Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính

15 19 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:41

... 15 1.2 Quá trình Poisson 16 1.3 Quá trình Poisson phức hợp 18 1.4 Tích phân ngẫu nhiên q trình có bước nhảy 21 1.5 Cơng thức Itơ q trình có bước nhảy ... ty có nhiều khoản nợ 47 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 Q trình có bước nhảy trình phân thứ 3.1 Các trình phân thứ có bước nhảy 3.1.1 55 56 Q trình Ornstein-Uhlenbeck phân thứ có bước nhảy. .. đầu Một q trình có bước nhảy q trình ngẫu nhiên mà quỹ đạo bị gián đoạn bước nhảy Về mặt lịch sử đầu tiên, người ta nghiên cứu hệ động lực ngẫu nhiên điều khiển chuyển động Brown mà lời giải q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính, Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay