Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn - Nghiên cứu tình hu ống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam

8 76 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:50

... điểm quản trị Doanh nghiệp A doanh nghiệp chưa áp dụng QTTG Phân tích so sánh cho thấy QTTG phương pháp quản trị tiềm để thay cho quản trị sản xuất; QTTG áp dụng chín h xác, có hệ thống doanh nghiệp. .. khác biệt n hư thách thức gặp phải trình áp dụng QTTG Nghiên cứu tình Doanh nghiệp A Phương pháp nghiên cứu 3.1 Giới thiệu Doanh nghiệp A Thứ , viết sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh Theo... DNSXNVV áp dụng thành cơng QTTG thông qua nghiên cứu thực tế DNSXNVV Việt Nam (Doanh nghiệp A), làm rõ thách thức khoảng trống đối tượng nghiên cứu điển hình tình nghiên cứu Việc tiến hành áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn - Nghiên cứu tình hu ống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam, Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn - Nghiên cứu tình hu ống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay