Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCĐỨC PHONG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 12 - THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCĐỨC PHONG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 12 - THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN XUÂN TẾ HÀ NỘI – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ Error! Bookmark not defined MỤC LỤC MỞ ĐẦU chọn đề tài Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu 5.2 Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 7 Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu luận 8.2 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 8.3 Nhóm phƣơng pháp thống kê Đóng góp luận văn 10 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN QUẬN 12 - THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINHError! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề Error! Bookmark not defined 1.1.1 Các nghiên cứu nƣớc Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các nghiên cứu nƣớc Error! Bookmark not defined 1.2 Một số khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.1 Đạo đức Error! Bookmark not defined 1.2.2 Giáo dục đạo đức Error! Bookmark not defined 1.2.3 Quản Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 1.2.4 Quản giáo dục Error! Bookmark not defined 1.2.5 Quản hoạt động giáo dục đạo đức Error! Bookmark not defined 1.3 Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái quát quan điểm Đảng, Nhà nƣớc Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cho thiếu niên Error! Bookmark not defined 1.3.2 Ý nghĩa, mục tiêu nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh.Error! Bookmark n 1.3.3 Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh.Error! Bookmark not defined 1.3.4 Phƣơng pháp, hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh.Error! Bookmark not def 1.3.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinhError! Bookm 1.4 Những tác động đến việc quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên.Error! Bookmark not defined 1.4.1 Mục tiêu, đặc điểm giáo dục thƣờng xuyênError! Bookmark not defined 1.4.2 Nội dung quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Error! Bookmark not defined 1.4.3 Các phƣơng pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN QUẬN 12 - THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH Error! Bookmark not defined 2.1 Vài nét điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội - giáo dục Quận 12Error! Bookm 2.2 Thực trạng đạo đức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh TT.GDTX Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh.Error! Bookmark not defined 2.2.1 Khái quát trung tâm GDTX Quận 12- thành phố Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thực trạng đạo đức học sinh trung tâm GDTX Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 2.2.3 Thực trạng hoạt động GDĐĐ cho học sinh trung tâm GDTX Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh.Error! Bookmark not define 2.3.1 Nhận thức cán quản lý, giáo viên CMHS quản hoạt Footer Page of 27 Header Page of 27 động giáo dục đạo đức cho học sinh Error! Bookmark not defined 2.3.2 Thực trạng tác động lực lƣợng giáo dục hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Error! Bookmark not defined 2.3.3 Thực trạng phối hợp trung tâm GDTX Quận 12 với lực lƣợng giáo dục Error! Bookmark not defined 2.3.4 Thực trạng xây dựng kế hoạch GDĐĐ cho học sinh trung tâm GDTX Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 2.3.5 Thực trạng công tác đạo hoạt động GDĐĐ cho học sinh trung tâm GDTX Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá chung Error! Bookmark not defined 2.4.1 Những ƣu điểm hạn chế Error! Bookmark not defined 2.4.2 Nguyên nhân tình hình yếu Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN QUẬN 12 - THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH Error! Bookmark not defined 3.1 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp Error! Bookmark not defined 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu Error! Bookmark not defined 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Error! Bookmark not defined 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu Error! Bookmark not defined 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Error! Bookmark not defined 3.2 Biện pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm GDTX Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Error! Bookmark not defined 3.2.2 Kế hoạch hoá quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.Error! Bookmark 3.2.3 Tổ chức có hiệu việc triển khai thực kế hoạch quản giáo dục đạo đức cho học sinh Error! Bookmark not defined 3.2.4 Nâng cao vai trò GVCN hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Error! Bookmark not defined 3.2.5 Phát huy tính tích cực Đoàn niên hoạt động giáo dục đạo đức cho học Error! Bookmark not defined 3.2.6 Làm tốt công tác tƣ vấn học đƣờng học sinh.Error! Bookmark not define Footer Page of 27 Header Page of 27 3.2.7 Tổ chức tốt việc phối hợp trung tâm, gia đình xã hội hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Error! Bookmark not defined 3.2.8 Nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, đánh giá giáo dục đạo đức cho học sinh Error! Bookmark not defined 3.3 Mối liên hệ biện pháp Error! Bookmark not defined 3.4 Thăm dò mức độ cần thiết khả thi biện pháp.Error! Bookmark not defin 3.4.1 Mục đích thăm dò Error! Bookmark not defined 3.4.2 Nội dung thăm dò Error! Bookmark not defined 3.4.3 Địa bàn thăm dò Error! Bookmark not defined 3.4.4 Kết luận rút từ thăm dò Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Kết luận Error! Bookmark not defined Kiến nghị Error! Bookmark not defined 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Error! Bookmark not defined 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.Error! Bookmark not def 2.3 Đối với Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12.Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong sống, cá nhân cần phải tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích chung cộng đồng, cá nhân đƣợc coi ngƣời có đạo đức Ngƣợc lại, bị coi ngƣời thiếu đạo đức Đạo đức gốc ngƣời Mục đích việc giáo dục đạo đức nhà trƣờng nhằm hình thành nhân cách cho học sinh Hội nghị lần thứ II-BCH TW Đảng khóa VIII khẳng định “Mục tiêu chủ yếu thực giáo dục tồn diện đức dục, trí dục, mỹ dục tất bậc học Hết sức coi trọng giáo dục trị, tƣ tƣởng, nhân cách, khả tƣ sáng tạo lực thực hành” [13, tr33] Giáo dục đạo đức mục tiêu giáo dục phổ thông Điều đƣợc xác định rõ Điều 2, Chƣơng I – Luật Giáo Dục “Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách ngƣời Việt Nam XHCN, xây dựng tƣ cách trách nhiệm công dân ; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc” [26, tr1] Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Dạy nhƣ học phải biết trọng Tài lẫn Đức Đức đạo đức cách mạng Đó gốc quan trọng Nếu thiếu đạo đức, ngƣời ngƣời bình thƣờng sồng xã hội khơng phải sống xã hội bình thƣờng, ổn định” [20,tr65] Giáo dục đạo đức hoạt động giáo dục giữ vị trí đặc biệt quan trọng Trong xu hƣớng tồn cầu hóa diễn mặt đời sống xã hội, phải đối mặt với thách thức thời đại Đó Footer Page of 27 Header Page of 27 tƣợng suy thoái đạo đức, mờ nhạt tƣởng, chạy theo lối sống thực dụng số niên, học sinh Thực tiễn cho thấy, chất lƣợng dạy học đƣợc nâng cao biết quan tâm cách đầy đủ đến hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trƣờng nói chung trung tâm giáo dục thƣờng xuyên nói riêng Đối với trung tâm GDTX Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh với chất lƣợng học sinh đầu vào đa dạng, yếu học lực ý thức rèn luyện thấp, nên hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh lại mang tính phức tạp Ở bảng thống kê, số học sinh xếp loại hạnh kiểm loại trung bình, loại yếu năm sau cao năm trƣớc, thực trạng đáng báo động Để hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm GDTX Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh thực hiệu quả, tháo gỡ đƣợc khó khăn cần phải có biện pháp quản đắn Chính điều kiện hoạt động thân, chọn đề tài nghiên cứu: “Quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sỹ Câu hỏi nghiên cứu - Quản hoạt động giáo dục đạo đức diễn nhƣ nào? - Cần có biện pháp để quản hoạt động giáo dục đạo đức đáp ứng yêu cầu giai đoạn nay? Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất thực đƣợc biện pháp quản có sở khoa học có tính khả thi cao, vận dụng phù hợp với thực tiễn nâng cao đƣợc hiệu quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 Footer Page of 27 Header Page of 27 thành phố Hồ Chí Minh Khách thể đối tượng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh 5.2 Đối tượng nghiên cứu Quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu Biện pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức Giám đốc trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định sở luận quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - Nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 – thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất biện pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu Chúng tơi sử dụng nhóm phƣơng pháp nghiên cứu sau: 8.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận Nghiên cứu luận văn, luận án, đề tài, văn pháp lý, tài liệu có liên quan tới vấn đề nghiên cứu để làm luận khoa học cho biện pháp 8.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phƣơng pháp điều tra phiếu hỏi - Phƣơng pháp quan sát hoạt động giáo dục đạo đức trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh - Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục đạo đức Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 - Phƣơng pháp vấn, lấy ý kiến chuyên gia - Phƣơng pháp khảo nghiệm 8.3 Nhóm phương pháp thống kê Nhằm xử số liệu thu đƣợc Đóng góp luận văn Đánh giá cách đầy đủ khách quan thực trạng giáo dục đạo đức quản hoạt động GDĐĐ, tìm đƣợc mặt mạnh, mặt yếu, hạn chế cần khắc phục hoạt động GDĐĐ quản hoạt động GDĐĐ cho học sinh trung tâm GDTX Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Đề xuất hồn thiện biện pháp quản có tính khả thi, hiệu hoạt động GDĐĐ cho học sinh trung tâm GDTX, phù hợp với tình hình thực tiễn phù hợp với đặc điểm đối tƣợng học sinh THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục nghiên cứu, luận văn có cấu trúc chƣơng Chƣơng Cơ sở luận quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên Chƣơng Thực trạng quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng Biện pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 ÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Những vấn đề quản giáo dục, Trƣờng CBQL Giáo Dục Đào Tạo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ trƣờng trung học sở, trƣờng trung học phổ thông trƣờng phổ thơng có nhiều cấp học Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Quy định đạo đức nhà giáo Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Quy chế tổ chức hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS cấp THPT Bộ Giáo dục Đào tạo, SGK Giáo dục công dân 10, NXB Giáo Dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 20092020 Các Mác, Ăng ghen, Lê nin (1987), Về giáo dục, NXB Sự thật, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Phạm Khắc Chương (1995), Một số vấn đề đạo đức giáo dục đạo đức trường THPT, Vụ Giáo viên 11 Nguyễn Văn Cương (2007), Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trung tâm GDTX biên soạn, bổ sung tài liệu cho trung tâm học tập cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học – Cơng nghệ Sở Giáo dụcĐào tạo thành phố Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Minh Đạo (1996), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Giáo dục Hà Nội 13 Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ 2- BCH TW Đảng khóa VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Đảng cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi hội nhập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 15 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Giáo trình phần III – Quyển (2003), Quản GD&ĐT, Trƣờng CBQL Giáo Dục Đào Tạo, Hà Nội 17 Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển tồn diện người thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Giáo trình đạo đức học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Hồ Chí Minh tồn tập (1983) – tập 5,9,10,11, NXB Sự thật, Hà Nội 20 Hồ Chí Minh (1983), Về đạo đức, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 21 Hồ Chí Minh (1997), Về vấn đề giáo dục, NXB Giáo dục 22 Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho ngƣời 2003 – 2015 (2003), Hà Nội 23 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên) (2012), Quản giáo dục – Một số vấn đề luận thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2009), Tâm giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Thích Chân Quang (2004), Tâm đạo đức, NXB Tôn giáo, Hà Nội 26 Quốc hội Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Khóa XI (2005), Luật giáo dục 2005, NXB Chính trị Quốc gia 27 Thái Văn Thành (2007), Quản giáo dục quản trung tâm, NXB Đại học Huế 28 Hà Nhật Thăng (1998), Giáo dục đạo đức, hệ thống giá trị tư tưởng nhân văn, NXB Giáo dục, Hà Nội 29 Hà Nhật Thăng (2001), Hoạt động giáo viên chủ nhiệm lớp trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội 30 Từ điển Tiếng Việt (1997), NXB Khoa học xã hội 10 Footer Page 12 of 27 ... sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên Chƣơng Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên Quận. .. sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - Nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo. .. Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh 5.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay