Phát triển đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

15 0 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:51

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ HỒNG LIÊN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2014 Footer Page of 27 i Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ HỒNG LIÊN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Cán hƣớng dẫn khoa học: TS Vũ Đình Chuẩn HÀ NỘI – 2014 Footer Page of 27 ii Header Page of 27 MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ, hình vii MỞ ĐẦU i Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Error! Bookmark not defined 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề Error! Bookmark not defined 1.1.1 Trên giới Error! Bookmark not defined 1.1.2 Ở Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.2 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trườngError! Bookmark not defined 1.2.2 Giảng viên, đội ngũ, đội ngũ giảng viênError! Bookmark not defined 1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn giảng viên dạy nghềError! Bookmark not defined 1.3.1 Nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 1.3.2 Quyền hạn Error! Bookmark not defined 1.4 Các yêu cầu việc phát triển đội ngũ giảng viênError! Bookmark not defined 1.4.1 Đảm bảo số lượng Error! Bookmark not defined 1.4.2 Đảm bảo cấu Error! Bookmark not defined 1.4.3 Đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viênError! defined Footer Page of 27 Bookmark not Header Page of 27 1.5 Các nội dung phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghềError! Bookmark not defined 1.5.1 Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghềError! Bookmark not defined 1.5.2 Tuyển dụng giảng viên Error! Bookmark not defined 1.5.3 Sử dụng đội ngũ giảng viên Error! Bookmark not defined 1.5.4 Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Error! Bookmark not defined 1.5.5 Đánh giá đội ngũ giảng viên Error! Bookmark not defined 1.5.6 Chính sách đãi ngộ GVDN Error! Bookmark not defined 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển ĐNGV dạy nghề Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊNError! Bookmark not defined 2.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội thành phố Hà NộiError! Bookmark not defined 2.2 Khái quát trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà NộiError! Bookmark not defined 2.2.1 Cơ cấu tổ chức Error! Bookmark not defined 2.2.2 Tầm nhìn sứ mệnh Error! Bookmark not defined 2.2.3 Quy mô cấu đào tạo Error! Bookmark not defined 2.2.4 Thực trạng sở vật chất Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.1 Số lượng cấu đội ngũ giảng viên Error! Bookmark not defined 2.3.2 Chất lượng đội ngũ giảng viên Error! Bookmark not defined 2.4 Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.4.1 Công tác lập kế hoạch tuyển dụng giảng viênError! Bookmark defined 2.4.2 Công tác tuyển dụng giảng viên Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 not Header Page of 27 2.4.3 Công tác sử dụng đội ngũ giảng viên Error! Bookmark not defined 2.4.4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viênError! Bookmark not defined 2.4.5 Công tác đánh giá đội ngũ giảng viênError! Bookmark not defined 2.4.6 Các sách đãi ngộ đội ngũ giảng viênError! Bookmark not defined 2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Error! Bookmark not defined Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Error! Bookmark not defined 3.1 Định hướng phát triển trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà NộiError! Bookmark not defined 3.1.1 Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ 2011-2020Error! Bookmark not defined 3.1.2 Quy hoạch phát triển mạng lưới trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Trung tâm dạy nghề đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thành phố Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.1.3 Mục tiêu trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.1 Tính cần thiết Error! Bookmark not defined 3.2.2 Tính phù hợp Error! Bookmark not defined 3.2.3 Tính đồng Error! Bookmark not defined 3.2.4 Tính khả thi Error! Bookmark not defined 3.2.5 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Error! Bookmark not defined 3.2.6 Tính hiệu Error! Bookmark not defined 3.3 Một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 3.3.1 Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin nhằm nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm đội ngũ giảng viên Error! Bookmark not defined 3.3.2 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên đến năm 2020Error! Bookmark not defined 3.3.4 Tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viênError! Bookmark not defined 3.3.5 Tăng cường kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viênError! Bookmark not defined 3.3.6 Xây dựng thực sách đãi ngộ nhằm phát triển đội ngũ giảng viên Error! Bookmark not defined 3.4 Mối liên hệ biện pháp Error! Bookmark not defined 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp.Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục nghề nghiệp có vị trí quan trọng việc nâng cao dân trí, góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Mục tiêu giáo dục nghề nghiệp đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ nghề nghiệp trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả tìm việc làm, tự tạo việc làm tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh Trong giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo Vì vậy, Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ: “Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ trách nhiệm nghề nghiệp Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức trình độ đào tạo kỹ nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ thị trường lao động nước quốc tế” Để thực mục tiêu Nghị Trung ương biện pháp đưa “Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo” Bên cạnh đó, Chương trình hành động thực Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định “Xây dựng đề án thành lập 40 trường dạy nghề chất lượng cao” nhiệm vụ trọng tâm Để thực thành công Chiến lược phát triển nhân lực, Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020 nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kỹ nghề đủ số lượng, đồng cấu, đảm bảo chất lượng Trên sở đó, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Quyết định số 784/QĐ-LĐTBXH ngày Footer Page of 27 Header Page of 27 21/5/2013 phê duyệt danh sách 40 trường công lập để tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020, có Trường Cao đẳng nghề Cơng nghiệp Hà Nội Trong sở giáo dục nghề nghiệp, ĐNGV nhân tố quan trọng góp phần định phát triển nhà trường, lẽ họ người tổ chức thực có hiệu khâu trình dạy học, giáo dục phát triển chuyên môn, phát triển nhà trường Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cán gốc công việc”;… “Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khoá VIII xác định: “Giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục” Chỉ 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban Bí thư TW Đảng nêu rõ: “… xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục chuẩn hóa, bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, đồng cấu, đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo” Đối với Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, năm qua, có bước phát triển đáng kể Được thành lập từ năm 1974, nhà trường có hệ đào tạo, 20 ngành nghề đào tạo với 3500 sinh viên 200 cán giáo viên Nhà trường có bề dày lịch sử truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, sinh viên trường có tỷ lệ việc làm cao Trong 20 ngành nghề đào tạo trường có nghề đào tạo Nhà nước lựa chọn đầu tư thành nghề trọng điểm cấp độ quốc tế nghề đào tạo cấp độ khu vực Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển thành trường dạy nghề chất lượng cao đòi hỏi phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đất nước, Trường Cao đẳng nghề Cơng nghiệp Hà Nội có hạn chế, bất cập nhiều mặt Riêng công tác phát triển đội ngũ, đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề Cơng nghiệp Hà Nội thiếu số lượng hạn chế chất lượng; Kỹ Footer Page of 27 Header Page of 27 sư phạm số giảng viên hạn chế, giảng viên dạy thực hành nghề thiếu kinh nghiệm thực tế sản xuất, khả tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, cơng nghệ nhiều hạn chế Năng lực bổ trợ (ngoại ngữ ) giảng viên chưa đáp ứng tốt nhu cầu đổi phát triển dạy nghề sở dạy nghề Sự hạn chế nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau, có ngun nhân cơng tác phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề trường nhiều bất cập Để thực mục tiêu phát triển Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội thành trường dạy nghề chất lượng cao, bên cạnh giải pháp đổi mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo đánh giá kết đào tạo; tăng cường sở vật chất, thiết bị đào tạo; cần phải phát triển ĐNGV nhà trường đủ số lượng, đồng cấu, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi đào tạo nhà trường, góp phần thực thành công Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 Đó lý để chúng tơi chọn đề tài: “Phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất biện pháp nhằm phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở lý luận phát triển ĐNGV sở dạy nghề 3.2 Khảo sát thực trạng phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội 3.3 Đề xuất số biện pháp phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Cơng nghiệp Hà Nội - Biện pháp sử dụng để phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Giả thuyết khoa học Nếu thực cách đồng bộ, có hiệu biện pháp tuyển dụng, sử dụng bồi dưỡng ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đề xuất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường thực hiê ̣n thành công Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ , 2011 – 2020 Quy hoạch phát triển mạng lưới trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Trung tâm dạy nghề địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Phạm vi nghiên cứu - Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Cơng nghiệp Hà Nội Từ đưa biện pháp nhằm phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - Các số liệu thống kê sử dụng luận văn số liệu Tổng cục dạy nghề trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội giai đoạn từ năm 2010 đến Phƣơng pháp nghiên cứu Kết hợp nhóm nghiên cứu sau: 8.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Tìm hiểu phân tích quan điểm lý luận thể văn kiện Đảng, văn Chính phủ, văn Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, văn Tổng cục dạy nghề, nghiên cứu sách, báo chí, tài liệu chun mơn liên quan đến nội dung đề tài 8.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Footer Page 10 of 27 10 Header Page 11 of 27 Chủ yếu điều tra, thu thập, xử lý liệu, tìm hiểu thực trạng Các phương pháp bản: Phân tích, tổng hợp, đánh giá, nêu đề đề xuất biện pháp kết hợp với trao đổi, vấn, điều tra, thử nghiệm 8.3 Phương pháp xử lý thơng tin Ngồi phương pháp tác giả sử dụng phương pháp xử lý số liệu thống kê để bổ trợ, bổ sung việc xử lý kết Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 9.1 Ý nghĩa lý luận Góp phần làm sáng tỏ sở lý luận việc phát triển ĐNGV nhằm bước đảm bảo chất lượng đào tạo 9.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV phù hợp với thực tế trường có tính khả thi giúp nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng nghề Cơng nghiệp Hà Nội Qua giúp nhân rộng kinh nghiệm quản lý cho sở, trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề khác 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn dự kiến trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Chương 2: Thực trạng phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Chương 3: Biện pháp phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Footer Page 11 of 27 11 Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (2013), Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường Tập giảng cho lýp Cao học Quản lý Giáo dục, Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đắc Hƣng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai vấn đề giải pháp, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội BIBB (2012) , Vocational Training Report – Germany BIBB (2013), Vocational Training Report – Germany Bộ LĐTB&XH, Quyết định số 07/2006/QĐ-BLDTB&XH phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường CĐN, trường TCN, TTDN đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” Bộ LĐTB&XH, Quyết định số 51/2008/QĐ-BLDTB&XH, V/v Điều lệ trường CĐN Bộ LĐTB&XH, Quyết định số 854/2013/QĐ-BLDTB&XH phê duyệt “Nghề trọng điểm trường lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến 2020” Bộ LĐTB&XH, Quyết định số 784/2013/QĐ-BLDTB&XH phê duyệt Danh sách 40 trường nghề chất lượng cao Bộ LĐTB&XH, Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTB&XH V/v Quy định chuẩn giáo viên dạy nghề 10 Bộ GD – ĐT, Luật giáo dục 2005, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 11 Bộ LĐTB&XH, Luật dạy nghề 2006, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Footer Page 12 of 27 12 Header Page 13 of 27 12 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Chính phủ, Quyết định số 711/QĐ-TTg phê duyệt Chiến phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020, Hà Nội 14.Chính phủ, Quyết định số 630/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020, Hà Nội 15 Chính phủ, Quyết định số 1216/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Hà Nội 16 Chính phủ, Quyết định số 1081/2011/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 17 Vũ Đình Chuẩn (2007), Luận án phát triển đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa xã hội hóa, ĐHQGHN 18 Vũ Cao Đàm (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 19 Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB trị Quốc gia Hà Nội 20 Trần Khánh Đức (2002), Giáo dục kỹ thuật – nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu báo khoa học giai đoạn 1990-2002, NXB Giáo dục, Hà Nội 21.Trần Khánh Đức (2010), Một số vấn đề phát triển đội ngũ giảng viên trường/khoa sư phạm kỹ thuật, Hội thảo Nâng cao lực đào tạo giảng viên kỹ thuật trường/khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội 22 Nguyễn Minh Đƣờng (2007), Bồi dưỡng đào tạo nhân lực điều kiện mới, Chương trình khoa học cấp nhà nước KX 07-14 23.Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội Footer Page 13 of 27 13 Header Page 14 of 27 24 Vũ Ngọc Hải (2004), “Đổi tổ chức quản lý Nhà nước hệ thống Giáo dục nghề nghiệp nước ta”, Hội thảo Đổi giáo dục đại học Việt Nam – Hội nhập thách thức, Hà Nội 25 Vũ Xuân Hùng, Cao Văn Sâm (2006), Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề để đáp ứng nhu cầu đào tạo theo ba cấp trình độ, Táp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, ĐHSPKT TP.HCM 26 Phạm Văn Kha (2007), Giáo trình quản lý Nhà nước giáo dục,NXB Đại học Quốc gia hà Nội 27 Phạm Văn Kha (2007), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Viện Chiến lược chương trình giáo dục, Hà Nội 28 Đặng Bá Lãm (2012), Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 29 Nguyễn Trần Nghĩa (2010), Năng lực giáo viên dạy nghề tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định, Hội thảo nâng cao lực đào tạo giáo viên kỹ thuật trường/khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội 30 C.Mác Ph.Ăngghen tồn tập (1993), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 31 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm quản lý giáo dục, Học viện quản lý giáo dục 32 Cao Văn Sâm (2007), Đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề, thực trạng giải pháp, Tạp chí khoa học giáo dục, Viện chiến lược chương trình giáo dục 33 Cao Văn Sâm (2010), Một số vấn đề xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Việt Nam, Hội thảo nâng cao lực đào tạo giáo viên kỹ thuật trường/khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội 34 Từ điển Tiếng Việt (2008), NXB Giáo dục 2000 35 Bùi Trọng Tuân – Nguyễn Kỳ (1984), Một số vấn đề quản lý giáo dục, tài liệu trường cán QLGD, Hà Nội Footer Page 14 of 27 14 Header Page 15 of 27 36 Phan Chính Thức (2003), Những biện pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp hoá, đại hoá, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2003 37 Tổng cục Dạy nghề, Công văn số 1329/TCDN-GV, V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên, giảng viên dạy nghề theo chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề 38 Tổng cục Dạy nghề (2003), Phương pháp dạy học cho giáo viên hạt nhân, Đề cương giảng khóa tập huấn bồi dưỡng, Dự án GDKT&DN 39 Nguyễn Đức Trí, Phan Chính Thức (2010), Một số vấn đề quản lý sở dạy nghề, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 40 Nguyễn Đức Trí (2010), Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn công nhận kĩ nghề, Tạp chí quản lý giáo dục số 10 41 Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Những sở khoa học quản lý giáo dục, trường CBQLGDĐT, Hà Nội 42 Từ điển Tiếng Việt (2008), NXB Giáo dục 43 Nguyễn Quang Việt (2012), Tiêu chuẩn kỹ nghề đào tạo kỹ cho giáo viên dạy nghề Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, Hội thảo Nâng cao lực đào tạo giáo viên dạy nghề 44.UBND Thành phố Hà Nội, Quyết định số 673/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Trung tâm dạy nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Footer Page 15 of 27 15 ... luận phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Chương 2: Thực trạng phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Chương 3: Biện pháp phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. .. phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng phát triển ĐNGV trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - Biện pháp sử dụng để phát triển ĐNGV trường Cao. .. cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đất nước, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội có hạn chế, bất cập nhiều mặt Riêng công tác phát triển đội ngũ, đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Phát triển đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay