Nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 thuộc Tổng công ty cổ phần VINACONEX

12 2 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:41

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - LÊ THỊ HẢI HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội, năm 2007 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - LÊ THỊ HẢI HÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60 34 05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ ANH THU Hà Nội, năm 2007 Footer Page of 27 Header Page of 27 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vốn tiền đề quan trọng Quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có ba yếu tố là: Vốn, lao động cơng nghệ Cả ba yếu tố nhân tố quan trọng để đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động được, song điều kiện kinh tế thị trường yếu tố lao động cơng nghệ đảm bảo có vốn Hiện sức ép từ cạnh tranh ngày gay gắt, doanh nghiệp không cạnh tranh với đối thủ nước mà phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi Do để cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp cần có vốn để đầu tư đổi cơng nghệ, đại hố dây truyền sản xuất, nâng cao xuất, chất lượng sản phẩm Như vậy, thấy vốn yếu tố quan trọng cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong vốn nguồn lực hữu hạn, việc huy động vốn khó khăn phải biết bảo tồn phát triển nguồn vốn có Hiện nay, vấn đề đặt doanh nghiệp việc quản lý sử dụng vốn cách có hiệu nhất, có đủ vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh ngiệp tồn phát triển Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, để đáp ứng yêu cầu phát triển cạnh tranh, nâng cao hiệu sử dụng vốn vấn đề Ban lãnh đạo Công ty quan tâm Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Xây dựng số có nhiều nỗ lực việc khai thác sử dụng nguồn vốn Tuy nhiên, việc sử dụng vốn Cơng ty nhiều hạn chế, chưa phát huy hết hiệu để phục vụ trình sản xuất kinh doanh Cơng ty Vì vậy, vấn đề đặt Công ty phải làm để nâng cao hiệu sử dụng vốn Footer Page of 27 Header Page of 27 Nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty, chọn đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số thuộc Tổng công ty cổ phần VINACONEX ” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu Vấn đề quản lý sử dụng vốn vấn đề có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp, vấn đề quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Ở nước ta có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề quản lý sử dụng vốn như: - Nguyễn Thanh Hội - Những giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Luận án PTS kinh tế, 1994 - Nguyễn Thị Minh Tâm - Phân tích hiệu sử dụng vốn ngành cơng nghiệp dệt Việt Nam - Luận án TS kinh tế, 1999 - Nguyễn Ngọc Quang - Hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích tài doanh nghiệp xây dựng Việt Nam - Luận án TSKH kinh tế, 2002 - Trần Hồ Lan - Những biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh ngiệp nhà nước ngành nhựa Việt Nam - Luận án TS kinh tế, 2003 - Nguyễn Ngọc Định - Quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng Việt Nam - Luận án PTSKH kinh tế Các cơng trình nghiên cứu vấn đề lý luận chung biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn số ngành cụ thể Tuy nhiên, điều kiện ngày với xu cạnh tranh ngày gay gắt nước ta tham gia hội nhập vào kinh tế giới, vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, đề tài kế thừa tiếp tục nghiên cứu vấn đề Công ty Cổ phần Xây dựng số Footer Page of 27 Header Page of 27 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số để tìm hạn chế nguyên nhân chúng việc sử dụng vốn Công ty, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp góc độ vốn doanh nghiệp vốn hữu hình - Phạm vi khách thể nghiên cứu: Cơng ty Cổ phần Xây dựng số Phạm vi thời gian nghiên cứu: Từ 2003 đến 2006 - Nội dung nghiên cứu: + Nghiên cứu làm sáng tỏ thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp tiếp cận: Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng làm tảng, bên cạnh sử dụng phương pháp diễn giải kết hợp với quy nạp, kết hợp lý thuyết với thực tiễn để nghiên cứu vấn đề Phương pháp tiến hành thu thập sử lý thông tin: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa kết nghiên cứu trước đây, phương pháp thu thập số liệu thực tế Các vấn đề nghiên cứu từ việc thu thập sử lý số liệu phân tích, đánh giá, tổng hợp để đề xuất giải pháp hợp lý nhằm giải vấn đề trình nghiên cứu Footer Page of 27 Header Page of 27 Những đóng góp luận văn Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số năm gần đây, tìm tồn cần khắc phục nguyên nhân tồn Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm ba chương: Chương 1: Vốn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số Footer Page of 27 Header Page of 27 CHƢƠNG 1: VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung vốn 1.1.1 Khái niệm, đặc trƣng vốn doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm vốn Bất doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có vốn, vốn yếu tố thiếu q trình sản xuất kinh doanh, việc quản lý sử dụng vốn nội dung quan trọng quản lý tài doanh nghiệp Mục đích việc quản lý vốn đảm bảo cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, làm cho nguồn vốn mở rộng tạo tiềm lực tài lớn mạnh cho doanh nghiệp Vì việc xác định đâu vốn doanh nghiệp điều cần thiết đảm bảo cho việc sử dụng vốn cách có hiệu Vốn doanh nghiệp biểu nhiều dạng khác nhau, phân thành hai loại: vốn vật vốn tiền Vốn tiền coi nguồn lực tài doanh nghiệp, sở để doanh nghiệp có yếu tố đầu vào nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu … đảm bảo cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành Như vậy, hiểu vốn doanh nghiệp biểu tiền toàn tài sản doanh nghiệp bỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời Vốn tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vốn hình thành từ doanh nghiệp thành lập vốn biến đổi theo thời gian với trình hoạt động doanh nghiệp Vốn bảo toàn tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có hiệu Mức tăng trưởng vốn tự có lấy từ phần lợi nhuận giữ lại dùng để tái đầu tư Tùy vào sách doanh nghiệp tùy vào mức độ sinh lời Footer Page of 27 Header Page of 27 hoạt động sản xuất kinh doanh mà phần vốn tăng thêm nhiều hay Ngồi phần bổ sung từ lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, vốn doanh nghiệp huy động bổ sung từ nhiều nguồn khác để phục vụ cho nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, khơng có lợi nhuận để tái đầu tư, khơng có khả để huy động từ nguồn khác vốn doanh nghiệp giảm dần gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chí dẫn tới tình trạng phá sản Như vậy, vốn tiền đề q trình sản xuất kinh doanh tăng thêm hay giảm phụ thuộc vào mức độ hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh sách đầu tư doanh nghiệp 1.1.1.2 Đặc trƣng vốn doanh nghiệp Vốn điều kiện tiền đề để bắt đầu trình sản xuất kinh doanh, định tồn phát triển doanh nghiệp Nhìn chung vốn doanh nghiệp mang đặc điểm sau: - Vốn quan niệm hàng hóa đặc biệt, có giá trị giá trị sử dụng Giá trị hàng hóa giá trị thân giá trị sử dụng thơng qua việc mua bán thị trường tạo giá trị sử dụng lớn - Vốn đại diện cho lượng giá trị tài sản thực doanh nghiệp hay nói cách khác vốn thể giá trị tài sản hữu hình tài sản vơ hình Khơng phải tài sản coi vốn, tài sản có giá trị sử dụng vào q trình sản xuất kinh doanh coi vốn - Vốn ln vận động nhằm mục đích tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Vốn biểu tiền tiền dạng tiềm vốn, để tiền biến thành vốn phải sử dụng vào trình sản xuất kinh doanh, vận động sinh lời Vốn sau q trình chuyển hóa vận động trở hình thái ban Footer Page of 27 Header Page of 27 đầu mang lại giá trị lớn đồng vốn bị ứ đọng khơng tạo lợi nhuận gọi đồng vốn chết - Vốn có giá trị mặt thời gian, đồng vốn thời điểm lớn đồng vốn tương lai xem xét hiệu kinh doanh xem đồng vốn đầu tư vào kinh doanh phải không ngừng vận động tăng trưởng - Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu định nghĩa vốn phải có chủ sử dụng có hiệu quả, đồng vốn khơng có chủ thường bị sử dụng lãng phí hiệu Do đó, việc xác định rõ chủ sở hữu sử dụng vốn vấn đề quan tâm nhằm thu hút vốn nhàn rỗi từ dân cư, tổ chức nước vào hoạt động đầu tư Tùy theo lĩnh vực đầu tư mà người sở hữu khơng đồng với người sử dụng, song dù trường hợp người sở hữu vốn ưu tiên đảm bảo quyền lợi - Vốn phải tập trung đến lượng định phát huy tác dụng đầu tư vào sản xuất kinh doanh Nếu đồng vốn phân tán, rải rác không đủ lớn việc thực hoạt động đầu tư khơng thành, doanh nghiệp hội tìm kiếm lợi nhuận Do doanh nghiệp ln phải tìm cách tập trung thu hút vốn tạo lượng vốn đủ lớn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh 1.1.2 Vai trò vốn cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Bất doanh nghiệp đời cần có lượng vốn định với hoạt động sản xuất kinh doanh muốn tiến hành phải cần có vốn Nó điều kiện cho đời, tồn phát triển doanh nghiệp Về mặt pháp lý, doanh nghiệp muốn thành lập trước tiên phải có số vốn định gọi vốn pháp định, vốn pháp định Nhà nước quy định theo nghành nghề kinh doanh khác Mọi doanh nghiệp thành lập có mục tiêu đạt mức lợi nhuận tối đa từ hoạt động Để có lợi nhuận doanh nghiệp phải tiến hành Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 hoạt động sản xuất kinh doanh Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cần ba yếu tố vốn, lao động, cơng nghệ Trong vốn yếu tố định, có vốn doanh nghiệp có yếu tố khác lao động cơng nghệ Như vậy, nói có vốn doanh nghiệp hoạt động Mặt khác sau thành lập để tồn mơi trường kinh doanh có nhiều biến động cạnh tranh gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải có ưu khía cạnh Ngày nay, với phát triển vượt bậc cơng nghệ doanh nghiệp có cơng nghệ tiên tiến đại ưu lớn doanh nghiệp Có cơng nghệ đại doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ tiết kiệm thời gian hao phí giúp nâng cao vị cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Để có cơng nghệ đại đòi hỏi doanh nghiệp phải có vốn để đầu tư Như vốn yếu tố quan trọng định khả cạnh tranh doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đứng vững bối cảnh hội nhập Vốn giữ vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp khơng phải doanh nghiệp có vốn lớn hoạt động tốt có hiệu Trong thực tế có nhiều doanh nghiệp có vốn lớn bị phá sản nhiên có doanh nghiệp lên từ đồng vốn ỏi Như vấn đề đặt hiệu việc sử dụng vốn Một đơn vị sử dụng vốn có hiệu ln tìm biện pháp để giảm bớt thời Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản cáo bạch Công ty Cổ phần giới lắp máy xây dựng năm 2006 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Xây dựng số năm 2006 Nguyễn Be (2005), Giáo trình tài doanh nghiệp (hệ trung học ngân hàng), NXB thống kê, Hà Nội Thái Bá Cẩn (2003), Quản trị tài lĩnh vực đầu tư xây dựng, NXB tài Công ty cổ phần xây dựng số 9, Báo cáo tài năm 2003, 2004, 2005, 2006 Phạm Thị Gái (2004), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB thống kê, Hà Nội Nguyễn Đăng Hạc, Nguyễn Quốc Trân (2001), Tài doanh nghiệp, NXB xây dựng, Hà Nội Hồ sơ lực Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2006), tài doanh nghiệp, NXB đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 Trần Hồ Lan (2003), Những biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Nhà nước ngành nhựa Việt Nam, LA TS kinh tế 11 Luật doanh nghiệp, số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 12 Luật xây dựng, số 16/2003/QH11 13 Nguyễn Thị Mỵ, Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB thống kê 14 Nguyễn Năng Phúc, Phân tích tài cơng ty cổ phần Việt Nam, NXB tài 15 Phương án sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xây dựng số 16 Nguyễn Ngọc Quang (2002), Hồn thiện hệ thống tiêu phân tích tài doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, LA TSKH kinh tế 17 Nguyễn Hải Sản, Quản trị tài doanh nghiệp, NXB tài Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 18 Phạm Văn Trường, Lê Hoài Phương, Đoàn Hoài Đức, Lê Quang Đức (2007), Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB lao động xã hội 19 Đào Văn Tú (2004), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB tài 20 Bùi Kim Yến (2002), Giải pháp tạo vốn doanh nghiệp thị trường tài Việt Nam, LA TS kinh tế Footer Page 12 of 27 ... Nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty, chọn đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số thuộc Tổng công ty cổ phần VINACONEX ” làm đề tài nghiên cứu... thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp tiếp cận: Luận văn sử dụng phương... thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số năm gần đây, tìm tồn cần khắc phục nguyên nhân tồn Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số Bố cục
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 thuộc Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 thuộc Tổng công ty cổ phần VINACONEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay