Tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở Việt Nam

19 23 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:53

... trởng kinh tế đến phát triển ngời Việt Nam theo kênh phát triển giáo dục đào tạo 120 2.2.2.4 Tác động tăng trởng kinh tế đến phát triển ngời Việt Nam theo kênh phát triển dịch vụ y tế, chăm sóc sức... nhân tố hớng tăng trởng kinh tế tới mục tiêu phát triển 81 ngời Hình 2.1 Tốc độ tăng trởng kinh tế Việt Nam (%) 83 Hình 2.2 Tỷ lệ đóng góp yếu tố vào tăng trởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 85 1998... tăng trởng kinh tế mục tiêu phát triển ngời Việt nam: thực trạng vấn đề đặt 2.1 Quá trình tăng trởng kinh tế Việt Nam thời gian gần 82 2.1.1 Tình hình chung 82 2.1.2 Những thách thức tăng trởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở Việt Nam, Tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay