Quản Lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn-quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

... lý luận quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu. .. cứu Hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học 5.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn. .. hoạt động dạy học quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn quận - Thành phố Hồ Chí Minh 6.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản Lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn-quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, Quản Lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn-quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay