Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình

15 8 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:43

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN .o0o… Vũ Thị Huệ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT THUỐC KHÁNG SINH THUỘC NHÓM SULFAMID BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ KẾ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Vũ Thị Huệ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT THUỐC KHÁNG SINH THUỘC NHÓM SULFAMID BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ KẾ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH Chun ngành: Hóa phân tích Mã Số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TẠ THỊ THẢO Hà Nội – 2015 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Tạ Thị Thảo giao đề tài, tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc hộ trợ kinh phí thiết bị máy móc từ đề tài nghị định thư với Cộng hòa Pháp Lotus 2014- 2016, mã số 39/2014/HD- NĐT Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân thầy cô, cán môn Hóa phân tích, anh chị em học viên K23 chun ngành Hóa phân tích tạo điều kiện, giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình nghiên cứu Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2015 Học viên Vũ Thị Huệ Footer Page of 27 Header Page of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học Mục Lục MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan thuốc giả trạng sử dụng thuốc Việt Nam………….2 1.1.1 Định nghĩa thuốc giả 1.1.2 Hiện trạng sử dụng thuốc giả 1.2 Tổng quan thuốc kháng sinh nhóm Sulfamid…………………………….3 1.2.1 Lịch sử đời nhóm Sulfamid 1.2.2 Cấu tạo chung nhóm Sulfamid 1.2.3 Tính chất vật lý hóa học sulfamid 1.2.4 Phân loại sulfamid 1.2.5 Dược động học 1.2.6 Độc tính sulfamid 1.2.7 Giới thiệu Sulfaguanidin, Sulfamethoxazol Trimethoprim 1.3 Tổng quan phương pháp phân tích hoạt chất nhóm sulfamid 10 1.3.1 Phương pháp định tính sulfamid 10 1.3.2 Phương pháp định lượng 11 1.3.1.1 Phương pháp chuẩn độ thể tích 11 1.3.1.2 Phương pháp trắc quang 12 1.3.1.3 Phương pháp trắc quang kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến 12 1.3.1.4 Phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao 13 1.4 Phương pháp quang phổ kế hồng ngoại gần trung bình kết hợp với thuật tốn hồi quy đa biến 14 1.4.1 Sơ lược phương pháp quang phổ hồng ngoại 14 1.4.1.1 Lịch sử đời phương pháp phân tích phổ hồng ngoại 14 1.4.1.2 Nguyên tắc phép đo phổ hồng ngoại 14 1.4.1.3 Điều kiện hấp thụ xạ hồng ngoại 16 1.4.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tín hiệu đo phổ hồng ngoại 16 1.4.1.5 Các kỹ thuật chuẩn bị mẫu đo phổ hồng ngoại 17 Chun ngành hóa phân tích Footer Page of 27 Trường ĐHKHTN Header Page of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học 1.4.1.6 Một số ứng dụng phương pháp phổ hồng ngoại 18 1.4.2 Định lượng chất phương pháp phổ hồng ngoại gần trung bình kết hợp với chemometrics 19 1.4.2.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp hồi quy đa biến 19 1.4.2.2 Xác định đồng thời chất phương pháp quang phổ hồng ngoại gần trung bình kết hợp với thuật tốn hồi quy đa biến 27 CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM 30 2.1 Nội dung phương pháp nghiên cứu…………………………………… 30 2.1.1 Nội dung nghiên cứu 30 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2 Phương pháp phân tích đối chứng xác định sulfamid 32 2.2.1 Phương pháp đối chứng xác định Sulfaguanidin 32 2.2.2 Phương pháp đối chứng xác định Sulfamethoxazol Trimethoprim 32 2.3 Hóa chất thiết bị…………………………………………………………34 2.3.1 Hóa chất 34 2.3.2 Thiết bị phần mềm máy tính 34 2.4 Chương trình máy tính phương pháp hồi quy đa biến 35 2.4.1 Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (CLS) 35 2.4.2 Phương pháp bình phương tối thiểu nghịch đảo ( ILS) 36 2.4.3 Phương pháp bình phương tối thiểu phần (PLS) 37 2.4.4 Phương pháp hồi qui cấu tử (PCR) 38 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 3.1 Khảo sát điều kiện tối ưu xác định đồng thời sulfaguanidin, sulfamethoxazol trimethoprim hỗn hợp 41 3.1.1 Khảo sát phổ hấp thụ hoạt chất 41 3.1.2 Khảo sát tỷ lệ khối lượng mẫu / KBr 44 3.1.3 Khảo sát độ lặp lại trình ép viên 44 3.1.4 Khảo sát ảnh hưởng tá dược 45 Chuyên ngành hóa phân tích Footer Page of 27 Trường ĐHKHTN Header Page of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học 3.2 Phương pháp hồi quy đa biến tuyến tính xác định riêng hoạt chất nhóm sulfamid có mặt tá dược……………………………………………… 48 3.2.1 Xây dựng mơ hình hồi quy đa biến gồm hoạt chất sulfaguanidin tá dược……………………………………………………………………… 48 3.2.2 Đánh giá phương pháp phân tích sulfaguanidin 50 3.3 Phương pháp hồi quy đa biến tuyến tính PCR xác định đồng thời sulfaguanidin, sulfamethoxazol trimethoprim……………………………….58 3.3.1 Xây dựng phương trình đường chuẩn đa biến xác định sulfaguanidin, sulfamethoxazol trimethoprim phương pháp PCR 58 3.3.2 Đánh giá tính phù hợp phương trình hồi quy đa biến 61 3.3.3 Xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng phương pháp hồi quy cấu tử xác định đồng thời SFG, SFM, TMP tá dược 64 3.4 Ứng dụng phân tích mẫu thực tế……………………………………………65 3.4.1 Phương pháp xác định số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid phương pháp phổ kế hồng ngoại gần trung bình 66 3.4.1.1 Định tính mẫu thực tế 66 3.4.2 Định lượng mẫu thực tế 72 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………83 Chun ngành hóa phân tích Footer Page of 27 Trường ĐHKHTN Header Page of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Phổ hồng ngoại Sulfaguanidin hai loại thiết bị khảo sát .41 Hình 3.2: Phổ hồng ngoại Sulfamethoxazol tren hai thiết bị khảo sát .42 Hình 3.3: Phổ hồng ngoại Trimethoprim hai loại thiết bị khảo sát .42 Hình 3.4: Phổ hồng ngoại ba hoạt chất Sulfaguanidin, sulfamethoxazol trimethoprim 43 Hình 3.5: Phổ hồng ngoại Canxiphosphat 46 Hình 3.6: Phổ hồng ngoại Tinh bột sắn 46 Hình 3.7: Phổ hồng ngoại Maltodextrin .46 Hình 3.8: Phổ hồng ngoại Magie Stearat 47 Hình 3.9: Phổ hồng ngoại Talcum 47 Hình 3.10: Đồ thị score plot đồ thị loading plot tín hiệu phân tích 25 mẫu chuẩn 54 Hình 3.11: Đồ thị score plot đồ thị loading plot tín hiệu phân tích 30 mẫu chuẩn 60 Hình 3.12: Phổ hồng ngoại Sulfaguanidin 66 Hình 3.13: Phổ hồng ngoại Sulfamethoxazol .66 Hình 3.14: Phổ hồng ngoại Trimethoprim 67 Hình 3.15: Kết định tính mẫu tự tạo 67 Hình 3.16: Kết định tính mẫu thực tế S1 68 Hình 3.17: Kết định tính mẫu thực tế S2 68 Hình 3.18: Kết định tính mẫu thực tế S3 69 Hình 3.19: Kết định tính mẫu thực tế S4 69 Hình 3.20: Kết định tính mẫu thực tế ST1 70 Hình 3.21: Kết định tính mẫu thực tế ST2 70 Hình 3.22: Kết định tính mẫu thực tế ST3 71 Hình 3.23: Kết định tính mẫu thực tế ST4 71 Chuyên ngành hóa phân tích Footer Page of 27 Trường ĐHKHTN Header Page of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Công thức cấu tạo số Sulfamid phổ biến Bảng 3.1: Kết ảnh hưởng tỷ lệ khối lượng mẫu/KBr đến độ hấp thụ quang số sóng đặc trưng 44 Bảng 3.2: Kết khảo sát độ lặp lại lần ép viên 45 Bảng 3.3: Ma trận hàm lượng bốn cấu tử SFT, Tbot, Malt, Ca3(PO4)2 hỗn hợp .49 Bảng 3.4: Ma trận nồng độ mẫu tự tạo chứa SFG, Tbot, Ca3(PO4)2 Malt để đánh giá tính phù hợp phương trình hồi quy .50 Bảng 3.5: Hàm lượng SFG tìm hỗn hợp mẫu kiểm tra 51 Bảng 3.6: Hàm lượng Tbot tìm hỗn hợp mẫu kiểm tra 52 Bảng 3.7: Hàm lượng Ca3(PO4)2 tìm hỗn hợp mẫu kiểm tra 52 Bảng 3.8: Hàm lượng Malt tìm hỗn hợp mẫu kiểm tra 53 Bảng 3.9: Hàm lượng SFG ba tá dược tìm hỗn hợp mẫu kiểm tra 56 Bảng 3.10: Hàm lượng SFG tổng tá dược tìm hỗn hợp mẫu kiểm tra theo phương pháp PCR .57 Bảng 3.11: Ma trận chuẩn hàm lượng bốn cấu tử SFG, SFM, TMP tá dược hỗn hợp 59 Bảng 3.12: Ma trận nồng độ mẫu tự tạo chứa SFG, SFM, TMP tá dược để đánh giá tính phù hợp phương trình hồi quy .62 Bảng 3.13: Hàm lượng SFT, SFM, TMP tổng tá dược tìm hỗn hợp mẫu kiểm tra theo phương pháp PCR 63 Bảng 3.14: Giá trị LOD, LOQ phương pháp hồi quy cấu tử xác định đồng thời SFG, SFM, TMP tá dược 65 Bảng 3.15: Mẫu thực tế .65 Bảng 3.16: Khối lượng bột viên tá dược tinh bột trộn thêm vào mẫu 73 Bảng 3.17: Hàm lượng (mg/viên) SFG mẫu thực tế 74 Bảng 3.18: Hàm lượng (mg/viên) SFM TMP mẫu thực tế 74 Chun ngành hóa phân tích Footer Page of 27 Trường ĐHKHTN Header Page of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học BẢNG KÍ HIỆU NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Bình phương tối thiểu thơng thường (classical least square) CLS Bình phương tối thiểu nghịch đảo (inverse least square) ILS Bình phương tối thiểu phần (partial least square) PLS Cấu tử (Principal component) PC Dược điển Anh 2009 BP 2009 Dược điển Mỹ 34 USP 34 Dược điển Việt Nam DĐVN Khối lượng trung bình viên KLTB Hồi qui cấu tử (principal component regression) Maltodextrin PCR Sulfaguanidin SFG Sulfamethoxazol SFM Tinh bột Tbot Trimethoprim TMP Malt  Ghi chú: Trong luận văn chúng tơi sử dụng tên hóa chất hoạt chất theo quy định Dược điển Việt Nam [1] Chun ngành hóa phân tích Footer Page of 27 Trường ĐHKHTN Header Page 10 of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học MỞ ĐẦU Từ xưa đến nay, việc sử dụng thuốc phòng, chữa bệnh tăng cường sức khỏe trở thành nhu cầu tất yếu quan trọng đời sống người Cùng với tiến phát triển xã hội loài người loại mặt hàng thuốc nghiên cứu, sản xuất đưa thị trường ngày phong phú đa dạng Tuy nhiên bên cạnh loại thuốc hãng đảm bảo chất lượng thị trường thuốc tồn khơng mặt hàng thuốc giả, thuốc chất lượng phận cá nhân hay doanh nghiệp đưa thị trường mục đích trục lợi Việc kiểm soát chất lượng loại mặt hàng thường đòi hỏi thời gian dài với nhiều cơng đoạn phức tạp chi phí kiểm định cao Vì ngày giới có xu hướng tìm kiếm phương pháp thiết bị cho phép kiểm định nhanh thuốc lưu thông thị trường So với phương pháp phân tích truyền thống để định lượng hoạt chất thuốc sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) định lượng chất phương pháp quang phổ hồng ngoại gần trung bình có ưu điểm đơn giản trình tiền xử lý mẫu, phân tích trực tiếp mẫu rắn nhanh, giá thành rẻ không tốn dung môi kết hợp với thuật tốn hồi qui đa biến khơng phải tách riêng chất trước phân tích nên phân tích đồng thời thuốc nhóm thuốc Đây lí chúng tơi lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu định lượng số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid phương pháp phổ kế hồng ngoại gần trung bình” Luận văn phần chương trình hợp tác quốc tế Việt Nam Pháp với mục đích nghiên cứu phát triển phương pháp quang phổ hồng ngoại gần trung bình kết hợp với phương pháp hồi quy đa biến tuyến tính để kiểm định nhanh chất lượng thuốc Nghiên cứu góp phần khẳng định xu hướng đưa phép phân tích khỏi nghiên cứu đơn áp dụng nhanh thực tế, đồng thời cho phép tiết kiệm thời gian, hóa chất đặc biệt tăng tính thời cơng tác giám định chất lượng Chun ngành hóa phân tích Footer Page 10 of 27 Trường ĐHKHTN Header Page 11 of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Y Tế (2009), Dược điển Việt Nam tái lần thứ 4, Nhà xuất Y học, Hà Nội Bộ Y Tế, Dược lý học tập 2, Nhà xuất Y học, Hà Nội Nguyễn Bạch Đằng (2011), “ Thuốc giả- hiểm họa khôn lường”, báo Sức khỏe đời sống, phát hành ngày 15/05/2011 Trần Quang Khánh (2013), Matlab ứng dụng Tập 1, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Trần Quang Khánh (2013), Matlab ứng dụng Tập 2, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Trương Phương, Trần Thành Đạo (2011), Hóa dược tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Đình Thành (2011), Cơ sở phương pháp phổ ứng dụng hóa học, Bộ mơn hóa hữu cơ, Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Tạ Thị Thảo (2005), Giáo trình chemometrics, NXB Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội Tạ Thị Thảo (2012), Giáo trình thống kê hóa phân tích, NXB Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội 10 Tạ Thị Thảo, Phạm Hồng Quân, Nguyễn Xuân Trung (2010), “Ứng dụng phương pháp thống kê đa biến hệ thống thông tin địa lý để đánh giá ô nhiễm kim loại nặng nước ngầm xã Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương”, Tạp chí Hóa học, 48 (4C), tr 576-582 Chuyên ngành hóa phân tích Footer Page 11 of 27 78 Trường ĐHKHTN Header Page 12 of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học 11 Lê Minh Trí, Huỳnh Thị Ngọc Phương (2010), Hóa dược tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 12 Nguyễn Đình Triệu (1999), Các phương pháp vật lý ứng dụng hóa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Trường Đại Học Dược Hà Nội (2013), Kĩ thuật bào chế sinh dược học loại thuốc tập I, Nhà xuất Y học, Hà Nội 14 Trường Đại Học Dược Hà Nội (2014), Kiểm nghiệm dược phẩm tái lần thứ 4, Nhà xuất Y học, Hà Nội Tiếng Anh 15 Arnold Dem Welch (1937), “The pharmacologic basis for sulfanilamide therapy”, The Journal of pediatrics, 11 (2), pp 159-166 16 Cemal Akay, Sibel A Ozkan (2002), “Simultaneous LC determination of trimethoprim and sulphamethoxazole in pharmaceutical formulations”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 30, pp 1207-1213 17 D Amin, B Shaba (1988), “An application of a bromine reagent to the assay of sulfa drugs”, Microchemical Journal, Vol 37, Issue 1, pp 30-35 18 Department of Essential Drug and Other Medicines World Health Organization Geneva, Switzerland, Guidelines for the development of measures to combat counterfeit drugs, WHO/EDM/QSM/99.1 (1999) 19 Di Wu, Jianyang Chen, Baiyi Lu, Lina Xiong, Yong He, Ying Zhang (2012), “Application of near infrared spectroscopy for the rapid determination of antioxidant activity of bamboo leaf extract”, Food Chemistry, 135, pp 21472156 20 E Jungman, C Laugel, D.N Rutledge, P Dumas, A Baillet-Guffroy (2013), “Development of a percutaneous penetration predictive model by SR-FTIR”, International Journal of Pharmaceutics, 441, pp 628– 635 Chun ngành hóa phân tích Footer Page 12 of 27 79 Trường ĐHKHTN Header Page 13 of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học 21 Emil W.Ciurczak (2002), Pharmaceutical and Medical Applications of NearInfrared Spectroscopy, Marcel Dekker, New York 22 Faten Ammari, DelphineJouan-Rimbaud-Bouveresse, Ne´ ziha Boughanmi, Douglas N.Rutledge (2012), “Study of the heat stability of sunflower oil enriched in natural antioxidants by different analytical techniques and frontface fluorescence spectroscopy combined with Independent Components Analysis” Talanta, 99, pp 323–329 23 H Wright and J Nicholson (2009), “Combating counterfeit medicines”, Pharm J, 282, pp 193 24 Julien Boccard, Douglas N Rutledge (2013), “A consensus orthogonal partial least squares discriminant analysis (OPLS-DA) strategy for multiblock Omics data fusion”, Analytica Chimica Acta, 769, pp 30– 39 25 J Luypaert, D.L Massart, Y Vander Heyden (2006), “Review Near-infrared spectroscopy applications in pharmaceutical analysis”, Talanta, 72 , pp 865883 26 L.K.H Bittnera, N Heigla, C.H Pettera, M.F Noisternigb, U.J Griesserb, G.K Bonna, C.W Hucka (2011), “Near-infrared reflection spectroscopy (NIRS) as a successful tool for simultaneous identification and particle size determination of amoxicillin trihydrate”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 54, pp 1059-1064 27 Mafalda Cruz Sarraguc¸ a, Sandra Oliveira Soares, João Almeida Lopes (2011), “ A near-infrared spectroscopy method to determine aminoglycosides in pharmaceutical formulations”, Vibrational Spectroscopy, 56, pp 184-192 28 Mark Wainwright, Jette E Kristiansen (2011), “On the 75th anniversary of Prontosil”, Dyes and Pigments, 88 (3), pp 231-234 Chun ngành hóa phân tích Footer Page 13 of 27 80 Trường ĐHKHTN Header Page 14 of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học 29 Marzena Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học Jamrógiewicz (2012), “Application spectroscopy in the pharmaceutical of the near-infrared technology”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 66, pp.1-10 30 Nagaraja P1, Naik SD, Shrestha AK, Shivakumar A (2007), “A sensitive spectrophotometric method for the determination of sulfonamides in pharmaceutical preparations”, Acta Pharm, 57(3), pp 333-342 31 Padmarajaiah Nagaraja, Hemmige S Yathirajan, Kallanchira R Sunitha, Ramanathapura A Vasantha (2002), “A new, sensitive, and rapid spectrophotometric method for the determination of sulfa drugs”, J AOAC Int 2002 Jul-Aug, 85(4), pp 869-874 32 Payal Roychoudhury, Brian McNeil, Linda M Harvey (2007), “Simultaneous determination of glycerol and clavulanic acid in an antibiotic bioprocess using attenuated total reflectance mid infrared spectroscopy”, Analytica Chimica Acta, 585, pp 246-252 33 S.T.H Sherazi, M Ali, S.A Mahesar (2011), “Application of Fourier-transform infrared (FT-IR) transmission spectroscopy for the estimation of roxithromycin in pharmaceutical formulations”, Vibrational Spectroscopy, 55, pp 115-118 34 The British Pharmacopoeia 2009 35 T Mackey and B Liang (2011), “The global counterfeit drug trade: Patient safety and public health risks”, J Pharm Sci, 100(11), pp 4571 36 The United State Food and Drug Administration (2007), “Counterfeit Drugs Questions and Answers”, Pharmaceutical online Newsletter, 23/10/2007 37 The United State Pharmacopoeia 34 (2012) Chun ngành hóa phân tích Footer Page 14 of 27 81 Trường ĐHKHTN Header Page 15 of 27 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Vũ Thị Huệ - K23 Hóa Học 38 World Health Organization (2010), Report of the situation of counterfeit medicines based on data collection tool who regions for Africa and Eastern Mediterranean, WHO/ACM/3 39 Yongnian Ni, Zhengbao Qi, Serge Kokot (2005), “Simultaneous ultraviolesspectrophotometric determination of sulfonamides by multivariate calibration approaches”, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems,82, pp.241247 Chun ngành hóa phân tích Footer Page 15 of 27 82 Trường ĐHKHTN ... - Vũ Thị Huệ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT THUỐC KHÁNG SINH THUỘC NHÓM SULFAMID BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ KẾ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH Chun ngành: Hóa phân tích Mã Số: 60440118 LUẬN... riêng chất trước phân tích nên phân tích đồng thời thuốc nhóm thuốc Đây lí chúng tơi lựa chọn đề tài: Nghiên cứu định lượng số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid phương pháp phổ kế hồng. .. 1.4.1.6 Một số ứng dụng phương pháp phổ hồng ngoại 18 1.4.2 Định lượng chất phương pháp phổ hồng ngoại gần trung bình kết hợp với chemometrics 19 1.4.2.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình, Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay