Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI NGỌC CẨM TÚ QUẢN HOẠT ĐỌNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ CHÂU VĂN LIÊM QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI NGỌC CẨM TÚ QUẢN HOẠT ĐỌNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ CHÂU VĂN LIÊM QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa ho ̣c: TS NGUYỄN THỊ TUYẾT HÀ NỘI – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮTError! Bookmark not defined MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Error! Bookmark not defined 1.2 Một số khái niệm đề tài Error! Bookmark not defined 1.2.1 Quản Quản giáo dục Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quản nhà trường Error! Bookmark not defined 1.2.3 Hoạt động dạy học quản hoạt động dạy họcError! Bookmark not defined 1.3 Trường trung học sở hệ thống giáo dục quốc dân hoạt động dạy học trường Trung học sở Error! Bookmark not defined 1.3.1 Trường trung học sở hệ thống giáo dục quốc dânError! Bookmark not d 1.3.2 Hoạt động dạy học trường Trung học sởError! Bookmark not defined 1.4 Nội dung quản hoạt động dạy học trường Trung học sởError! Bookmark no 1.4.1 Quản việc thực chương trình, kế hoạch dạyError! Bookmark not defined 1.4.2 Quản việc thực nếp dạy học giáo viênError! Bookmark not defin 1.4.3 Quản việc thực đổi phương pháp dạy họcError! Bookmark not defin 1.4.4 Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinhError! Bookma 1.4.5 Quản việc sử dụng bồi dưỡng đội ngũError! Bookmark not defined 1.4.6 Quản hoạt động học học sinh Error! Bookmark not defined 1.4.7 Quản lí điều kiện sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy họcError! Bookmark no 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới việc quản hoạt động dạy học trường trung học sở giai đoạn Error! Bookmark not defined 1.5.1 Những yếu tố chủ quan Error! Bookmark not defined 1.5.2 Những yếu tố khách quan Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 Kết luận chương Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÂU VĂN LIÊM, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú NhuậnError! Book 2.1.1 Mạng lưới trường lớp, học sinh Error! Bookmark not defined 2.1.2 Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.Error! Bookma 2.1.3 Kết học tập học sinh Error! Bookmark not defined 2.1.4 Điều kiện sở vật chất: Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng hoạt động dạy học trường trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng quản hoạt động dạy học trường trung học sở Châu Văn Liêm quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh.Error! Bookmark not defined 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản quản hoạt động dạy học.Error! Boo 2.3.2 Thực trạng quản hoạt động dạy giáo viên quản hoạt động học học sinh Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động dạy học quản hoạt động dạy học trường trung học sở Châu Văn Liêm quận Phú Nhuận.Error! Bookmark not defined 2.4.1.Điểm mạnh: Error! Bookmark not defined 2.4.2.Điểm yếu: Error! Bookmark not defined 2.4.3 Cơ hội: Error! Bookmark not defined 2.4.4.Thách thức: Error! Bookmark not defined Kết luận chương Error! Bookmark not defined Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÂU VĂN LIÊM, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Error! Bookmark not defined 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp Error! Bookmark not defined 3.1.1 Đảm bảo tính hệ thống, đồng Error! Bookmark not defined 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn Error! Bookmark not defined 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi Error! Bookmark not defined 3.1.4 Đảm bảo tính kế thừa phát triển Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 3.1.5 Đảm bảo tính hiệu Error! Bookmark not defined 3.2 Một số biện pháp quản hoạt động dạy học trường trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.Error! Bookmark not defin 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức đổi hoạt động dạy học cho cán quản lý, giáo viên, học sinh phụ huynh học sinh.Error! Bookmark not defined 3.2.2 Biện pháp 2: Quản nếp dạy giáo viên hoạt động học tập học sinh Error! Bookmark not defined 3.2.3 Biện pháp 3: Quản việc thực đồng đổi phương pháp dạy học với đổi kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển lực cho học sinh Error! Bookmark not defined 3.2.4 Biện pháp 4: Quản tự bồi dưỡng, bồi dưỡng đội ngũError! Bookmark not defi 3.2.5 Biện pháp 5: Quản sở vật chất - thiết bị phục vụ dạy họcError! Bookmark n 3.2.6 Biện pháp 6: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục cho hoạt động dạy học Error! Bookmark not defined 3.3 Mối quan hệ biện pháp Error! Bookmark not defined 3.4 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuấtError! Bookmark n Kết luận chương Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Kết luận: Error! Bookmark not defined Khuyến nghị Error! Bookmark not defined 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí MinhError! Bookmark not defi 2.2 Đối với Ủy ban nhân dân quận- Phòng Giáo dục Đào tạo quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 2.3 Đối với trường trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU chọn đề tài Giáo dục ngày coi móng phát triển khoa học, kỹ thuật, đem lại thịnh vượng cho kinh tế quốc dân Vì lẽ đó, giáo dục coi đồng nghĩa với phát triển Có thể khẳng định, khơng có giáo dục khơng có phát triển người, với kinh tế, văn hóa Nghị 29-NQ/TW Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”.[15] Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020 thủ tướng phủ rõ: “Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo lực tự học người học Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”.[31] Trong giai đoạn nay, để phát triển kinh tế tri thức, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đòi hỏi phải tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển giáo dục cần thiết Trong hệ thống giáo dục nước ta, cấp trung học sở cấp học bản, giai đoạn trung gian tiểu học trung học phổ thông giai đoạn này, học sinh cung cấp kiến thức nhất, giáo dục hình thành nhân cách, gắn với tâm sinh lứa tuổi Như vậy, hoạt động dạy học trường THCSquan trọng, sở cho cấp học, bậc học cao Hoạt động dạy học hoạt động trọng tâm nhà trường Footer Page of 27 Header Page of 27 việc đào tạo học sinh, đồng thời dạy học xem đường giáo dục nhất, để thực mục đích giáo dục tổng thể Trong trường học nói đến hiệu giáo dục nói đến hiệu hoạt động dạy học nói đến tăng cường hiệu quản trường học nói đến tăng cường hiệu hoạt động quản dạy học hiệu trưởng Nhiệm vụ nhà trường nói chung, hoạt động dạy học nói riêng thực tốt hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mặt nội lực người giáo viên, ảnh hưởng trực tiếp quản dạy học Hiệu trưởng Vì vậy, quản hoạt động dạy học nhiệm vụ trọng tâm quản giáo dục nói chung quản nhà trường nói riêng, định tới hiệu quản nhà trường Trong công tác quản giáo dục, quản hoạt động dạy học xem khâu quan trọng giúp nhà trường thực mục tiêu giáo dục để nâng cao chất lượng học tập người học Trong bối cảnh đổi giáo dục để hoạt động quản đạt hiệu cao đòi hỏi người tham gia quản hoạt động dạy học cần tăng cường hoạt động quản nói chung, quản dạy học nói riêng Trong năm qua, cơng tác quản hoạt động dạy học trường THCS Châu Văn Liêm quận Phú Nhuận có nhiều chuyển biến tích cực như: Chất lượng dạy học nâng lên, quy mô lớp học tăng Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày chuẩn hóa trình độ đào tạo Bên cạnh thành tích đạt được, nhiên công tác quản giáo dục trường THCS Châu văn Liêm quận Phú nhuận có hạn chế, bất cập như: Các biện pháp quản hoạt động dạy học trường THCS Châu văn Liêm chưa khoa học, đồng bộ, nhiều lúng túng, chưa đáp ứng với phát triển chung, cần phải trao đổi, bổ sung, rút kinh nghiệm kịp thời để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục Xuất phát từ trên, chọn đề tài “Quản hoạt động dạy học trường THCS Châu Văn Liêm, quận Phú nhuận, Thành phố Hồ Footer Page of 27 Header Page of 27 Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học nhà trường, đáp ứng đòi hỏi phát triển giáo dục địa bàn quận góp phần thực tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nước giai đoạn Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng công tác quản hoạt động dạy học trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận thực ? Những biện pháp quản giúp cho hoạt động dạy học trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh thực có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường? Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất hệ thống biện pháp quản hoạt động dạy học dựa sở khoa học phù hợp với điều kiện thực tiễn Trường, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động dạy học trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu: Đề xuất biện pháp quản hoạt động dạy học trường trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy học trường Trung học sở 5.2 Đối tượng nghiên cứu Quản hoạt động dạy học Trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu quản hoạt động dạy học giáo viên Footer Page of 27 Header Page of 27 trung học sở Đối tượng khảo sát Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên công tác trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Khảo sát thực trạng quản hoạt động dạy học trường Trung học sở Châu Văn Liêm thời gian năm học: từ năm 2012-2015 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề luận liên quan đến quản hoạt động dạy học Trường Trung học sở Khảo sát đánh giá thực trạng quản hoạt động dạy học Trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Đề xuất số biện pháp quản nhằm nâng cao hiệu quản hoạt động dạy học Trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu định tính Bao gồm phương pháp phân tích, tổng hợp văn pháp quy Nhà nước, ngành giáo dục đào tạo quản hoạt động dạy học trường THCS Nghiên cứu tài liệu, liên quan đến công tác quản quản hoạt động dạy học trường THCS 8.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu định lượng - Phương pháp điều tra khảo sát bảng hỏi Xây dựng bảng hỏi để khảo sát thực trạng quản hoạt động dạy học trường trung học sở - Phương pháp vấn sâu Phỏng vấn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên có kinh nghiệm trường vấn đề liên quan đến công tác quản hoạt động dạy học trường trung học sở Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 - Phương pháp khảo nghiệm Khảo nghiệm biện pháp quản hoạt động dạy học trường trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá tính cấp thiết khả thi biện pháp quản đề xuất 8.3 Nhóm phương pháp hỗ trợ khác - Phương pháp toán thống kê Sử dụng phương pháp toán học thống kê để xử liệu, thông tin thu thập được, điều tra, khảo sát - Phương pháp so sánh So sánh số liệu, thơng tin q trình điều tra thu thập qua năm học Những đóng góp đề tài Về mặt luận: Đưa định hướng quản hoạt động dạy học nhà trường Về mặt thực tiễn: Đề xuất biện pháp quản hoạt động dạy học trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng, hiệu dạy học nhà trường giai đoạn 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương: Chƣơng 1: Cơ sở luận quản hoạt động dạy học trường Trung học sở Chƣơng 2: Thực trạng quản hoạt động dạy học trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng 3: Biện pháp quản hoạt động dạy học trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Những vấn đề quản giáo dục, , Nxb Giáo dục Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Chương trình giáo dục phổ thơng- vấn đề chung, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học, Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, trung học phổ thông, Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều lệ Trường Trung học sở, Trung học phổ thơng Trường phổ thơng có nhiều cấp học, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng năm 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Tài liệu tập huấn công tác Tổ trưởng chuyên môn trường THCS, THPT, Hà Nội Bộ Giáo dục - Đào tạo (2013), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Trung học sở, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Ngọc Bảo, Trần Kiểm (2007), luận dạy học trường THCS, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội Nguyễn Hữu Châu (2006), Những vấn đề chương trình trình dạy học, Nxb giáo dục, Hà nội 10 Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên) (2008), Chất lượng giáo dục, vấn đề luận thực tiễn, Nxb giáo dục, Hà nội 11 Nguyễn Phúc Châu (2005), Bài giảng quản nhà trường- Trường CBQL GD&ĐT Hà Nội 12 Nguyễn Đức Chính (2014), Bài giảng Quản chất lượng giáo dục đào tạo 13 Nguyễn Quốc Chí- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014) Đại cương khoa Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 học quản Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2014 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8( Khóa XI), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Đại học bách khoa tồn thƣ Liên Xơ (1997), Hà Nội 18 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXBGD, Hà Nội 19 Đặng Xuân Hải (2013), Quản thay đổi giáo dục, với nhà trường 20 Nguyễn Minh Hiển- Trần Hồng Quân- Phạm Minh Hạc, Tài liệu bồi dưỡng QLGD&ĐT: quan điểm, đường lối, chiến lược phát triển GDDT 21 Trần Thị Hƣơng, Chuyên đề quảnhoạt động dạy học, trường ĐHSP TP HCM 22 Phó Đức Hòa, Ngơ Quang Sơn (2007), Ứng dụng CNTT&TT dạy học tích cực, Nxb giáo dục 23 Lê Ngo ̣c Hùng (2013), Xã hội học giáo dục , NXB Đa ̣i ho ̣c quố c gia Hà Nô ̣i 24 Nguyễn Công Khanh (Chủ biên), Đào Thị Oanh, Lê Mỹ Dung (2014), Kiểm tra, đánh giá giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 25 Nguyễn Trọng Khanh (2011), Phát triển lực tư kỹ thuật, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 26 M.I Kônđacốp (1984), Cơ sở luận khoa học quản giáo dục, Trường CBQLTW Hà Nội 27 Nguyễn Văn Lê (1985), Khoa học quản lí nhà trường, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Footer Page 12 of 27 10 Header Page 13 of 27 28 Luật giáo dục( 2005) – Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội 29 Luật sửa đổi bổ sung số điều luật giáo dục (2009) – Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội 30 Luật Viên chức Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 31 Thủ tƣớng Phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, Ban hành kèm theo định số 711/QĐ –TTg ngày 13/06/2012 Thủ tướng Chính phủ 32 Thủ tƣớng phủ (2012), Nghị định Tuyển dụng, sử dụng quản viên chức, số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng năm 2012 33 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm luận quản lí giáo dục, trường CBQL giáo dục Trung ương I, Hà Nội 34 Trần Hồng Quân (1995), Một số vấn đề đổi lĩnh vực giáo dục đào tạo, Trường Cán quản lí Giáo dục Đào tạo TW 1, Hà Nội 35 Trƣờng THCS Châu Văn Liêm, Báo cáo công tác nhân năm 2014 36 Trƣờng THCS Châu Văn Liêm, Báo cáo tổng kết năm học 20122013, 2013-2014, 2014- 2015 37 Trƣờng THCS Châu Văn Liêm, Báo cáo trình độ đào tạo cán quản lý, giáo viên năm 2014 38 Trƣờng THCS Châu Văn Liêm, Báo cáo tổng hợp thống kê năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014- 2015 39 Thái Duy Tuyên (2007), Những vấn đề chung giáo dục học, Nxb ĐHSP 40 Vụ Giáo dục trung học (2014), Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh, Nxb Giáo dục, Hà Nội Footer Page 13 of 27 11 ... tác quản lý hoạt động dạy học trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận thực ? Những biện pháp quản lý giúp cho hoạt động dạy học trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành. .. trạng quản lý hoạt động dạy học Trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quản lý hoạt động dạy học Trường Trung học. .. TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÂU VĂN LIÊM, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát trường Trung học sở Châu Văn Liêm, quận Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay