Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

15 6 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:46

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  ĐẶNG THỊ THÚY NHÀI NGUỒN NHÂN LỰC CHO CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA NƠNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ HÀ NỘI - 2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  ĐẶNG THỊ THÚY NHÀI NGUỒN NHÂN LỰC CHO CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA NƠNG NGHIỆP, NƠNG THƠN VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 60 31 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ MINH CHÂU HÀ NỘI - 2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Minh Châu Các số liệu, tài liệu nêu luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 Tác giả luận văn Đặng Thị Thúy Nhài Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Ch-¬ng Mét số vấn đề lí luận thực tiễn nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiƯp, n«ng th«n 1.1 Nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguån nh©n lùc 1.1.2 Ph¸t triĨn ngn nh©n lùc 15 1.2 Công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn yêu cầu nguồn nhân lực 19 1.2.1 Đặc điểm công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông th«n 19 1.2.2 Yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn nguồn nhân lực 24 1.3 Các yếu tố ảnh h-ởng đến việc phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn 27 1.3.1 Giáo dục - đào tạo 27 1.3.2 DÞch vơ y tế, chăm sóc sức khỏe 28 1.3.3 HƯ thèng chÝnh s¸ch ph¸t triĨn ngn nhân lực nông nghiệp, nông thôn 29 1.3.4 Thị tr-ờng lao động nông thôn 30 1.4 Kinh nghiƯm cđa mét sè n-ớc phát triển nguồn nhân lực trình công nghiệp hoá, đại hoá 32 1.4.1 Kinh nghiƯm cđa mét sè n-íc vỊ ph¸t triển nguồn nhân lực cho trình công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn 32 1.4.2 Bµi häc rót cho Việt Nam phát triển nguồn nhân lực cho trình công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông th«n 34 Footer Page of 27 Header Page of 27 Chương Thực trạng nguồn nhân lực Cho công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, Nông thôn vùng đồng sông hång 36 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực vùng đồng sông Hồng sau 10 năm đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn 36 2.1.1 Số l-ợng cấu nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng 36 2.1.2 Chất l-ợng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng 39 2.1.3 T×nh h×nh sư dơng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng 46 2.2 Đánh giá chung khả đáp ứng tồn nguồn nhân lực vùng đồng sông Hồng cho trình công nghiệp hóa, đại hãa n«ng nghiƯp, n«ng th«n cđa vïng 54 2.2.1 Khả cung ứng nguồn nhân lực vùng đồng sông Hồng cho trình công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng 54 2.2.2 Những tồn việc phát triển nguồn nhân lực vùng đồng sông Hồng năm qua 55 2.3 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn trình phát triển nguồn nhân lực năm qua nông thôn đồng sông Hồng 57 2.3.1 Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực nông thôn đồng sông Hồng 57 2.3.2 §êi sèng kinh tế dịch vụ chăm sóc sức khỏe, văn hoá, tinh thần ng-ời dân nông thôn 65 2.3.3 Đầu t- nhà n-íc, hƯ thèng chÝnh s¸ch 69 Footer Page of 27 Header Page of 27 Chng Ph-ơng h-ớng giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng 76 3.1 Ph-ơng h-ớng phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ®ång b»ng s«ng Hång ®Õn 2020 76 3.1.1 Định h-ớng công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng đến 2020 76 3.1.2 Ph-ơng h-ớng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trình công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến 2020 79 3.2 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng đến 2020 86 3.2.1 Ph¸t triĨn gi¸o dục đào tạo nói chung đào tạo nghề nói riªng 86 3.2.2 Kiểm soát tỷ lệ tăng dân số cải thiện đời sống ng-ời lao động 93 3.2.3 Gia tăng tốc độ giải việc làm 94 3.2.4 Thu hút nâng cao hiệu sử dụng nhân tài 104 3.2.5 Các sách hỗ trợ nhà n-ớc 105 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong trình đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, cơng nghiệp hố nơng nghiệp, nơng thơn đặt vị trí quan trọng Nghị Trung ương khố IX khẳng định: “Coi cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước” Tuy nhiên, nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn thành cơng chúng có nguồn nhân lực có chất lượng Bởi vì, ngày lợi so sánh phát triển nhanh chuyển dần từ yếu tố giàu tài nguyên, tiền vốn, giá nhân cơng rẻ sang lợi trình độ trí tuệ cao người Nguồn nhân lực trở thành nguồn tài sản quý giá, nhân tố định tăng trưởng phát triển quốc gia, vùng lãnh thổ Điều minh chứng qua mơ hình tăng trưởng kinh tế Nhật, Singapore số nước khác từ thực tế Việt Nam qua năm đổi Đồng sông Hồng hai đồng lớn nước, với 11 tỉnh thành phố, bao gồm Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tây, Thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên Thành phố Hải Phòng Đây vùng sản xuất nơng nghiệp truyền thống, có tiềm lớn để phát triển nơng nghiệp, thuỷ sản hàng hố đa dạng, suất, chất lượng cao Tuy nhiên số lượng, chất lượng nguồn nhân lực nơng nghiệp, nơng thơn đồng sơng Hồng trình độ thấp (về thể lực, trí lực, tâm lực), chế độ quản lý sử dụng tồn nhiều bất cập, chưa tương xứng với yêu cầu trình cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp vùng Để thực thành cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn vùng cần có giải pháp thiết thực phát triển nguồn nhân Footer Page of 27 Header Page of 27 lực tương xứng Với mong muốn góp tiếng nói vào q trình tìm kiếm giải pháp đó, đề tài “Nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng” chọn làm đối tương nghiên cứu luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn vấn đề nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm nghiên cứu Có thể nêu số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu Các điều tra lao động việc làm hàng năm từ 1996 đến Bộ Lao động, Thương binh Xã hội thực điều tra tồn diện có hệ thống lực lượng lao động, việc làm thất nghiệp Việt Nam Các điều tra thu thập nhiều thông tin lao động việc làm nơng nghiệp, nơng thơn nói chung đồng sơng Hồng nói riêng Nghiên cứu nguồn nhân lực đồng sông Hồng số tác giả chọn lựa làm đề tài luận án tiến sĩ Ví dụ, Luận án tiến sĩ Trần Văn Luận (1995), nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn sử dụng nguồn lao động nông nghiệp vùng đồng sông Hồng kinh tế thị trường; Luận án tiến sĩ Trần Thị Tuyết (1996) nghiên cứu đề tài “Chuyển dịch cấu lao động nông thôn nhằm tạo việc làm sử dụng hợp lý nguồn lao động vùng đồng sông Hồng” Trong cơng trình tác giả phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực, bước chuyển biến, xu vận động nguồn nhân lực nông thơn đồng sơng Hồng q trình phát triển kinh tế thị trường, tồn việc thu hút lao động nông nghiệp đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao mức nhân dụng đồng sông Hồng Luận án tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến (2004) nghiên cứu vấn đề chuyển dịch cấu lao động nông thôn bất cập nguồn nhân lực nông thôn (chủ yếu trình độ chun mơn kĩ thuật) đề xuất giải pháp tăng cường xã hội hoá dạy nghề cho lao động nông thôn Đề tài cấp Nguyễn Hữu Footer Page of 27 Header Page of 27 Dũng (2003) bàn chuyển dịch cấu lao động nơng thơn, phân tích mặt mạnh, yếu lực lượng lao động nông thôn, thị trường lao động nơng thơn, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Gần luận án tiến sĩ Đào Quang Vinh với đề tài tổng quát phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hố, đại hố nông nghiệp, nông thôn Tác giả luận giải mối quan hệ, tác động qua lại cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn phát triển nguồn nhân lực, từ đưa giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn đến 2010 năm Các giải pháp bao gồm: (1) Xây dựng khung thể chế cho phát triển nguồn nhân lực; (2) Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo khu vực nông thôn; (3) Nâng cao thể lực nguồn nhân lực nông thôn; (4) Phát triển thị trường lao động nơng thơn Có thể nói, có nhiều cơng trình nghiên cứu đề cập đến khía cạnh khác vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hố, đại hố cơng trình xem xét tổng quát vấn đề phạm vi nước địa phương khác Tuy nhiên, nội dung cụ thể nguồn nhân lực việc phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn vùng đồng sơng Hồng chưa nghiên cứu cách đầy đủ Đề tài luận văn tiếp thu kế thừa kết nghiên cứu cơng trình trước đây, cố gắng hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn, từ đưa giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn vùng đồng sơng Hồng năm tới Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 Mục đích, nhiệm vụ luận văn * Mục đích nghiên cứu luận văn: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn vùng đồng sông Hồng - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn vùng đồng sông Hồng * Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn: - Tổng quan vấn đề nguồn nhân lực chủ trương phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn nước ta - Phân tích thực trạng nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn vùng đồng sông Hồng thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn * Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn đồng sông Hồng Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo Trung ương tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản (2006), Báo cáo sơ kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2006, Nxb Thống kê, Hà Nội Lê Xuân Bá (2005), “Hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam”, Tạp chí quản lý kinh tế, (3) Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Báo cáo tổng kết năm học 2008 - 2009, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 2009, Đà Nẵng Bộ Khoa học Công nghệ, Trung tâm nghiên cứu phát triển vùng (2005), Tư liệu vùng đồng sông Hồng 2004 - 2005, Nxb Khoa học kĩ thuật Bộ Lao động Thương binh Xã hội (1997), Thực trạng Lao động - việc làm Việt Nam 1996, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2004), Lao động - việc làm Việt Nam 1996- 2003, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2005), Số liệu thống kê Lao động việc làm Việt Nam 2004, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2006), Số liệu thống kê Lao động việc làm Việt Nam 2005, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997), Quyết định số 667/TTg Chính phủ việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội vùng đồng sông Hồng thời kì 1996 - 2010, http://www.vbqppl.moj.gov.vn 10 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Chương trình hành động Chính phủ triển khai thực Nghị số 54/NQ-TW Bộ Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 Chính trị phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng sơng Hồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, http://www.vbqppl.moj.gov.vn 11 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Quyết định số 1956/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, http://www.chinhphu.vn 12 Nguyễn Sinh Cúc (2008), “Phát triển khu công nghiệp vùng đồng sông Hồng vấn đề nơng dân đất nơng nghiệp”, Tạp chí Cộng sản, (14/158) 13 Đỗ Minh Cương, Mạc Văn Tiến (2004), Phát triển lao động kĩ thuật Việt Nam lý luận thực tiễn, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 14 Đại học Cơng đồn Việt Nam (2005), Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực thời kì cơng nghiệp hố, đại hố Việt Nam vai trò tổ chức cơng đồn, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Nghị Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khố X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn, http://www.vbqppl.moj.gov.vn 20 Lê Quý Đức (2005), Vai trò văn hố nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố nơng nghiệp, nơng thơn vùng đồng sơng Hồng, Nxb Văn hố - Thơng tin Viện văn hoá, Hà Nội Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 21 Phạm Minh Hạc (1998), Vấn đề người nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Lưu Văn Hưng (2006), “Thách thức việc làm lao động nông thôn nước ta nay”, Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nơng thơn, kỳ I 23 Phan Thanh Khôi (2006), Một số vấn đề kinh tế - xã hội tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa vùng đồng sơng Hồng, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 24 Bùi Thị Ngọc Lan (2006), “Hướng giải việc làm cho nông dân đồng sơng Hồng”, Tạp chí Cộng sản, (110) 25 Bùi Thị Ngọc Lan (2007), Việc làm nông dân vùng đồng sơng Hồng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 26 Lê Thị Ái Lâm (2003), Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo, kinh nghiệm Đông Á, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Lê (2003), Đề tài nghiên cứu khoa học“Kết khảo sát giáo dục phổ thông với việc chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa” - Đề tài nhánh đề tài KX-05 28 Phương Loan (2007), Doanh nghiệp tái mặt đào tạo lại nhân lực, http://vietnamnet.vn/giaoduc/2007/10/750556 29 Trần Văn Luận (1995), Sử dụng nguồn lao động nông nghiệp vùng đồng sông Hồng kinh tế thị trường, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội 30 Hoàng Ngân, Phát triển bền vững làng nghề đồng sông Hồng, thực trạng giải pháp, http://www.saga.vn/Kynangquanly 31 Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân, (2004), Quản lý mguồn nhân lực Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 32 Bùi Văn Nhơn (2009), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực xã hội, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 33 Trương Thị Minh Sâm (2003), Những luận khoa học việc phát triển nguồn nhân lực cơng nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 34 Nguyễn Đình Phan (2002), Những biện pháp chủ yếu thúc đẩy công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn vùng đồng sơng Hồng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Tổng cục Thống kê (2001), Niên giám thống kê 2000, Nxb Thống kê, Hà Nội 36 Tổng cục Thống kê (2007), Kết điều tra mức sống hộ gia đình 2006, Nxb Thống kê, Hà Nội 37 Tổng cục Thống kê (2007), Kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản 2006, Nxb Thống kê, Hà Nội 38 Tổng cục Thống kê (2007), Niên giám thống kê 2006, Nxb Thống kê, Hà Nội 39 Tổng cục Thống kê (2008), Niên giám thống kê 2007, Nxb Thống kê, Hà Nội 40 Nguyễn Thị Thanh (2005), Phát triển nguồn nhân lực đồng sông Cửu Long, Luận án tiến sĩ Kinh tế 41 Nguyễn Văn Trung (1998), Phát triển nguồn nhân lực trẻ nông thôn, nông nghiệp nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Trung tâm Thông tin Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch Đầu tư (2006), Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội vùng đồng sông Hồng thời kì đến năm 2010 năm đến năm 2020, http://ncseif.gov.vn 43 Trần Thị Tuyết (1996), Chuyển dịch cấu lao động nông thôn nhằm tạo việc làm sử dụng hợp lý nguồn lao động vùng đồng sông Hồng, Luận án tiến sĩ Kinh tế Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 44 Viện Chính sách chiến lược phát triên nơng nghiệp, nông thôn (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam- Hơm mai sau, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Đào Quang Vinh (2005), Phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn, Luận án tiến sĩ Kinh tế 46 Vụ Lao động - Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2008), Việc làm cho niên khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp nhu cầu tìm việc làm niên nông thôn khu công nghiệp Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Hải Phòng, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội 47 Nguyễn Trọng Xuân (2006), Đề tài khoa học cấp bộ: Luận khoa học góp phần thực điều chỉnh định hướng chiến lược phát triển vùng đồng Sông Hồng theo nguyên lý bền vững, Viện kinh tế Việt Nam, Hà Nội Footer Page 15 of 27 ... tiễn nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn. .. tồn nguồn nhân lực vùng đồng sông Hồng cho trình công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông th«n cđa vïng 54 2.2.1 Khả cung ứng nguồn nhân lực vùng đồng sông Hồng cho trình công nghiệp. .. hãa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn yêu cầu ®èi víi ngn nh©n lùc 19 1.2.1 Đặc điểm công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn 19 1.2.2 Yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng, Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay