Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS của ESRI và mô hình dữ liệu DAN-VAND trong lĩnh vực cấp nước sạch

27 28 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:45

... tƣợng ứng dụng, nhiều thời gian cho công việc tạo sở liệu GIS tri thức địa lý Dần dần, chuyên gia GIS bắt đầu sử dụng khai thác tập hợp tri thức có đƣợc nhiều ứng dụng GIS Ngƣời sử dụng ứng dụng. .. ArcGIS sử dụng bên ngồi ArcGIS Desktop mơi trƣờng ứng dụng Framework Sử dụng ArcGIS Engine Developer Kit phát triển xây dựng khung nhìn GIS với giao diện để truy nhập chức GIS gắn vào GIS ứng dụng. .. Các công nghệ khác Ngồi cơng nghệ phổ biến đƣợc nêu trên, để phát triển ứng dụng công nghệ GIS lĩnh vực đời sống xã hội nhiều công nghệ ứng dụng khác nhƣ sau:  DolGIS.- Sản phẩm DolSoft đời năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS của ESRI và mô hình dữ liệu DAN-VAND trong lĩnh vực cấp nước sạch, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS của ESRI và mô hình dữ liệu DAN-VAND trong lĩnh vực cấp nước sạch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay