Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

12 31 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

... thực trạng đội ngũ cán quản lí trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái ……………………………………… 56 2.4.Thực trạng quản lí phát triển đội ngũ cán quản lí trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái ………………………………………... trạng quản lí phát triển đội ngũ cán trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái …………………………………… …63 2.5.1.Những mặt mạnh công tác phát triển đội ngũ CBQL trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái ……………………………….63... phát triển đội ngũ cán quản lí trƣờng Tiểu học …………………………………………………………………………29 1.5.1.Yêu cầu phát triển đội ngũ cán quản lí ………… ……………….29 1.5.2 .Quản lí phát triển đội ngũ cán quản lí trƣờng Tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái, Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay