Nghiên cứu hóa thực vật của một số loài cây Việt Nam thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae

11 36 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:44

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Ngọ Thị Thu Huyền NGHIÊN CỨU HÓA THỰC VẬT CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY VIỆT NAM THUỘC HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE) Chuyên ngành: Hóa. .. Luận văn Thạc sĩ hoàn thành Phòng thí nghiệm Hóa học hợp chất thiên nhiên, Bộ mơn Hóa học hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Với lòng biết ơn sâu sắc,... 1.1.1 Đặc điểm thực vật ………… 1.1.2 Các loài thuộc chi Mallotus Việt Nam 1.2 Các nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học 1.2.1 Terpenoid steroid ……………………………………………….… 1.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hóa thực vật của một số loài cây Việt Nam thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae, Nghiên cứu hóa thực vật của một số loài cây Việt Nam thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay