Một số vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ công tác hành chính

13 26 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:41

... bảo an tồn thơng tin giao dịch điện tử quan Nhà nƣớc nay, nghiên cứu lý thuyết, công nghệ đảm bảo an tồn thơng tin hành lang pháp lý giao dịch điện tử, từ đề xuất xây dựng mơ hình đảm bảo an tồn... quy định hành, đánh giá thực trạng giao dịch điện tử quan Hành Nhà nƣớc nay, đề xuất xây dựng mơ hình hệ thống đảm bảo an tồn thơng tin phục vụ giao dịch điện tử quan Hành Nhà nƣớc đảm bảo quy... nghĩa hệ thống lại vấn đề lý thuyết sở đảm bảo an tồn thơng tin giao dịch điện tử nhƣ: hệ mật mã, chữ ký điện tử, chứng số Chương 2: Cơ sở hạ tầng đảm bảo ATTT GDĐT Nêu vấn đề đảm bảo ATTT GDĐT,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ công tác hành chính, Một số vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ công tác hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay