Nghiên cứu một số vật liệu NaNô Perovskite chế tạo bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao

13 19 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:44

...Header Page of 27 hạt đƣợc nghiên cứu sơ ảnh hiển vi điện tử quét phân giải cao thực thiết bị có Viện Khoa học Vật liệu Các nghiên cứu sâu hình thái kích thƣớc số mẫu đƣợc thực hệ kính hiển... giải cao Viện Vật lý thuộc Trƣờng Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Chemnitz (Cộng hòa Liên bang Đức) Các phép xác định hoạt tính xúc tác, diện tích bề mặt riêng vật liệu đƣợc thực Viện Khoa học Vật liệu. .. Chân, N Q Trung, L.H.Đă ng (2007), “ Nghiên cứu công nghệ chế tạ o hoạ t tính củ a vậ t liệ u xúc tác perovskite La1xSrxCoO3 có kích thước nanomet bằ ng phương pháp Sol-Gel Citric” , Đã đ ợ c phả
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số vật liệu NaNô Perovskite chế tạo bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao, Nghiên cứu một số vật liệu NaNô Perovskite chế tạo bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay