Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

15 5 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:41

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - TÔ ANH ĐỨC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2016 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - TÔ ANH ĐỨC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THẠC HOÁT Hà Nội – 2016 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn, đề tài: “Nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Agribank – Chi nhánh Hà Nội” Tôi nhận đƣợc giúp đỡ tận tình quý báu nhà trƣờng, thầy, giáo, bạn bè, gia đình đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến: Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế - Đai học Quốc gia Hà Nội, quý thầy cô giáo tạo điều kiện với tận tình giảng dạy, giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thạc Hoát ngƣời hƣớng dẫn, bảo suốt thời gian nghiên cứu Tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi mặt cho tơi đƣợc tham gia hồn thành khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài ngân hàng Trong trình nghiên cứu, dù cố gắng thật nhiều, nhƣng khả kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế, nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc cảm thơng góp ý q thầy, giáo, đồng nghiệp ngƣời quan tâm đến đề tài Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Tác giả luận văn TÔ ANH ĐỨC Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC TÔ ANH ĐỨC .1 TÔ ANH ĐỨC .2 DANH MỤC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Error! Bookmark not defined DANH MỤC BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận hoạt động tín dụng ngân hàng việc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.2.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.2.3 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tếError! Bookmark not defined 1.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm phân loại RRTD Error! Bookmark not defined 1.3.2 Nguyên nhân hậu RRTD Error! Bookmark not defined 1.4 Định nghĩa Chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.4.1 Sự cần thiết việc nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.4.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined 1.4.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng thƣơng mại Việt Nam học cho AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 1.5.1 Kinh nghiệm Citibank Error! Bookmark not defined 1.5.2 Kinh nghiệm Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.5.3 Bài học kinh nghiệm rút cho ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn – Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Error! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined 2.1.1 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Nguồn thu thập liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.3 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI ( 2012 - 2015) Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát Ngân Hàng AgriBank - Chi nhánh Hà NộiError! Bookmark not defined 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển chi nhánhError! Bookmark not Bookmark not defined 3.1.2 Cơ cấu tổ chức AgriBank - Chi nhánh Hà NộiError! defined 3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.2.1 Tình hình huy động vốn Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 3.2.2 Tình hình sử dụng vốn : Error! Bookmark not defined 3.2.3 Chỉ tiêu tổng dư nợ kết cấu dư nợ Error! Bookmark not defined 3.2.4 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu Error! Bookmark not defined 3.2.5 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng Error! Bookmark not defined 3.2.6 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro Agribank – Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.3 Thực trạng lực quản lý RRTD AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.3.1 Thực trạng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.3.2 Thực trạng hệ thống quy định, quy trình, thủ tục sách AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.3.3 Thực trạng lực điều hành giám sát Ban Giám đốc AgriBank Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.3.4 Thực trạng hệ thống thông tin quản lý cỉa AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.3.5 Thực trạng lực tài AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.4 Đánh giá tổng quát chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.4.1 Những kết đạt Error! Bookmark not defined 3.4.2 Những hạn chế Error! Bookmark not defined 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI ( 2012 - 2015) Error! Bookmark not defined 4.1 Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 4.1.1 Hồn thiện mơ hình tổ chức quản lý chất lượng tín dụngError! Bookmark not defined 4.1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên toàn hệ thống Error! Bookmark not defined 4.1.3 Hoàn thiện chế, sách quy trình tín dụngError! Bookmark not defined 4.1.4 Thực mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 4.1.5 Xây dựng mơ hình phân loại nợ sử dụng kết việc xếp hạng tín dụng nội Error! Bookmark not defined 4.1.6 Sử dụng công cụ phái sinh để xử lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined 4.1.7 Nâng cao lực tài Error! Bookmark not defined 4.2 Kiến nghị để thực giải pháp Error! Bookmark not defined 4.2.1 Về phía Chính phủ Error! Bookmark not defined 4.2.2 Về phía Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined 4.2.3 Đối với AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động bản, quan trọng hoạt động NHTM Là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận song hoạt động phức tạp nhất, chứa đựng nhiều rủi ro ngân hàng RRTD đƣa đến hậu nặng nề cho NHTM, từ giảm lợi nhuận hoạt động đến phá sản Mặt khác, với vai trò trung gian tài quan trọng thị trƣờng tài kinh tế, ngân hàng phá sản kéo theo sụp đổ nhiều ngân hàng khác, từ đe dọa ổn định hệ thống ngân hàng theo kinh tế Vì mà quản lý RRTD trở thành vấn đề cấp bách mà tất ngân hàng cần sớm đƣa biện pháp thực Bên cạnh đó, tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ, kinh tế Việt Nam bƣớc vào giai đoạn hội nhập ngày sâu rộng Do đó, biến động kinh tế giới có tác động mạnh đến kinh tế nƣớc ta Qua đó, chủ thể kinh tế phải đối mặt với khó khăn thách thức thƣờng xuyên Đặc biệt, lĩnh vực tài ngân hàng cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt Đồng thời, sức ép từ kinh tế lớn, ngân hàng vừa phải đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng, vừa đối mặt với thử thách không nhỏ đối thủ cạnh tranh phạm vi hoạt động.Vì làm tăng rủi ro hoạt động cho ngân hàng, đặc biệt RRTD Agribank - Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh lớn hệ thống nhƣ địa bàn Vì vậy, vừa phải đối mặt với hàng ngàn khó khăn tiếp cận thị trƣờng vừa chịu sức ép gay gắt cạnh tranh với ngân hàng khác Trong bối cảnh kinh tế biến động khó lƣờng, tình hình hoạt động kinh doanh địa bàn gặp nhiều khó khăn ảnh hƣởng lớn đến hoạt động ngân hàng thời gian qua Chính thế, nâng cao chất lƣợng quản lý RRTD yêu cầu cấp thiết Agribank - Chi nhánh Hà Nội Xuất phát từ luận điểm trên, định chọn đề tài: “Nâng Cao Chất Lƣợng Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội” Footer Page of 27 Header Page of 27 Nội dung đề tài đƣợc đánh giá phù hợp với định hƣớng NHTM đặc biệt AgriBank - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn Khi khách hàng vay vốn ngày tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ban lãnh đạo AgriBank - Chi nhánh Hà Nội liên tục đạo Hội sở Phòng giao dịch tăng cƣờng hạn chế rủi ro tín dụng, tập trung phát triển khách hàng tốt, có tiềm lực tài chính, an tồn hiệu Chú trọng nâng cao chất lƣợng quản lý tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng Vậy làm để quản lý tốt rủi ro tín dụng cho vay? Đây câu hỏi mà tất NHTM mong muốn tìm đƣợc hƣớng trả lời phù hợp đắn Bởi chất lƣợng tín dụng đƣợc đảm bảo Ngân hàng gặp đƣợc nhiều thuận lợi, đảm bảo giữ vững đƣợc thƣơng hiệu, hợp tác thành công với khách hàng, đơi bên có lợi, góp phần ổn định phát triển kinh tế đất nƣớc Trên sở nghiên cứu khuôn khổ Luận văn tốt nghiệp, với mong muốn đóng góp kết nghiên cứu cá nhân cho hoạt động kinh doanh Agribank - Chi nhánh Hà Nội, tơi muốn qua đề tài nêu lên đƣợc vấn đề thực trạng rủi ro tín dụng tín dụng NHTM địa bàn, Qua tìm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay Tơi hy vọng đề tài hữu ích cho định hƣớng an tồn tín dụng Agribank - Chi nhánh Hà Nội nói riêng NHTM nƣớc nói chung Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở lý luận chung tín dụng RRTD NHTM, đề tài tiến hành việc phân tích thực trạng quản lý RRTD Agribank - Chi nhánh Hà Nội nhằm tìm nguyên nhân RRTD, nhƣ mặt làm đƣợc chƣa làm đƣợc hoạt động quản lý RRTD Qua đề giải pháp để nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng Agribank - Chi nhánh Hà Nội Để thực mục tiêu tổng quát trên, đề tài giải mục tiêu cụ thể sau: - Khái quát vấn đề RRTD quản lý RRTD NHTM Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, tiêu chí đánh giá chất lƣợng quản lý RRTD Agribank - Chi nhánh Hà Nội - Định hƣớng hoạt động, tầm nhìn tƣơng lai đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lƣợng quản lý RRTD Agribank - Chi nhánh Hà Nội Câu hỏi nghiên cứu Để giải đƣợc mục tiêu nghiên cứu, luận văn đƣa câu hỏi tổng quan “Làm để nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay AgriBank - Chi nhánh Hà Nội?” Để trả lời câu hỏi đó, luận văn đặt câu hỏi sau:  Chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng gì?  Chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng AgriBank - Chi nhánh Hà Nội nhƣ nào?  Để nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng AgriBank - Chi nhánh Hà Nội cần có giải pháp gì? Đối tƣợng nghiên cứu Là nghiên cứu RRTD nguyên nhân RRTD nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý RRTD Agribank - Chi nhánh Hà Nội Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Thời gian: Từ năm 2012 – 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu  Đánh giá tổng quát RRTD Agribank – Chi nhánh Hà Nội, đƣa tiêu chí để đánh giá chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng NHTM  Khảo sát tình hình số liệu Agribank - Chi nhánh Hà N ội, phân tích đánh giá tài liệu, số liệu thực trạng chất lƣợng quản lý RRTD hoạt động hạn chế quản lý RRTD Ngân hàng  Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm thân tác giả đƣa số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý RRTD Agribank - Chi nhánh Hà Nội Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Đề tài sử dụng phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp…trong q trình thực Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu giới thiệu chung, luận văn bao gồm 04 chƣơng cụ thể: CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI ( 2012 - 2015) CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI ( 2012 - 2015) Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO AgriBank - Chi nhánh Hà Nội, 2012-2015 Báo cáo thường niên Hà Nội AgriBank - Chi nhánh Hà Nội, 2012-2015 Sổ tay tín dụng Hà Nội Quyết định số 22/ VBHN- NHNN ngày 04/06/2014 Thống đốc NHNN việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Thông tƣ 13/2010/TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm TCTD, luật tổ chức tín bảo đảm an tồn TCTD Luật tổ chức tín dụng năm 2010 ( luật số:47/2010/QH12), cần có biện pháp nhằm hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng Quyết định ủy quyền định tín dụng số 167/2006/QĐ-TGĐ Agribank ban hành Trƣơng Quốc Cƣờng cộng sự, 2010 Rủi ro tín dụng thương mại ngân hàng lý luận thực tiễn Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Lê Thị Huyền Diệu, 2010 Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sỹ Học viện Ngân hàng, Hà Nội; Nguyễn Thị Thùy Dung, 2009 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Gia Lâm – Hà Nội Luận văn Thạc sỹ kinh tế Đại học Nông nghiệp Hà Nội 10 Nguyễn Tiến Điền, 2008 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Tỉnh Bình Phước Luận văn Thạc sỹ kinh tế Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 11 Trần Đình Định, 2008 Những chuẩn mực, thông lệ quốc tế quản lý hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Hà Nội : NXB Tƣ Pháp 12 Nguyễn Liên Hà, 2008 Hiệp ƣớc Basel vấn đề kiểm soát rủi ro Ngân hàng thƣơng mại Tạp chí phân tích kinh tế, số 25, trang 45-47 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 13 Đinh Xuân Hạng Nghiêm Văn Bảy, 2014 Giáo trình quản lý ngân hàng thương mại Hà Nội : NXB Tài 14 Phan Thị Mai Hoa, 2007 Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Công thương – Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sỹ kinh tế, Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Trọng Hòa, 2009 Xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Việt Nam kinh tế chuyển đổi Luận án tiến sỹ Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 16 Lê Văn Hùng , 2007 Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng –nhìn từ gốc độ đạo đức Tạp chí ngân hàng, số 17 Ngơ Hƣớng cộng sự, 2011 Phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh: NXB Kinh tế 18 Nguyễn Lan Khanh, 2010 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Thực trạng giải pháp Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh doanh Đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội; 19 Nguyễn Thị Mùi Trần Cảnh Toàn, 2011 Giáo trình quản lý ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài Chính 20 Phan Thị Hằng Nga, 2013 Năng lực Tài Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sỹ kinh tế Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 21 Bùi Thị Kim Ngân, 2005 Một số vấn đề nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số chuyên đề 22 Ngân hàng Nhà nƣớc, 2010 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng Hà Nội; 23 Ngân hàng Nhà nƣớc , 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Hà Nội Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 24 Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2014 Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Hà Nội 25 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2012 - 2015 Báo cáo tổng kết chuyên đề Hà Nội 26 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 2010 - 2013 Báo cáoTài riêng hợp Hà Nội 27 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 2011 Quyết định số 1197/QĐ-NHNo-XLRR việc ban hành hướng dẫn sử dụng, vận hàng chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, ngày18/10/2011 Hà Nội 28 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 2014 Quyết định số 33/QĐ-HĐTV-KHDN việc ban hành Quy định tạm thời xử lý rủi ro, tổn thất nghiệp vụ thẻ từ quỹ dự phòng tài Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, ngày 15/01/2014 Hà Nội 29 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 2014 Quyết định số 31/QĐ-HĐTV-KHDN việc ban hành Quy định phân cấp định cấp tín dụng hệ thống Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, ngày 15/01/2014 Hà Nội 30 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 2004 Sổ tay tín dụng Hà Nội 31 Quốc Hội Nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2010 Luật Tổ chức Tín dụng Hà Nội: NXB Pháp lý 32 Nguyễn Thái, 2007 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ kinh tế Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 33 Lê Xuân Thành, 2011 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn Luận án tiến sỹ Hà Nội Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 Các tài liệu khác 34 www.agribank.com.vn 35 www.agribankhanoi.com.vn 36 www.basel.com 37 www.sbv.gov.vn 38 www.vietcombank.com.vn Footer Page 15 of 27 ... tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội 25 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2012 - 2015 Báo cáo tổng kết chuyên đề Hà Nội 26 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt. .. hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sỹ Học viện Ngân hàng, Hà Nội; Nguyễn Thị Thùy Dung, 2009 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - TÔ ANH ĐỨC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay