Quản lý hoạt động dạy - học ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay

15 33 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

... trạng quản lý hoạt động dạy - học trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh. .. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THANH TUẤN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH NINH THUẬN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG... lượng GD&ĐT mà tỉnh, ngành đặt nhà trường Với lý trên, chọn đề tài: " Quản lý hoạt động dạy - học trƣờng trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận bối cảnh đổi giáo dục phổ thông " Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy - học ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, Quản lý hoạt động dạy - học ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay