Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN VĂN CẨN QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Quốc Bảo HÀ NỘI – 2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc hoàn thành với hƣớng dẫn giúp đỡ quý thầy giáo ,cô giáo khoa sƣ phạm Trƣờng Đại Học Giáo Dục , giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp gia đình Với cộng tác lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên, phòng Nội vụ, UBND huyện Trấn Yên, cán quản trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái Tác giả xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm thầy giáo, cô giáo ban chủ nhiệm khoa sƣ phạm – Đại Học Quốc Gia Hà nội, Thƣờng vụ huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, lãnh đạo chuyên viên phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ, cán quản trƣờng tiểu học quan tâm, động viên tạo điều kiện cho tác giả trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Luận văn thể kết học tập nghiên cứu tác giả giảng dạy nhiệt tình thầy giáo, cô giáo khoa sƣ phạm - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Đặng Quốc Bảo tận tình hƣớng dẫn, trau cho tác giả phƣơng pháp nghiên cứu khoa học kiến thức khoa học bổ ích Là cơng trình nghiên cứu bƣớc đầu tác giả luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy giáo ,cơ giáo đồng nghiệp đóng góp ý kiến để luận văn tiếp tục đƣợc hoàn thiện Hà Nội tháng 11 Năm 2009 Tác giả Trần Văn Cẩn Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản CBQLGD : Cán quản giáo dục CNH - HĐH : Cơng nghiệp hoá - đại hoá ĐNNG : Đội ngũ nhà giáo GD&ĐT : Giáo dục đào tạo HĐND : Hội đồng nhân dân THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Uỷ ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài………………………………………………… ……… 2.Mục đích nghiên cứu………………………………………………… … 3.Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………… …… 4.Khách thể đối tƣợng nghiên cứu…………… ……………………… 5.Phạm vi nghiên cứu………………………………………………… …… 6.Giả thuyết khoa học……………………………………………… ….… 7.Câu hỏi nghiên cứu……………………………………………… …….… Cấu trúc luận văn………………………………………………… …… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU………………………… 1.1.Các khái niệm đề tài………………………………… …… 1.1.1 Quản biện pháp quản lí……………………………………… … 1.1.2Quản giáo dục …………….……………………………….……… 1.1.3.Cán quản lí………………………….………………………….… 1.1.4.Đội ngũ cán quản lí……………………… ……………………… 10 1.1.5.Phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Tiêủ học………………… 12 1.2.Bối cảnh phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học… 16 1.2.1.Bối cảnh kinh tế, trị, xã hội…………………………… 16 1.2.2.Bối cảnh phát triển giáo dục………………………………………… 17 1.3.Một số khía cạnh tâm học phát triển đội ngũ cán quản lí…….18 1.4.Các đặc trƣng cấp học Tiểu học…………………………………… 19 1.4.1.Mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò chức trƣờng Tiểu học……… 19 1.4.2.Đặc trƣng ngƣời học ngƣời dạy cấp Tiểu học…….…… 21 1.4.3.Vai trò đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học………… 21 1.4.4.Chức năng, nhiệm vụ đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học……………………………………………………………………………23 1.4.5.Những yêu cầu CBQL nhà trƣờng giai đoạn ….27 1.5.Yêu cầu nội dung phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học……………………………………………………………………………29 1.5.1.Yêu cầu phát triển đội ngũ cán quản lí…………… ……………….29 1.5.2.Quản phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học…………….30 Tiểu kết chƣơng 1…………………………………………………….… 34 Footer Page of 27 Header Page of 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TRẤN YÊN……………………35 2.1.Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Trấn Yên……….35 2.1.1.Vị trí địa điều kiện tự nhiên ……………………………… …35 2.1.2.Đặc điểm dân cƣ …………………………… 36 2.1.3.Đặc điểm tình hình giáo dục - đào tạo chung huyện Trấn Yên… ….36 2.2.Thực trạng giáo dục cấp Tiểu học huyện Trấn Yên………………40 2.2.1.Qui mô trƣờng lớp, học sinh, giáo viên……………………… ……….30 2.2.2.Đặc điểm chất lƣợng học sinh tiểu học huyện Trấn Yên…… 42 2.2.3 Đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Trấn Yên……… …………….43 2.2.4.Về đầu tƣ tài chính…………………………………………………… 44 2.2.5.Nhận xét thực trạng giáo dục cấp tiểu học………………………….44 2.3.Thực trạng đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái…………………………………………………………….45 2.3.1.Số lƣợng, cấu, độ tuổi đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học……………………………………………….………………….……… 45 2.3.2.Chất lƣợng cán quản trƣờng Tiểu học…………………… 46 2.3.3.Nhận xét chung thực trạng đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái………………………………………… 56 2.4.Thực trạng quản phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái………………………………………… 57 2.5.Đánh giá chung thực trạng quản phát triển đội ngũ cán trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái……………………………………… …63 2.5.1.Những mặt mạnh công tác phát triển đội ngũ CBQL trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái………………………………….63 2.5.2.Những mặt yếu công tác quản phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên……………………………………… 63 2.5.3.Những thuận lợi công tác phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học huyện Trấn n ……………………………………….65 2.5.4.Những khó khăn cơng tác quản phát triển đội ngũ cán quản trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên………………………………………… 65 Tiểu kết chƣơng 2………………………………………………………… 66 Footer Page of 27 Header Page of 27 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG TIỂU HỌC CỦA HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN BÁI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY……………………………… .68 3.1.Các nguyên tắc xây dựng biện pháp…………………………………… 68 3.1.1.Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển……………………… 68 3.1.2.Nguyên tắc tính thực tiễn…………………………………… ….……68 3.1.3.Nguyên tắc tính chất lƣợng…………………………………….……68 3.1.4.Nguyên tắc tính hiệu quả…………………………………….…… 68 3.2.Các biện pháp quản phát triển đội ngũ CBQL trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái giai đoạn nay……………………… …69 3.2.1.Nâng cao nhận thức tầm quan trọng đội ngũ CBQL ngành giáo dục ngành khác địa bàn huyện………………………… ….69 3.2.2.Đảm bảo số lƣợng cán quản trƣờng Tiểu học đáp ứng yêu cầu phát triển trƣớc mắt lâu dài………………………………………… 71 3.2.3.Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ cán quản theo yêu cầu nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBQL chuẩn hoá đội ngũ theo qui định Bộ Giáo Dục Đào Tạo đề ra……………………… …74 3.2.4.Xây dựng cấu hợp đội ngũ CBQL theo thực trạng phát triển trƣờng Tiểu học huyện…………… ………………………… ….79 3.2.5.Quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần tạo môi trƣờng thuận lợi cho phát triển đội ngũ CBQL………………………….…………… 81 3.2.6.Hồn thiện chế quản phát triển đội ngũ cán quản lí…….….….83 3.3.Mối liên hệ biện pháp……………………….…………….…….86 3.4.Kết thăm dò nhận thức chuyên gia tính cấp thiết tính khả thi biện pháp………………………………….………………… 87 Tiểu kết chƣơng 3………………………………………………………… 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………………………… 91 1.Kết luận: ……………………………………………………………….… 91 2.Khuyến nghị……………………………………………………….….… 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… ….96 PHỤ LỤC…………………………………………………………………… Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Qui mơ lớp học tồn huyện Trấn n năm học 2008- 2009 Trang 36 2.2 Bảng ngân sách chi cho ngành giáo dục huyện Trấn Yên từ năm 2005 – 2009 38 2.3 Số lƣợng học sinh, số lớp năm 40 2.4 Qui mô lớp học, học sinh, giáo viên trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên năm học 2008 – 2009 41 2.5 Xếp loại học lực học sinh Tiểu học năm 43 2.6 Xếp loại hạnh kiểm học sinh Tiểu học năm 43 2.7 Bảng số liệu độ tuổi cán quản trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên 44 2.8 Tổng hợp kết đ iều tra, đánh giá phẩm chất trị, đạo đức đội ngũ cán quản ( theo mẫu số 1) 45 2.9 Kết điều tra lĩnh vực quản nhằm thực thi pháp luật, sách, qui chế, điều lệ qui định nội 49 2.10 Kết điều tra lĩnh vực quản máy 48 2.11 Kết điều tra lĩnh vực quản tài chính, sở vật chất trang thiết bị trƣờng học 50 2.12 Kết điều tra lực vận động lực lƣợng xã hội tham gia quản phát triển trƣờng Tiểu học 52 2.13 Kết điều tra lực sử dụng máy vi tính ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác quản 53 Footer Page of 27 Header Page of 27 2.14 Kết điều tra lĩnh vực thực chức quản 54 2.15 Kết điều tra đánh giá cơng tác kế hoạch hố đội ngũ CBQL trƣờng Tiểu học 55 2.16 Kết khảo sát đánh giá thực trạng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, bãi miễn Kết khảo sát đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng CBQL Kết khảo sát thực trạng việc thực chế độ, sách đãi ngộ, khen thƣởng, kỉ luật CBQL trƣờng Tiểu học 56 Kết khảo sát đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh giá đội ngũ CBQL Kết khảo sát thực trạng việc thực chế độ, sách đãi ngộ, khen thƣởng, kỉ luật CBQL trƣờng Tiểu học 60 Kết khảo sát đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh giá đội ngũ CBQL Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp quản phát triển đội ngũ CBQL trƣờng Tiểu học cảu huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái 62 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản phát triển đội ngũ CBQL trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái 89 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 3.1 3.2 Footer Page of 27 58 59 61 88 Header Page of 27 DANH MỤC CÁC BIỂU Số hiệu Tên biểu Trang biểu 2.1 Số lƣợng học sinh giảm dần từ năm 2004-2005 đến 41 2008-2009 2.2 Số lớp giảm dần từ năm 2004-2005 đến 2008-2009 42 2.3 Biểu thị thâm niên công tác đội ngũ CBQL 47 3.1 Mối quan hệ biện pháp 87 Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 MỞ ĐẦU chọn đề tài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng vạch đƣờng lối đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, phấn đấu đến năm 2020 đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc cơng nghiệp Đó nhiệm vụ hàng đầu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nƣớc ta Để thực đƣợc mục tiêu chiến lƣợc đó, cần phải khai thác sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau, nguồn lực ngƣời có vai trò định, đặc biệt bối cảnh nguồn lực tài vật chất đất nƣớc nhiều hạn chế Nguồn lực ngƣời phải ngƣời lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, đƣợc đào tạo bồi dƣỡng phát huy giáo dục tiên tiến gắn liền với khoa học, công nghệ đại Nghị đại hội lần thứ hai ban chấp hành Trung ƣơng khóa VIII rõ: “ Giáo dục phải làm tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, đội ngũ lao động cho khoa học công nghệ” Nghị nhấn mạnh: “Khâu then chốt để thực chiến lược phát triển giáo dục phải đặc biệt chăm lo đào tạo bồi dưỡng tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cán quản trị, tư tưởng, đạo đức lực chuyên môn nghiệp vụ” [6] Để đáp ứng nhu cầu ngƣời nguồn lực nhân tố định cho phát triển đất nƣớc thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa, đại hội Đảng u cầu: “ Cần tạo chuyển biến bản, toàn diện giáo dục đào tạo” [5] Đất nƣớc ta chuyển sang thời kì phát triển mới, bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO với nhiều thời cơ, vận hội nhƣ phải đối mặt với khơng khó khăn thách thức Đại hội Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm quán Đảng Nhà nƣớc coi “ người Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (2004), Chỉ thị số 40 – CT/TW việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục, Hà Nội 2.Bộ trƣởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo (2003), Về việc bồi dưỡng nhà giáo cán quản hàng năm Chỉ thị số 22/2003/CT-BGD&ĐT ngày 05 tháng 06 năm 2003 3.Bộ Giáo dục đào tạo - Bộ Nội vụ ( 2004), việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chun mơn giúp UBND quản nhà nước giáo dục Thông tƣ liên tịch số 21/2004/TTLT?BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng năm 2004 4.Chính phủ nƣớc cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2001 ), chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 2001-2010 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà nội 5.Chính phủ (2003), tuyển dụng, sử dụng, quản cán cơng chức đơn vị nghiệp nhà nước Nghị định Chính phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 6.Đảng cộng sản Việt Nam, văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà nội 2006 7.Đặng Quốc Bảo ( biên soạn tổng thuật) ( 2006), Mười vấn đề cơng tác quản lí: Một nhận diện qua mơ hình, Hà Nội 8.Đặng Quốc Bảo, Quản nhà nước gáo dục, Tập giảng lớp cao học quản giáo dục ĐHQG Hà nội, 2007 9.Đặng Xuân Hải, Quản thay đổi vận dụng thuyết quản thay đổi Tập giảng lớp cao học quản giáo dục ĐHQG Hà nội, 2007 10.Hà Nhật Thăng, Xu phát triển giáo dục Tập giảng lớp cao học quản giáo dục.ĐHQG Hà nội 2007 11.Huyện uỷ Trấn Yên, Nghị đại hội Đại biểu Đảng huyện lần thứ X Trấn YênYên Bái, 2005 12.Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc ( 1996-2004), sở khoa học quản Tập giảng lớp cao học quản giáo dục, ĐHQG Hà nội 2007 13.Nguyễn Quốc Chí, nguyễn Thị Mỹ Lộc, luận quản quản nhà trường, tập giảng lớp cao học quản giáo dục, ĐHQG Hà nội, 2007 14.Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Trần Thị Bạc Mai, Quản nguồn nhân lực, Tập giảng lớp cao học quản giáo dục, ĐHQG Hà nội, 2007 15.Nguyễn Đức Chính, Đo lường đánh giá giáo dục, Tập giảng lớp cao học quản giáo dục, ĐHQG Hà nội, 2007 Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 16.Nguyễn Đức Chính, Chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục, Tập giảng lớp cao học quản giáo dục, ĐHQG Hà nội, 2007 17.Nguyễn Tiến Đạt, Kinh nghiệm thành tựu phát triển GD&ĐT giới, Tập giảng lớp cao học quản giáo dục, ĐHQG Hà nội, 2007 18.Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nhà xuất Khoa học kĩ thuật, Hà nội, 2006 19.Phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên, Báo cáo tổng kết năm công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, Trấn Yên, 2008 20.Quốc hội (2005) Luật giáo dục 2005, Nhà xuất lao động, Hà nội 21.Quốc hội (2003), Luật thi đua khen thưởng, Nhà xuất lao động, Hà nội 22.Sở nội vụ Yên bái, Hướng dẫn việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,bãi miễn cán quản trường học, Yên Bái, 2003 23.Thủ tƣớng Chính phủ (2001), Về việc phê duyệt “ chiến lược phát triển giáo dục 20012010” Quyết định Thủ tƣớng Chính phủ số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 24.Thủ tƣớng Chính phủ (2003), Về việc ban hành qui chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, bãi miễn cán công chức lãnh đạo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng năm 2003 25.Thủ tƣớng Chính phủ (2005), Về việc xây dựng đè án “ Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giai đoạn 2005-2010” Quyết định số 09 QĐ- TTg ngày 11 tháng1 năm 2005 26.Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên, Đề án xây dựng phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên giai đoạn 2005-2010 27.Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên (2005 ), Qui hoạch phát triển mạng lưới Giáo dục đào tạo địa bàn huyện Trấn Yên giai đoạn 2005-2015 Footer Page 12 of 27 ... thực trạng đội ngũ cán quản lí trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái ……………………………………… 56 2.4.Thực trạng quản lí phát triển đội ngũ cán quản lí trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái ………………………………………... trạng quản lí phát triển đội ngũ cán trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái …………………………………… …63 2.5.1.Những mặt mạnh công tác phát triển đội ngũ CBQL trƣờng Tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái ……………………………….63... phát triển đội ngũ cán quản lí trƣờng Tiểu học …………………………………………………………………………29 1.5.1.Yêu cầu phát triển đội ngũ cán quản lí ………… ……………….29 1.5.2 .Quản lí phát triển đội ngũ cán quản lí trƣờng Tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái, Quản lí phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay