Nghiên cứu hóa thực vật của một số loài cây Việt Nam thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:44

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Ngọ Thị Thu Huyền NGHIÊN CỨU HÓA THỰC VẬT CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY VIỆT NAM THUỘC HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Ngọ Thị Thu Huyền NGHIÊN CỨU HĨA THỰC VẬT CỦA MỘT SỐ LỒI CÂY VIỆT NAM THUỘC HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE) Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60440114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Phan Minh Giang Hà Nội – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ hồn thành Phòng thí nghiệm Hóa học hợp chất thiên nhiên, Bộ mơn Hóa học hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến: PGS TS Phan Minh Giang giao đề tài, tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thí nghiệm thuận lợi giúp cho tơi hồn thành luận văn TS Vũ Minh Trang hướng dẫn tơi thực thí nghiệm luận văn Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị em sinh viên Phòng thí nghiệm Hóa học hợp chất thiên nhiên trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ trình thực Luận văn Hà Nội, tháng 12 năm 2015 Học viên Ngọ Thị Thu Huyền Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TLC (Thin-Layer Chromatography): Sắc ký lớp mỏng CC (Column Chromatography): Sắc ký cột thường FC (Flash Chromatography): Sắc ký cột nhanh Mini-C (Mini-column Chromatography): Sắc ký cột tinh chế NB Mini-C (Narrow-bore Mini-column Chromatography): Sắc ký cột tinh chế cỡ nhỏ HPLC (High Performance Liquid Chromatography): Sắc ký lỏng hiệu cao IR (InfraRed spectroscopy): Phổ hồng ngoại ESI-MS (ElectroSpray Ionization Mass Spectrometry): Phổ khối lượng phun bụi điện tử HR-MS (High-Resolution Mass Spectrometry): Phổ khối lượng phân giải cao NMR (Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy): Phổ cộng hưởng từ hạt nhân H-NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy): Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton C-NMR (Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy): Phổ cộng 13 hưởng từ hạt nhân cacbon-13 DEPT (Distortionless Enhancement by Polarization Transfer): Phổ DEPT IC50 (Inhibitory Concentration 50%): Nồng độ ức chế 50% tế bào TLTK: Tài liệu tham khảo Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC CÁC HÌNH Hình 1: Tiêu mẫu Bục nâu …………………………………………… 33 Hình 2: Cây Bục nâu (Mallotus mollissimus) ……… ………………33 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Một số loài Mallotus phổ biến Việt Nam…………………………… Bảng 2: Diterpenoid diterpen lacton………………………………………… .7 Bảng 3: Cardenolid……………………………………………………………… Bảng 4: 6/6/6/6/5 Triterpenoid …………………………………………………… Bảng 5: 6/6/6/6/6 Triterpenoid…………………………………………………… 12 Bảng 6: Courmarin, isocoumarin coumarinolignoid ………………………… 15 Bảng 7: Flavonol, flavon, flavonolignan………………………………………… 17 Bảng 8: Chalcon ………………………………………………………………….18 Bảng 9: Dẫn xuất phloroglucinol……………………………………………… .20 Bảng 10: Tannin ………………………………………………………………… 23 Bảng 11: Benzopyran …………………………………………………………… 25 Bảng 12: Các hợp chất khác …………………………………………………… 27 Bảng 13: Hiệu suất thu nhận phần chiết từ Bục nâu………………… 40 Bảng 14: Phân tích TLC phần chiết n-hexan (BNH)…………………………… 41 Bảng 15: Phân tích TLC phần chiết diclometan (BND) ……… ……………… 42 Bảng 16: Kết thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào ……… ……………… 73 Bảng 17: Kết thử nghiệm hoạt tính chống oxi hóa ………………………….74 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Qui trình chiết hợp chất từ Bục nâu………………………… 54 Sơ đồ : Phân tách sắc ký phần chiết n-hexan (BNH)………………………… 56 Sơ đồ : Phân tách sắc ký phần chiết diclometan (BND) ……… …………… 58 Sơ đồ : Phân tách sắc ký phần chiết nước (BNW) …… ……………… … 59 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phổ ESI-MS (+) BNH3.4 Phụ lục 2: Phổ ESI-MS () BNH3.4 Phụ lục 3: Phổ 1H-NMR BNH3.4 Phụ lục 4: Phổ IR BNH4.5 Phụ lục 5: Phân tích nguyên tố HR-ESI-MS (+) BNH10.2.1 Phụ lục 6: Phổ 1H-NMR BNH10.2.1 Phụ lục 7: Phổ 13C-NMR BNH10.2.1 Phụ lục 8: Phổ DEPT BNH10.2.1 Phụ lục 9: Phổ ESI-MS (+) BNH10.3.1.2 Phụ lục 10: Phổ 1H-NMR BNH10.3.1.2 Phụ lục 11: Phân tích nguyên tố HR-ESI-MS (+) BNH10.5 Phụ lục 12: Phổ 1H-NMR BNH10.5 Phụ lục 13: Phổ 13C-NMR BNH10.5 Phụ lục 14: Phổ DEPT BNH10.5 Phụ lục 15: Phổ ESI-MS (+) BNH10.7.2 Phụ lục 16: Phổ ESI-MS () BNH10.7.2 Phụ lục 17: Phổ 1H-NMR BNH10.7.2 Phụ lục 18: Phổ ESI-MS (+) BNH14.2.2 Phụ lục 19: Phổ 1H-NMR BNH14.2.2 Phụ lục 20: Phổ ESI-MS (+) BND1.2 Phụ lục 21: Phổ 1H-NMR BND1.2 Phụ lục 22: Phổ ESI-MS (+) BND1.3 Phụ lục 23: Phổ 1H-NMR BND1.3 Phụ lục 24: Phổ ESI-MS (+) BND7.70.2 Footer Page of 27 Header Page of 27 Phụ lục 25: Phổ ESI-MS () BND7.70.2 Phụ lục 26: Phổ 1H-NMR BND7.70.2 Phụ lục 27: Phổ ESI-MS (+) BNW60.3 Phụ lục 28: Phổ ESI-MS (-) BNW60.3 Phụ lục 29: Phổ 1H-NMR BNW60.3 Phụ lục 30: Phổ 13C-NMR BNW60.3 Phụ lục 31: Phiếu kết thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào Phụ lục 32: Phiếu kết thử nghiệm hoạt tính chống oxi hóa Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN… 1.1 Giới thiệu chung chi Mallotus 1.1.1 Đặc điểm thực vật…………… 1.1.2 Các loài thuộc chi Mallotus Việt Nam 1.2 Các nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học 1.2.1 Terpenoid steroid ……………………………………………….… 1.2.2 Hợp chất phenolic ……………….……………………………… … 14 1.2.3 Các hợp chất khác ………….………………………………………… 24 1.2.4 Tác dụng dược lý 27 1.3 Cây Bục nâu (Mallotus mollisimus (Geisel.) Airy-Shaw) ……………… 32 1.3.1 Thực vật học ……………………………………………….………… 32 1.3.2 Phân bố ……………………………………………………………… 34 1.3.3 Công dụng y dược học cổ truyền …………………………………… 34 CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM 35 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.1.1 Điều chế phần chiết …… ……………………………………… 35 2.1.2 Các phương pháp phân tích, phân tách hỗn hợp phân lập hợp chất 35 2.1.3 Các phương pháp xác định cấu trúc hợp chất phân lập……… 36 2.1.4 Phương pháp thử hoạt tính sinh học …………………………………… 37 2.2 Điều chế phần chiết từ Bục nâu 39 2.2.1 Nguyên liệu thực vật …………… ……………………………………… 39 2.2.2 Điều chế phần chiết từ Bục nâu………………………………… 39 Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 2.3 Phân tích phần chiết sắc ký lớp mỏng (TLC) 40 2.3.1 Phân tích sắc ký lớp mỏng phần chiết n-hexan (BNH) 40 2.3.2 Phân tích sắc ký lớp mỏng phần chiết diclometan (BND) 41 2.4 Phân tách phần chiết phân lập hợp chất 42 2.4.1 Phân tách phần chiết n-hexan (BNH) 42 2.4.2 Phân tách phần chiết diclometan (BND) .…………… 44 2.4.3 Phân tách phần chiết nước (BNW) ……………………………………… 45 2.5 Hằng số vật lý liệu phổ hợp chất đƣợc phân lập 46 2.6 Phân tách phần chiết Xƣơng khô (Euphorbia tirucalli L.)…… 49 2.7 Phân tách phần chiết Thầu dầu tía (Jatropha gossypfolia Wall Muell et Arg.)………………………………………………………………… 50 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 53 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 53 3.2 Điều chế phần chiết từ Bục nâu 53 3.3 Phân tách sắc ký phần chiết 55 3.3.1 Phân tách phần chiết n-hexan (BNH) …………………………………… 55 3.3.2 Phân tách phần chiết diclometan (BND) ……………… 57 3.3.3 Phân tách phần chiết nước (BNW)……………………………………… 59 3.4 Xác định cấu trúc hợp chất đƣợc phân lập 60 3.5 Thử nghiệm hoạt tính sinh học prenyl flavanon ……………… 71 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………… 76 Footer Page 11 of 27 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Ngọ Thị Thu Huyền NGHIÊN CỨU HÓA THỰC VẬT CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY VIỆT NAM THUỘC HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE) Chuyên ngành: Hóa. .. Luận văn Thạc sĩ hoàn thành Phòng thí nghiệm Hóa học hợp chất thiên nhiên, Bộ mơn Hóa học hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Với lòng biết ơn sâu sắc,... 1.1.1 Đặc điểm thực vật ………… 1.1.2 Các loài thuộc chi Mallotus Việt Nam 1.2 Các nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học 1.2.1 Terpenoid steroid ……………………………………………….… 1.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hóa thực vật của một số loài cây Việt Nam thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae, Nghiên cứu hóa thực vật của một số loài cây Việt Nam thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay