Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 chế tạo bằng phương pháp solgel

16 8 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:42

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Nguyễn Thùy Trang NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL - GEL LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2015 Footer Page of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Nguyễn Thùy Trang NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL - GEL Chuyên ngành: Vật lý Nhiệt Mã số: Đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Thị Việt Nga GS.TS Lƣu Tuấn Tài Hà Nội - 2015 Footer Page of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến GS.TS Lƣu Tuấn Tài TS Trần Thị Việt Nga tận tình hƣớng dẫn cho lời khuyên quý báu nhƣ tạo điều kiện tốt cho trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn cán viện ITIMS, trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội môn Vật lý nhiệt độ thấp, Khoa Vật lý, trƣờng Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học tập, nghiên cứu Các anh chị bạn khơng giúp đỡ tơi hồn thành luận văn mà cho tơi nhiều kiến thức kinh nghiệm q báu Luận văn đƣợc hoàn thành với ủng hộ giúp đỡ thầy cô giáo môn Vật lý nhiệt độ thấp, Khoa Vật Lý, trƣờng Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội viện ITIMS, Đại học Bách Khoa Hà Nội Em xin chúc thầy cô mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn thành công sống Học viên Nguyễn Thùy Trang Footer Page of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page of 27 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU FERIT LỤC GIÁC LOẠI M 1.1 Cấu trúc tính chất từ ferit lục giác loại M .2 1.1.1 Cấu trúc tinh thể 1.1.2 Tính chất từ Error! Bookmark not defined 1.1.2.1 Từ độ bão hòa Error! Bookmark not defined 1.1.2.2 Dị hƣớng từ Error! Bookmark not defined 1.1.2.3 Lực kháng từ Error! Bookmark not defined 1.2 Một số phƣơng pháp chế tạo hạt SrM có kích thƣớc dƣới micromét Error! Bookmark not defined 1.2.1 Phƣơng pháp nghiền học Error! Bookmark not defined 1.2.2 Phƣơng pháp thủy phân nhiệt Error! Bookmark not defined 1.2.3 Phƣơng pháp đồng kết tủa Error! Bookmark not defined 1.2.4 Phƣơng pháp sol- gel Error! Bookmark not defined 1.3 Một số kết nghiên cứu ứng dụng năm gần hạt ferit lục giác có kích thƣớc dƣới micromét Error! Bookmark not defined 1.3.1 Tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.3.1.1 Tình hình nghiên cứu giới Error! Bookmark not defined 1.3.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc Error! Bookmark not defined 1.3.2 Ứng dụng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM Error! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp chế tạo Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page of 27 2.1.1 Chuẩn bị hóa chất Error! Bookmark not defined 2.1.2 Tổng hợp mẫu Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phƣơng pháp nhiễu xạ tia X Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phƣơng pháp từ kế mẫu rung Error! Bookmark not defined 2.2.3 Kính hiển vi điện tử quét SEM Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Error! Bookmark not defined 3.1 Ảnh hƣởng La Co lên cấu trúc hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 Error! Bookmark not defined 3.2 Ảnh hƣởng La Co lên tính chất từ mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Footer Page of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page of 27 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 1: Cấu trúc tinh thể ferit SrM Error! Bookmark not defined Hình 2: Các vị trí ion Fe3+ cấu trúc lục giác Error! Bookmark not defined Hình 3: Sự xếp tƣơng tác trao đổi ô đơn vị Error! Bookmark not defined Hình 4: Từ độ bão hòa phụ thuộc nhiệt độ ferit loại M.Error! Bookmark not defined Hình 5: Sự phụ thuộc lực kháng từ iHC vào kích thƣớc hạt Error! Bookmark not defined Hình 6: Sơ đồ chế tạo hạt ferit SrFe12O19 phƣơng pháp đồng kết tủa Error! Bookmark not defined Hình 7: Sơ đồ tổng hợp loại vật liệu phƣơng pháp sol gel Error! Bookmark not defined Hình 8: Phân tử citric Error! Bookmark not defined Hình 9: Phức citrate phản ứng tạo Error! Bookmark not defined Hình 10: Phản ứng polymer hóa phƣơng pháp pechini Error! Bookmark not defined Hình 11: Ảnh hƣởng chất xúc tác axit, bazơ đến gel hóa Error! Bookmark not defined Hình 12: Một số ứng dụng pherti lục giác loại M Error! Bookmark not defined Hình 1: Quy trình chế tạo bột ferit theo phƣơng pháp sol- gel …… Error! Bookmark not defined Hình 2: Thiết bị đo X- ray D8 Advance Brucker Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page of 27 Hình 3: Sơ đồ hệ đo từ kế mẫu rung VSM Error! Bookmark not defined Hình 4: Thiết bị từ kế mẫu rung Error! Bookmark not defined Hình 5: Kính hiển vi điện tử quét SEM Error! Bookmark not defined Hình 1: Giản đồ Xray mẫu Sr0,95La0,05Fe11,95Co0,05O19 ủ 9000C …….Error! Bookmark not defined Hình 2: Giản đồ Xray mẫu Sr0,9La0,1Fe11,9Co0,1O19 ủ 9000C Error! Bookmark not defined Hình 3: Giản đồ Xray mẫu Sr0.85La0,15Fe11,85Co0,15O19 ủ 9000C Error! Bookmark not defined Hình 4: Giản đồ Xray mẫu Sr0,8La0,2Fe11,8Co0,2O19 ủ 9000C Error! Bookmark not defined Hình 5: Đỉnh nhiễu xạ tia X cách xác định độ rộng bán vạch Error! Bookmark not defined Hình 6: Hình ảnh SEM hệ mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 Error! Bookmark not defined Hình 7: Đƣờng cong từ trễ hệ mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 đo nhiệt độ phòng với x = y = 0,05  0,2 Error! Bookmark not defined Hnh 8: Sự phụ thuộc từ độ bão hòa kỹ thuật MS mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 vào nồng độ pha tạp đo nhiệt độ phòng Error! Bookmark not defined Hình 9: Sự phụ thuộc lực kháng từ HC mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 vào nồng độ pha tạp đo nhiệt độ phòng Error! Bookmark not defined Hình 10: Sự phụ thuộc từ độ vào nhiệt độ hệ mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 (x = y =  0,2) Error! Bookmark not defined Hình 11: Sự phụ thuộc nhiệt độ Curie TC mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 vào nồng độ pha tạp Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page of 27 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bán kính số ion .2 Bảng 2: Số ion kim loại chiếm chỗ vị trí khối R, S, R*, S* Các hƣớng mômen từ chúng đƣợc biểu thị theo hƣớng mũi tên Error! Bookmark not defined Bảng 3: Khoảng cách, góc liên kết Fe-O-Fe thông số trao đổi BaFe12O19 Error! Bookmark not defined Bảng 4: Từ độ bão hòa nhiệt độ Curie ferit loại M Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page of 27 Bảng 5: Hằng số mạng, trọng lƣợng phân tử mật độ tính theo giản đồ nhiễu xạ tia X ferit loại M Error! Bookmark not defined Bảng 6: Hằng số dị hƣớng từ trƣờng dị hƣớng ferit lục giác Error! Bookmark not defined Bảng 8: So sánh đặc điểm từ tính kích thƣớc hạt ferit stronti số tài liệu Error! Bookmark not defined Bảng 1: Hằng số mạng a c, thể tích đơn vị V, kích thƣớc tinh thể D mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 (x = y = 0,05  0,2) ………………………………………Error! Bookmark not defined Bảng 2: Lực kháng từ HC, từ độ bão hòa kỹ thuật MS, từ hóa dƣ Mr mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 (x = y =  0,2) ủ nhiệt độ 9000C Error! Bookmark not defined Bảng 3: Từ độ bão hòa kỹ thuật ferit stronti số nghiên cứu Error! Bookmark not defined Bảng 4: Lực kháng từ ferit stronti số nghiên cứu Error! Bookmark not defined Bảng 5: Nhiệt độ Curie TC mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 (x = y =  0,2) Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page 10 of 27 MỞ ĐẦU Vật liệu từ đƣợc nghiên cứu sử dụng rộng rãi thiết bị phục vụ đời sống ngƣời Cùng với phát triển khoa học công nghệ việc chế tạo vật liệu từ nano với tính ƣu việt ngày đƣợc trọng năm gần Trong số vật liệu từ, đƣợc ý nhiều ferit có cấu trúc lục giác Ferit lục giác vật liệu quan trọng chúng có độ từ thẩm, từ độ bão hòa tƣơng đối cao, điện trở lại lớn… đáp ứng đƣợc yêu cầu ứng dụng công nghệ đại nhƣ ghi từ mật độ cao, y - sinh học (nhiệt trị, dẫn thuốc), lƣợng (làm lạnh từ), sản xuất chất lỏng từ, điện tử viễn thông (linh kiện cao tần, linh kiện truyền dẫn tín hiệu) [25] [32]… Các nghiên cứu vật liệu thƣờng hƣớng tới mục đích giảm kích thƣớc hạt với độ đồng cao, tính chất từ độ bền hóa học ổn định Đồng thời, nghiên cứu nhằm tập trung cải thiện tính chất từ cách thay yếu tố khác vào vị trí Sr2+ Fe3+ hai Mặc dù có nhiều nghiên cứu hạt ferit loại M nhƣng để đƣa vào sản xuất ứng dụng nhiều vấn đề cần nghiên cứu kỹ nhiệt độ hình thành pha cao, chƣa điều khiển đƣợc kích thƣớc độ đồng hạt, so với vật liệu khối hiệu ứng kích thƣớc bề mặt hạt làm giảm đáng kể tính chất từ… Việc thay đất nhƣ La, Sm, Nd dẫn đến từ độ bão hòa dị hƣớng từ tinh thể tăng [16], thay kim loại chuyển tiếp nhƣ Al, Co [5] [21]…có ảnh hƣởng đáng kể đến kích thƣớc hạt tính chất từ mẫu Những thay đổi cấu trúc, hình dáng hạt, kích thƣớc… đặc biệt ảnh hƣởng nguyên tố pha tạp đến tính chất từ ferit loại M cần đƣợc quan tâm nghiên cứu chi tiết Với kết đạt đƣợc luận văn, tác giả mong muốn đóng góp thêm phần hiểu biết sâu sắc ảnh hƣởng nguyên tố pha tạp lên tính chất từ cấu trúc ferit lục giác loại M Đề tài nghiên cứu luận văn đƣợc chọn là: “Nghiên cứu cấu trúc tính chất từ hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 chế tạo phƣơng pháp sol - gel” Footer Page 10 of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page 11 of 27 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU FERIT LỤC GIÁC LOẠI M 1.1 Cấu trúc tính chất từ ferit lục giác loại M 1.1.1 Cấu trúc tinh thể Ferit lục giác loại M có cơng thức hóa học chung MO 6Fe2O3 hay MFe12O19 ( với M kim loại Ba, Sr Pb) Các ferit lục giác đƣợc gọi chung ferit loại M để phân biệt với nhóm oxit có cấu trúc lục giác khác nhƣ BaO 2MO 8Fe2O3 (loại W), 2BaO 2MO.6Fe2O3 (loại Y), 3BaO 2MO 12Fe2O3 (loại Z) với M Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Mg2+ Ferit lục giác có cấu trúc dạng sáu phƣơng Chúng có cấu trúc tinh thể nhƣ loại quặng magnetoplumbit tự nhiên có từ tính Một mạng sở lục giác tinh thể chứa số lƣợng ion tƣơng đƣơng hai lần cơng thức hóa học MFe12O19 Mỗi sở chứa 10 lớp ion oxi, với độ dài trục dị hƣớng c khoảng 23,2 Å, độ dài trục nằm ngang a 5,88 Å Trong ô sở lớp chứa ion lớn, với bốn lớp liên tiếp ion lớn ion oxi, nhƣng đến lớp thứ ion lớn lại ion oxi lại ion Pb2+, Ba2+, Sr2+ Nhƣ vậy, ion O2- đƣợc thay ion Sr2+, Ba2+, Pb2+ Vì ion có kích thƣớc tƣơng tự nên thay cho Bảng 1: Bán kính số ion Ion Bán kính (Å) Ba2+ 1,35 Sr2+ 1,12 Pb2+ 1,20 O2- 1,32 Fe3+ 0,64 Fe2+ 0,74 Footer Page 11 of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Huỳnh Đăng Chính (2003), Tổng hợp, cấu trúc tính chất điện từ số Perovskite phương pháp Solo- gel, Luận án tiến sĩ hóa học, Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Lê Thành Công (2008), Nghiên cứu, chế tạo vật liệu ferit cấu trúc lục giác LaxSr1-xFe12O19 có kích thước nano, Luận án tiến sỹ, Trƣờng Đại Học Công nghệ Nguyễn Khánh Dũng (1999), Nghiên cứu ảnh hưởng La2O3 lên cấu trúc tính chất từ ferit lục giác Stronti, Luận án tiến sỹ vật lý, Trƣờng Đại học Khoa Học Tự Nhiện, Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Long (2007), Vật lý chất rắn, NXB ĐHQGHN, Hà Nội Trần Thị Việt Nga (2012), Chế tạo nghiên cứu tính chất ferit lục giác có kích thước micromét, Luân án tiến sỹ vật lý, Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Tiếng Anh A Ataie, S Heshmati-Manesh (2001), “Synthesis of ultra-fine particles of strontium hexaferrite by a modified co-precipitation method”, Journal of the European Ceramic Society, 21(10,11), pp 1951–1955 C A Herme, P G Bercoff and S E Jacobo (2012), “Nd-Co substituted strontium hexaferrite powders with enhanced coercivity”, Materials Research Bulletin, 47(11), pp 3881-3887 Deepti V Ruikar, P.B Kashid, S Supugade, N Pisal, Vijaya Puri (2013), “Structural, Electrical and Magnetic Properties of SrCoxFe12-xO19 (0 ≤ x ≤ 1) Prepared by Co-precipitation Method”, Advances in Ceramic Science and Engineering, 2(2) Footer Page 12 of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page 13 of 27 Dong Heyeok, Sang Won Lee, In-Bo Shim, Chul Sung Kim (2006), Moă ssbauer studies for LaCo substituted strontium ferrite, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 304, pp 234-245 10 E.P Wohlfarth (1982), “Handbook of Magnetic Materials”, North-Holland Publishing Company, 3, pp 308- 602 11 F.K.Lotgerin (1974), “Magnetic anisotropy and saturation of LaFe12O19 and some related compounds”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 35(12), pp 1633-1639 12 F.Kools, A Morel, R.Grossinger, J.M.Le Breton, P.Tenau (2002), “LaCosubstituted ferrite magnets, a new class of high-grade ceramic magnets; intrinsic and microstructural aspects”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 242(2), pp 1270-1276 13 G Litsardakis, I Manolakis, C Serletis, K.G Efthimiadis (2007), “Effects of Gd substitution on the structural and magnetic properties of strontium hexaferrites”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 316, pp 170173 14 J.F Wang, C.B Ponton and I.R Harris (2002), “Ultrafine SrM particles with high coercivity by chemical coprecipitation”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 242(2), pp 1464–1467 15 Jianfeng Dai, Yile Dai, Zexin Wang, Huifang Gao (2013), “Preparation and magnetic properties of lanthanum- and cobalt-codoped M-type strontium ferrite nanofibres”, Journal of Experimental Nanoscience, 10(2), pp 249257 16 J Smit, H P J Wijn (1959), Ferrites, Philips Technical Library, Eindhoven, The Netherlands 17 J.V.A Santos, M.A Macedo, F Cunha, J.M Sasaki, J.G.S Duque (2003) “BaFe12O19 Thin Film Grown by An Aqueous Sol–Gel Process”, Microelectronic Journal, 34(5), pp 565-567 Footer Page 13 of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page 14 of 27 18 Mansoureh Ganjali , Monireh Ganjali, Arvin Eskandari, Masoud Aminzare (2013), “Effect of Heat Treatment on Structural and Magnetic Properties of Nanocrystalline SrFe12O19 Hexaferrite synthesized by Co-Precipitation Method”, Journal of Advanced Materials and Processing, 1(4), pp 41-48 19 M Jean, V Nachbaur, J Bran, J Le Breton (2010), “Synthesis and characterization of SrFe12O19 powder obtained by hydrothermal Process”, J.Alloys Compd, 496, pp 306-312 20 M M Rashad, I A Ibrahim (2012), “Structural, microstructure and magnetic properties of strontium hexaferrite particles synthesised by modified coprecipitation method”, Materials Technology, 27(4), pp 308-314 21 N.P.Duong , T.T.V.Nga, T.D.Hien and T.D.Hoang (2006), Structural and magnetic properties of SrLaxFe12-xO19 (x = - 0.15) prepared by sol-gel method, Halong, Vietnam 22 P Hansen, J Schuldt, B Hoekstra and J P M Damen (1975), “Anisotropy and magnetostriction of ruthenium-substituted lithium ferrite and nickel ferrite”, Materials Science, 30(1), pp 289-298 23 R.C O’Handley (2000), Mordren Magnetic Materials principle and Applications, Engineering & Materials Science , America, pp 485-491 24 R.F Ataie, I.R Harris and C.B Ponton (1995), “Structural and magnetic properties of hydrothermally synthesised Sr1-xNdxFe12O19 hexagonal ferrites”, Journal of Materials Science, 30(6), pp 1429 25 Robert C Pullar (2012), “Hexagonal ferrites: A review of the synthesis, properties and applications of hexaferrite ceramics”, Progress in Materials Science, 57, pp 1191-1334 26 Shahid M Ramay, Shahid Atiq, Murtaza Saleem, Asif Mahmood, Saadat A Siddiqi, Shahzad Naseem, Yousef Al-Zeghayer, Nasser S Alzayed, Mohammed Shahabuddin (2014), “Enhanced Magnetization of Sol-Gel Synthesized Pb-Doped Strontium Hexaferrites Nanocrystallites at Low Temperature”, Journal of Nanomaterials, 2014, pp Footer Page 14 of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page 15 of 27 27 V.Adelskold, Arkiv Kemi (1938), “Novel aqueous sol–gel preparation and characterization of barium M ferrite, BaFe12O19 fibres”, Min.Geol, 29, pp 19 28 V.G Harris, A Geiler, Y Chen , S.D Yoon, M.H Wu, A Yang, Z Chen , P He, P V Parimi, X Zuo, C E Patton, M Abe, O Acher , C Vittoria (2009), “Recent Advances in Processing and Applications of Microwave Ferrites”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 321, pp 20352047 29 Xiansong Liu, Wei Zhong, Sen Yang, Zhi Yu, Benxi Gu, Youwei Du (2001), “Influences of La3+ substitution on the structure and magnetic properties of M-type strontium ferrites”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 238, pp 207–214 30 Yat Choy Wong, James Wang, Geok Bee The (2014), “Structural and magnetic studies of SrFe12O19 by sol-gel method”, 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies, Procedia Engineering 76, pp 45-52 31 Y Xu, G.L Yang, A.P Chu, H.R Zhai (1990), “Theory of the Single Ion Magnetocrystalline Anisotropy of 3d Ions”, Materials Science, 157(2), pp 685-693 32 Zhang Huai-Wu, Li Jie, Su Hua, Zhou Ting-Chuan, Long Yang, Zheng Zong Liang (2013), “Development and application of ferrite materials for low temperature co-fired ceramic technology”, Chinese Physical Society and IOP Publishing Ltd, 22, pp 11 Footer Page 15 of 27 Nguyễn Thùy Trang Header Page 16 of 27 Footer Page 16 of 27 ... nguyên tố pha tạp lên tính chất từ cấu trúc ferit lục giác loại M Đề tài nghiên cứu luận văn đƣợc chọn là: Nghiên cứu cấu trúc tính chất từ hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 chế tạo phƣơng pháp sol - gel” Footer... - - Nguyễn Thùy Trang NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL - GEL Chuyên ngành: Vật lý Nhiệt Mã số: Đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC... hợp, cấu trúc tính chất điện từ số Perovskite phương pháp Solo- gel, Luận án tiến sĩ hóa học, Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Lê Thành Công (2008), Nghiên cứu, chế tạo vật liệu ferit cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 chế tạo bằng phương pháp solgel, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 chế tạo bằng phương pháp solgel

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay