông tin, Hà nội 52 Nguyễn Thắng, Phạm Lan Hơng (2004), Thúc đẩy tăng trởng kinh tế nhanh, 58 bền vững ngời nghèo nhằm đạt mục tiêu phát triển thiên niên kû ë ViƯt Nam, Tỉ chøc Lao ®éng qc tÕ, Cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Điển, Chơng trình Phát triển Liên hiệp quốc 53 Tạ Thị Ngọc Thảo, Cạnh tranh toàn cầu: Nhìn lại chuyện ô liu 72 Lexus, VietnamNet, ngày 14.11.2008 54 TS Trần Đình Thiên (2002), Công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam: Phác 02 thảo lộ trình, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 55 TS Trần Đình Thiên (2007), Đột phát phát triển: Kinh nghiệm học, 75 VietnamNet, ngày 2.8.2007 56 Thái Thiện (2008), Thanh tra 20 tỉnh thành phát 475 tỷ đồng sai phạm, 68 VietnamNet, ngày 6.12.2008 57 Trần Văn Thọ, iều kiện để Việt Nam phát triển bền vững, Tia sáng, 3.10.2008 54 58 Nam Tiến, Nguyễn Hoàng (2008), Tạo bớc ®ét ph¸ vỊ xo¸ ®ãi nghÌo cho 61 77 hun nghèo nớc, Cổng thông tin điện tử phủ, ngày 18.11.2008 59 Tình trạng bất ổn vĩ mô: Nguyên nhân phản ứng sách, Chơng trình 33 Châu ¸ - §H Harvard, WWW Minhbien.org 60 Michael P.Todaro (1998), Kinh tÕ häc cho thÕ giíi thø ba, Nhµ xt Giáo 12 dục, Hà nội 43 61 Tổng hợp tin kinh tế tháng năm 2008, VNEP 9.2008 62 Trung tâm Khoa học X hội Nhân văn Qc gia (2001), B¸o c¸o ph¸t triĨn 03 ng−êi Việt Nam 2001- Đổi Sự nghiệp phát triển ngời, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 63 Trung tâm Khoa học X hội Nhân văn Quốc gia (2000), T phát 04 Footer Page 16 of 27 188 Header Page 17 of 27 triển cho kỷ XXI, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 64 Trung tâm Khoa học X hội Nhân văn Quốc gia (1999), Phát triển ngời 08 từ quan niệm đến chiến lợc hành động, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 65 Trung tâm khoa học x hội nhân văn quốc gia (2003), T phát triển 13 đại: Một số vấn đề lý thuyết thực tiễn, Nhà xuất Khoa học X hội, Hà Nội 66 Nguyễn Trung (2007) , Ng ba 2007, Tia s¸ng – 11.12.2007 27 67 Nguyễn Trung (2008), Chiến lợc phát triển giai đoạn với quan điểm 52 phát triển thích nghi, Tia sáng 21.10.2008 68 Trần Hữu Trù (2008), Tû lƯ bá häc chØ cã 1%: Ai mµ tin đợc?, VietnamNet, 66 ngày 10.12.2008 69 TS Trần Văn Tùng (Chủ biên) (2002), Mô hình tăng trởng kinh tế, NXB Đại 83 học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 70 PGS.TS Trần Văn Tùng (Chủ biên) (2003), Chất lợng tăng trởng nhìn từ Đông 85 á, NXB Thế giới, Hà Néi 71 UNDP (1996), B¸o c¸o ph¸t triĨn ng−êi 1996, Nhà xuất Chính trị Quốc 14 gia, Hà Néi 72 UNDP (2001), B¸o c¸o ph¸t triĨn ng−êi 2001, Nhà xuất Chính trị Quốc 21 gia, Hà Néi 73 UNDP, ViÖn Khoa häc X héi ViÖt Nam (2006), Ph¸t triĨn ng−êi ViƯt Nam 32 1999 – 2004: Những thay đổi xu hớng chủ yếu, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 74 Nguyễn Văn (2008), Khủng hoảng tài toàn cầu: Tác động bắt đầu râ nÐt, 45 Lao ®éng, sè 247 – 25.10.2008 75 Bùi Văn (2008), Giáo dục Việt Nam nợ lời giải thích, VietnamNet ngày 60 5.11.2008 76 Bùi Văn (2008), XÕp h¹ng tham nhòng thÕ giíi 2008: ViƯt Nam lªn bËc, VietnamNet, 23.9.2008 Footer Page 17 of 27 189 67 Header Page 18 of 27 77 Bùi Văn (2008), FDI – Con sè thùc hiƯn vµ sè đăng ký, VietnamNet ngày 69 8.12.2008 78 Hà Vi, Khủng hoảng tài toàn cầu: Ngời lao động lo việc, 74 VietnamNet, ngày 16.10.2008 79 Đặng Lê Nguyên Vũ (2006), Bàn vốn x hội cho phát triển Việt Nam, Tia 55 sáng, 12.7.2006 80 Vợt qua khủng hoảng tiếp tục đẩy mạnh cải cách, Chơng trình Châu - ĐH 34 Harvard, WWW Minhbien.org 81 Jonh Weeks, Ngun Th¾ng, Rathin Roy, Jozeph Lim (2003), ViƯt Nam: Tìm 64 kiếm bình đẳng tăng trởng, Chơng trình Phát triển Liên hiệp quốc 82 L.Alan Winters Shahid Yusuf (chủ biên), (2007), Vũ điệu với ngời khổng lồ: 67 Trung Quốc, ấn độ kinh tế toàn cầu, Ngân hàng giới, Viện Nghiên cứu sách (Singapore) 83 Võ Tòng Xuân (2008), Việt Nam: Giáo dục đại học kỹ cho tăng trởng, 59 Thời ®¹i míi, sè 13 TiÕng anh 84 Bloom David, Canning David (2003), The Health and Poverty of Nations: from 97 theories to practice, Journal of Human Development, Vol 4, Issue 85 Fosu, A.Kwasi (2002), Transforming Economic Growth to Human Development 96 in Sub-Saharan Africa: The Role of Elite Political Instability, Oxford Development Studies, Vol 30 Issue 86 Tomoki Fujii, David Ronal – Holst (2008), How does Vietnam’s accession to the 42 Worl Trade Organization change the spatial incidence of poverty?, Policy reseach working paper, WB 87 Julie Ginsberg (2008), Vietnam’s Economic Hiccups, Council on Foreign 78 Relations, 10.12.2008 88 Footer Page 18 of 27 Leisinger, Klaus M (2004), Overcoming poverty and respectinghuman rights: 190 94 Header Page 19 of 27 Ten points for serious consideration, International Social Science Journal, Vol 56 Issue 180 89 Jeffrey Sachs (2008), Improved health does not always make countries richer, 41 The Economist - 20.11.2008 90 Streeten, Paul (2000), Looking ahead: areas of future research in human 95 development, Journal of Human Development, Vol Iss 91 Tilak, Jandhyala B G (1992), From Economic Growth to Human Development: 19 A Commentary on Recent Indexes of Development, International Journal of Social Economics, Vol.19, Bradford 92 Michael P.Todaro (2000), Economic Development (seventh edition), Addison – 15 Wesley Longman, London 93 UNDP (1990), Human Development Report 1990, Oxford UniversityPress, New 16 York 94 UNDP (2007), Human Development Report 2007/2008, Palgrave Macmillan 22 Houndmills, New York 31 95 Vietnam development report 2009: Capital matters, World Bank, 2008, Hµ Néi 96 The Vietnam Business Forcast Report – Q4, Business Monitor International Ltd., 40 2008 97 VNCI (2008), The Vietnam Provincial Competitiveness Index 2007, USAID – 44 VCCI 98 Martin Wolf (2008), Keynes offers us the best way to think about the financial crisis, The financial times Ltd 2008 Footer Page 19 of 27 191 93 ... trởng kinh tế đến phát triển ngời Việt Nam theo kênh phát triển giáo dục đào tạo 120 2.2.2.4 Tác động tăng trởng kinh tế đến phát triển ngời Việt Nam theo kênh phát triển dịch vụ y tế, chăm sóc sức... nhân tố hớng tăng trởng kinh tế tới mục tiêu phát triển 81 ngời Hình 2.1 Tốc độ tăng trởng kinh tế Việt Nam (%) 83 Hình 2.2 Tỷ lệ đóng góp yếu tố vào tăng trởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 85 1998... tăng trởng kinh tế mục tiêu phát triển ngời Việt nam: thực trạng vấn đề đặt 2.1 Quá trình tăng trởng kinh tế Việt Nam thời gian gần 82 2.1.1 Tình hình chung 82 2.1.2 Những thách thức tăng trởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở Việt Nam, Tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay