Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở Blend của cao su thiên nhiên với cao su Nitril Butadien và một số phụ gia nano

20 19 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:43

... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HỒ THỊ OANH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU CAO SU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN VỚI CAO SU NITRIL BUTADIEN. .. ưu điểm vượt trội Từ sở trên, chọn đề tài: “ Nghiên cứu chế tạo tính chất vật liệu cao su nano compozit sở blend cao su thiên nhiên với cao su nitril butadien số phụ gia nano làm chủ đề cho luận... Vật liệu cao su nanocompozit gồm có pha cao su hay cao su blend chất độn gia cường Cao su thiên nhiên (CSTN) có tính chất học tốt khả bền dầu Trong đó, cao su nitril butadien (NBR) biết đến với
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở Blend của cao su thiên nhiên với cao su Nitril Butadien và một số phụ gia nano, Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở Blend của cao su thiên nhiên với cao su Nitril Butadien và một số phụ gia nano

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay