Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay

14 50 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:40

... hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch Ch-ơng 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 3.1 Kiện toàn tổ chức nhân phát triển nguồn nhân lực du lịch 3.2 Xây dựng hoàn thiện chế,... phát triển nguồn nhân lực du lịch 1.1 Vai trò nguồn nhân lùc ph¸t triĨn kinh tÕ - x· héi 1.2 Vai trò nguồn nhân lực phát triển du lịch Việt Nam 1.3 Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt. .. đến nguồn nhân lực du lịch, tập trung vào lực l-ợng lao động trực tiếp ngành Du lịch; công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực du lịch đề xuất số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay, Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay