Phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý của các trường trung học phổ thông tỉnh Hà Tây (cũ)

28 5 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:51

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN VĂN KHOA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HÀ TÂY) LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội-2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC Trang Danh mục từ viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mc cỏc s iii M U CHƯƠNG 1: số vấn đề lý luận chung phát triển ngUồN NHÂN LựC CBQL tr-ờng THPT TỉNH Hà T¢Y (Cò) 1.1 Khái niệm quản lý quản lý giáo dục 1.1.1 Khái niệm quản lý 1.1.2 Khái niệm quản lý giáo dục 1.1.3 Khái niệm cán quản lý, đội ngũ CBQL 1.2 Đặc im cụng tỏc qun lý phát triển ca ngnh GD – ĐT 10 1.3 Phát triển đội ngũ CBQL trường THPT 18 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến trình phát triển đội ngũ CBQL trường THPT 21 Ch-ơng 2: Thực trạng công tác phát triển ngUN NHÂN LựC CBQL tr-ờng THPT nh Hà Tây (cũ) 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây(cũ) 26 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 26 Footer Page of 27 Header Page of 27 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 Đặc điểm KT – XH Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực CBQL cña trường THPT tØnh Hà Tây (cũ) Thực trạng phát triển ngành GDĐT tỉnh Hà Tây (cũ) Thực trạng công tác phát triển ngun nhõn lc CBQL cỏc trng THPT tỉnh Hà Tây (cò) 27 29 29 35 2.3 Đánh giá chung công tác phát triển nguồn nhân lực 41 2.3.1 Những thành công 41 2.3.2 Những tồn hạn chế 45 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUồN NHÂN LựC CBQL CủA CáC TRNG THPT TNH H TÂY (CŨ) 3.1 Những có tính định hướng cho vic phỏt trin nguồn nhân lực CBQL trường THPT tỉnh Hà Tây (cò) 3.2 Định hướng cơng tác xây dựng phát triển nguån nh©n lùc CBQL cđa c¸c trường THPT tỉnh Hà Tây (cũ) 3.3 Các giải pháp nhằm thực xây dựng nguån nh©n lùc CBQL c¸c trường THPT tỉnh Hà Tây(cũ) 51 70 73 3.3.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý nhà nước 73 3.3.2 Hoàn thiện cấu, xÕp mạng lưới trường THPT 75 3.3.3 Phát huy quyền làm chủ cán giáo viên trường kết hợp xã hội hố cơng tác giáo dục 3.3.4 76 Xây dựng, thực tiêu chí phẩm chất, lực, trình độ CBQL để quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THPT 78 nhằm đảm bảo số lượng chất lượng 3.3.5 Các sách, chế độ đãi ngộ CBQL giáo dục, CBQL Footer Page of 27 79 Header Page of 27 trường THPT KÕt luËn 81 Danh mục tài liệu tham khảo 85 Phụ lục 87 Danh mục bảng Trang Bng 2.1: C cu kinh t Hà Tây từ 2005 đến 2010: 28 Bảng 2.2: Quy mô học sinh từ năm 2003 đến năm 2009 tỉnh Hà Tây (cũ) 29 Bảng 2.3: Thống kê số lượng trường, lớp giáo dục Mầm non giáo dục Phổ thông tỉnh Hà Tây (cũ) từ 2003-2009 30 Bảng 2.4: Thống kê đội ngũ nhà giáo, CBQL Giáo dục Mầm non 30 Bảng 2.5: Thống kê đội ngũ nhà giáo, CBQL Giáo dục Tiểu học 31 Bảng 2.6: Thống kê đội ngũ nhà giáo, CBQL Giáo dục THCS 31 Bảng 2.7: Thống kê đội ngũ nhà giáo, CBQL Giáo dục THPT 31 Bảng 2.8: Thống kê chất lượng giáo dục THPT tỉnh Hà Tây từ năm 2005 đến năm 2009 Footer Page of 27 34 Header Page of 27 Bảng 2.9: Thống kê số lớp, số học sinh THPT năm học 2008-2009 (hệ công lập) 36 Bảng 2.10: Thống kê số lớp, số học sinh THPT năm học 2008-2009 (hệ tư thục) 37 Bảng 2.11: Thực trạng đội ngũ CBQL trường THPT tỉnh Hà Tây(cũ) 40 Bảng 2.12: Bảng 2.13: Tổng hợp đánh giá 340 giáo viên hiệu quản lý CBQL trường THPT tỉnh Hà Tây(cũ) 42 Đánh giá 150 CBQL trường THPT hiệu quản lý Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường THPT 43 Đánh giá CBQL Sở GD – ĐT hiệu quản lý Bảng 2.14: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT ( lãnh đạo, 44 trưởng phòng phó phòng) Bảng 2.15: Bảng 2.16: Bảng 2.17: Tổng hợp đánh giá CBQL trường THPT 44 Đánh giá 340 giáo viên nguyên nhân tồn chất lượng đội ngũ CBQL công tác xây dựng đội ngũ CBQL trường THPT 47 Đánh giá 170 CBQL trường THPT nguyên nhân tồn chất lượng CBQL công tác xây dựng CBQL trường THPT 48 Bảng 2.18: Đánh giá 15 CBQL Sở GD – ĐT nguyên nhân tồn 48 Bảng 3.19: Dự báo dân số cấu theo nhóm tuổi từ năm 2005 – 2010 60 Bảng 3.20: Dự báo cấu dân số theo nhóm tuổi phân bố theo địa phương đến 60 năm 2010 Bảng 3.21: Dự báo giáo dục tiểu học tới năm 2015 62 Bảng 3.22: Dự báo số tiêu chí giáo dục THCS tới năm 2015 63 Bảng 3.23: Dự báo giáo dục THPT tới năm 2015 64 Bảng 3.24: Tổng hợp nhu cầu NSNN đầu tư cho giáo dục Phổ thông đến năm 2015 65 Bảng 3.25: Tổng hợp học phí phụ huynh đóng góp bậc học phổ thơng đến năm 2010 65 Bảng 3.26: Bảng 3.27: Tổng hợp kinh phí xây dựng trường phụ huynh đóng góp bậc học phổ thông đến năm 2010 Tỷ trọng kinh phí phụ huynh đóng góp so với tổng ngân sách Footer Page of 27 65 Header Page of 27 Bảng 3.28: Bảng 3.29: chi giáo dục phổ thông từ năm 2005 đến năm 2015 66 Giáo dục trung học phổ thơng : 66 Tổng hợp kinh phí cho mục tiêu lớn giáo dục Phổ thông từ năm 2005 đến năm 2015 67 Bảng 3.30: Dự báo số lượng học sinh tỉnh Hà Tây(Cũ) năm 2015 69 Bảng 3.31: Dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông từ năm 2010 đến năm 2015 69 Bảng 3.32: Xây dựng số lượng CBQL trường THPT tỉnh Hà Tây đến năm 2015 71 Bảng 3.33: Bảng 3.34: Kế hoạch cử cán quản lý học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ lý luận trị 72 Xây dựng độ tuổi, giới tính CBQL trường THPT tỉnh Hà Tây đến năm 2015 73 Danh mục SƠ Đồ Trang Sơ đồ 1: Mô hình quản lý Sơ đồ 2: Quá trình dự báo phát triĨn GD&§T Footer Page of 27 13 Header Page of 27 Sơ đồ 3: Dự báo số l-ợng học sinh ph-ơng pháp sơ đồ luồng Danh mC CC CH Viết tắt BGD&ĐT Bộ giáo dục Đào tạo CBQL Cán quản lý CNH-HĐH Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Footer Page of 27 16 Header Page of 27 CSVC C¬ së vËt chất ĐHSP Đại học s- phạm GD-ĐT Giáo dục - Đào tạo GDP Tổng sản phẩm quốc nội BTTH B túc trung học GDPT Giáo dục phổ thông GDTX Giáo dục th-ờng xuyên GDQD Giáo dục quốc dân GS Giáo s- GV Giáo viên HS Học sinh KT-XH Kinh tế – X· héi KH-CN Khoa häc – C«ng nghƯ NSNN Ngân sách Nhà n-ớc THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông THCN Trung học chuyên nghiệp QLGD Quản lý giáo dục QG Quốc gia TS Tiến sỹ UBND ban Nh©n d©n XHCN X· héi chđ nghÜa MỞ ĐẦU Tín cấp thiết đề tài Footer Page of 27 Header Page of 27 Trong tất nhiệm vụ quản trị, quản trị người nhiệm vụ trọng tâm quan trọng vỡ tất cỏc vấn đề khác phụ thuộc vào mức độ thành công quản trị người Một tổ chức, tập thể hay trường THPT vững mạnh số cộng sức mạnh thành viên mà kết hợp, nhân lên sức mạnh thành viên thông qua công tác quản lý Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cỏn cỏi gốc cơng việc, muốn việc thành công thất bại cán tốt hay kém” [11, Tr.240] CBQL trường THPT lực lượng quan trọng nhà trường THPT; có yêu cầu cao phẩm chất lực quản lý để quản lý lãnh đạo, quản lý nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng cộng sản Việt Nam xác định Giáo dục nhân tố chủ yếu để phát triển nguồn lực người, quốc sách hàng đầu chìa khố mở cửa vào tương lai Để nghị Đảng vào sống, cần thiết phải triển khai đồng giải pháp tăng cường phát triển giáo dục, đưa giáo dục phát triển kinh tế xã hội nước địa phương cần thiết Thực Nghị Đảng giáo dục đào tạo ngày 28/2/2001, thủ tướng Chính phủ ban hành định số: 201/2001/QĐ.TTg việc phê duyệt “ Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 2001 – 2010” Tại điều Quyết định nêu rõ “ Bộ giáo dục đào tạo phối hợp với Bộ lao động Thương binh xã hội, Bộ, Ban, Ngành liên quan UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực kế hoạch giáo dục năm hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo” Ngày 2/12/2008 Quốc hội khoá X thông qua Luật giáo dục, điều 86 luật quy định nội dung quản lý Nhà nước giáo dục bao gồm: “ Trước hết việc xây dựng đạo chiến lược Quy hoạch, kế hoạch sách phát triển giáo dục” Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 Từ trước đến có nhiều tác giả ngồi nước nghiên cứu phát triển đội ngũ lãnh đạo trường THPT, giúp nhà quản lý giáo dục có tư cách nhìn biện chứng việc xác định trạng thái tương lai giáo dục đào tạo Song nước ta, tỉnh, thành phố, khu vực có hồn cảnh địa lý đặc điểm Kinh tế - Xã hội khác nên việc phát triển đội ngũ cán quản lý trường THPT mang sắc thái khác Mặt khác, năm qua thực tế phát triển ngành giáo dục đào tạo cho thấy bên cạnh thành tựu to lớn đáng tự hào, ngành giáo dục đứng trước mâu thuẫn, bất cập, cân đối, bộc lộ yếu yêu cầu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục với tiêu điều kiện đảm bảo như: Đội ngũ cán giáo viên, sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nguồn tài cho giáo dục đào tạo Để góp phần giải bước bất cập cân đối, đồng thời để nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo mà nhiệm vụ cụ thể Phát triển đội ngũ cán quản lý trường THPT địa phương trở nên quan trọng, thiết thực cấp bách việc phát triển giáo dục đào tạo nói riêng phát triển kinh tế xã hội thời kỳ CNH-HĐH, việc phát triển đội ngũ cán quản lý cơng việc xúc đóng vai trò định q trình phát triển giáo dục đào tạo Cán quản lý trường THPT đóng vai trò quan trọng nhà trường, có yêu cầu cao phẩm chất lực quản lý để quản lý, lãnh đạo tốt nhiệm vụ Giáo dục đào tạo Đội ngũ CBQL trường THPT thường biến động sách luân chuyển cán theo quy định pháp luật Bên cạnh đó, nhu cầu nâng cao trình độ học vấn phổ thông cho người dân, mạng lưới trường THPT phát triển, số trường THPT nhiều đội ngũ CBQL trường THPT phải tăng thêm Footer Page 10 of 27 Header Page 14 of 27 Trong đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Tìm đọc phân tích tài liêu lý luận, văn có liên quan đến xây dựng phát triển CBQL, vấn đề quản lý tổ chức nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng CBQL - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia nhằm khai thác ý kiến chuyên gia, phân tích tài liệu, sách báo có liên quan vấn đề lý luận phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê toán học; Dùng để thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh xử lý số liệu thống kê nhằm đưa kết luận phục vụ cho công tác nghiên cứu - Phương pháp dự báo; Dự báo phát triển đối tượng nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu đề Phương pháp dự báo tập hợp thao tác, tư khoa học kinh nghiệm thực tiễn nhằm tìm hiểu quy luật vận động phát triển đối tượng dự báo để đưa phán đốn có độ tin cậy trạng thái tương lai đối tượng dự báo - Xây dựng phiếu điều tra cho đối tượng nghiên cứu để khảo sát tính cần thiết việc xây dựng quy hoạch đội ngũ CBQL, việc tổ chức đào tạo, bỗi dưỡng CBQL, phẩm chất lực cần có CBQL, thừa thiếu số lượng, tính khả thi giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý trường THPT bồi dưỡng đào tạo CBQL Trên phương pháp đựơc sử dụng nghiên cứu đề tài Những đóng góp luận văn: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận quản trị nhân lực Giáo dục - Chỉ rõ tính đặc thù quản trị nguồn nhân lực ngành GD-ĐT Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 - Phân tích nhằm làm rõ thực trạng đối tượng cán quản lý trường THPT địa bàn Hà Tây - Đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực cán quản lý trường THPT tỉnh Hà Tây(cũ) thời gian tới Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo Luân văn chia làm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung phát triển nguồn nhân lực CBQL trường THPT tỉnh Hà Tây (cũ) Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực CBQL trường THPT tỉnh Hà Tây (cũ) Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng phát triển nguồn nhân lực CBQL trường thpt tỉnh Hà Tây (cũ) CHƢƠNG Một số vấn đề lý luận chung phát triển nguồn nhân lực CBQL trƣờng THPT tỉnh Hà Tây (cũ) 1.1 Khỏi niệm quản lý quản lý giỏo dục 1.1.1 Khỏi niệm quản lý Hoạt động quản lý xuất từ sớm tồn đến ngày nay, gắn liền với hoạt động người ngày đa dạng phức tạp nên quản lý đa dạng phong phú Chính đa dạng phong phú nên nói quản lý cú nhiều khỏi niệm khỏc  Quan điểm tác giả nước quản lý Theo A.fanaxev: “Quản lý người có nghĩa tác động đến anh ta, cho hành vi, công việc hoạt động đáp ứng yêu cầu xó Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 hội, tập thể, để có lợi cho tập thể cá nhân, thúc đẩy tiến xó hội lẫn cỏ nhõn” [6, Tr 27] Theo Paul Hersey Ken Blanc Hard: “Quản lý trỡnh làm việc cựng thong qua cỏc cỏ nhõn, cỏc nhúm nguồn lực khác để hỡnh thành cỏc mục đích tổ chức” [9, Tr 68]  Quan điểm tác giả nước quản lý: Ở Việt Nam, theo từ điển Tiếng Việt Viện Ngôn ngữ học nhà xuất Giáo dục xuất năm 1994: Quản lý trụng coi, giữ gỡn theo yờu cầu định Là tổ chức điều khiển hoạt động theo yêu cầu định [21, Tr.772] Giỏo trỡnh quản lý hành chớnh nhà nước Học viện hành chớnh quốc gia nờu khỏi niệm quản lý sau: “Quản lý tỏc động huy, điều khiển trỡnh xó hội hành vi hành động người để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt tới mục đích đề ý người quản lý”.[10,Tr,8 ] Như vậy: Quản lý hệ thống tỏc động có chủ định, phù hợp quy luật khách quan chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm khai thỏc tận dụng tốt tiềm hội đối tượng quản lý để đạt mục tiờu quản lý mụi trường biến động Hoạt động quản lý thể qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1: Mô hỡnh quản lý Footer Page 16 of 27 Header Page 17 of 27 đư Đường lối Chủ thể Quản lý Khách thể Quản lý Khách thể Quản lý Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Phương pháp Quản lý Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) 1.1.2 Khỏi niệm quản lý giỏo dục Quản lý giỏo dục loại hỡnh quản lý xó hội Dựa vào khỏi niệm “Quản lý” số tỏc giả đưa khỏi niệm quản lý giỏo dục sau: Theo Đặng Quốc Bảo thỡ: “Quản lý giỏo dục tập hợp biện phỏp tổ chức, cỏn bộ, kế hoạch hoỏ, tài chớnh, cung ứng…nhằm đảm bảo vận hành bỡnh thường quan hệ thống giáo dục, để phát triển mở rộng hệ thống mặt số lượng lẫn chất lượng” [1,Tr.76 ] Theo Phạm Viết Vượng: “Mục đích cuối quản lý giỏo dục tổ chức quỏ trỡnh giỏo dục cú hiệu để đào tạo lớp niên thông minh, sang tạo, động, tự chủ, biết sống phấn đấu vỡ hạnh phỳc thõn xó hội [22, Tr.88] Như vậy: Quản lý giỏo dục hệ thống tỏc động có chủ định chủ thể quản lý giáo dục đến đối tượng quản lý hệ thống giỏo dục nhằm khai thỏc tận dụng tốt tiềm hội để đạt mục tiêu giáo dục môi trường biến động Phát triển giáo dục – đào tạo nội dung quản lý nhà nước giỏo dục đào tạo Trong luật giáo dục nước Cộng hồ XHCN Việt Nam ghi rừ nội Footer Page 17 of 27 Header Page 18 of 27 dung quản lý Nhà nước giáo dục bao gồm: “Xây dựng đạo thực chiến lược, xõy dựng, kế hoạch, chớnh sỏch phỏt triển giỏo dục” Quản lý nhà nước phát triển GD – ĐT hiểu mặt là: Xõy dựng đạo tổ chức thực phát triển GD - ĐT Phát triển GD – ĐT nội dung quan trọng quản lý nhà nước GD - ĐT Phỏt triển GD - ĐT luận chứng khoa học dự báo tỡnh hỡnh phỏt triển bố trớ hợp lý theo kế hoạch bước thích hợp, có vai trũ quan trọng thỳc đẩy nhân tố tích cực, hạn chế nhân tố tiêu cực Giúp nhà QLGD chủ động việc xây dựng thực kế hoạch cụ thể tránh bị động, lung túng khơng đáng có xảy ra, đáp ứng u cầu làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xó hội 1.1.3 Khái niệm cán quản lý, đội ngũ CBQL Theo từ điển Tiếng Việt, cán quản lý là: “Người làm cơng tác có chức vụ quan, tổ chức, phân biệt với người chức vụ” [21,Tr.105] CBQL chủ thể quản lý gồm người giữ vai trũ tỏc động, lệnh, kiểm tra đối tượng quản lý CBQL người huy, lónh đạo, tổ chức thực mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức Người quản lý vừa người lónh đạo quản lý quan vừa chịu lónh đạo quản lý cấp trờn Người CBQL, đặc biệt người đứng đầu có vai trũ quan trọng, nờn họ phải cú phẩm chất lực trội người khác đơn vị Như vậy, CBQL chủ thể quản lý, người có chức vụ tổ chức cấp định bổ nhiệm; Người giữ vai trũ dẫn dắt, tỏc động lệnh, kiểm tra đối tượng quản lý nhằm thực mục tiêu đơn vị Người CBQL phải có phẩm chất lực trội người khác, gương cho người đơn vị noi theo 1.2 Đặc điểm cụng tỏc quản lý phỏt triển ngành GD – ĐT Footer Page 18 of 27 Header Page 19 of 27 Phát triển GD – ĐT phát triển ngành, phận phát triển KT – XH Dựa sở tỡm hiểu, đánh giá, phân tích thực trạng tỡnh hỡnh GD – ĐT, tỡm thuận lợi khú khăn, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu kém, nắm bắt thời cơ, tiên đoán xu phát triển GD – ĐT, xác định mục tiêu nguồn lực huy động tương lai Từ đề phương pháp với giải pháp phù hợp nhằm phát triển, nâng cao trỡnh độ đội ngũ CBQL, bồi dưỡng giáo viên; bố trí mạng lưới trường trung học hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng phát triển xó hội, nhu cầu học tập nhõn dõn; Xõy dựng sở vật chất kỹ thuật cho sở GD – ĐT theo bước thích hợp, bước nâng cao chất lượng GD – ĐT, đào tạo nguồn lực phục vụ cho nghiệp phát triển KT – XH địa phương, vùng nước Phát triển GD – ĐT sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương sách giáo dục, đào tạo; Là sở khoa học cho việc xây dựng chương trỡnh, kế hoạch phỏt triển cỏc dự ỏn đầu tư xây dựng dài hạn, ngắn hạn ngành GD – ĐT mối tổng quan KT – XH Trong tỡnh hỡnh đất nước đổi nay, phát triển GD – ĐT nhằm phát huy tiềm lực nội ngành tồn xó hội triển vọng đất nước để bước đưa nghiệp giáo dục đào tạo ngày gắn với phát triển KT – XH đất nước Phát triển GD – ĐT nhằm xây dựng xó hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập ngày tăng người; xếp, bố trí hỡnh thành mạng lưới trường lớp cách hợp lý; đầu tư sở vật chất đảm bảo việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ( trang thiết bị dạy học, thư viện, y tế học đường…); xây dựng đội ngũ giáo viên CBQL đảm bảo số lượng chất lượng nhằm thực nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, hỡnh thành đội ngũ lao động có tay nghề, động sỏng tạo, có đạo đức, tinh thần yêu nước, yêu CNXH, đáp ứng công CNH – HĐH đất nước Footer Page 19 of 27 Header Page 20 of 27 + Xây dựng phát triển GD – ĐT phải vào mục tiêu, giải pháp chiến lược phát triển giáo dục đề ra: Phát triển KT – XH nói chung phát triển GD&ĐT nói riêng phải phù hợp với đường lối, chiến lược Đảng Nhà nước Đường lối Đảng kim nam cho hành động hệ thống trị, ngành, cấp Đường lối giáo dục Đảng ta sợi đỏ xuyên suốt trỡnh phỏt triển giỏo dục Mọi xa rời đường lối giáo dục Đảng dẫn đến tả khuynh hữu khuynh chệch hướng XHCN Chiến lược phát triển giáo dục Nhà nước bước cụ thể hoá đường lối Đảng Nhiệm vụ GD – ĐT phải vận dụng sỏng tạo nguyờn lý giỏo dục Đảng nhằm thực mục tiêu giáo dục mà Đảng đề - Xõy dựng, phỏt triển GD - ĐT phải phù hợp với phỏt triển KT – XH địa phương nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập với nước khu vực quốc tế Có thể nói phát triển GD – ĐT phận phát triển KT – XH - Xõy dựng, phát triển GD – ĐT phải phù hợp với phát triển ngành khác có liên quan địa phương Phát triển GD – ĐT vượt lên trước sau phát triển ngành khác mà phải phù hợp với nhau, hỗ trợ, tạo điều kiện cho quỏ trỡnh xõy dựng triển khai thực - Xõy dựng, phát triển GD – ĐT phải kết hợp yêu cầu trước mắt u cầu có tính lâu dài, xác định rừ vấn đề xúc trọng điểm đầu tư để tạo bước ngoặt “cú hích” cho tồn hệ thống - Xõy dựng, phỏt triển đội ngũ CBQL, GD – ĐT phải phù hợp với quy mô, cấu phân bổ dân số Như đáp ứng nhu cầu học tập nhân dân đảm bảo huy động sức người, sức nhân dân cho phát triển GD – ĐT - Cần xử lý tốt mối quan hệ ngành GD – ĐT với ngành khác; thể đặc thù ngành; cần phải xác định rừ vai trũ, nhiệm vụ ngành GD Footer Page 20 of 27 Header Page 21 of 27 – ĐT Nhà nước với tổ chức, cá nhân khác xó hội, xỏc định chế quản lý chế hoạt động để đảm bảo hiệu cơng xó hội Giỏo dục nghiệp toàn dõn, vỡ cần huy động sức mạnh ban, ngành, đoàn thể tổ chức xó hội Phát triển GD – ĐT làm cho phận hệ thống giáo dục phát triển cân đối, tác động hỗ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện thúc đẩy GD – ĐT phát triển cách đồng Trên sở dự báo quy mô học sinh ngành nghề cần đào tạo thời điểm tương lai, phát triển phải thể đầy đủ yêu cầu đội ngũ giáo viên, CBQL, mạng lưới trường lớp, hỡnh thức đào tạo, nhu cầu kinh phí… Nếu đội ngũ giáo viên đào tạo đầy đủ mạng lưới trường lớp, sở vật chất không đảm bảo ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục ngược lại Nói chung để phát triển thiếu yêu cầu gây khó khăn trỡnh thực phỏt triển giỏo dục Phát triển GD – ĐT giúp cho nhà quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch cho giai đoạn, khâu, bước tạo chủ động trỡnh điều hành hệ thống giáo dục để GD – ĐT thực mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thực trước đón đầu, góp phần quan trọng vào phát triển KT – XH đất nước Phát triển GD – ĐT làm sở khoa học cho quan quản lý nhà nước cấp đề chủ trương, sách, chế độ định mức lao động, lương, phụ cấp theo lương cho đội ngũ giáo viên, CBQL giáo dục, quy định khoản thu, chi phí phục vụ cho nghiệp giáo dục; quy định định mức sở vật chất cho loại trường học thuộc ngành học, bậc học; kinh phí quy định mức chất lượng tối thiểu ngành học, bậc học… đáp ứng kịp thời cho phát triển GD – ĐT Phát triển GD – ĐT địa phương mối quan hệ hữu phát triển GD – ĐT vùng nước; có quan hệ chặt chẽ với ngành lĩnh vực Footer Page 21 of 27 Header Page 22 of 27 khác địa bàn nên cần có phối hợp chặt chẽ để xử lý vấn đề liên ngành, liên vùng như: Dõn số, phân bổ dân cư, nguồn nhân lực, khả phát triển ngành nông nghiệp, cơng nghiệp, xây dựng, dịch vụ, văn hố, thể dục thể thao… nhằm thúc đẩy nghiệp giáo dục không ngừng phát triển Quỏ trỡnh dự bỏo phỏt triển GD – ĐT phác hoạ theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2: Quỏ trỡnh dự bỏo phỏt triển GD - ĐT Qúa trình phát triển GD-ĐT Các nhân tố ảnh hưởng Trạng thái tương lai với xác suất P1 Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Hiện trạng GD - ĐT Trạng thái quán tính hệ thồng GD-ĐT Trạng thái tương lai với xác suất P2 Các nhân tố ảnh hưởng Trạng thái tương lai với xác suất P3 Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Qua sơ đồ trên, nhận thấy rằng, để xác định trạng thái tương lai giáo dục phải việc nghiên cứu trỡnh phỏt triển giỏo dục, trạng giáo dục nhân tố ảnh hưởng tác động đến trạng thái quán tính hệ thống giáo dục Dự báo điều kiện gồm số nội dung dự báo chủ yếu sau: - Dự báo điều kiện trị, KT – XH hệ thống giáo dục quốc dân vận hành phát triển - Dự bỏo yờu cầu xó hội người lao động, trỡnh độ phát triển nhân cách người - Dự báo biến đổi tính chất, mục tiêu cấu trúc hệ thống GD – ĐT tác động xó hội Footer Page 22 of 27 Formatted: Portuguese (Brazil) Header Page 23 of 27 - Những thay đổi nội dung, phương phỏp hỡnh thức tổ chức dạy học giỏo dục đũi hỏi tiến khoa học cụng nghệ tăng trưởng phát triển xó hội - Dự báo biến đổi dân số dân số độ tuổi học Nói cách khác biến động số lượng cấu người học Chẳng hạn dự bỏo theo cỏc tiờu: + Tỷ lệ người học/10.000 dân số + Tỷ lệ trẻ học mẫu giáo/ trẻ em độ tuổi 3-5 tuổi + Tỷ lệ học sinh tiểu học/ trẻ em từ 6-11 tuổi + Tỷ lệ học sinh THCS/ trẻ em từ 12-14 tuổi + Tỷ lệ học sinh THPT/ dõn số từ 15-17 tuổi Những tiêu tương đối có vai trũ quan trọng việc so sỏnh quy mụ phỏt triển cỏc thời kỳ khỏc giỏo dục quốc dõn quốc gia hay địa phương - Dự báo biến đổi đội ngũ giáo viên, sở vật chất trường học, trang thiết bị kỹ thuật dạy học tổ chức quản lý hệ thống GD – ĐT Như vậy, đối tượng dự báo GD – ĐT hệ thống giáo dục quốc dân nước, địa phương với đặc trưng quy mô phát triển, cấu loại hỡnh trường lớp, đội ngũ giáo viên, tổ chức sư phạm chất lượng đào tạo Một vấn đề dự báo xác định phương pháp dự báo, độ xác kết dự báo  Các phương pháp dự báo Phương pháp dự báo tập hợp cách thức, thao tác, thủ pháp tư cho phép sở phân tích kiện khứ tại, mối liên hệ bên bên đối tượng dự báo để đến phán đoán có độ tin cậy định trạng thái tương lai đối tượng dự báo Để dự báo quy mô phát triển GD – ĐT, đề tài sử dụng số phương pháp thụng thường sau: Footer Page 23 of 27 Header Page 24 of 27 - Phương pháp ngoại suy xu - Phương pháp sơ đồ luồng - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp dựa vào số phát triển chương trỡnh phỏt triển KT – XH địa phương thời kỳ xõy dựng phỏt triển Footer Page 24 of 27 Header Page 25 of 27 Nội dung phƣơng pháp nêu nhƣ sau:  Phương pháp ngoại suy xu thế: (Ngoại suy theo thời gian) Đây phương pháp ngoại suy thông dụng, nội dung phương pháp dựa vào kết số liệu quan sát khứ đối tượng dựa báo đại lượng thời gian Yêu cầu phải khách quan quan hệ đại lượng đồng (hàng năm, năm, năm) Mối quan hệ phương pháp biểu hàm xu y=f(x) Trong đó: y: đại lượng đặc trưng cho đối tượng dự báo, f: đại lượng đặc trưng cho thời gian Các bước phương pháp ngoại suy xu là: - Thu thập phân tích số liệu ban đầu trỡnh phỏt triển đối tượng dự báo - Định hàm xu dựa quy luật phân bổ đại lượng đặc trưng cho đối tượng dự báo khoảng thời gian quan sát - Tớnh toỏn cỏc thụng số, xác định hàm xu tính giá trị ngoại suy Trường hợp y=f(x) hàm tuyến tính (t) thỡ tỡm cỏch tuyến tớnh hoỏ - Định giá trị tin cậy dự bỏo Phương pháp thường áp dụng cho đối tượng dự báo cho trỡnh phỏt triển tương đối ổn định  Phương pháp sơ đồ luồng – Phương pháp dự báo theo chương trỡnh phần mềm BGD - ĐT Đây phương pháp dự bỏo thụng dụng quy mơ học sinh Phương pháp có tính ưu việt cho phép tính tốn luồng học sinh suốt hệ thống giáo dục Một học sinh lên lớp lưu ban, bỏ học Cơ sở để tính tốn sơ đồ luồng dựa vào tỷ lệ quan trọng: Tỷ lệ lờn lớp (P), tỷ lệ lưu ban (R), tỷ lệ bỏ học (D) Thể qua sơ đồ sau: Footer Page 25 of 27 Header Page 26 of 27 Footer Page 26 of 27 Header Page 27 of 27 danh mục tài liệu tham khảo Đặng Quốc Bảo (2003), Những vấn đề quản lý giáo dục Lê Đức Bình (2001), Tổ chức cán Giáo trình giảng dạy viện quản lý GD Bộ giáo dục đào tạo, Điều lệ trường THPT Liên Giáo dục đào tạo Ban tổ chức cán phủ, Thơng tư 27 định mức cán bộ, giáo viên trường phổ thông Nguyễn Bá Dương (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo, NXB Chính trị Quốc gia A.Fanaxev (1979), Con người quản lý xã hội tập 2, NXB Khoa học xã hội Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB giáo dục Hệ thống văn quy phạm pháp luật (2001), Ngành giáo dục đào tạo Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Paul Hersey, KenBlanc Hard (1995), Quản lý nguồn nhân lực, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội 10 Học viện hành Quốc gia (2000), Giáo trình quản lý hành Nhà nước, NXB giáo dục 11 Hồ Chí Minh (1974), Về vấn đề cán bộ, NXB Sự thật Hà nội 12 Quốc hội khoá X (1998), Luật giáo dục 13 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tây (2005), Dự báo phát triển dân số tỉnh Hà Tây đến năm 2010 14 Sở giáo dục đào tạo Hà Tây (2000, 2005), Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Hà Tây 15 Sở giáo dục đào tạo Hà Tây (2010), Đề án nâng cao chất lượng xoá mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học độ tuổi phổ cập giáo dục THCS, tiến tới phổ cập giáo dục bậc THPT 16 Sở giáo dục Đào tạo Hà TâyBáo cáo tổng kết năm học 2003 đến năm 2007 Footer Page 27 of 27 Header Page 28 of 27 17 Nguyễn Hữu Thân (1996), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê 18 Phạm Đức Thành (1995), Quản trị nhân lực, NXB giáo dục 19 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2010 20 Tỉnh uỷ Hà tây (2005), Báo cáo tóm tắt kết thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ IX, phương hướng nhiệm vụ 2006-2010 21 Từ điển tiếng Việt (1994), NXB Giáo dục 22 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ khoá VII 24 Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ khoá VII 25 Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ khoá VIII 26 Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX 27 Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ khoá IX Footer Page 28 of 27 ... dựng phát triển nguồn nhân lực CBQL trường thpt tỉnh Hà Tây (cũ) CHƢƠNG Một số vấn đề lý luận chung phát triển nguồn nhân lực CBQL trƣờng THPT tỉnh Hà Tây (cũ) 1.1 Khỏi niệm quản lý quản lý giỏo... 1: Một số vấn đề lý luận chung phát triển nguồn nhân lực CBQL trường THPT tỉnh Hà Tây (cũ) Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực CBQL trường THPT tỉnh Hà Tây (cũ) Chương 3: Định... tác phát triển nguồn nhân lực CBQL cña trường THPT tØnh Hà Tây (cũ) Thực trạng phát triển ngành GDĐT tỉnh Hà Tây (cũ) Thực trạng công tác phát triển ngun nhõn lc CBQL cỏc trng THPT tỉnh Hà Tây
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý của các trường trung học phổ thông tỉnh Hà Tây (cũ), Phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý của các trường trung học phổ thông tỉnh Hà Tây (cũ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay