Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để ức chế quá trình Quorum Sensing của các vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên động vật thủy sản

17 27 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:44

... Nguyễn Thị Kim Thu NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VI SINH VẬT ĐỂ ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH QUORUM SENSING CỦA CÁC VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH TRÊN ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN Chuyên ngành : Vi sinh vâ ̣t ho ̣c Mã số...n đề tài Nghiên cứu khả sử dụng vi sinh vật để ức chế trình quorum sensing vi khuẩn Vibrio gây bệnh động vật thuỷ sản Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Vi t Nguyễ...ừ bệnh nhóm vi khuẩn này gây động vật thuỷ sản sử dụng kháng sinh, chế phẩm sinh học Tuy nhiên, hiệu của các biện pháp này thấp Hơn nữa, sử dụng nhiều kháng sinh mà các vi khuẩn Vibri
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để ức chế quá trình Quorum Sensing của các vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên động vật thủy sản, Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để ức chế quá trình Quorum Sensing của các vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên động vật thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay