Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia

16 8 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:44

Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tơi xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Bùi Thị Việt Hà, Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh vật học, trƣờng ĐH Khoa học Tự Nhiên- ĐH Quốc gia Hà Nội Ngƣời ln tận tình bảo, hƣớng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nhƣ làm luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể cán Bộ môn Vi sinh vật học, trƣờng ĐH Khoa học Tự Nhiên- ĐH Quốc gia Hà Nội.Trong trình làm luận văn, tơi ln nhận đƣợc bảo trực tiếp đƣợc tạo điều kiện thuận lợi Đồng thời, chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo khoa Sinh học nói chung môn Vi sinh vật học, trƣờng ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia Hà Nội nói riêng tận tình dạy dỗ tơi q trình học tập Cuối xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, ngƣời thân tồn thể bạn nhóm.Những ngƣời ln bên cạnh động viên, giúp đỡ thời gian học tập Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2015 Học viên Dương Thị Phương Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.BỆNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP Ở NGƢỜI 1.2 Moraxella catarrhalis VÀ BỆNH VIÊM ĐƢỜNG HÔ HẤP TRÊN 1.2.1.Đặc điểm hình thái ni cấy 1.2.2.Vai trò M.catarrhalis bệnh nhiễm khuẩn hô hấp 1.2.3 Tính kháng kháng sinh M catarrhalis 1.3 CHẤT KHÁNG SINH 10 Khái niệm 10 1.3.1 1.3.2 Chất kháng sinh có nguồn gốc từ vi khuẩn 11 1.3.3 Chất kháng khuẩn thực vật 14 1.3.4 Cơ chế kháng khuẩn 15 1.4 CÂY TÁO MÈO VÀ DỊCH CHIẾT TỪ QUẢ TÁO MÈO 17 1.4.1 Đặc điểm thực vật học 17 1.4.2 Sự phân bố 17 1.4.3 Tác dụng dƣợc lý 17 1.4.4 Thành phần hóa học 18 1.4.5.Tình hình nghiên cứu táo mèo 18 Chƣơng 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 20 2.1 NGUYÊN LIỆU 20 2.1.1 Nguồn giống 20 Footer Page of 27 Header Page of 27 2.1.2 Hóa chất thiết bị 20 2.2 PHƢƠNG PHÁP 20 2.2.1 Phƣơng pháp lên men táo mèo 20 2.2.2 Phƣơng pháp phân lập vi khuẩn 21 2.2.3 Xác định hoạt tính kháng sinh enzym 22 2.2.4 Bảo quản giống 23 2.2.5 Xác định sinh khối phƣơng pháp đo mật độ quang học - OD 23 2.2.6 Xác định yếu tố ảnh hƣởng tới khả sinh trƣởng hoạt tính 23 kháng khuẩn vi khuẩn 2.2.7 Tách chiết hợp chất dịch lên men vi khuẩn giấm táo mèo 24 2.2.8 Khảo sát sơ thành phần hóa học dịch chiết táo mèo phân 26 đoạn kháng khuẩn Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 HOẠT TÍNH KHÁNG Moraxella catarrhalis CỦA DỊCH LÊN MEN 30 QUẢ TÁO MÈO 3.2 TUYỂN CHỌN CHỦNG VI SINH VẬT 32 3.2.1 Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật kháng Moraxella catarrhalis 32 3.2.2 Phân loại chủng vi khuẩn tuyển chọn 33 3.2.3 Một số đặc điểm sinh học chủng TM5.2 35 3.3 ĐIỀU KIỆN NI CẤY THÍCH HỢP CHO SINH TRƢỞNG VÀ 37 HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN 3.3.1 Lựa chọn mơi trƣờng ni cấy thích hợp 37 3.3.2 Nguồn cacbon thích hợp 38 3.3.3 Nguồn nitơ thích hợp 39 3.3.4 Lựa chọn pH ni cấy thích hợp 39 Footer Page of 27 Header Page of 27 3.3.5 Lựa chọn nhiệt độ thích hợp 3.3.6 Lựa chọn thời gian ni cấy thích hợp 41 41 3.3.7 Khả sinh enzym ngoại bào chủngTM5.2 42 3.4 TÁCH CHIẾT CHẤT KHÁNG KHUẨN TỪ DỊCH CHIẾT TÁO MÈO 43 VÀ DỊCH LÊN MEN VI KHUẨN 3.4.1.Tách chiết chất khoáng sinh từ dịch lên men vi khuẩn TM5.2 43 3.4.2.Xác định số đặc tính chất kháng sinh từ chủng vi khuẩn TM5.2 46 3.4.3.Tinh chất kháng sinh HPLC 48 3.4.4.Phân tích chất kháng khuẩn khối phổ MS 48 3.5 TÁCH CHIẾT CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ DỊCH 51 CHIẾT QUẢ TÁO MÈO 3.5.1.Hoạt tính kháng khuẩn cao dịch chiết táo mèo 51 3.5.2 Tách chiết phân đoạn chất kháng khuẩn từ dịch chiết táo mèo 51 3.5.3 Sắc ký mỏng phân đoạn kháng khuẩn dịch lên men chủng 52 TM5.2 dịch chiết táo mèo 3.5.4 Sơ thành phần hóa học cao dịch chiết táo mèo phân đoạn 53 3.6 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG THỨC LÊN MEN QUẢ TÁO MÈO 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Footer Page of 27 Header Page of 27 BẢNG MỘT SỐ KÝ HIỆU VIẾT TẮT Footer Page of 27 CKS Chất kháng sinh CMC Carboxymethylcellulose DMSO Dimethyl sulfoxide HTKK Hoạt tính kháng khuẩn LB Mơi trƣờng Luria Bertani PĐ Phân đoạn TCA Tricloacetic VSV Vi sinh vật Header Page of 27 DANH SÁCH BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Bảng 1.1: Tỷ lệ vi khuẩn gây bệnh viêm họng mạn tính Bảng 1.2: Tỷ lệ kháng kháng sinh M.catarrhalis Bảng1.3: Tỷ lệ lồi có khả sinh CKS 10 Bảng 1.4: So sánh bacteriocin chất kháng sinh 13 Bảng 2.1: Thông số thiết kế cột nhồi 24 Hình 3.1: Vòng vơ khuẩn dịch chiết táo mèo nguyên chất với 30 M.catarrhalis Bảng 3.1: Hoạt tính kháng M.catarrhalis dịch lên men táo mèo 31 Bảng 3.2: Hoạt tính kháng M.catarrhalis chủng vi khuẩn 32 Bảng 3.3: Hoạt tính kháng khuẩn chủng TM5.2 lên chủng vi khuẩn 33 kiểm định Hình 3.2: Vị trí phân loại chủng TM5.2 với loài quan hệ họ hàng gần 35 Bảng 3.4: Một số đặc điểm sinh học chủng TM5.2 36 Hình 3.3: Quan sát bào tử chủng TM5.2 dƣới kính hiển vi quang học (A) 37 kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) (B) Hình 3.4: Hoạt tính kháng khuẩn TM5.2 mơi trƣờng 38 Bảng 3.5: Ảnh hƣởng nguồn cacbon đến khả sinh trƣởng hoạt 38 tính kháng khuẩn chủng TM5.2 Bảng 3.6: Ảnh hƣởng nguồn nitơ đến khả sinh trƣởng hoạt tính kháng khuẩn chủng TM5.2 Footer Page of 27 39 Header Page of 27 Bảng 3.7: Ảnh hƣởng pH ban đầu đến sinh trƣởng, hoạt tính kháng khuẩn 40 chủng TM5.2 Hình 3.5: Ảnh hƣởng pH ban đầu đến sinh trƣởng HTKK TM5.2 40 Bảng 3.8: Ảnh hƣởng nhiệt độ đến khả sinh trƣởng hoạt tính 41 kháng khuẩn chủng TM5.2 Bảng 3.9: Ảnh hƣởng thời gian nuôi cấy đến khả sinh trƣởng 42 hoạt tính kháng khuẩn chủng TM5.2 Bảng 3.10: Khả sinh enzym ngoại bào 42 Bảng 3.11: Hoạt tính kháng sinh dịch chiết từ sinh khối 43 Hình 3.6: Hoạt tính kháng sinh dịch chiết từ sinh khối với loại dung 44 mơi Hình 3.7: Hoạt tính kháng sinh dịch ngoại bào 45 Hình 3.8: Hoạt tính kháng sinh từ dịch chiết ngoại bào 45 Bảng 3.12: Độ bền kháng sinh với pH 46 Hình 3.9: Khả bền kháng sinh với nhiệt độ 47 Hình 3.10: Hoạt tính kháng sinh xử lý mức nhiệt độ thời gian 47 khác Hình 3.11: Kết phân tích hợp chất thu đƣợc sắc ký lỏng cao áp 48 Hình 3.12: Phổ MS phân đoạn 49 Hình 3.13: Phổ MS phân đoạn 49 Hình 3.14: Sơ đồ tách chiết chất kháng sinh từ chủng TM5.2 50 Bảng 3.13: Kết thử hoạt tính kháng khuẩn M.catarrhalis cao dịch 51 chiết táo mèo nồng độ khác Bảng 3.14: Kết thử hoạt tính kháng khuẩn M.catarrhalis phân 52 đoạn từ dịch chiết táo mèo Bảng 3.15: Kết thử định tính nhóm hợp chất dịch chiết táo mèo phân đoạn Footer Page of 27 53 Header Page of 27 Bảng 3.16: Kích thƣớc vòng vơ khuẩn 14 mẫu giấm táo mèo sau tháng 54 Hình 3.15: Kích thƣớc vòng vô khuẩn 14 mẫu giấm táo mèo sau tháng 55 Bảng 3.17: Kích thƣớc vòng kháng M.catarrhaliscủa 14 mẫu giấm táo mèo 55 sau tháng(mm) Hình 3.16: Vòng vơ khuẩn với M.catarrhaliscủa mẫu giấm táo mèo lên men tự nhiên sau tháng Footer Page of 27 57 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Nhiễm khuẩn đƣờng hơ hấp cấp bệnh lý có tỷ lệ tử vong đứng đầu số 10 bệnh lý nhiễm khuẩn nƣớc có thu nhập thấp Chƣơng trình tồn cầu phòng chống nhiễm khuẩn hơ hấp cấp đƣợc WHO phát động, Việt Nam chƣơng trình đƣợc triển khai từ năm 1984 Kiểm sốt phòng chống bệnh đƣợc ƣu tiên hàng đầu nƣớc phát triển có Việt Nam, nhƣng chịu tác động bất lợi phát triển lan truyền tình trạng kháng kháng sinh vi khuẩn gây bệnh Bệnh nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp cấp gồm nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp dƣới Tỷ lệ mắc bệnh nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp chiếm phần lớn so với bệnh hô hấp khác, bệnh thƣờng gặp, mắc hàng năm, theo mùa nhƣng gây nhiều biến chứng nặng nhƣ viêm tai giữa, viêm màng não, áp xe não, áp xe sau thành họng Khi mắc viêm đƣờng hơ hấp lây nhiễm xuống đƣờng hô hấp dƣới gây viêm khí, phế quản viêm phổi nặng.Có thể thấy bệnh gây ảnh hƣởng đáng kể đến sức khỏe đặc biệt với trẻ em, ngƣời già gây thiệt hại kinh tế Moraxella catarrhalis nguyên gây phần lớn trƣờng hợp mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, đặc biệt đƣợc coi nhƣ tác nhân gây bệnh viêm tai phổ biến thứ ba sau Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Trong M catarrhalis kháng lại hầu hết chất kháng sinh thuộc nhóm beta-lactam, nhạy cảm với cephalosporin hệ 2, ciprofloxacin thuộc họ quinolon Thực trạng kháng kháng sinh M catarrhalis nói riêng, vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm nói chung đem đến gánh nặng kinh tế, xã hội việc thay kháng sinh hệ cũ kháng sinh hệ đắt tiền Với phát triển ngành công nghệ sinh học đại đem lại triển vọng lớn cho Y học tìm kiếm thêm hợp chất tự nhiên hỗ trợ cho việc phòng điều trị bệnh Các hợp chất góp phần giảm tác dụng phụ không mong muốn Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 hợp chất tổng hợp, giảm gánh nặng mặt kinh tế cho ngƣời bệnh xã hội Từ ngàn xƣa, ông cha ta lƣu truyền nhiều thuốc dân gian từ cây, cỏ chữa bệnh đƣờng hô hấp nhiều bệnh khác Hiện táo mèo sản phẩm chế biến từ táo mèo đặc biệt giấm táo mèo đƣợc lan truyền rộng rãi cộng đồng nhƣ thuốc chống béo phì, tăng cƣờng miễn dịch, kháng khuẩn, giảm chứng suy hô hấp Trên giới táo mèo phân bố Trung Quốc, Ấn Độ, Myanma, Việt Nam tập trung tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu Lâm Đồng Năm 2010, nhóm tác giả có nghiên cứu sơ với kết khả quan tác dụng kháng khuẩn dịch lên men táo mèo M Catarrhalis- gây bệnh đƣờng hô hấp ngƣời Các nghiên cứu này, mở hƣớng nghiên cứu nhƣ định hƣớng ứng dụng dịch lên men táo mèo việc hỗ trợ nâng cao thể trạng cho ngƣời Với mục tiêu góp phần chứng minh làm sáng tỏ vai trò chủ đạo tác nhân có dịch lên men táo mèo theo kinh nghiệm dân gian, đặc biệt công dụng kháng vi khuẩn gây viêm đƣờng hô hấp kháng kháng sinh thông dụng, tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu khả phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đƣờng hô hấp ngƣời dịch lên men táo mèo Docynia” Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU VIỆT NAM Nguyễn Văn Bản (1996), Phân tích sàng lọc hóa thực vật, Tập II, tr 132-169 Nguyễn Đình Bảng (1992), “Vấn đề kháng sinh Tai Mũi Họng” ,Chuyên đề Tai Mũi Họng, tr 20-24 Nguyễn Thị Ngọc Bích (2007), Nghiên cứu giá trị phương pháp cấy đờm tìm vi khuẩn chẩn đốn ngun nhân nhiễm khuẩn hơ hấp, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II, Học viên Quân y Phạm Văn Ca (2005), “Tần suất bắt gặp Moraxella catarrhalis vi khuẩn gây bệnh mức độ kháng thuốc Việt Nam”, Tạp chí Y học dự phòng, 15(1), tr 55 – 59 Đinh Thị Kim Chung (2007), “Ảnh hƣởng số yếu tố tới q trình lên men vang tóa mèo (Docynia indica)”, Tạp chí KH&CN, 45(2), tr 87 – 92 Danh lục loài Thực vật(2006), Tập II Bùi Xuân Đồng (2000), Vi nấm dùng công nghệ sinh học, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Đào Đình Đức, Lê Đăng Hà, Phạm Văn Ca (1996), Tình hình nhiễm khuẩn kháng kháng sinh số vi khuẩn gây bệnh bệnh viện Bạch Mai năm (1990-1994), Một số cơng trình nghiên cứu độ nhạy cảm vi khuẩn với thuốc khánh sinh (1994-1995), tr 30-32 Bùi Thị Việt Hà (2006), Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh thực vật Việt Nam, Luận án Tiến sỹ sinh học 10 Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Tiền (2007), “ Nghiên cứu nguyên vi khuẩn đờm tính nhạy cảm kháng sinh chúng đợt bùng phát COPD”, Tạp chí y học lâm sàng, 108 Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 11 Trần Thị Thu Hằng (2009), Thuốc sử dụng hóa trị liệu, Dược lực học, Nxb Phƣơng Đông, tr 681 – 685 12 Phạm Thị Hóa, Lê Kim Phụng, Lƣơng Lệ Nhi (2010), Hợp chất thiên nhiên thuốc y học cổ truyền, Dược học cổ truyền, Bộ môn dƣợc học cổ truyền, tr 11 – 24 13 Nguyễn Hồng Lâm, (2009), Nghiên cứu tình hình kháng kháng sinh vi khuẩn Moraxella catarrhalis khả măng gây bệnh chúng bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương từ tháng năm 2007 đến tháng năm 2008, Khóa luận tốt nghiệp, trƣờng Đại hoc Khoa Học Tự nhiên 14 Phạm Thùy Linh (2010), Nghiên cứu công nghệ sản xuất sử dụng chất diệt khuẩn sinh học (nicin enterocin) dùng bảo quản nông sản thực phẩm, Luận án tiến sỹ sinh học, Viện công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 15 Nguyễn Thị Thanh Loan (2011), “ Tác dụng chống béo phì giảm trọng lƣợng dịch chiết táo mèo Docynia indica (Wall.) Decne mơ hình chuột béo phì thực nghiệm”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 27, tr 125 – 133 16 Đỗ Tất Lợi (2001), Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Nxb Y học 17 Vũ Văn Ngũ (1987), Các tác nhân gây viêm cấp tính đường hơ hấp trẻ em tuổi, Nxb Y học, tr 3-7 18 Nguyễn Phi Kim Phụng (2007), Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ, Nxb ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh 19 Đỗ Quyết (2010), “Nguyên nhân vi khuẩn giai đoạn đầu sau đợt bùng phát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”, Tạp chí y – dược học quân sự, 20 Vũ Thị Hạnh Tâm (2011), Nghiên cứu tác dụng hạ lipid đường huyết dịch chiết táo mèo (Docynia indica (Wall.) Dene) mơ hình chuột thực nghiệm, Luận văn tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 21 Hoàng Thị Minh Tân (2009), Nghiên cứu tách chiết số hợp chất tự nhiên từ táo mèo có tác dụng chống rối loạn trao đổi gluxit, lipid, Luận văn thạc sỹ sinh học 22 WHO (2015), Gánh nặng bệnh tật toàn cầu: cập nhật 2015 II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 23 Akinjogunla, O.J and Eghafona, N.O (2011), “Prevalence, Haemolytic activities and flouroquinolones susceptibility profiles of Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae associated with acut otitis media”, Nature and Science, 9(6), pp 85 – 92 24 Austria R (1981), “Pneumococcus: The first one hundred years”, Rev Infect, 3, pp – 183 25 Borris, R.P (1996), “ Natural products research: perspective from a major pharmaceutical company”, J Ethnopharmacol, 51, pp 29 – 38 26 Catlin BW (1990), “Branhamella catarrhalis: an organism gaining respect as a pathogen”, Clinical Microbiology Reviews, 3, pp 293 – 320 27 Cees M Verduin, Cees Hol, Andre Fleer, Hans van Dijk, and Alexvan Belkum (2002), “ Moraxella catarrhalis: from Emerging to Established pathogen”, Clinical Microbiology Reviews, 15(1), pp 125 – 144 28 Chen H., Hoover D.G (2003), “Bacteriocins and their food application”, Compre Rev in Foood Scien Food Safety,2(3), pp 82-100 29 Cleveland J., Montville T J., Nes I F., Chikindas M L (2001), “Bacteriocins: Safe, natural antimicrobials for food preservation”, Int J Food Microbiol, 71, pp 1-20 30 Critchley et al (2002), “Antimicrobial resistance among respiratory pathogens collected in Thailand during 1999- 2000”, J Chemother, 14, Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 pp 147- 154 31 Dask, R.K.S Tiwari and D.K.Shrivastava (2010), “ Techniques for evaluation of medicinal plant products as antimicrobial agent: Curent methods and future trends”, Journal of Medicinal Plants Research, (2), pp 104-111 32 Ejlertsen T, Thisted E, Ebbesen F, Olesen B, Renneberg J (1994), “ Branhamella catarrhalis in children and adults A study of prevalence, time of coloisation, and association with upper and lower respiratory tract infections”, J Infect, 29, pp 23- 31 33 Fang G., Fine M., Orloff J., et al (1990), “New and emerging etilogies for community – acquired pneumonia with implications for therapy”, Medicine, 69, pp 307 – 316 34 FAO yearbook (2008), pp 35 – 37 35 Frances M.Boyle, Paul R Georghiou, martyn H Tilse & Joseph G McCormack (1991), " Branhamella (Moraxella) catarrhalis: pathogenic significance in respiratory infection", The Medical Journal of Australia, 154, pp.592-596 36 Hongli Qiu, Wakako Kumita, Kenya Sato, Shinichi Nakajima, Hiroyuki Nishiyama, Ryoichi Saito, Etsuko Sawabe, Emi Ono, Toshio Chidaand Noboru Okamura (2009), “uspA1 of Moraxella catarrhalis Clinical Isolates in Japan and its Relationship with Adherence to HEp-2 Cells”, Med Dent Sci, 56, pp 61-67 37 Jacobs MR (1996), “ Increaing importance f antibiotic – resistant Streptococcus pneumoniae in acute otitis media”, Pediatric Infect Dis J 15, pp 940 – 943 38 Karalus, R., and A.Campagnan (2000), “Moraxella catarrhalis, a review of an important human mucosal pathogen”, Microbes Infect, 2, pp 547 – 559 39 Footer Page 14 of 27 Klaenhammer T.R (1993), “Genetics of bacteriocins produced by lactic Header Page 15 of 27 acid bacteria”, FEMS Microbiol Rev, 12, pp 39-85 40 Krystal, Reval, LauraA.Dobbs, Sungeeta Narr, Janak A.Patel, Jame J.Grady, Tasnee Chonmaitree (2007), “Incidence of Acute Otiris Media and Sinusitis complicating Upper Respiratory Tract Infection: The effect of age”, Pediatric, 119(6), pp 1408- 1412 41 M.C.Enright, H.Mc Kenzie (1997), “Moraxella (Branhamella) catarrhalis – clinical and molecular aspects of a redicovered pathogen”, J.Med Microbiol, 46, pp 360- 371 42 Marjorie Murphy Cowan (1999), “ Plant products as antimicrobial agents”, Clinical Microbiology Reviews, 12(4), pp 564- 582 43 Meyer GA, Shope TR, Waecker NJ, Lanningham FH (1995), “ Moraxella (Branhamella) catarrhalis bacteremia in children A report of two patients and review of literature”, Clin Pediatr, 34, pp 146- 150 44 Moerman, D.E (1996), “ An analysis of the food plants and drug plants of native North America”, I.Ethopharmacol, 58, pp 85- 88 45 Riley M.A., Wertz J.E (2002), “Bacteriocins: evolution, ecology, and application”, Annual Review of Microbiology, 56, pp 117-137 46 Rohani (1999), “Antimicrobial resistance among respiratory pathogens collected in Malaysia”, Int Med Res J, 3, pp 57 47 Timothy F Murphy, G Iyer Parameswaran, (2009), “Moraxella catarrhalis, a Human Respiratory Tract Pathogen”,Clinical Infectious Diseases, 49, pp 124–31 48 Vaneechoutte M, Verschraegen G, Clayeys G, Weise B, Van den Abeele (1990), “Respiratory tract carrier rates of Moraxella (Branhamella) catarrhalis in adults and children and interpretation of the isolation of M.catarrhalis from sputum”, J Clin Microbiol, 28, pp 2674 – 2680 49 Vu Thi Hue, Bui Thi Viet Ha (2010), “ Study on antibacterial activity toward bacteria causing upper respiratory (Moraxella catarrhalis) of Bacillus sp TM1.2 isolated from vinegar Docynia fruit (Docynia Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 indica(Wall.) Decne)”, J Scien anh Technol, 26(4), pp 537-542 50 Nongnuch Vannittanakom and Wolfgang Loefler, 1986, FENGYCIN – a novel antifungal lipopeptide antibiotic producecd by Bacillus subtilis F-29-3, The Journal of antibiotics, J Antibiot (Tokyo) Jul;39(7):888-901 51 Vivek Rangarajan, Gunaseelan Dhanarajan, Ramkrishna Sen, 2015, Bioprocess design for selective enhancement of fengycin production by a marine isolate Bacillus megaterium, Biochemical Engineering Journal 99 (2015) 147–155 52 Omar Chtioui, Krasimir Dimitrov, Fre´de´rique Gancel, Pascal Dhulster, Iordan Nikov, 2014, Selective fengycin production in a modified rotating discs bioreactor, Bioprocess Biosyst Eng (2014) 37:107–114 53.European Bioinformatics Institute (2009) Bacteria Genomes – Bacillus subtilis 54 Huffnagle, Gary and Wernick, Sarah, 2007, The Probiotics Revolution New York, NY: Bantam Dell 55 Taylor, John R and Mitchell, Deborah, 2007, The Wonder of Probiotics New York, NY: St Martin’s Press 56 U.S Environmental Protection Agency (2007) Biotechnology Program Under Toxic Substances Control Act (TSCA) Bacillus subtilis Final Risk Assessment Footer Page 16 of 27 ... quan tác dụng kháng khuẩn dịch lên men táo mèo M Catarrhalis- gây bệnh đƣờng hô hấp ngƣời Các nghiên cứu này, mở hƣớng nghiên cứu nhƣ định hƣớng ứng dụng dịch lên men táo mèo vi c hỗ trợ nâng cao... có dịch lên men táo mèo theo kinh nghiệm dân gian, đặc biệt công dụng kháng vi khuẩn gây vi m đƣờng hô hấp kháng kháng sinh thông dụng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả phòng chống vi khuẩn. .. tố ảnh hƣởng tới khả sinh trƣởng hoạt tính 23 kháng khuẩn vi khuẩn 2.2.7 Tách chiết hợp chất dịch lên men vi khuẩn giấm táo mèo 24 2.2.8 Khảo sát sơ thành phần hóa học dịch chiết táo mèo phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia, Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay