Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng MnO2 và TiO2 làm vật liệu xử lý Asen và Amoni trong nước

16 21 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:42

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Thị Thu Trang NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH BẰNGMnO2 VÀ TiO2 LÀM VẬT LIỆU XỬ LÝ ASEN VÀ AMONI TRONG NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Hóa môi... cation anion nước; chọn thực đề tài Nghiên cứu biến tính than hoạt tính MnO2 TiO2 làm vật liệu xử lý asen amoni nước Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 .ASEN 1.1.1... nhiên, ứng dụng xử lý nước dừng lại việc loại bỏ hợp chất hữu số thành phần khơng phân cực có hàm lượng nhỏ nước Với mục đích khai thác tiềm ứng dụng than hoạt tính việc xử lý nước sinh hoạt, đặc biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng MnO2 và TiO2 làm vật liệu xử lý Asen và Amoni trong nước, Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng MnO2 và TiO2 làm vật liệu xử lý Asen và Amoni trong nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay