Tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt (Cây tỏi) ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:53

... đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt Huyện đảo Lý Sơn 2.1.1 Khái niệm đánh giá tác động BĐKH 2.1.2 Cách tiếp cận đánh giá tác động biến đổi khí hậu 2.1.3... Quảng Ngãi huyện đảo Lý Sơn năm gần 3.1.1 Biến đổi khí hậu Quảng Ngãi năm gần Footer Page of 27 iii Header Page of 27 3.1.2 Xu biến đổi yếu tố khí hậu Huyện đảo Lý Sơn 3.2 Ảnh hƣởng... văn Quảng Ngãi, tháng 11 năm 2015 Tác giả Nguyễn Vũ Bảo Footer Page of 27 i Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sỹ với đề tài: Tác động biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt (cây tỏi)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt (Cây tỏi) ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt (Cây tỏi) ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay