Quản lí hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:52

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ HẰNG QUẢNHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM PHÙ CỪ TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ HẰNG QUẢNHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM PHÙ CỪ TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Xuân Hải HÀ NỘI - 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viêt tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ, sơ đồ vii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm vấn đề nghiên cúu 1.2.1 Quản lý… 1.2.2 Nhà trường, quản lý nhà trường 12 1.2.3 Hoạt động dạy - học 15 1.2.4 Quảnhoạt động dạy học trường THPT ……………………… 19 1.3 Quảnhoạt động dạy học Tiếng Anh trường THPT 21 1.3.1 Vị trí, mục tiêu môn Tiếng Anh trường THPT……… 21 1.3.2 Nội dung dạy học Tiếng Anh trường THPT 23 1.3.3 Đặc trưng hoạt động dạy học Tiếng Anh trường THPT 24 1.3.4 Quảnhoạt động dạy học tiếng Anh trường THPT 25 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học môn tiếng Anh quảnhoạt động dạy học môn Tiếng Anh nhà trường THPT 29 Tiểu kết chương 32 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM PHÙ CỪ, TỈNH HƢNG YÊN 33 2.1 Khái quát trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 33 2.2.Thực trạng hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Footer Page of 27 34 Header Page of 27 2.2.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng tiếng Anh dạy học môn tiếng Anh CBQL, GV, HS PHHS 34 2.2.2 Thực trạng hoạt động dạy môn Tiếng Anh giáo viên 36 2.2.3 Thực trạng hoạt động học môn Tiếng Anh học sinh 43 2.2.4 Thực trạng sở vật chất, trang thiết bị dạy học môn Tiếng Anh 47 2.3 Thực trạng quảnhoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 2.3.1.Thực trạng quảnhoạt động dạy môn Tiếng Anh giáo viên 48 48 2.3.2 Thực trạng quảnhoạt động học môn Tiếng Anh học sinh 61 2.3.3 Thực trạng quản lý sở vật chất, thiết bị dạy học môn Tiếng Anh 63 2.4 Đánh giá chung thực trạng quảnhoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Tiểu kết chương 64 66 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢNHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM PHÙ CỪ, TỈNH HƢNG YÊN 67 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý 67 3.1.1 Nguyên tắc tính hệ thống, đồng 67 3.1.2 Nguyên tắc tính thực tiễn 67 3.1.3 Nguyên tắc tính hiệu 68 3.2 Các biện pháp quảnhoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 68 3.2.1 Các biện pháp nâng cao nhận thức GV, HS cha mẹ HS tầm quan trọng Tiếng Anh 68 3.2.2.Các biện pháp quảnhoạt động dạy môn Tiếng Anh GV 71 3.2.3 Các biện pháp quảnhoạt động học môn Tiếng Anh HS 79 3.2.4 Các biện pháp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh 86 3.2.5 Các biện pháp quản lý việc kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học môn Tiếng Anh Footer Page of 27 91 Header Page of 27 3.2.6 Các biện pháp quản lý CSVC, thiết bị dạy học môn Tiếng Anh 95 3.3 Mối quan hệ nhóm biện pháp quản lý 96 3.4.Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý 97 Tiểu kết chương 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 101 Kết luận 101 Khuyến nghị 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC Footer Page of 27 106 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày tháng 11 năm 2006, Việt Nam kếp nạp thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới, đánh dấu bước phát triển đường hội nhập quốc tế theo xu hướng tồn cầu hố Trong bối cảnh đó, yếu tố người, nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố định để phát triển kinh tế Ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, có vai trò, vị trí Tiếng Anh sử dụng rộng rãi tất lĩnh vực , từ ngoại giao , thương mại , hàng không , tin học , y học , kĩ thuật , văn hóa - xã hội Biế t ngoại ngữ yêu cầ u tấ t ́ u lao ̣ng có kỹ thuâ ̣t cao nhằm đáp ứng quy trình công nghê ̣ thường xuyên đổ i , mà biế t ngoại ngữ mơ ̣t lực cầ n thiế t đố i với người Viê ̣t Nam hiê ̣n đại thạo ngoại ngữ dầ n trở thành mô ̣t kỹ không thể thiế u Thông bố i cảnh nề n kinh tế hô ̣i nhâ ̣p hiê ̣n Khả ngoại ngữ tiêu chuẩn hàng đầu để công ty lớn tuyển nhân viên cất nhắc vào vị trí quản lý Mặc dù chưa có thống kê thức tương quan trình độ ngoại ngữ mức lương, thực tế cho thấy cánh cửa hội thường mở rộng ứng viên có khả ngoại ngữ tốt Biết ngôn ngữ khác, đặc biệt tiếng Anh, người hiểu biết sâu sắc văn minh giới, mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu phát triển tiềm Từ nhu cầu phát triển nhân lực xã hội theo xu hội nhập, nâng cao chất lượng dạy học nói chung dạy học mơn Tiếng Anh nói riêng nhiệm vụ thường xuyên nhà trường Xã hội đặt hàng cho ngành giáo dục nguồn nhân lực có khả sử dụng Tiếng Anh thành thạo giao tiếp tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến giới Đảng Nhà nước quan tâm đến vấn đề dạy học ngoại ngữ sở giáo dục Ngày 30/9/2008, thủ tướng phủ Footer Page of 27 Header Page of 27 Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020" quy định Đề án thực nhiệm vụ quan trọng nhằm đạt mục tiêu chung là: Đổi toàn diện việc dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy học ngoại ngữ cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt bước tiến rõ rệt trình độ, lực sử dụng ngoại ngữ nguồn nhân lực, số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đại học có đủ lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin giao tiếp, học tập, làm việc môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành mạnh người dân Việt Nam, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Ngồi ra, đề án "đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" GD&ĐT, sau năm 2015, số môn học hoạt động giáo dục HS giảm xuống Tuy nhiên, ngoại ngữ - tiếng Anh số môn bắt buộc cấp phổ thông Tuy nhiên, việc triển khai đề án ngoại ngữ đề án cải cách giáo dục gặp nhiều khó khăn chưa đồng địa phương Hiện nay, việc triển khai hoạt động dạy học chất lượng dạy- học mơn Tiếng Anh trường THPT nói chung trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên nói riêng quan tâm chưa thực đáp ứng mục tiêu ngành đề Đa số HS khơng thích học tiếng Anh quan niệm mơn học khó Phần lớn em HS học tiếng Anh số môn bắt buộc thi tốt nghiệp Sau tốt nghiệp THPT, HS khơng có khả giao tiếp tiếng Anh Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng phụ huynh HS nhà trường chưa nhận thức vai trò tiếng anh thời đại nay, trình độ GV chưa đáp ứng chuẩn, phương Footer Page of 27 Header Page of 27 pháp dạy học chưa đổi mới, việc quảnhoạt động dạy học mơn Tiếng Anh mang nặng tính hình thức chưa đồng giải pháp; việc đầu tư khai thác trang thiết bị đại phục vụ giảng dạy ngoại ngữ hạn chế Một yếu tố khác tác động đến việc dạy học tiếng Anh trường THPT là: thay đổi quy chế thi tốt nghiệp Bộ GD&ĐT nhằm tạo thay đổi việc dạy học đánh giá thực chất việc học ngoại ngữ HS Tuy nhiên, vấn đề có tác động lớn đến tâm ý thức học tiếng Anh nhiều HS Trường THPT Nam Phù Cừ trường có quy mơ nhỏ với 18 lớp, 750 học sinh 49 cán bộ, GV Trường nằm vùng tuyển sinh chậm phát triển kinh tế, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhận thức đầu tư phụ huynh cho việc học tập thấp Nhiều năm liền, trường nằm tốp trường có điểm tuyển sinh thấp tỉnh HS nhà trường có ý thức tốt Tuy nhiên, nhận thức tầm quan trọng việc học nói chung, học tiếng Anh nói riêng, hạn chế CSVC nhà trường quan tâm đầu tư chưa đáp ứng đủ yêu cầu việc học ngoại ngữ Đa số HS học tiếng Anh bắt buộc để thi tốt nghiệp Do đó, chất lượng mơn tiếng Anh thấp Trong tình hình nay, thực chủ trương Bộ GD-ĐT cải cách thi tốt nghiệp, môn ngoại ngữ không mơn bắt buộc thi tốt nghiệp, việc dạy học môn tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ gặp nhiều khó khăn Qua thăm dò ý kiến GV HS việc dạy học môn tiếng Anh thời gian tới, nhiều GV bắt đầu có thái độ thờ với việc dạy, nhiều HS tỏ ý coi thường mơn tiếng Anh khơng thi tốt nghiệp thi đại học khơng cần phải học Do đó, việc quản tốt hoạt động dạy học môn tiếng Anh vấn đề cấp bách Xuất pháp từ lý tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trƣờng trung học phổ thông Nam Phù Cừ - tỉnh Hƣng Yên” với mong muốn: thông qua việc nghiên cứu luận khoa học quản để đề xuất giải pháp thiết Footer Page of 27 Header Page of 27 thực quảnhoạt động dạy học Tiếng Anh phù hợp với đặc điểm, điều kiện trường THPT Nam Phù Cừ; bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục, góp phần thực thắng lợi đề án ngoại ngữ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước q trình hội nhập quốc tế Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn, đề xuất biện pháp quảnhoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quảnhoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá sở lý luận quảnhoạt động dạy học, quảnhoạt động dạy học môn Tiếng Anh nhà trường THPT - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản hoạt động dạy học mơn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - Đề xuất biện pháp quảnhoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Vấn đề nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu hai vấn đề sau: - Thực trạng quản hoạt động dạy học môn tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2009 - 2014 nào? Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 - Cần thực biện pháp quản để nâng cao hiệu quản hoạt động dạy học mơn tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên? Giả thuyết nghiên cứu Hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng n có hạn chế Nếu thực biện pháp quản lý cách khoa học, đồng dựa luận lý thuyết thực tế xác đáng chất lượng dạy học môn Tiếng Anh bước nâng cao, đáp ứng mục tiêu đào tạo nhà trường giai đoạn nay, góp phần thực thành công đề án ngoại ngữ quốc gia Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động quảndạy học môn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên năm ﴾2009 - 2014) Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 8.1 Ý nghĩa khoa học: Tổng kết thực tiễn công tác quảnhoạt động dạy học môn tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Đồng thời, học thành công hạn chế, nguyên nhân biện pháp khắc phục Nghiên cứu cung cấp sở khoa học cho việc nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục 8.2 Ý nghĩa thực tiễn: - Kết nghiên cứu áp dụng cho trường THPT khác nước - Kết nghiên cứu có giá trị tham khảo cho nhà QLGD Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải nhiệm vụ nghiên cứu tác giả sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu sau: 9.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận + Phương pháp phân tích tổng hợp luận Footer Page 10 of 27 10 Header Page 11 of 27 + Phương pháp hệ thống hố thuyết 9.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn + Phương pháp điều tra phiếu hỏi + Phương pháp vấn + Phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản giáo dục + Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia 9.3 Nhóm phương pháp dùng thuật toán, thống kê 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn trình bày chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quảnhoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường trung học phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng quảnhoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Chƣơng 3: Biện pháp quảnhoạt động dạy- học môn Tiếng Anh trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Footer Page 11 of 27 11 Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo, Chuẩn kiến thức kỹ môn tiếng Anh THPT Bộ Giáo dục đào tạo (2006), Chương trình giáo dục phổ thơng mơn tiếng Anh (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2006 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo, Đề án đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế C.Mác Ăng ghen toàn tập - tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, 1993 Đặng Quốc Bảo, Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, Tập giảng cho lớp Cao học Quản lý Giáo dục, Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Quản lý nhà nước giáo dục số vấn đề xã hội phát triển giáo dục, tập giảng dành cho lớp cao học quản lý, 2012 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đại cương khoa học quản lí, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2010 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Lý luận quản lý nhà trường, Tập giảng cho cao học QLGD, 2003 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Những sở khoa học quản lý giáo dục, Tập giảng cho cao học chuyên ngành quản lý giáo dục, 1994/2004 10 Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2005 11 Trần Khánh Đức, - Sự phát triển quan điểm giáo dục - từ truyền thống đến đại, tập giảng dành cho lớp cao học QLGD Trường ĐHGD, 2012 12 Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề giáo dục học khoa học giáo dục, Hà Nội, 1998 13 Đặng Xuân Hải, Quản hệ thống giáo dục quốc dân, tập giảng cho lớp cao học quản giáo dục, 2013 Footer Page 12 of 27 12 Header Page 13 of 27 14 Đặng Xuân Hải, Quản thay đổi, tập giảng cho lớp cao học quản giáo dục, 2013 15 Harold Koontz, Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1992 16 Đặng Vũ Hoạt - Hà Thế Ngữ, Quá trình dạy học, Nxb Đại học sư phạm, 2006 17 Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Trọng Hậu - Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Sĩ Thƣ, Quản lý giáo dục, Một số vấn đề luận thực tiễn, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2012 18 Nguyễn Ngọc Quang Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý Giáo dục – Đào tạo Trung ương, 1999 19 Quốc hội, Luật Giáo dục (đã sửa đổi bổ sung 2009), NXB Lao động, Hà Nội, 2012 20 Thủ tƣớng phủ, Đề án dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020 21 Nguyễn Cảnh Toàn, Luận bàn kinh nghiệm tự học, NXB Giáo dục, 1999 22 Phạm Viết Vƣợng, Giáo dục học, NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội, 2008 23 http://dnulib.edu.vn:1025/collect/giotrnhn/index/assoc/HASH0179.dir/doc.pdf 24 http://www.cleveroffice.info/vn/tin-tuc-/ly-thuyet-quan-ly/34-quan-ly-lagi-su-thong-nhat-hoan-hao-giua-li-luan-va-thuc-tien.aspx Footer Page 13 of 27 13 ... luận quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường trung học phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh. .. TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM PHÙ CỪ, TỈNH HƢNG YÊN 33 2.1 Khái quát trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 33 2.2.Thực trạng hoạt động. .. nâng cao hiệu quản lí hoạt động dạy học mơn tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên? Giả thuyết nghiên cứu Hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có hạn chế Nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Quản lí hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay