Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay

15 8 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

quản giáo dục đào tạo, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2010), Quản nhà trường Bài giảng lớp Cao học Quản giáo dục, Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng (2013), Nghị số 29-NQ/TƯ ngày 04/01/2013 Hội nghị Trung Ương khóa XI “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo” Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Hỏi đáp số nội dung đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo, Website Bộ GD-ĐT đăng ngày 13-02-2014 Bộ giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ (2008), Thông tư 59/2008/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập Bộ giáo dục Đào tạo (1992), Thông tư sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31 tháng 12 năm 1992 Liên Bộ Lao động- Thương binh Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực nhà vào tiền lương Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 quy định nội dung hình thức tuyển dụng giáo viên sở giáo dục mầm non, sở giáo dục phổ thông công lập trung tâm giáo dục thường xuyên Bộ giáo dục Đào tạo (2009), Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo (2003), Về việc bồi dưỡng nhà giáo cán quản hàng năm Chỉ thị số 22/2003/CT-BGD&ĐT ngày 05 tháng 06 Footer Page 13 of 27 12 Header Page 14 of 27 năm 2003 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Quy chế Tổ chức hoạt động trường trung học phổ thông chuyên, ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/ 02/2012 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Chương trình hành động ngành Giáo dục thực Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 Thủ tướng Chính phủ đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, Hà Nội 12 Nguyễn Đức Chính (2014), Đánh giá giáo dục Bài giảng cao học quản giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Nguyễn Đức Chính (2014), Quản chất lượng giáo dục- Bài giảng cao học quản giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 14 CacMac - Anghen tồn tập (1993), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Chính phủ Nƣớc cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trƣờng trung học phổ thơng chun giai đoạn 2010-2020 16 Chính phủ Nƣớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2006 Chính phủ sách nhà giáo, cán quản giáo dục công tác trƣờng chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 17 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương Khoa học quản lí Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư Trung ương Đảng xây dựng đội ngũ nhà giáo cán Footer Page 14 of 27 13 Header Page 15 of 27 quản giáo dục, Hà Nội 19 Phạm Minh Hạc (2001), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Đặng Xuân Hải (2014), Quản thay đổi giáo dục - Bài giảng cao học quản giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Vũ Ngọc Hải (2006), Quản nhà nước giáo dục, Hà Nội 22 Nguyễn Trọng Hậu (2014), Quản nguồn nhân lực giáo dục Bài giảng cao học quản giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Ngọc Hùng (2006), Xã hội hóa giáo dục Nxb luận trị Hà Nội 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Quản nhân giáo dục - Bài giảng cao học quản giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Tâm học ứng dụng tổ chức quản quản giáo dục - Bài giảng cao học quản giáo dục Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Hồ Chí Minh tồn tập (1990), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Quốc hội Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật giáo dục Số 44/2009/QH12, Hà Nội 28 Viện Ngôn ngữ (2002), Từ điển Tiếng Việt Nxb Đà Nẵng 29 Phạm Viết Vƣợng (2000), Giáo dục học Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (2012), Quyết định số 75/2012/QĐUBND việc ban hành chế độ tiền thƣởng thành tích thi đua thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa bàn tỉnh Ninh Thuận Footer Page 15 of 27 14 ... học quản lý giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Tâm lý học ứng dụng tổ chức quản lý quản lý giáo dục - Bài giảng cao học quản lý giáo dục Đại học Giáo. .. 27 quản lý giáo dục, Hà Nội 19 Phạm Minh Hạc (2001), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Đặng Xuân Hải (2014), Quản lý thay đổi giáo dục - Bài giảng cao học quản lý. .. lý giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Lê Ngọc Hùng (2006), Xã hội hóa giáo dục Nxb lý luận trị Hà Nội 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Quản lý nhân giáo dục - Bài giảng cao học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay, Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay