Nghiên cứu hệ thống biểu quyết điện tử số

48 7 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:43

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN HỒNG PHÚC NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ SỐ Nghành: Công nghệ Điện tử- Viễn Thông Chuyên nghành: Kỹ thuật Điện tử Mã số: 60.52.70 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Trần Quang Vinh Hà Nội- 2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN Error! Bookmark not defined LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬSỐ (DCN) 10 1.2 Giới thiệu tổng quan hệ thống biểu điện tử số DCN 11 1.2.1 Thiết bị phân tập 13 1.2.2 Thiết bị điều khiển trung tâm CCU 13 1.3 Định tuyến hệ thống âm hệ DCN 13 1.4 Nguyên lý hoạt động hệ thống biểu số 14 1.4.1 Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống biểu điện tử số 14 1.4.2 Cấu trúc Bộ điều khiển trung tâm CCU 15 1.4.3 Nguyên lý hoạt động hệ thống biểu điện tử số DCN 15 1.5 Các phần mềm ứng dụng điều khiển hệ thống biểu điện tử số DCN: 17 CHƢƠNG 2: CẤU HÌNH HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ SỐ DCN 18 2.1 Cấu hình hệ thống biểu số DCN 18 2.1.2 Hệ thống biểu điện tử số DCN Multi- CCU 19 2.2 Thông số cổng CCU kết nối với PC kết nối với camera 20 2.3 Thông số kỹ thuật cổng nối tiếp RS 232 21 2.3.1 Truyền thông hai nút 26 2.3.2 Truy xuất trực tiếp thông qua cổng COM 27 CHƢƠNG 3:GIAO DIỆN ĐIỂU KHIỂN TỪ XA ĐẾN HỆ THỐNG DCN 28 3.1 Mô hình hệ thống điều khiển từ xa 28 3.2 Các thông số điều khiển từ xa 29 3.2.1 Kiểu thông báo định dạng 29 Footer Page of 27 Header Page of 27 3.2.2 Kiểu định dạng thông báo 29 3.2.3 Định dạng yêu cầu điều khiển từ xa 30 3.2.4 Định dạng đáp ứng điều khiển từ xa 30 3.2.5 Định dạng thông báo cập nhật MDSC_NOTIFY 31 3.2.6 Định dạng thông số truyền thông 31 3.3 Thủ tục truyền thông điều khiển trung tâm 32 3.3.1 Đặc tính giao thức truyền thơng Full 33 3.3.2 Tham số nhận biết thông tin 35 3.3.3 Giao thức truyền thông 36 3.3.3.1 Gói liệu khơng trả lời 37 3.3.3.2 Giá trị thời gian kết nối đƣờng truyền 38 CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG PHẦN MỀM BIỂU QUYẾT 39 4.1 Chức đăng ký đại biểu 39 4.1.1 Đăng ký tham dự 39 4.1.2 Điều khiển truy cập hệ thống 40 4.1.4 Kết hợp đăng ký tham dự với truy cập hệ thống 40 4.1.5 Thông số chức 41 4.2 Điều khiển microphone hệ thống biểu điện tử số 41 4.2.1 Các bƣớc đăng ký phát biểu 41 4.2.2 Chƣơng trình kiểm soát danh sách đại biểu 42 4.3 Biểu điện tử 43 4.3.1 Các kiểu loại biểu điện tử số 44 4.3.2 Các bƣớc thực biểu điện tử số 44 4.3.3 Xây dựng chƣơng trình hiển thị kết biểu 46 4.4 Kết ghép nối máy tính với điều khiển trung tâmError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG Ý NGHĨA ACN Audio Communication Network Mạng truyền âm AT Attendance Registration Đăng ký điểm danh Footer Page of 27 Header Page of 27 CCU Central Control Unit Bộ điều khiển trung tâm DCN Digital Congress Network Mạng hội nghị số EIA Electronics Industry Associations Hiệp hội điện tử công nghiệp Mỹ LCD Liquid Crystal Display Màn tinh thể lỏng PA Public Address Hệ thống công cộng PC Personal Computer Máy vi tính PRAEDIC Profession Audio Encoding Decoding Intergrated Circuit Vi mạch mã hóa giải mã tín hiệu tiếng chun dụng remote controller Device (e.g PC) connected to the CCU Bộ điều khiển từ xa RFS Remote Function Services Gói dịch vụ chức điều khiển từ từ xa SC System Configuration Cấu hình hệ thống SI System Installation Cài đặt hệ thống UnitId Unit identification, also called unit- Thiết bị đƣợc khai báo hệ number thống DCN VT Voting application Ứng dụng biểu identification of a unit within the DCN system DANH MỤC CÁC BẢNG Footer Page of 27 Header Page of 27 Tên bảng Nội dung Bảng 1.1 Thông số kỹ thuật chuẩn RS232 Bảng 1.2 Chức cổng nối tiếp Bảng 1.3 Các ngắt cổng COM Bảng 1.4 Thông số kết nối đƣờng truyền Bảng 1.5 Sự kiện comevent Bảng 1.6 Bảng kiện Bảng 1.7 Bảng thiết lập giao thức bắt tay Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình Tên hình 1.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống biểu số 1.2 Sơ đồ định tuyến âm hệ thống biểu số DCN 1.3 Sơ đồ nguyên lý hệ thống biểu điện tử số DCN 1.4 Hình ảnh bên điều khiển trung tâm CCU 1.5 Hình ảnh bên ngoại điều khiển trung tâm CCU 2.1 Kết nối hệ thống DCN độc lập 2.2 Kết nối hệ thống biểu điện tử số Multi CCU 2.3 Tín hiệu truyền ký tự „A‟ 2.4 Sơ đồ chân cổng nối tiếp 2.5 Kết nối đơn giản truyền thông nối tiếp 2.6 Kết nối truyền thơng nối tiếp dùng tín hiệu bắt tay 3.1 Sơ đồ ghép nối với điều khiển từ xa 3.2 Sơ đồ trạng thái truyền thủ tục truyền “ FULL” 4.1 Giao diện phần mềm biểu 4.2 Giao diện Danh sách đăng ký phát biểu 4.3 Giao diện hiển thị kết biểu 4.4 Cơ sở liệu đại biểu 4.5 Cơ sở liệu tỉnh, thành phố 4.6 Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Footer Page of 27 Header Page of 27 4.7 Hệ thống biểu Hội trƣờng Bộ Quốc phòng 4.8 Giao diện điều khiển Mic biểu 4.9 Tra cứu thông tin đại biểu 4.10 Hiển thị danh sách đăng ký phát biểu 4.11 Kết bắt đầu biểu 4.12 Kết biểu hết thời gian biểu Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU Ngày nay, lĩnh vực Công nghệ thông tin truyền thông (ICT) đƣợc phát triển mạnh mẽ với công nghệ đại đƣợc đời Nó xâm nhập vào lĩnh vực đời sống xã hội Việc xã hội hố thơng tin phát triển từ phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng viễn thông hệ thống dành cho xử lý thông tin, hệ thống truyền thông, hệ thống điều khiển từ xa, v.v…đã góp phần nâng cao chất lƣợng, độ tin cậy, hiệu công việc tiết kiệm mặt thời gian, không gian, địa điểm với khoảng cách xa kết nối điều khiển từ xa Hệ thống biểu điện tử số DCN sử dụng công nghệ kỹ thuật số đại cho việc điều khiển hội nghị với hàng nghìn ngƣời Hệ thống đạt đƣợc hiệu ƣu việt từ điều khiển âm thanh, đăng ký đại biểu, phân quyền ngƣời truy cập, truyền đa ngôn ngữ, biểu điện tử, ghép nối điều khiển từ xa đƣợc tích hợp vào hệ thống Với phƣơng thức biểu truyền thống hình thức giơ tay, bỏ phiếu kín nhiều cơng sức thời gian kiểm phiếu thời gian, dễ sai sót Biểu điện tử số cho kết biểu nhanh chóng, độ tin cậy cao có khả lƣu trữ trạng thái biểu Đề tài Luận văn “Nghiên cứu Hệ thống biểu điện tử số” có nội dung nghiên cứu hệ thống với tính trội, độ tin cậy kỹ thuật, thông số truyền dẫn, ghép nối điều khiển từ xa với trung tâm điều khiển Qua đó, ta phát triển nhiều ứng dụng nhằm khai thác hệ thống tốt nhƣ điều khiển hội nghị từ xa, biểu điện tử từ xa Luận văn gồm chƣơng Chƣơng 1: Tổng quan hệ thống biểu điện tử số DCN Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 10 Chƣơng 2: Cấu hình hệ thống biểu số DCN Giao tiếp cổng nối tiếp RS232 Chƣơng 3: Nghiên cứu thủ tục truyền thông hệ thống biểu điện tử số DCN Chƣơng 4: Xây dựng phần mềm biểu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬSỐ (DCN) 1.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống biểu điện tử số DCN Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan hệ thống biểu số Footer Page 10 of 27 Header Page 34 of 27 34 BYTEbyHeaderType; BYTEbySequence; } RSMT_HEADER; Escape byte dùng cho nhận dạng phần header Dạng escape byte kết hợp với loại tiêu đề để định nghĩa mục đích gói liệu byEscape Thơng tin loại gói liệu byHeaderType Thơng tin gói liệu đƣợc kích hoạt bySequence 2.Định nghĩa kiểu gói liệu: Đặc tính giao thức Full sử dụng nhiều loại header để nhận biết thông tin truyền Sau loại headertypes: ‘$’ Gói chứa thơng tin liệu ‘@’ Gói thơng tin xác nhận ACK Gói liệu chứa header checksum ‘#’ Gói khơng xác nhận trả lời NAK Gói liệu chứa header checksum khơng có thơng tin gói Gói yêu cầu truyền lại liệu xác định với số header ‘?’ Gói liệu heartbeat Khi số đƣợc truyền qua số gói tiếp đƣợc truyền Gói đƣợc sử dụng để kiểm tra truyền thơng 3.Tính tốn kiểm tra lỗi Checksum: Gói liệu kết thúc vùng checksum Kiểm tra tất thông tin bên header liệu Gói checksum có cấu tạo: correction checksum typedef struct { BYTEbyCorrection; Footer Page 34 of 27 Header Page 35 of 27 35 BYTEbyChecksum; } RSMT_CHECKSUM; Giá trị xác tính tốn giá trị 0xC8 Cũng giá trị gồm: 0x00 0x13 byCorrection byCheck Tính tốn checksum thơng qua header, thông tin liệu giá trị xác định The Checksum đƣợc tính tốn theo thứ tự nhƣ sau: Đặt byte xác giá trị 0x00 Tính tổng tất bytes với tiêu đề, thông tin kiểm lỗi Đảo bít checksum để đƣa module 256 Kiểm tra lại checksum có giá trị (0xC8) Khi bằng: a Gán giá trị kiểm lỗi 0x13 b Trừ giá trị cũ giá trị (0x00) cộng giá trị (0x13) tính tổng nhƣ bƣớc c Đƣa module 256 vào tính toán checksum thực đảo ngƣợc bit checksum Kết không giá trị escape Việc tính tốn checksum gửi phụ thuộc vào gói liệu Việc nhận đƣợc thực bƣớc 3.3.2 Tham số nhận biết thông tin Để nhận thông tin tiêu đề header luồng liệu bytes khó, liệu số giống header Vì lý escape byte để phân biệt the header Escape byte có giá trị 0xC8.Bởi liệu đƣợc tryền chứa giá trị escape Điều thể liệu phải quét chuyển giá trị escape thành chuỗi escape Giao thức „full‟ sử dụng giá trị 0xC8 nhƣ chuỗi escape Chuỗi escape theo sau ký tự khác, thơng tin xác byte Footer Page 35 of 27 0xC8 Chuỗi bytes 0xC8 sử dụng liệu liệu chứa 0xC8 q trình chuẩn bị thơng tin ‘$’ Định nghĩa header gói liệu Sau header thông tin checksum Header Page 36 of 27 36 ‘@’ Định nghĩa gói xác nhận thơng tin ACK ‘#’ Gói thơng tin xác nhận khơng trả lời ‘?’ Gói liệu heartbeat others Các giá trị khác báo lỗi phớt lờ sau truyền thông tin NAK 3.3.3 Giao thức truyền thông Giao thức bắt tay kết nối điểu khiển trung tâm CCU điều khiển từ xa sử dụng giao diện RS - 232 Dữ liệu đƣợc kiểm tra lỗi việc nhận checksum thông tin xác nhận ACK Giao thức truyền thông “Full” đƣợc thể qua sơ đồ trạng thái truyền dẫn nhƣ hình vẽ : Hình 3.2: Sơ đồ trạng thái truyền thủ tục truyền “ FULL” Giao thức truyền thông full thực sau: - Trƣớc chấp nhận liệu thơng tin gói liệu heartbeat đƣợc nhận trƣớc Bởi heartbeat bao gồm số gói liệu Việc nhận kiểm tra gói liệu nhận đƣợc chuỗi sau nhận heartbeat - Số phân cách đƣợc tìm thấy liệu Footer Page 36 of 27 Header Page 37 of 27 37 - Mỗi gói liệu đƣợc gửi với checksum, sau thông tin đƣợc gửi, phát đợi thông tin xác nhận ACK thông tin không xác nhận NACK từ nhận - Dựa vào việc nhận liệu, checksum đƣợc kiểm tra phản hồi gói liệu ACK gói NAK gửi lại theo kết - Sau gửi liệu thông báo phát đợi giá trị ACK NAK Khơng có liệu đƣợc nhận xác trƣớc thơng báo ACK bị bỏ qua - Bên gửi truyền lại liệu dựa việc nhận NAK sau thời gian time - out - Tối đa lần thực lại - Độ dài tối đa đƣợc hạn chế 5000 bytes - Kiểm tra kết nối khí thời gian trễ tối đa bytes 50ms 3.3.3.1 Gói liệu khơng trả lời : Khi checksum lỗi, khơng xác NAK phát u cầu truyền lại gói liệu Để giúp bên gửi liệu, bên nhận gửi gói chuỗi liệu Chuỗi liệu có giá trị sau: - Số nhận biết: Bên nhận đợi gói liệu thơng báo heartbeat Trong trƣờng hợp này, Bên nhận khơng có thơng báo tạm hỗn, tạm treo ( hình vẽ khơng có thơng báo đƣợc đánh dấu), khơng có trả lời ACK chờ đợi - Bên gửi liệu: Đáp ứng gói NAK việc yêu cầu phát lại liệu Khi khơng có gói liệu bị treo heartbeat phải đƣợc truyền lại Footer Page 37 of 27 Header Page 38 of 27 38 3.3.3.2 Giá trị thời gian kết nối đường truyền Thông số kết nối đƣờng truyền Độ trễ tối đa hai consecutive bytes of a message Giá trị 50 ms Số lƣợng thông báo độc lập cho thông báo, Thời gian đợi truyền gói ACK Số lƣợng thực lại trƣớc huỷ thông báo Số bao gồm số truyền lại sau nhận gói NAK Thời gian bắt đầu phát lại thơng tin Thời gian đƣợc tính sau byte cuối đƣợc phát sec Thời gian truyền consecutive heartbeat sec Thời gian heartbeat time-out Sau thời gian khơng nhận gói liệu 10 sec Độ dài gói liệu tối đa Thời gian thực chức điều khiển từ xa Footer Page 38 of 27 5000 bytes < 0,5 sec Header Page 39 of 27 39 Bảng 1.4: Thông số kết nối đƣờng truyền CHƢƠNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM BIỂU QUYẾT 4.1 Chức đăng ký đại biểu Để truy cập đƣợc hệ thống biểu điện tử số DCN, đại biểu đƣợc gắn quyền đăng nhập hệ thống nhƣ sau: - Đăng ký tham dự - Kiểm tra quyền truy cập hệ thống - Nhận biết đại biểu Các chức dùng để phân quyền truy cập cho đại biểu: - Dự thính - Có quyền phát biểu với tƣ cách khách mời, khơng có quyền biểu - Đầy đủ chức biểu quyết, phát biểu, truy cập hệ thống 4.1.1 Đăng ký tham dự Đăng ký tham dự ứng dụng cho phép điều khiển từ xa để giữ lại Footer Page 39 of 27 Header Page 40 of 27 40 dấu hiệu diện đại biểu hệ thống nhƣ thời gian bắt đầu truy cập hệ thống (có mặt) thời gian khỏi hệ thống (vắng mặt) - Để đăng nhập vào hệ thống biểu điện tử, đại biểu phải tự đăng ký cách sử dụng lựa chọn sau: - Nhấn nút điểm danh vị trí - Nhập mã nhận dạng PIN vị trí - Cài ID-card vào thiết bị đọc thẻ - Để thoát khỏi hệ thống, đại biểu rút IC-card khỏi đọc thẻ 4.1.2 Điều khiển truy cập hệ thống Để truy cập hệ thống biểu điện tử số, Đại biểu phải thực bƣớc truy cập nhƣ sau: - Vào mã PIN vị trí đại biểu - Cắm thẻ đại biểu ID – card vào hộp đại biểu 4.1.3 Nhận biết đại biểu Chức cung cấp thơng tin vị trí ngồi đại biểu cho hệ thống biểu nhận biết đại biểu thông qua kết qủa việc nhập ID card vào rút chúng khỏi vị trí đại biểu Nhận biết đại biểu có khả năng: - Đại biểu ngồi vị trí: Đại biểu phải ngồi vị trí có quyền truy cập hệ thống: đăng ký phát biểu, phát biểu, biểu - Đại biểu ngồi khơng vị trí: đại biểu khơng ngồi vị trí khơng có quyền truy cập hệ thống ngoại trừ hệ thống biểu thiết lập chế độ ngồi tự 4.1.4 Kết hợp đăng ký tham dự với truy cập hệ thống Dựa vào có kết hợp mà kiểm sốt đƣợc chặt chẽ hệ thống biểu quyết: Khi “Mã diện” đƣợc lựa chọn để đánh dấu có mặt, việc điều khiển đƣờng vào hoạt động - Khi đại biểu ngồi sai vị trí việc đăng ký tham dự sử dụng Mã diện Footer Page 40 of 27 Header Page 41 of 27 41 4.1.5 Thông số chức Thông số SeatAttend ameter Ý nghĩa Xác định vị trí nơi đăng ký: vị trí míc, vị trí chỗ ngồi SeatAccess Cho phép truy cập hay không đƣợc truy cập đến thiết bị ControlType Xác định đại biểu đăng nhập vào hệ thống cách: Ấn phím điểm danh, vào mã PIN, cài thẻ đại biểu ID Card cài thẻ đại biểu ID mã PIN 4.2 Điều khiển microphone hệ thống biểu điện tử số 4.2.1 Các bước đăng ký phát biểu Khi đại biểu tham gia vào hội nghị, đại biểu có quyền đăng ký phát biểu, phát biểu đại biểu thực thao tác sau: - Ấn phím đăng ký phát biểu “Mic” hộp đại biểu để vào danh sách đăng ký phát biểu - Hủy bỏ đăng ký phát biểu đại biểu ấn lại phím “Mic” hộp đại biểu - Ngƣời quản trị hệ thống vào chủ tọa điều hành mà điều khiển việc bật/ tắt microphone đại biểu - Kết thúc phát biểu đại biểu ấn nút “Mic” Lưu đồ điều khiển microphone sau: Bắt đầu Thiết lập trạng thái Kiểm tra yêu cầu trạng thái micro Footer Page 41 of 27 Kiểm tra điều khiển bật/tắt Header Page 42 of 27 42 4.2.2 Chương trình kiểm soát danh sách đại biểu Khi phát biểu thảo luận hội nghị, phần quan trọng để điều hành hội nghị phải kiểm soát đƣợc danh sách đại biểu đăng ký phát biểu biết đại biểu phát biểu Do đó, ta xây dựng phần mềm hiển thị danh sách đăng ký phát biểu danh sách phát biểu nhƣ sau: Xây dựng giao diện chƣơng trình ngơn ngữ Visual Basic 6.0 nhƣ hình 4.1 Footer Page 42 of 27 Header Page 43 of 27 43 Hình 4.1: Giao diện phần mềm biểu + Thiết kế form quản lý danh sách đăng ký phát biểu nhƣ hình 4.2 Hình 4.2: Giao diện Danh sách đăng ký phát biểu 4.3 Biểu điện tử Footer Page 43 of 27 Header Page 44 of 27 44 4.3.1 Các kiểu loại biểu điện tử số -Biểu điện tử số tuỳ vào thực tế sử dụng mà ngƣời ta chia làm nhiều kiểu loại khác nhƣ sau: -Biểu nghị viện: Đại biểu tham dự biểu với trạng thái biểu quyết: tán thành, không tán thành, bỏ phiếu trống đại biểu không tham gia biểu -Biểu For/Againt: Đại biểu bỏ phiếu với trạng thái: đồng ý phản đối -Biểu đáp ứng số vấn đề: có loại câu hỏi để đại biểu trả lời: phản đối, phản đối, bỏ phiếu trống, đồng ý, đồng ý Đại biểu lựa chọn ý kiến Hệ thống biểu tính tỷ lệ để thị đồng ý với trạng thái Tại kỳ họp Quốc hội nƣớc ta sử dụng kiểu biểu nghị viện với trạng thái biểu quyết: Tán thành, không tán thành, không biểu 4.3.2 Các bước thực biểu điện tử số - Đặt thông số biểu quyết: thời gian biểu - Chọn loại biểu quyết: nghị viện công khai - Khởi tạo biểu - Hiển thị kết biểu hình - Kết thúc biểu Footer Page 44 of 27 Header Page 45 of 27 45 Quá trình biểu điện tử số đƣợc thực theo lƣu đồ sau: Bắt đầu biểu Kiểm tra biểu Thuật toán thống kê đƣa hình Còn thời gian Kiểm tra thời gian Hết thời gian Kết thúc Footer Page 45 of 27 Header Page 46 of 27 46 4.3.3 Xây dựng chương trình hiển thị kết biểu + Xây dựng form hình hiển thị biểu sau: Hình 4.3: Giao diện hiển thị kết biểu 4.4 Điều khiển MSComm Visual Basic Visual Basic ngôn ngữ lập trình hƣớng đối tƣợng có nhiều tính có điều khiển ActiveX MSComm dùng truyền thơng nối tiếp Các tính chất điều khiển đƣợc dùng để thiết lập giao tiếp với thiết bị ngoại vi qua cổng RS232 Các tính chất MSComm đƣợc xếp theo chức năng: Footer Page 46 of 27 Header Page 47 of 27 47 Thiết lập tham số cho cổng: + CommID: trả lại handles đồng tới thiết bị truyền thơng, có kiểu Long Tính chất khơng có lúc thiết kế mà có thi hành, thuộc tính ReadOnly + CommPort: dạng object.CommPort = value Value số cổng Com có giá trị từ ‐> 16 mặc định có giá trị =1 Thiết lập thơng số trƣớc mở cổng Sẽ có lỗi error 68 (Device unavailable) nhƣ không mở đƣợc cổng + InBuferSize: thiết lập trả lại kích thƣớc đệm nhận, tính = byte Mặc định 1024 byte + InputLen: object.InputLen [= value] thiết lập trả lại số byte lần thuộc tính Input đọc đệm nhận Mặc định giá trị Value = tức thuộc tính Input đọc hết nội dung đệm nhận thuộc tính đƣợc gọi Nếu số kí tự đệm nhận khơng = InputLen thuộc tính Input trả lại kí tự rỗng Vì thế, chọn cách kiểm tra InBufferCount để chắn số kí tự u cầu có đủ trƣớc dùng lệnh Input Tính chất có ích đọc liệu máy mà liệu đƣợc định dạng khối có kích thƣớc cố định + InputMode: object.InputMode [ = value ] Value = hay = comInputModeText liệu nhận đƣợc dạng văn kiểu kí tự theo chuẩn ANSI Dữ liệu nhận đƣợc sâu Value =1 hay = comInputModeBinary dùng nhận kiểu liệu nhƣ kí tự điều khiển nhúng, kí tự NULL, Giá trị nhận đƣợc từ Input mảng kiểu Byte + NullDiscard: object.NullDiscard [ = value ] tính chất định kí tự trống có đƣợc truyền từ cổng đến đệm nhận hay không Nếu value= True kí tự khơng đƣợc truyền value = false kí tự trống đƣợc truyền Kí tự trống đƣợc định nghĩa theo chuẩn ASCII kí tự – chr$(0) + OutBuferSize: giống nhƣ InBuferSize, mặc định 512 + ParityReplace: thiết lập trả lại kí tự thay kí tự khơng lỗi giống + PortOpen: thiết lập trả lại tính trạng cổng (đóng mở) object.PortOpen [ = value ] value = true cổng mở value =false cổng đóng xóa tồn liệu đệm nhận truyền Cần phải thiết lập thuộc tính CommPort với tên cổng trƣớc mở cổng giao tiếp Thêm vào đó, cổng giao tiếp thiết bị phải hỗ trợ giá trị thuộc tính Setting thiết bị hoạt động đúng, khơng chạy khơng tốt Đƣờng DTR RTS giữ lại trạng thái cổng + RthresHold: object.Rthreshold [ = value ] value kiểu số nguyên Thiết Footer Page 47 of 27 Header Page 48 of 27 48 lập số kí tự nhận đƣợc trƣớc gây lên kiện comEvReceive Mặc định = tức khơng có kiện OnComm nhận đƣợc liệu Thiết lập = tức kiện OnComm xảy kí tự đƣợc chuyển đến đệm nhận + Settings: object.Settings [ = value ] thiết lập trả lại thơng số truyền: baudrate, bít liệu, bít chẵn lẻ, bít stop Nếu Value khơng có giá trị mở gây lỗi 380 (Invalidproperty value) + SThreshold: thiết lập và trả lại số kí tự nhỏ đƣợc cho phép đệm gửi để xảy kiện OnComm = comEvSend Theo mặc định giá trị = tức truyền không gây kiện OnComm Nếu thiết lập thông số =1 kiện OnComm xảy đệm truyền rỗng Sự kiện OnComm = comEvSend xảy mà số kí tự đệm truyền nhỏ = Sthreshold Nếu số kí tự đệm ln lớn Sthreshold kiện xảy Truyền nhận liệu: + CommEvent: trả lại phần lớn kiện giao tiếp có lỗi CommEvent xảy có lỗi xảy kiện Footer Page 48 of 27 ... động hệ thống biểu điện tử số DCN 15 1.5 Các phần mềm ứng dụng điều khiển hệ thống biểu điện tử số DCN: 17 CHƢƠNG 2: CẤU HÌNH HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ SỐ DCN 18 2.1 Cấu hình hệ thống biểu số. .. thống biểu điện tử số DCN Chƣơng 4: Xây dựng phần mềm biểu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬSỐ (DCN) 1.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống biểu điện tử số DCN Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan hệ thống. .. dễ sai sót Biểu điện tử số cho kết biểu nhanh chóng, độ tin cậy cao có khả lƣu trữ trạng thái biểu Đề tài Luận văn Nghiên cứu Hệ thống biểu điện tử số có nội dung nghiên cứu hệ thống với tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống biểu quyết điện tử số, Nghiên cứu hệ thống biểu quyết điện tử số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay