Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Núi Béo

23 5 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:41

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM VĂN MINH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐẠI THẮNG HÀ NỘI - 2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 Mục lục Phần mở đầu i Ch-¬ng 1: lý ln chung vỊ hqkd cđa doanh nghiƯp……… 1.1 HiƯu qu¶ kinh doanh……………………………………………… Danh mục CáC bảng, sơ đồ 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh……………………………… 1.1.2 B¶n chÊt hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh 1.1.3 Vai trò hiệu kinh doanh 11 1.1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh 11 doanh 1.1.4.1 Các tiêu tổng hợp 1.1.4.2 Các tiêu hiệu kinh doanh thành phần 12 13 13 1.1.5 Các nhân tố ảnh h-ởng đến hiệu kinh 17 doanh 1.1.5.1 Nhóm nhân tố bên 1.1.5.2 Nhãm nh©n tố môi tr-ờng bên 19 19 19 20 1.2 phân tích hiệu kinh doanh 21 1.2.1 Kh¸i niƯm 21 1.2.2 Mục đích phân tích hiệu kinh doanh 1.2.3 Néi dung cđa ph©n tÝch hiệu kinh doanh 1.2.3.1 Phân tích tổng quát hiệu kinh doanh 27 29 29 1.1.3.2 Phân tích tiêu thành phần ảnh h-ởng đến HQKD 29 1.2.3.3 Phân tích nhân tố ¶nh h-ëng 1.2.4 Tµi liƯu ph-ơng pháp phân tích hiệu kinh doanh 1.2.4.1 Tài liệu dùng để phân tích hiệu kinh doanh Footer Page of 27 30 30 Header Page of 27 1.2.4.2 Các ph-ơng pháp dùng để phân tích HQKD 30 1.2.5 Ph-ơng h-ớng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh 31 1.2.5.1 Ph-ơng h-ớng nâng cao hiệu kinh doanh 31 1.2.5.2 Các ph-ơng pháp nâng cao hiệu kinh doanh 31 Ch-ơng 2: Thực trạng hqkd cTcp Than Nói BÐO 2.1 Giíi thiƯu chung Công ty cổ phần Than Núi Béo 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 38 47 2.1.2 Chức nhiệm vụ 2.1.3 Những đặc điểm công ty cổ phần than Núi Béo 2.2 Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Than Núi Béo 47 47 58 2.2.1 Kết hoạt động SXKD từ năm 2003-2007 69 2.2.1.1 Doanh thu, chi phí lợi nhuận 69 2.2.1.2 Tăng trưởng Vốn tài sản 70 2.2.2 Đánh giá thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh công ty 81 2.2.2.1 Phân tích tiêu tổng hợp 86 2.2.2.2 Các tiêu hiệu kinh doanh phận 86 2.2.2.3 Phân tích nhân tố ảnh h-ởng 87 2.2.3 Nhận xét chung hiệu sản xuất năm qua 88 2.2.3.1 Nhng thnh tớch ó t c 2.2.3.2 Những tồn hạn chế 2.2.3.3 Những nguyên nhân Ch-ơng 3: Một số ph-ơng h-ớng giải pháp nâng cao 91 91 hiƯu qu¶ kinh doanh cđa ctcp Than Nói BÉO………………… 91 3.1 triển vọng Ph-ơng h-ớng phát triển công ty 93 thêi gian tíi……………………………………………… 94 95 Footer Page of 27 Header Page of 27 3.1.1 Chiến lược kinh doanh ……………………………………… 3.1.2 Kế hoạch cụ thể……………………………………………… 3.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng……………………………………… 3.1.4 Những thuận lợi khó khăn cơng ty…………………… 3.1.4.1 Thuận lợi……………………………………………… 95 96 96 96 3.1.4.2 Khú khn 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hqkd công ty 98 3.2.1 Giải pháp xây dựng chiến l-ợc kinh doanh 101 3.2.1.1 Mục tiêu chiến lược……………………………… 103 3.2.1.2 Phân tích ảnh hưởng môi trường kinh doanh tới phát triển……………………………………………………… 106 3.2.1.3 Xây dựng chiến lược………………………………… 110 3.2.2 Giải pháp Nâng cao lực quản lý 116 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực máy móc thiết bị, tăng c-ờng 119 đầu t- công nghệ đại 125 3.2.4 Nâng cao hiệu công tác marketing mix 3.2.5 Nâng cao chất l-ợng sản phẩm 125 3.2.6 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài 125 3.3 Một số kiến nghị……………………………………………… 126 3.3.1 Về hình thức chi phối quản lý phần vốn Nhà nước 126 Công ty Cổ phần mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối… 128 129 3.3.2 Đối với ngành tài nguyên môi trường………………… 3.3.3 Về đào tạo nguồn nhân lực…………………………… 3.3.4 Kiến nghị ban ngành khỏc Kết luận Tài liệu tham khảo Footer Page of 27 Header Page of 27 Danh môc CáC bảng S HIU BNG TấN BNG TRANG Bảng 2.1 Các tiêu khai thác, tiêu thụ 1996 - 2005 34 Bảng 2.2 Đặc tính kỹ thuật chất l-ợng than công ty 40 Bảng 2.3 Các tiêu sản xuất 47 Bảng 2.4 Phân tích tiêu sản xuất 48 Bảng 2.5 Kết qu¶ kinh doanh tõ 2003 – 2007 50 B¶ng 2.6 Phân tích tăng giảm tiêu kết 51 Bảng 2.7 Một số tiêu sxkd quí I 2008 57 Bảng 2.8 Cơ cấu vốn điều lệ 58 Bảng 2.9 Bảng cân đối kế toán 61 Bảng 2.10 Phân tích bảng cân đối kế toán 61 Bảng 2.11 Trữ l-ợng tài nguyên 66 Bảng 2.12 Tình hình kinh doanh 68 Bảng 2.13 Các tiêu ngành 84 Bảng 2.14 Các tiêu tài 84 Bảng 3.1 Danh sách khách hàng công ty 115 Bảng 3.2 Tiêu chuẩn than công ty Núi Béo 118 Bảng 3.3 Tiêu chuẩn than vùng Hòn Gai 118 Danh mục sơ đồ S TấN S TRANG SƠ Đồ 2.1 Chu trình khai thác than 39 SƠ Đồ 2.2 Trữ l-ợng than theo vùng 49 PHầN Mở đầu Footer Page of 27 -1- Header Page of 27 Tính cấp thiết đề tài Kể từ Đảng Nhà n-ớc thực đ-ờng lối đổi đến nay, tình hình kinh tế, trị, xã hội ổn định có tiến v-ợt bậc Sau thời gian dài trì trệ nỊn kinh tÕ tù cung tù cÊp, ®Õn kinh tế n-ớc ta thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng đạt đ-ợc mức tăng tr-ởng cao Các doanh nghiêp quốc doanh nh- quốc doanh có thay đổi mạnh mẽ để tồn phát triển, có đ-ợc điều năm gần đây, Đảng Nhà n-ớc ta có chủ tr-ơng biện pháp nhằm trì đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trình phát triển chung kinh tế quốc dân Nghị hội nghị lần thứ III Ban chấp hành trung -ơng Đảng khoá IX, ch-ơng trình hành động Chính phủ định số 183/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 tạo nên động lực mạnh mẽ việc xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nâng cao vị doanh nghiệp để trở thành lực l-ợng nòng cốt đẩy nhanh tăng tr-ởng kinh tế, tạo tảng cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất n-ớc Trong trình hội nhËp kinh tÕ qc tÕ hiƯn nay, c¸c qc gia, tổ chức hay doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải có đội ngũ lãnh đạo quản lý có đủ trình độ, lực tay nghề để tiếp thu đ-ợc tiến khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến giới Khi mà n-ớc ta gia nhập WTO doanh nghiệp đứng tr-ớc hội lớn phát triển thị tr-ờng, tăng c-ờng nguồn vốn, đổi công nghệ, tiếp thu kiến thức quản lý để phát triển Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức yếu tố thị tr-ờng biến đổi không ngừng, cạnh tranh khốc liệt đối thủ cạnh tranh mạnh mặt, hiệu sản xuất kinh doanh kÐm Do vËy, doanh nghiƯp mn tån t¹i phát triển lâu dài điều kiện tiên phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cđa m×nh Footer Page of 27 -2- Header Page of 27 Thực Nghị định 64/CP Chính phủ việc đổi xếp lại doanh nghiệp nhà n-ớc, doanh nghiệp nhà n-ớc dần chuyển đổi sang công ty cổ phần Công ty Cổ phÇn Than Nói BÐo còng n»m xu h-íng chung Tiền thân Mỏ than Núi Béo, doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty than Việt Nam tr-ớc đây, năm 2002 mỏ đ-ợc chuyển đổi sang Công ty cổ phần than Núi Béo, với hình thức công ty cổ phần nhà n-ớc nắm giữ cổ phần chi phối 51% vốn điều lệ Trong năm qua, công ty b-ớc tiến hành đổi công tác quản lý, cải tiến máy móc thiết bị, tiếp thu công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu suất làm việc đạt đ-ợc nhiều kết đáng khích lệ Tuy nhiên, công ty nhiều hạn chế trình độ quản lý, khả thu hút tài chính, sản xuất kinh doanh thiếu ổn định, suất lao động ch-a cao, ch-a phát huy hết công suất máy móc thiết bị làm ảnh h-ởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Từ tồn tại, hạn chế nêu với thách thức cạnh tranh, hội để phát triển thời gian tới việc đề giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Than Núi Béo cần thiết, có ý nghĩa định việc nâng cao khả cạnh tranh công ty Vì vậy, việc phân tích, đánh giá để đ-a giải pháp nhằm: Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Than Núi Béo đ-ợc chọn làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu Hiện có nhiều tác giả chuyên gia kinh tế có nhiều công trình báo nghiên cứu hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp như: Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá- Vietnamnet- 26/03/2003; Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Thi Minh An Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Tổng C«ng ty B­u chÝnh viƠn th«ng ViƯt Nam” (2003); Ln văn thạc sĩ Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng nhiều đề tài, viết kh¸c Tuy Footer Page of 27 -3- Header Page of 27 nhiên, ch-a có công trình đề cập đến việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung đặc biệt Công ty Cổ phần Than Núi Béo nói riêng Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ đề tài: Mục đích nghiên cứu: Trên cở sở hệ thống hoá lý luận hiệu sản xuất kinh doanh, nhân tố ¶nh h-ëng ®Õn hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh, tiÕn hành phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Than Núi Béo thời gian qua, từ đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cđa c«ng ty thêi gian tíi  Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hoá sở lý ln vỊ hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiệp - Phân tích thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Than Núi Béo thời gian qua (từ năm 2003 đến năm 2007), qua làm rõ -u điểm, hạn chế nguyên nhân - Trên sở phân tích thực trạng hiệu kinh doanh công ty, dựa vào diễn biến phát triển công ty thời gian tới, đề xuất só giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty 4- Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu: Đối t-ợng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Than Núi Béo Phạm vi nghiên cứu: Hiệu sản xuất kinh doanh lĩnh vực rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực doanh nghiệp, để đáp ứng yêu cầu chuyên ngành quản trị kinh doanh tác giả trọng vào nghiên cứu hiệu sư dơng vèn hiƯu Footer Page of 27 -4- Header Page of 27 qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung công ty cổ phần Than Núi Béo từ năm 2003 đến 2006 Ph-ơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng ph-ơng pháp: - Ph-ơng pháp phân tích, tổng hợp - Ph-ơng pháp so sánh - Ph-ơng pháp thống kê toán học - Ph-ơng pháp phân tích hệ thống - Ph-ơng pháp dự báo, mô Các ph-ơng pháp đ-ợc sử dụng kết hợp riêng rẽ trình nghiên cứu Dự kiến đóng góp luận văn Thông qua việc nghiên cứu vấn đề lý luận chung hiệu kinh doanh doanh nghiệp, sở đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Than Núi Béo thời gian qua, dự kiến luận văn có đóng góp míi sau:  VỊ lý ln - HƯ thèng ho¸ sở lý luận hiệu hoạt động sản xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp nỊn kinh tÕ thị tr-ờng Về thực tiễn - Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Than Núi Béo, đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh công ty từ năm 2003 đến năm 2007 Nhận diện đ-ợc hạn chế, tồn thời gian qua thách thức thời gian tới từ làm rõ tính cấp thiết phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Than Núi Béo sở phân tích, đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cđa c«ng ty thêi gian Footer Page of 27 -5- Header Page 10 of 27 qua dự báo tác động môi tr-ờng kinh doanh ®iỊu kiƯn míi Bè cơc cđa ln văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dụng luận văn đ-ợc kết cấu thành ch-ơng: Ch-ơng 1: Lý luận chung hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ch-ơng 2: Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Than Núi Béo Ch-ơng 3: Một số quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Than Núi Béo thêi gian tíi Footer Page 10 of 27 -6- Header Page 11 of 27 Ch-¬ng lý ln chung vỊ hiƯu qu¶ kinh doanh cđa doanh nghiƯp 1.1 HiƯu qu¶ kinh doanh 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh Phạm trù hiệu hiệu kinh doanh đ-ợc sử dụng phổ biến hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống Tuy nhiên, nhiều quan niệm, ý kiến khác vấn đề Tr-ớc hết cần xem xét khái niệm hiệu quả, kinh doanh doanh nghiệp Theo đại từ điển tiếng việt Hiệu kết đích thực Khái niệm không phân biệt rõ hiệu kết quả, d-ờng nh- đồng hai khái niệm kết hiệu với [15] Kinh doanh đ-ợc hiểu việc thực một, số tất công đoạn trình đầu t-, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thực dịch vụ thị tr-ờng nhằm mục đích kiếm lời Thuật ngữ doanh nghiệp phạm trù rộng Tất đơn vị kinh doanh cho dù ng-ời hay tổ chức đa quốc gia có hoạt động bán hàng hoá hay dịch vụ đ-ợc coi doanh nghiệp Nh- từ định nghĩa doanh nghiệp đ-ợc gọi nhiều thuật ngữ khác đ-ợc sử dụng rộng rãi nh-: hộ sản xuất hộ kinh doanh, cửa hàng, nhà máy, xí nghiệp, hãng tập đoànMột doanh nghiệp thực một, số toàn công đoạn trình đầu t- từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thực dịch vụ thị tr-ờng Điều tuỳ thuộc vào chức doanh nghiệp Tuy nhiên kinh tế thị tr-êng rÊt nhiỊu doanh nghiƯp thùc hiƯn trän vĐn c¶ trình đầu t- Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 nhằm kiếm đ-ợc lợi nhuận cao hơn, chẳng hạn nh- doanh nghiệp th-ơng mại sản xuất hàng hoá sau bán thị tr-ờng Khái niệm hiệu kinh doanh Có nhiều ý kiến khác vấn đề hiệu kinh doanh Điều điều kiện lịch sử góc độ nghiên cứu khác vấn đề Nhà kinh tÕ häc ng-êi Anh, Adam Smith cho r»ng: “HiÖu kết đạt kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hoá Nhà kinh tế học Pháp Ogiephi quan niệm hiệu đồng với ch tiêu phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh Rõ ràng quan niệm không giải thích kết sản xuất kinh doanh doanh thu tăng tăng chi phí, mở rộng sử dụng nguồn lực sản xuÊt NÕu cïng mét kÕt qu¶ cã hai møc chi phí khác theo quan niệm chúng có cïng hiƯu qu¶ Quan niƯm thø hai cho r»ng: “HiƯu sản xuất diễn xã hội tăng sản l-ợng loại hàng hoá mà không cần giảm sản l-ợng loại hàng hoá khác Một kinh tế có hiệu nằm giới hạn khả sản xuất nó- Quan điểm kinh tế học- Thực chất quan điểm đề cập đến khía cạnh phân bổ có hiệu nguồn lực sản xuất xã hội Trên ph-ơng diện này, rõ ràng phân bổ nguồn lực kinh tế cho đạt đ-ợc việc sử dụng nguồn lực sản xuất đ-ờng giới hạn khả sản xuất làm cho kinh tế có hiệu bổ sung thêm quan niệm đ-a hiệu cao mà kinh tế đạt đ-ợc, có mức cao Quan niệm thứ ba: Hiệu kinh tế quan hệ tỷ lệ phần tăng thêm kết phần tăng thêm chi phí Quan niệm biểu quan hệ so sánh t-ơng đối kết đạt đ-ợc chi phí tiêu hao Nh-ng quan niệm đề cập đến hiệu kinh tế phần tăng thêm toàn phần tham gia vào trình sản xuất Hơn xét quan niệm triết học Mác- Lênin vật t-ợng có mối quan hệ ràng buộc hữu tác động Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 qua lại lẫn không tồn cách riêng lẻ Quan niệm thứ tư: Hiệu kinh doanh đ-ợc đo hiệu số kết chi phí bỏ để đạt kết Ưu điểm quan niệm phản ánh đ-ợc mối quan hƯ b¶n chÊt cđa hiƯu qu¶ kinh tÕ Nã gắn đ-ợc kết với toàn chi phí, coi hiệu kinh doanh phản ánh trình độ sử dụng yếu tố Tuy nhiên quan niệm ch-a biểu đ-ợc t-ơng quan l-ợng chất, kết chi phí ch-a phản ánh đ-ợc hết mức độ sử dụng nguồn lực, phải cố định hai yếu tố kết đạt đ-ợc chi phí bỏ nh-ng theo quan điểm chủ nghĩa Mac- Lênin yếu tố biến đổi vận động Một khái niệm đại đ-ợc sử dụng là: HQKD phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai th¸c sư dơng c¸c ngn lùc cđa doanh nghiƯp vốn, lao động, sở vật chất kỹ thuật nhằm đạt đ-ợc kết cao với chi phí thấp trình kinh doanh định Tóm lại hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn nhân lực, vật lực, tài lực doanh nghiệp để đạt đ-ợc kết cao trình kinh doanh víi tỉng chi phÝ thÊp nhÊt Th«ng th-êng hiƯn để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh ng-ời ta so sánh chi phí đầu vào kết nhận đ-ợc đầu trình hiệu trình Điều có nghĩa để đạt đ-ợc hiệu đầu ra, doanh nghiệp phải tốn chi phí đầu vào nh- thÕ nµo, sư dơng ngn lùc tõ vèn, nhân sự, công nghệ để đạt đ-ợc hiệu Kết đầu Nguồn lực đầu vào Kết đầu kinh doanh đ-ợc đo tiêu nh- giá trị tổng Hiệu kinh doanh (H) = sản l-ợng, doanh thu thuần, lợi nhuận Còn nguồn lực đầu vào bao gồm lao động, đối t-ợng lao động, vốn Cách đánh giá phản ánh việc sử dụng đơn vị nguồn lực tạo đ-ợc kết đầu Khi H lớn chứng tỏ trình kinh doanh đạt hiệu Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 1.1.2 B¶n chÊt hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác sử dụng nguồn lực doanh nghiệp vốn, lao động, sở vật chất kỹ thuật nhằm đạt đ-ợc kết cao với chi phí thấp trình kinh doanh định Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực, phản ánh chất l-ợng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì đ-ợc dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá trình độ chất l-ợng kinh doanh tổ chức kinh tế Hiệu kinh doanh phạm trù có tính mục tiêu, hệ thống tổng thể xác định hiệu hoạt động doanh nghiệp, th-ờng phải tính toán hệ thống gồm nhiều tiêu khác nhau, chi tiết hoá theo thời gian, không gian theo mối liên hệ công đoạn trình sản xuất kinh doanh Nhờ phát khâu mạnh, yếu chuỗi hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên, việc đánh giá chất l-ợng hoạt động kinh doanh tiêu hiệu phải xét đến việc thực mục tiêu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nếu không đạt đ-ợc mục tiêu kinh doanh hiệu hay suất dù có cao trở thành vô nghĩa 1.1.3 Vai trò hiệu kinh doanh Kinh doanh gì? Kinh doanh nh- nào? Kinh doanh cho ai? Với chi phí bao nhiêu? Sẽ không thành vấn đề nguồn lực không hạn chế Ng-êi ta cã thĨ sư dơng nguyªn vËt liƯu, lao động cách khôn ngoan chẳng saonếu nguồn lực vô tận Nh-ng thực tế nguồn lực hữu hạn Trong nhu cầu ng-ời vô hạn: giới hạn phát triển loại nhu cầu giới hạn thoả mãn, nhiều phong phú, cã chÊt l-ỵng Footer Page 14 of 27 10 Header Page 15 of 27 cao cµng tèt Do vËy, cđa cải khan lại khan theo nghĩa tuyệt đối t-ơng đối Khan đòi hỏi ng-ời phải nghĩ đến lựa chọn kinh tế, khan tăng nên dẫn đến vấn đề lựa chọn kinh tế tối -u ngày phải đặt nghiêm túc gay gắt Thực khan điều kiện cần lựa chọn kinh tế, bắt buộc ng-ời phải lựa chọn kinh tế Chúng ta thấy dân ccòn mà cải trái đất lại phong phú, ch-a bị cạn kiệt khai thác sử dụng loài ng-ời ý phát triển theo chiều rộng Điều kiện ®đ cho sù lùa chän kinh tÕ lµ cïng víi phát triển nhân loại ngày ng-ời tìm nhiều ph-ơng pháp khác để kinh doanh, sản xuất Vì cho phép với nguồn lực đầu vào định ng-ời ta làm đ-ợc nhiều công việc khác Điều cho phép doanh nghiệp có khả lựa chọn kinh tÕ, lùa chän kinh doanh tèi -u Sù lùa chän mang lại cho doanh nghiệp hiệu kinh doanh cao nhất, thu đ-ợc nhiều lợi ích Giai đoạn kinh tế phát triển theo chiều rộng kết thúc nh-ờng chỗ cho phát triển theo chiều sâu: phát triển kinh tế theo chiều sâu nhờ vào nâng cao hiệu kinh doanh Nh- nâng cao hiệu kinh doanh nâng cao khả sử dụng nguồn lực sẵn có sản xuất kinh doanh để đạt đ-ợc lựa chọn tối -u Trong điều kiện khan nguồn lực nâng cao hiệu kinh doanh điều kiện không đặt với hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, lựa chọn kinh tế doanh nghiệp chế kinh tế khác không giống nhau: chế huy tập trung, việc lựa chọn kinh tế th-ờng không đặt cho cấp xí nghiệp Mọi định kinh tế đ-ợc giải từ trung tâm Các đơn vị kinh doanh sở tiến hành hoạt động kinh doanh theo đạo trung tâm, mục tiêu cao đơn vị hoàn thành kế hoạch Nhà n-ớc giao cho Do hạn chế định chế kế hoạch hoá tập trung nên đơn vị kinh tế sở quan tâm đến hiệu kinh tế mà tr-ờng hợp đơn vị kinh tế sở hoàn thành kế hoạch giá Hoạt động kinh doanh chế thÞ Footer Page 15 of 27 11 Header Page 16 of 27 tr-ờng, môi tr-ờng cạnh tranh gay gắt, nâng cao hiệu kinh doanh điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp Trong chế thị tr-ờng, việc giải vấn đề kinh tế bản: Kinh doanh gì? kinh doanh nh- nào? kinh doanh cho ai? đ-ợc dựa quan hệ cung cầu, giá thị tr-ờng, cạnh tranh hợp tác Các doanh nghiệp phải tự đ-a định kinh doanh mình, tự hạch toán lỗ lãi, lãi nhiỊu h-ëng nhiỊu, l·i Ýt h-ëng Ýt, kh«ng l·i sÏ đến phá sản Lúc mục tiêu lợi nhuận trở thành mục tiêu quan trọng nhất, mang tính sống doanh nghiệp Mặt khác kinh tế thị tr-ờng doanh nghiệp phải cạnh tranh để tồn phát triển Môi tr-ờng cạnh tranh gay gắt, cạnh tranh có nhiều doanh nghiệp trụ vững, nh-ng doanh nghiệp bị thua lỗ, giải thể, phá sản Để trụ vững lại chế thị tr-ờng, doanh nghiệp phải giảm chi phí kinh doanh cách tương đối, nâng cao uy tín nhằm tới mục tiêu lợi nhuận tối đa Các doanh nghiệp phải có đ-ợc lợi nhuận cao tốt Do vậy, đạt hiệu kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề đ-ợc quan tâm doanh nghiệp 1.1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh doanh Để đánh giá hiệu kinh doanh hiệu yếu tố tham gia vào trình kinh doanh doanh nghiệp, sử dụng hệ thống tiêu với tiêu cụ thể sau: 1.1.4.1 Các tiêu tổng hợp Chỉ tiêu tổng hợp tiêu phản ánh khái quát cho phép kết luận hiệu kinh doanh toàn trình kinh doanh, phản ánh trình độ sử dụng tất yếu tố tham gia vào trình kinh doanh thời kỳ định Xét ph-ơng diện lý thuyết thực tiễn quản trị kinh doanh, nhà kinh tế nh- nhà quản trị thực tế doanh nghiệp quan tâm tr-ớc hết đến Footer Page 16 of 27 12 Header Page 17 of 27 viÖc tÝnh toán đánh giá tiêu chung phản ánh doanh lợi doanh nghiệp Thông th-ờng gồm tiêu sau: - Chỉ tiêu hệ số doanh lợi tổng tài sản (ROA) Phản ánh đồng giá trị tài sản mà doanh nghiệp huy động vào sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận sau th vµ l·i vay Tû st sinh lêi cđa tài sản Lợi nhuận sau thuế lãi vay Giá trị tài sản bình quân = - Chỉ tiêu hệ số doanh lợi nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) Mục tiêu hoạt động doanh nghiệp tạo lợi nhuận ròng cho doanh nghiệp Doanh lợi vốn chủ sở hữu tiêu đánh giá mức độ thực mục tiêu này, phản ánh đồng vốn mà chủ sở hữu bỏ vào kinh doanh mang lại đồng lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở h-u bình quân - Chỉ tiêu tỷ suất luận nhuận lao động Tỷ suất lợi nhuận lao động = Lợi nhuận sau thuế Số lao động bình quân = Trên số tiêu chủ yếu đ-ợc sử dụng để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nh-ng để phân tích đánh giá xác hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, cần phối hợp tiêu với kết hợp thêm tiêu hoạt động, tiêu khả toán để làm tiền đề bổ sung cho nhau, từ có kết luận xác hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.4.2 Các tiêu hiệu kinh doanh thành phần Footer Page 17 of 27 13 Header Page 18 of 27 ChØ tiªu phận tiêu dùng để phân tích hiệu kinh doanh mặt hoạt động, yếu tố đầu vào cụ thể.hỉ tiêu phận đảm nhiệm hai chức bản: Thứ nhất, Phân tích có tính chất bổ sung cho tiêu tổng hợp để số tr-ờng hợp kiểm tra khẳng định rõ kết luận đ-ợc rút từ tiêu tổng hợp Thứ hai, phân tích hiệu mặt, hiệu sử dụng yếu tố đầu vào nhằm tìm biện pháp tối đa hiệu kinh doanh tổng hợp Đây chức chủ yếu tiêu Mối quan hệ tiêu hiệu kinh doanh tổng hợp tiêu hiệu kinh doanh phận mối quan hệ chiều, lúc tiêu tổng hợp tăng lên có tiêu phận tăng có tiêu phận không đổi giảm Vì xem xét nhóm tiêu cần l-u ý: + Chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu kinh doanh toàn diện tiêu phận không đảm nhiệm chức + Chỉ tiêu phận phản ánh hiệu kinh doanh mặt hoạt động (bộ phận) nên th-ờng sử dụng phân tích thống kê, phân tích cụ thể xác mức độ ảnh h-ởng nhân tố, mặt hoạt động, phận công tác đến hiệu kinh doanh tổng hợp 1.1.5 Các nhân tố ảnh h-ởng đến hiệu kinh doanh Phạm trù hiệu kinh doanh phạm trù rộng có nhiều nhân tố ảnh h-ởng tới hiệu kinh doanh có nhiều cách để phân loại nhân tố Nh-ng thông th-ờng ng-ời ta chia thành nhóm nhân tố: nhóm nhân tố bên nhóm nhân tố bên 1.1.5.1 Nhóm nhân tố bên Lực l-ợng lao động Footer Page 18 of 27 14 Header Page 19 of 27 Trong ho¹t ®éng kinh doanh cđa doanh nghiƯp, lùc l-ỵng lao ®éng doanh nghiệp tác động trực tiếp tới hiệu kinh doanh theo h-ớng sau: Thứ nhất: Nếu trình độ lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần vận hành có hiệu yếu tố vật chất trình kinh doanh Thứ hai: Nếu cấu lao động phù hợp tr-ớc hết góp phần sử dụng có hiệu thân yếu tố lao động sản xuất kinh doanh, mặt khác góp phần tạo lập th-ờng xuyên điều chỉnh mối quan hệ tỉ lệ hợp lý yếu tố trình kinh doanh Thứ ba: ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động yếu tố bản, yếu tố quan trọng để phát huy nguồn lực lao động trình kinh doanh Vì đạt đ-ợc hiệu kinh doanh cao doanh nghiệp chừng tạo đ-ợc đội ngũ lao động có kỷ luật, kỹ thuật, trình độ, nhận thức, có suất cao Trình độ phát triển sở vật chất kỹ thuật ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh Nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh theo c¸c h-íng: - Sù ph¸t triĨn cđa sở vật chất kỹ thuật tạo hội để nắm bắt thông tin trình hạch định kinh doanh nh- trình điều chỉnh, định h-ớng lại chuyển h-ớng kinh doanh - Kỹ thuật công nghệ tác động tới việc tiết kiệm chi phí vật chất trình kinh doanh làm cho sử dụng cách hợp lý, tiÕt kiƯm chi phÝ vËt chÊt - C¬ së kü tht vµ øng dơng thµnh tùu khoa häc kü thuật tạo khả đa dạng hoá hoạt động kinh doanh Footer Page 19 of 27 15 Header Page 20 of 27 - C¬ vËt chÊt kü thuật cao tăng hiệu sử dụng yếu tố đầu vào khan hiếm, yếu tố hỗ trợ khả ng-ời Vật t- hàng hoá hệ thống tổ chức đảm bảo vật t- hàng hoá DN Trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, mà mua linh kiện phụ tùng, nguyên liệu đầu vàovề để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Vì việc cung cấp đầy đủ, có chất l-ợng cao nguyên liệu đầu vào nh- cung cấp sản phẩm đầu có ảnh h-ởng trực tiếp đến chất l-ợng hàng hoá ảnh h-ởng lớn đến hiệu kinh doanh Tr-ớc hết việc cung cấp đầy đủ, chủng loại vật t- tạo điều kiện cho việc nâng cao chất l-ợng hàng hoá thu hút đ-ợc khách hàng, nâng cao uy tín doanh nghiệp, tăng hiệu kinh doanh Ngoài hiệu kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào việc thiết lập đ-ợc hệ thống cung ứng vật t- thích hợp sở tạo dựng mối quan hệ lâu dài, hiểu biết tin t-ởng lẫn doanh nghiệp ng-ời cung ứng, đảm bảo khả tổ chức cung ứng vật t-, hàng hoá đầy đủ kịp thời, xác chủng loại tránh đ-ợc tình trạng ứ đọng vật t- hàng háo làm ứ đọng vốn Hệ thống trao đổi xử lý thông tin doanh nghiệp Thông tin đ-ợc coi đối t-ợng lao động nhà quản trị doanh nghiệp kinh tế thị tr-ờng kinh tế thông tin hoá Để kinh doanh thành công điều kiện cạnh tranh n-ớc quốc tế phát triển, doanh nghiệp cần nhiều thông tin xác thị tr-ờng, ng-ời mua ng-ời bán, đối thủ cạnh tranh, tình hình cung cầu hàng hoá, giá cả, tỷ giá hối đoáikhông doanh nghiệp hiểu biết kinh doanh thành công, thất bại doanh nghiệp n-ớc, quốc tế sách kinh tế Nhà n-ớc n-ớc có liên quan đến thị tr-ờng cđa doanh nghiƯp Footer Page 20 of 27 16 Header Page 21 of 27 Những thông tin kịp thờim, xác sở vững để doanh nghiệp xác định ph-ơng h-ớng kinh doanh, xây dựng chiến l-ợc kinh doanh dài hạn nh- hoạch định ch-ơng trình kinh doanh ngắn hạn Nếu doanh nghiệp không quan tâm đến thông tin cách th-ờng xuyên liên tục, không nắm bắt đ-ợc thông tin cách kịp thời, xác dễ bị thất bại Trong kinh doanh biết biết ng-ời biết đ-ợc đối thủ cạnh tranh có xác để thắng lợi kinh doanh đạt lợi nhuận cao Tổ chức khoa học hệ thống thông tin nội bộ, vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin vừa đảm bảo giảm thiểu chi phí kinh doanh cho thông tin nhiệm vụ quan trọng công tác quản trị doanh nghiệp Hệ thống thông tin nội đáp ứng tốt yêu cầu hiệu hệ thống thông tin có trợ giúp hệ thống sử lý liệu điện tử Nhân tố quản trị doanh nghiệp Trong kinh doanh, nhân tố quản trị có vai trò vô quan trọng: Quản trị doanh nghiệp có vai trò việc xác định cho doanh nghiệp h-ớng hoạt động kinh doanh, xác định chiến l-ợc kinh doanh phát triển doanh nghiệp Chiến l-ợc kinh doanh phát triển sở đem lại kết quả, hiệu thất bại, doanh nghiệp kinh tế thị tr-ờng Mọi nhân tố phân tích tác động tích cực tiêu cực đến hiệu kinh doanh thông qua hoạt động máy quản trị doanh nghiệp đội ngũ nhà quản trị Nhà quản trị doanh nghiệp, đặc biệt lãnh đạo doanh nghiệp, phẩm chất tài mình, có vai trò quan trọng bậc nhất, có ý nghĩa định việc trì thành đạt cho tổ chức Trong nhiệm vụ phải hoàn thành, ng-ời cán lãnh đạo doanh nghiệp phải ý đến nhiệm vụ chủ yếu: - Xây dựng tập thể thành hệ thống đoàn kết, động chất l-ợng Footer Page 21 of 27 17 Header Page 22 of 27 - Dìu dắt tập thể d-ới quyền, hoàn thành mục đích mục tiêu cách vững ổn định, doanh nghiệp hiệu kinh tế phụ thuộc lớn vào cấu tổ chức máy quản trị, nhận thức, hiểu biết, trình độ đội ngũ nhà quản trị, khả xác định xác mục tiêu, ph-ơng h-ớng kinh doanh ng-ời lãnh đạo doanh nghiệp Nhân tố tính toán kinh tế Hiệu kinh doanh đ-ợc xác định t-ơng quan hai đại l-ợng kết thu đ-ợc chi phí bỏ Cả hai đại l-ợng phức tạp khó đánh giá xác Cùng với phát triển khoa học quản trị doanh nghiệp ng-ời tìm ph-ơng pháp đánh giá đảm bảo tiếp cận xác hai đại l-ợng Trong hai đại l-ợng đó, xem xét ph-ơng diện giá trị sử dụng tiêu thức lợi nhuận làm kết quả, kết chi phí có mối quan hệ biện chứng víi Cã thĨ biĨu diƠn mèi quan hƯ cđa chóng nh- sau: Lỵi nhn = Doanh thu - Chi phí Sự khó xác định tr-ớc hết biểu quan niệm hai yếu tố cần ý lợi nhuận chi phí ng-ợc lại đ-ợc quan niệm chi phí không lợi nhuận Có nhiều dẫn chứng để Tài liệu tham khảo Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2003 đến năm 2008 Công ty cổ phần than Núi béo Chính phủ- Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 việc chuyển công ty nhà n-ớc thành công ty cổ phần Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Giáo trình quản trị sản xuất tác nghiệp, NXB Giáo dục, Hà nội Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp, NXB thống kê, Hµ néi Footer Page 22 of 27 18 Header Page 23 of 27 Học viện tài (2006), Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà nội Nguyễn Văn Công (1999), Lập, đọc, kiểm tra phân tích báo cáo tài chính, NXB Tài chính, Hà nội Nguyễn Thành Độ, Giáo trình đào tạo sau đại học Chiến lược sách kinh doanh doanh nghiệp Nguyễn Đăng Hạc (1999), Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Xây dựng, Hà nội Vũ Duy Hào (2000), Những vấn đề quản trị tài doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê, Hà nội 10 Phạm Thị Gái (2004), Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất thống kê, Hà nội 11 Tạp chí than khoáng sản Việt Nam, 2004 - 2007 12 http://www.nuibeo.com.vn 13 http://www.vinacomin.com.vn 14 http://www.quantri.com.vn 15 http://www.vdict.com/ Footer Page 23 of 27 19 ... Ch-ơng 2: Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Than Núi Béo Ch-ơng 3: Một số quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Than Núi Béo thêi gian tíi... Công ty cổ phần Than Núi Béo 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 38 47 2.1.2 Chức nhiệm vụ 2.1.3 Những đặc điểm công ty cổ phần than Núi Béo 2.2 Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty. .. pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Than Núi Béo cần thiết, có ý nghĩa định việc nâng cao khả cạnh tranh công ty Vì vậy, việc phân tích, đánh giá để đ-a giải pháp nhằm: Nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Núi Béo, Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Núi Béo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay