Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 chế tạo bằng phương pháp solgel

16 51 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:42

... nguyên tố pha tạp lên tính chất từ cấu trúc ferit lục giác loại M Đề tài nghiên cứu luận văn đƣợc chọn là: Nghiên cứu cấu trúc tính chất từ hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 chế tạo phƣơng pháp sol - gel” Footer... - - Nguyễn Thùy Trang NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL - GEL Chuyên ngành: Vật lý Nhiệt Mã số: Đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC... hợp, cấu trúc tính chất điện từ số Perovskite phương pháp Solo- gel, Luận án tiến sĩ hóa học, Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Lê Thành Công (2008), Nghiên cứu, chế tạo vật liệu ferit cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 chế tạo bằng phương pháp solgel, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19 chế tạo bằng phương pháp solgel

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay