Nghiên cứu hành động về phương pháp luyện kỹ năng viết nghị luận bằng tiếng Pháp đối với học sinh lớp chuyên Pháp tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang

15 21 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:43

... BAC GIANG TÁC ĐỘNG CỦA LUYỆN VIẾT THEO CẶP NHĨM ĐƠI : NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG VỀ PHƯƠNG PHÁP LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT NGHỊ LUẬN BẰNG TIẾNG PHÁP ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP CHUYÊN PHÁP TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC... NĂNG VIẾT NGHỊ LUẬN BẰNG TIẾNG PHÁP ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP CHUYÊN PHÁP TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES DE MASTER Spécialité : Didactique et méthodologie du FLE Code : 6014.0111... production écrite de textes argumentatifs en vietnamien et en langues étrangères au lycée option de Bac Giang …………………………………………………… 32 2.1.1 Pratiques rédactionnelles des lycéens………………………………… 32 2.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hành động về phương pháp luyện kỹ năng viết nghị luận bằng tiếng Pháp đối với học sinh lớp chuyên Pháp tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Nghiên cứu hành động về phương pháp luyện kỹ năng viết nghị luận bằng tiếng Pháp đối với học sinh lớp chuyên Pháp tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay