Năng lực cạnh tranh sản phẩm tư vấn xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:42

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN QUANG HẠNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM TƯ VẤN XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ & KIỂM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.NGUYỄN THÀNH HIẾU XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS.Nguyễn Thành Hiếu XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS.Hoàng Văn Hải Hà Nội – 2016 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ “Năng lực cạnh tranh sản phẩm tƣ vấn xây dựng Công ty Cổ phần Tƣ vấn Công nghệ, Thiết bị Kiểm định xây dựng” kết trình học tập, nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Các tài liệu tham khảo có nguồn trích dẫn rõ ràng Tác giả Nguyễn Quang Hạnh Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài nghiên cứu, nhận đƣợc nhiều giúp đỡ nhiệt tình đóng góp quý báu nhiều tập thể cá nhân Trƣớc tiên, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thành Hiếu tận tình hƣớng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trƣờng Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, ngƣời truyền đạt kiến thức quý báu cho thời gian học tập vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, đồng nghiệp công tác Công ty cổ phần tƣ vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin cần thiết cho tơi q trình nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất ngƣời./ Tác giả Nguyễn Quang Hạnh Footer Page of 27 Header Page of 27 TÓM TẮT Nghiên cứu “Năng lực cạnh tranh sản phẩm tư vấn xây dựng Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị Kiểm định xây dựng” nhằm xác định rõ ƣu điểm, hạn chế sản phẩm tƣ vấn xây dựng Coninco, dựa vào lý thuyết cạnh tranh lực cạnh tranh xuất phát từ sản phẩm, lực doanh nghiệp Từ xem xét đánh giá xây dựng mơ hình nghiên cứu ứng dụng cho sản phẩm tƣ vấn xây dựng Coninco Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng để đánh giá, kiểm định trang đo mô hình lý thuyết nghiên cứu gồm: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng Nghiên cứu định tính xác định đƣợc năm yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh sản phẩm tƣ vấn xây dựng bao gồm: (1) Nguồn nhân lực (2) Năng lực marketing (3) Năng lực tài (4) Cơng nghệ (5) Thƣơng hiệu Nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực thông qua bảng câu hỏi khảo sát với số lƣợng mẫu 219 ngƣời, liệu thu thập đƣợc xử lý phân tích phần mềm SPSS 19.0 Kết nghiên cứu xác định đƣợc tầm quan trọng mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến lực cạnh tranh sản phẩm tƣ vấn xây dựng Coninco Từ đó, đƣa giải pháp nhà quản trị Coninco trình xây dựng chiến lƣợc cạnh tranh điều hành hoạt động nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Coninco./ Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH CANH SẢN PHẨM TƢ VẤN XÂY DỰNG………………………5 1.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan đên chủ đề luận văn 1.1.1 Một số cơng trình nghiên cứu nước 1.1.2.Một số cơng trình nghiên cứu nước 1.2 Cơ sở lý luận cạnh tranh lực canh tranh sản phẩm tƣ vấn xây dựng 1.2.1.Tư vấn xây dựng, cấu trúc đặc điểm sản phẩm tư vấn xây dựng 1.2.2 Cạnh tranh lực cạnh tranh 12 1.2.2.1.Khái niệm cạnh tranh 12 1.2.2.2.Năng lực cạnh tranh 14 1.2.2.3.Các cấp độ lực cạnh tranh 14 1.2.3.Năng lực cạnh tranh sản phẩm tư vấn xây dựng 15 1.2.4.Các phương thức cạnh tranh sản phẩm tư vấn xây dựng…………….16 1.2.4.1.Cạnh tranh chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng 16 1.2.4.2.Cạnh tranh khác biệt sản phẩm tư vấn xây dựng 17 1.2.4.3.Cạnh tranh mức độ đa dạng sản phẩm tư vấn xây dựng 17 1.2.4.4 Cạnh tranh dịch vụ sản phẩm 17 1.2.4.5 Cạnh tranh chi phí thấp giá thành hợp lý 18 1.3.Những nhân tố tác động đến lực cạnh tranh sản phẩm tƣ vấn xây dựng doanh nghiệp 19 1.3.1.Các nhân tố bên 19 1.3.1.1.Môi trường vĩ mô 19 Footer Page of 27 Header Page of 27 1.3.1.2 Môi trường vi mô 20 1.3.2.Các nhân tố bên 23 1.4 Mơ hình nghiên cứu lý thuyết 23 1.4.1.Các khái niệm nghiên cứu 24 1.4.1.1.Nguồn nhân lực 24 1.4.1.2.Năng lực Marketing 25 1.4.1.3.Năng lực Tài 26 1.4.1.4.Công nghệ 26 1.4.1.5.Thương hiệu 27 1.4.2.Mơ hình nghiên cứu lý thuyết 27 Tóm tắt chƣơng 1: 29 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 2.1.Phƣơng pháp nghiên cứu……………………………………………………30 2.1.1 Phương pháp nghiên cứu 30 2.1.2 Quy trình thực nghiên cứu 30 2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu 32 2.2.1 Dữ liệu thứ cấp 32 2.2.1 Dữ liệu sơ cấp 32 2.3 Nghiên cứu định tính 32 2.3.1 Mục đích 33 2.3.2.Phương pháp nghiên cứu định tính 33 2.3.3.Kết nghiên cứu định tính 33 2.4.Xây dựng phát triển thang đo…………………………………………34 2.4.1 Phương pháp xây dựng thang đo 34 2.4.2 Phát triển thang đo 35 2.4.2.1.Thang đo Nguồn nhân lực 35 2.4.2.2.Thang đo lực Marketing 36 2.4.2.3.Thang đo Công nghệ 37 2.4.2.4.Thang đo Thương hiệu 37 2.4.2.5.Thang đo lực Tài 38 2.4.2.6.Thang đo lực Cạnh tranh 39 Footer Page of 27 Header Page of 27 2.5.Nghiên cứu sơ 40 2.6.Nghiên cứu định lƣợng 40 2.6.1.Phạm vi, phương pháp chọn mẫu kích thước mẫu…………………….40 2.6.2 Phương pháp thu thập liệu 42 2.7 Phƣơng pháp Phân tích liệu 42 2.7.1.Kiểm định độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố…………………42 2.7.2.Hồi quy tuyến tính 43 2.7.3.Xét lỗi mơ hình 43 Tóm tắt chƣơng 44 CHƢƠNG THỰC TRANG NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM TƢ VẤN XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 45 3.1.Tổng quan Công ty CP Tƣ vấn công nghệ, thiết bị kiểm định XD 45 3.1.1 Khái quát hình thành, phát triển 45 3.1.2.Sản phẩm, dịch vụ tư vấn Coninco thực hiện………………46 3.1.3.Cơ cấu tổ chức Coninco 48 3.2.Thực trạng nhân tố Coninco 49 3.2.1 Nguồn nhân lực 49 3.2.2 Thị trường (Marketing) 50 3.2.3.Công nghệ 51 3.2.2.Thương hiệu 51 3.2.2.Tài 52 3.3 Phân tích nhân tố bên ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh sản phẩm tƣ vấn xây dựng Coninco 53 3.3.1.Kết nghiên cứu 53 3.3.2.Phân tích mơ tả…… …………………………………………………….53 3.3.3.Đánh giá độ tin cậy thang đo…………………………………………55 3.3.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis )……… 55 3.3.5.Tương quan biến 58 Footer Page of 27 Header Page of 27 3.4 Phân tích nhân tố bên ngồi ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh sản phẩm tƣ vấn xây dựng Coninco 61 3.4.1.Phân tích yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 61 3.42.Phân tích yếu tố thuộc mơi trường vi mơ…………………………… 63 3.3.Đánh giá chung 69 Tóm tắt chƣơng 3: 70 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM TƢ VẤN XÂY DỰNG CỦA CONINCO 71 4.1 Xác định sứ mệnh mục tiêu Coninco thời gian tới 71 4.1.1.Sứ mệnh công ty Coninco 71 4.1.2.Mục tiêu công ty Coninco 71 4.2.Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm tƣ vấn xây dựng công ty Coninco 72 4.2.1 Hình thành giải pháp qua phân tích ma trận SWOT 72 4.2.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm tư vấn xây dựng Coninco 74 4.2.2.1.Giải pháp nguồn nhân lực 74 4.2.2.2.Giải pháp thị trường (Marketing) 75 4.2.2.3.Giải pháp công nghệ………… …………………………………….76 4.3.Một số kiến nghị 78 4.3.1.Khuyến nghị Bộ Xây dựng 78 4.3.2.Khuyến nghị Nhà nước 79 Tóm tắt chƣơng 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 CÁC PHỤ LỤC 81 Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT STT Kí hiệu viết tắt Nguyên nghĩa EFA KMO IDC VCC Exploratory Factor Analysis Kaiser-Meyer-Olkin International Data Corporation VNCC CONINCO Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng dân dụng Việt Nam Công ty cổ phần tƣ vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng Footer Page of 27 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt nam Header Page 10 of 27 DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 2.1 Các biến nghiên cứu 33-34 Bảng 2.2 Thang đo nguồn nhân lực 35-36 Bảng 2.3 Thang đo lực Marketing 36-37 Bảng 2.4 Thang đo Công nghệ 37 Bảng 2.5 Thang đo Thƣơng hiệu 38 Bảng 2.6 Thang đo lực Tài 38-39 Bảng 2.7 Thang đo lực Cạnh tranh 39 Bảng 3.1: Bảng tổng hợp lực chuyên môn cán Coninco 49-50 Bảng 3.2 Một số tiêu tài 52-53 10 Bảng 3.3: Thống kê mô tả nhân tố tác động đến lực cạnh tranh 53 11 Bảng 3.4 Độ tin cậy thang đo 55 12 Bảng 3.5 : Kết phân tích nhân tố biến độc lập (KMO and Bartlett's Test) 56 13 Bảng 3.6 Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc 57 14 Bảng 3.7: Tƣơng quan biến 58 15 Bảng 3.8 : Kết phân tích hồi quy 59 16 Bảng 3.9: Tổng hợp phân tích mơi trƣờng vi mơ 63-68 17 Bảng 3.10:So sánh với đối thủ cạnh tranh 68-69 18 Bảng 4.1: Ma trận SWOT 72-73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Văn Chọn (2003), Kinh tế xây dựng, NXB Xây dựng Lê Công Hoa, 2004 “Giải pháp nâng cao khả canh tranh đấu thầu doanh nghiệp xây dựng” Đề tài nghiên cứu cấp Lê Công Hoa, 2005, Nghiên cứu kinh doanh, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân Lê Công Hoa, 2010, Quản trị xây dựng, NXB ĐH kinh tế quốc dân Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2011 “Giải pháp nâng cao lực đấu thầu Công ty cổ phần xây lắp Bƣu điện Hà Nội” Luận văn thạc sỹ, Học viện cơng nghệ bƣu viễn thơng Trần Sửu, 2006 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hóa, NXB Lao động Nguyễn Vĩnh Thanh, 2005 Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao động xã hội Nguyễn Hữu Thắng cộng sự, 2008 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế NXB Chính Trị Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Chí Thành, 2003.Một số giải pháp nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu tổng công ty xây dựng công trình giao thơng Luận án 10 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, 2007 Nghiên cứu khoa học Marketing, NXB Đại Học Quốc Gia Tp.HCM 11 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, 2007 Nghiên cứu thị trường, NXB Đại Học Quốc Gia Tp.HCM 12 Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005 “Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS” Nhà xuất Hồng đức 13 Quốc hội, 2003 Luật Xây dựng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 14 Quốc hội, 2005 Luật Đầu tƣ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 15 Quốc hội nƣớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật số: 27/2004/QH11 ,2004 Luật cạnh tranh, Hà Nội Tài liệu Tiếng Anh 16 17 Footer Page 11 of 27 Cristina Simón, Gayle Allard (2008), Competitiveness and the employment relationship in Europe: Is there a global missing link in HRM?, Emerald Group Publishing Limited, pp 9-32 H Chang Moon, Alan M Rugman, Alain Verbeke (1995), The generalized Header Page 12 of 27 double diamond approach to international competitiveness, Emerald Group Publishing Limited, pp 97-114 18 Lu, W S 2006 “A system for assessing and communicating contractors’ competitiveness.” Ph.D thesis, Hong Kong Polytechnic University, Hong 19 20 Kong Porter, M.E (1980), Competitive Strategy, The Free Press, New York Porter, M.E (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 21 Performance, The Free Press, New York Porter, M.E (1990), Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New 24 York Porter, M.E (1998), Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York Porter, M.E (2008), On Competition, Updated and Expanded Edition, Harvard Business School, Boston Shi, L., Ye, K., Lu, W & Hu, X., “Improving the Competence of Construction 25 Management Consultants to Underpin Sustainable Construction in China”, Habitat International, 41, pp 236-242, 2014 Tamin, R.Z., Introduction – National Construction Industry Market and 22 23 Competitiveness Development towards ASEAN Academic Community Post 26 27 28 Footer Page 12 of 27 2015, Konstruksi Indonesia, Department of Public Works, pp 14-15, 2013 Tamin, R.Z et al, Improving Indonesian Construction Consulting Services J.Eng.Technol.Sci., Vol.47, No.2,2015,189-200 Tan, Y.T (2009) Contractor’s Competitiveness and Competitive Strategy in Hong Kong Unpublished PhD thesis, Department of Building and Real Estate, The Hong Kong Polytechnic University Tan, Y.T at al (2007) “Contractor Key Competitiveness Indicators (KCIs) : A Hong Kong Study ” Surveying and Built Environtment Vol 18 (2), 33-46 ... cứu Năng lực cạnh tranh sản phẩm tư vấn xây dựng Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị Kiểm định xây dựng nhằm xác định rõ ƣu điểm, hạn chế sản phẩm tƣ vấn xây dựng Coninco, dựa vào lý... NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM TƢ VẤN XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 45 3.1.Tổng quan Công ty CP Tƣ vấn công nghệ, thiết bị kiểm định XD 45... Corporation VNCC CONINCO Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng dân dụng Việt Nam Công ty cổ phần tƣ vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng Footer Page of 27 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng công nghiệp đô
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực cạnh tranh sản phẩm tư vấn xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng, Năng lực cạnh tranh sản phẩm tư vấn xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay