Quản lý hoạt động dạy - học ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay

15 4 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THANH TUẤN QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN QUÝ ĐÔN TỈNH NINH THUẬN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THANH TUẤN QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN QUÝ ĐÔN TỈNH NINH THUẬN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:TS ĐẶNG VĂN CÚC HÀ NỘI – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTERROR! BOOKMARK NOT DEFINED MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED MỞ ĐẦU chọn đề tài Câu hỏi nghiên cứu: Giả thuyết khoa học Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 7.1 Nghiên cứu sở luận quản HĐDH trường THPT chuyên 7.2 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động dạy học quản hoạt động dạy - học trường THPT chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận 7.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động dạy - học Hiệu trưởng trường THPT chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Phương pháp nghiên cứu luận 8.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 8.3 Phương pháp thử nghiệm 10 8.4 Phương pháp xử số liệu thống kê toán học 10 Những đóng góp đề tài 10 10 Cấu trúc luận văn 10 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Footer Page of 27 Header Page of 27 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Một số khái niệm đề tài Error! Bookmark not defined 1.2.1 Quản Error! Bookmark not defined 1.2.2 Hoạt động dạy - học Error! Bookmark not defined 1.2.3 Quản hoạt động dạy - học Error! Bookmark not defined 1.3 Quản hoạt động dạy - học trƣờng THPT chuyênError! Bookmark not define 1.3.1 Trường THPT chuyên hệ thống giáo dục quốc dânError! Bookmark not defined 1.3.2 Quản hoạt động dạy - học trường THPT chuyênError! Bookmark not defined 1.3.3 Quản hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Error! Bookmark not defined 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản HĐDH trƣờng THPT chuyên Error! Bookmark not defined 1.4.1 Chủ quan Error! Bookmark not defined 1.4.2 Khách quan Error! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC TRƢỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN, TỈNH NINH THUẬN .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 Giáo dục đào tạo tỉnh Ninh Thuận Trƣờng THPT chuyên Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận Error! Bookmark not defined 2.1.1 Giáo dục - Đào tạo Ninh Thuận Error! Bookmark not defined 2.1.2 Giới thiệu trường THPT chuyên Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận Error! Bookmark not defined 2.2 Giới thiệu khảo sát: Error! Bookmark not defined 2.2.1 Mục tiêu: Error! Bookmark not defined 2.2.2 Nội dung Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phương pháp Error! Bookmark not defined 2.2.4 Đối tượng Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng quản hoạt động dạy - học trƣờng THPT chuyên Quý Đôn, Ninh Thuận Error! Bookmark not defined 2.3.1 Thực trạng hoạt động dạy-học trường THPT chuyên Qúy Đôn Error! Bookmark not defined 2.3.2 Thực trạng quản hoạt động dạy - học trường THPT chuyên Quý Đôn Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 2.4 Đánh giá kết nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy học quản hoạt động dạy - học trƣờng chuyên Quý Đôn Error! Bookmark not defined 2.4.1 Những ưu điểm Error! Bookmark not defined 2.4.2 Những hạn chế Error! Bookmark not defined 2.4.2 Nguyên nhân thực trạng quản HĐDH trường THPT chuyên Quý Đôn Error! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUÝ ĐÔN TỈNH NINH THUẬN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Error! Bookmark not defined 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Error! Bookmark not defined 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi hiệu Error! Bookmark not defined 3.2 Các biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao lực quản cho CBQL bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên Error! Bookmark not defined 3.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao lực hiệu quản tổ trưởng chuyên môn Error! Bookmark not defined 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường Quản việc phát triển chương trình, tài liệu dạy học mơn chuyên theo hướng phát triển lực học sinh Error! Bookmark not defined 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường đạo đổi đồng PPDH KTĐG kết giáo dục theo định hướng phát triển lực học sinh Error! Bookmark not defined 3.2.5 Biện pháp 5: Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi Error! Bookmark not defined 3.2.6 Biện pháp 6: Phát triển tối đa tính tích cực chủ động, sáng tạo sở trường học sinh khiếu Error! Bookmark not defined 3.3 Mối quan hệ biện pháp Error! Bookmark not defined 3.4 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động dạy - học trƣờng trung học phổ thông chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh thuận Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 3.4.1 Mục đích ý nghĩa Error! Bookmark not defined 3.4.2 Nội dung cách tiến hành Error! Bookmark not defined 3.4.3 Kết phân tích Error! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Kết luận Error! Bookmark not defined Khuyến nghị Error! Bookmark not defined 2.1 Với Bộ Giáo dục Đào tạo Error! Bookmark not defined 2.2 Với UBND tỉnh Ninh Thuận Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 PHỤ LỤC ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU chọn đề tài Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH hội nhập quốc tế với mục tiêu đến 2020 Việt Nam trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại Tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế xu phát triển khách quan.Bối cảnh mang lại cho nhiều hội nhiều khó khăn thách thức.Để tận dụng tốt hội, đẩy lùi khó khăn thách thức ấy, phải tích cực chuẩn bị nguồn lực đất nước Một nguồn lực nguồn lực người GD&ĐT đường để phát huy nguồn lực người Vì phải tạo chuyển hóa bản, tồn diện phát triển giáo dục.Trong đổi QLGD khâu đột phá Chỉ thị 40-CT/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu: “Phát triển GD&ĐT quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp CNH-HĐH đất nước, điều kiện để phát huy nguồn lực người Đây trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, nhà giáo cán QLGD lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng” [14] Nghị 29-NQ/TW Đảng đổi bản, toàn diện GD&ĐT nêu: “GD&ĐT quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho GD đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”, “Đổi bản, toàn diện GD&ĐT đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản Nhà nước đến hoạt động quản trị sở GD&ĐT việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học” “Phát triển GD&ĐT nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình GD từ chủ yếu trang Footer Page of 27 Header Page of 27 bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; luận gắn với thực tiễn; GD nhà trường kết hợp với GD gia đình GD xã hội” [15] Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020: “Tiếp tục đổi PPDH đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học”[12] “ Dạy học” hai mặt hoạt động nhà trường, QL HĐDH nhiệm vụ vô quan trọng HĐDH hoạt động xem đường GD để thực mục đích GD tổng thể Trong trường học nói đến hiệu GD nói đến hiệu HĐDH nói đến tăng cường hiệu QL trường học nói đến tăng cường hiệu QL HĐDH Đổi GDPT cần phải có thay đổi việc QL HĐDH dạy học theo chủ đề tích hợp; dạy học theo hướng phát triển lực phẩm chất người học với chương trình mới;tăng cường kĩ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Đổi QLGD nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đổi GD tồn diện GD Việt Nam Đứng trước đòi hỏi đổi mới, để hoạt động QL đạt hiệu cao đòi hỏi người hiệu trưởng đổi hoạt động QL nói chung, quản HĐDH nói riêng Trường THPT chun loại hình trường chun biệt có nhiệm vụ phát bồi dưỡng nhân tài “Hiền tài ngun khí quốc gia”, tài sản vơ giá dân tộc nhân loại Nhân tài kết tinh tuyệt vời chọn lọc tự nhiên giáo dục xã hội Từ mầm mống tư chất trí tuệ hay thể lực, với phương pháp tiên tiến, GD đại sớm phát để bồi dưỡng làm phát triển hết tài người Nhân tài đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tạo điều kiện tốt để làm việc, họ cống hiến mình, đem lại vẻ vang cho đất nước thành cơng tuyệt vời Vì vậy, ngồi việc QL trường THPT, mức độ phân hóa theo nhóm mơn học cao hơn, đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm nên cách QL trường chuyên có khác Footer Page of 27 Header Page of 27 Trường THPT chuyên Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận thành lập năm 2008 Trong năm qua, quan tâm cấp QLGD quyền địa phương với nổ lực đội ngũ CBQL GV, nhà trường tổ chức trì HĐDH thành nề nếp, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát bồi dưỡng nhân tài cho địa phương Tuy nhiên, trường gặp nhiều khó khăn đội ngũ GV CSVC nên kết dạy học năm qua ổn định chưa khai thác, phát huy hết tiềm nhà trường QL HĐDH nhiều lúng túng: việc dạy học theo chủ đề tích hợp, dạy học theo hướng phát triển lực phẩm chất người học có triển khai thực chưa đồng bộ; hạn chế kĩ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn , chưa thực phát huy tối đa động, sáng tạo giảng dạy GV học tập HS chuyên Các kì thi cấp Quốc gia, trường có giải, số giải chưa nhiều giải cao Xuất phát việc học tập, nghiên cứu luận khoa học QLGD, luận dạy học, từ yêu cầu đổi GD&ĐT, từ thực tiễn công tác, thấy cần thiết việc nghiên cứu QL HĐDH trường THPT chuyên Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận nhằm đề biện pháp QL HĐDH có tính khả thi cao, vừa phù hợp với trường THPT chuyên bối cảnh đổi GDPT nay, vừa đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng GD&ĐT mà tỉnh, ngành đặt nhà trường Với trên, chọn đề tài: " Quản hoạt động dạy - học trƣờng trung học phổ thông chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận bối cảnh đổi giáo dục phổ thông " Câu hỏi nghiên cứu: Quản HĐDH trường THPT chuyên Quý Đôn Ninh Thuận cần đổi mới, bổ sung vấn đề bối cảnh đổi GDPT nay? Giả thuyết khoa học HĐDH trường THPT chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận HT Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 quan tâm đạt thành tựu đáng kể Song đứng trước yêu cầu đổi GDPT, nguyên nhân khác mà việc QL hoạt động chưa thật tồn diện đồng bộ, khó khăn bất cập dẫn đến chất lượng dạy - học chưa cao, chưa tương xứng với tiềm nhà trường Nếu đánh giá thực trạng HĐDH trường THPT chuyên Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận có sở thực tiễn đề xuất biện pháp quản HĐDH phù hợp hơn, nâng cao chất lượng dạy - học nói riêng chất lượng giáo dục nói chung trường THPT chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận bối cảnh đổi GDPT Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận thực trạng quản HĐDH, kết hợp với thực tiễn công tác QL nhà trường, đề xuất biện pháp QL HĐDH góp phần bước nâng cao chất lượng dạy học nhà trường, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi xã hội bối cảnh Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy - học trường THPT chuyên - Đối tượng nghiên cứu: Quản hoạt động dạy - học trường THPT chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hoạt động dạy GV hoạt động học HS trường THPT chuyên Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015.Đối tượng trực tiếp khảo sát nghiên cứu lãnh đạo trường, TTCM, GV trực tiếp giảng dạy HS trường Nhiệm vụ nghiên cứu 7.1 Nghiên cứu sở luận quản HĐDH trường THPT chuyên Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 7.2 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động dạy - học quản hoạt động dạy - học trường THPT chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận 7.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động dạy - học Hiệu trưởng trường THPT chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Phương pháp nghiên cứu luận Phương pháp sử dụng nhằm phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa khái qt hóa vấn đề luận từ nhà nghiên cứu nước, văn bản, tài liệu, Nghị Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo quản HĐDH 8.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 8.2.1.Phương pháp điều tra bảng hỏi Xây dựng hệ thống câu hỏi điều tra đối tượng CBQL, TTCM, GV, HS với mục đích thu thập số liệu nhằm xác định thực trạng biện pháp QL hoạt động dạy GV hoạt động học tập HS có, phân tích ngun nhân thành cơng hạn chế thực trạng 8.2.2 Phương pháp vấn Tiến hành trao đổi trực tiếp với CBQL, GV HS nhà trường nhằm tìm hiểu kỹ thực trạng HĐDH quản HĐDH nhà trường, giải nguyên nhân vấn đề 8.2.3.Phương pháp quan sát Thu thập thông tin qua việc quan sát hoạt động giảng dạy đội ngũ GV việc: dự GV, Hiệu trưởng, TTCM GV có kinh nghiệm phân tích dạy, điều tra thơng qua hồ sơ, sổ sách ( việc thực qui chế chuyên mơn, chương trình dạy học ), quan sát hoạt động quản lý, đặc biệt công tác quản HĐDH cán quản nhà trường Thu thập thông tin qua việc quan sát hoạt động học tập HS việc: dự giờ, nề nếp học Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 tập HS, học thực hành, qua tổ chức thi, sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa 8.3 Phương pháp thử nghiệm Sau đề xuất biện pháp, đưa vào ứng dụng hoạt động QL nhà trường, lấy ý kiến đánh giá chuyên gia, nhà QLGD GV hiệu biện pháp 8.4 Phương pháp xử số liệu thống kê toán học Bằng số thuật toán toán học thống kê áp dụng nghiên cứu giáo dục, phương pháp sử dụng với mục đích xử kết điều tra, phân tích kết nghiên cứu, đồng thời để đánh giá mức độ tin cậy phương pháp điều tra Những đóng góp đề tài - Về mặt luận: hệ thống hóa sở luận QL HĐDH trường chuyên - Về mặt thực tiễn: Đề xuất biện pháp quản HĐDH nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy - học giáo dục trường chuyên bối cảnh đổi giáo dục phổ thông 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương Chương 1: Cơ sở luận quản hoạt động dạy - học trường trung học phổ thông chuyên Chương 2: Thực trạng quản hoạt động dạy - học trường trung học phổ thông chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận Chương 3: Biện pháp quản hoạt động dạy - học trường trung học phổ thông chuyên Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận bối cảnh đổi giáo dục phổ thông 10 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), QĐ số 44/2007/BGDĐT ngày 15/8/2007 học bổng khuyến khích học tập HS, sinh viên trường chuyên, trường khiếu, sở giáo dục đại học trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2008),Thông tư 59/2008/TT-BGD-ĐT ngày 31/10/2008 việc hướng dẫn định mức biên chế nghiệp giáo dục trường chuyên biệt công lập, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Hướng dẫn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 Bộ GD&ĐT việc Hướng dẫn thực chương trình chun sâu mơn chun cấp THPT Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo(2011),Tài liệu tập huấn - hội thảo bồi dưỡng cán quản trường trung học phổ thông chuyên, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo(2012),Tài liệu tập huấn - hội thảo bồi dưỡng cán quản trường trung học phổ thông chuyên, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo(2012), Quy chế Tổ chức hoạt động trường trung học phổ thông chuyên, Hà Nội 11 Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 Bộ Giáo dục Đào tạo(2014),Hỏi đáp số nội dung đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo, Website Bộ GD-ĐT đăng ngày 13-02-2014 C.Mác Ph.Ăngghen (1993),Toàn tập,tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, tái lần thứ hai, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Chính phủ Nƣớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định số 61/2006/NĐ-CP sách nhà giáo, cán quản giáo dục công tác trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 11 Chính phủ Nƣớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2010), Đề án Phát triển hệ thống trường Trung học phổ thông chuyên ban hành theo Quyết định số 959/QĐ-TTG,Hà Nội 12 Chính phủ Nƣớc cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012),Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/ / 2012 Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội 13 Nguyễn Đức Chính (2015), Phát triển chương trình giáo dục.Tài liệu lớp Cao học quản giáo dục Hà Nội 14 Đảng cộng sản Việt Nam(2004),Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư Trung ương Đảng xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013),Nghị 29-NQ/TWvề đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, Hà Nội 16 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề GD khoa học GD.Nxb Giáo dục, Hà Nội 12 Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 17 Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận (2014), Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, Ninh Thuận 18 Trần Kiểm (1997),Giáo trình quản giáo dục Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội 19 Trần Ngọc Liêu(2009),Bài giảngkhoa học quản lýđại cương Trường Đại học Khoa học Xã hội Và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012),QL giáo dục số vấn đề luận thực tiễn Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 21 Trần Thị Tuyết Mai(2013), Module 4: Quản nhà trường Tài liệu lưu hành nội Trường Cán Quản Giáo dục TP HCM 22 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật giáo dục Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Trần Quốc Thành (2003),Đề cương giảng - Khoa học quản đại cương Hà Nội 24 Thái Duy Tuyên (2005),Những vấn đề chung GD học Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 25 Phạm Viết Vƣợng(2008), Giáo dục học Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 13 Footer Page 15 of 27 ... trạng quản lý hoạt động dạy - học trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh. .. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THANH TUẤN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH NINH THUẬN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG... lượng GD&ĐT mà tỉnh, ngành đặt nhà trường Với lý trên, chọn đề tài: " Quản lý hoạt động dạy - học trƣờng trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận bối cảnh đổi giáo dục phổ thông " Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy - học ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, Quản lý hoạt động dạy - học ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay