Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay

14 8 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 15:40

mạnh, -u cần phát huy; đồng thời tìm vấn đề hạn chế, yếu kém, nhằm đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi, góp phần nhanh chóng phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu số l-ợng, chất l-ợng có cấu phù hợp việc làm cần thiết Vì vậy, đề tài Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam đ-ợc chọn làm đề tài luận văn Lịch sử nghiên cứu vấn đề Hiện nay, ch-a có công trình khoa học tập trung nghiên cứu cách đầy đủ, chi tiết giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam Tuy nhiên, có số tài liệu Tổng cục Du lịch, đơn vị nhViện Nghiên cứu phát triển du lịch, Tạp chí Du lịch, sở đào tạo du lịch số tài liệu khoa học khác có đề cập phần nội dung mà luận văn nghiên cứu Nội dung chủ yếu th-ờng đ-ợc đề cập tài liệu khoa học thông tin thực trạng, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch vµ cã Footer Page of 27 Header Page of 27 đề xuất số giải pháp chung cho đào tạo, bồi d-ỡng nguồn nhân lực du lịch Cụ thể nh-: Năm 2006, Tổng cục Du lịch có đề tài nghiên cứu cấp ngành Thực trạng giải pháp chủ yếu phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đề cập sè néi dung, ®ã cã hai néi dung chđ yếu là: (i) thực trạng ngành Du lịch Việt Nam; (ii) định h-ớng, giải pháp để thực mục tiêu đ-a Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nhóm tác giả tr-ờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội chuyên gia tvấn Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản năm 2006 phối hợp xây dựng Báo cáo Tăng c-ờng lực quản lý xúc tiến hoạt động th-ơng mại dịch vơ cđa ViƯt Nam bèi c¶nh héi nhËp” thc Dự án VIE/02/009 Nội dung Báo cáo tập trung làm rõ số vấn đề về: (i) thực trạng, xu h-ớng phát triển ngành Du lịch Việt Nam, (ii) đánh giá sản phẩm du lịch Việt Nam, (iii) điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức số khuyến nghị, giải pháp phát triển bền vững du lịch Việt Nam; Kỷ yếu hội thảo: WTO - Những giải pháp phát triển Du lịch Việt Nam Tạp chí Du lịch Việt Nam phối hợp với Ban Quốc tế - Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức năm 2006, có nội dung thực trạng giải pháp đẩy mạnh tốc độ phát triển Du lịch Việt Nam công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực ngành Du lịch Tài liệu dùng Hội thảo phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch: Báo cáo công tác đào tạo, bồi d-ỡng nhân lực du lịch thời gian qua ph-ơng h-ớng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đến năm 2010 Tổng cục Du lịch, tháng 9/2004 nêu (i) tình hình, kết đào tạo, bồi d-ỡng nhân lực du lịch; (ii) hạn chế công tác đào tạo, bồi d-ỡng nhân lực du lịch nguyên nhân; (iii) ph-ơng h-ớng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh đào tạo bồi d-ỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2010 năm Footer Page of 27 Header Page of 27 Tài liệu về: Ch-ơng trình phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam đến năm 2015 Tổng cục Du lịch năm 2006, tập trung vào nội dung: (i) thực trạng định h-ớng phát triển nguồn nhân lực du lịch; (ii) ch-ơng trình hành động phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2015 Mục tiêu nội dung nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài tìm giải pháp khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực du lịch số l-ợng, chất l-ợng, cấu lao động du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch nhanh bền vững Trên sở phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam thời gian qua, phát mặt tích cực hạn chế, bất cập, để đề xuất giải pháp khả thi công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch khu vực lao động: quản lý nhà n-ớc, nghiệp kinh doanh du lịch 3.2 Nội dung nghiên cứu Để giải đ-ợc mục tiêu đề ra, luận văn tập trung nghiên cứu nội dung nh- sau: - Vị trí vai trò quan trọng nguồn nhân lực phát triển du lịch Việt Nam - Yêu cầu phát triển số l-ợng, chất l-ợng, cấu lao động du lịch du lịch Việt Nam; - Thực trạng nguồn nhân lực hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam Phân tích, đánh giá mặt tích cực điểm hạn chế cần khắc phục - Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam nay, tập trung vào nhóm giải pháp về: Tổ chức máy, nhân làm công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch; chế, sách, pháp luật ph¸t Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 triển nguồn nhân lực du lịch; nâng cao lực sở đào tạo du lịch; trì mở rộng hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực du lịch Phạm vi đối t-ợng nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực du lịch, tập trung vào lực l-ợng lao động trực tiếp ngành Du lịch; công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực du lịch đề xuất số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch phạm vi n-ớc d-ới góc độ quản lý nhà n-ớc du lịch - Về thời gian: Các tài liệu thứ cấp đ-a vào nghiên cứu, phân tích đ-ợc thu thập thời gian từ năm 2000 đến 2009; tài liệu, số liệu sơ cấp đ-ợc thu thập năm 2008, 2009 Các giải pháp ®-a ®Ĩ thùc hiƯn giai ®o¹n tõ đến năm 2015, tạo sở phát triển đến năm 2020 4.2 Đối t-ợng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu yếu tố số l-ợng, chất l-ợng, cấu lao động du lịch, chủ yếu tập trung vào lao động du lịch trực tiếp; hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam thời gian qua; phát điểm mạnh, yếu tố tích cực cần phát huy nh- khó khăn, bất cập cần đ-ợc giải quyết; đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển ngành Du lịch Ph-ơng pháp nghiên cứu Chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử ph-ơng pháp luận cho trình phân tích, kết luận vấn đề nghiên cứu Ph-ơng pháp nghiên cứu cụ thể: Nghiên cứu tài liệu, thống kê, so sánh tổng hợp thông tin, số liệu đ-ợc khai thác từ tài liệu thứ cấp vấn, thu thập trực tiếp từ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực du lịch, mạng internet Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn đ-ợc chia thành ch-ơng: Ch-ơng 1: Vai trò yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch 1.1 Vai trò nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội 1.2 Vai trò nguồn nhân lực phát triển du lịch Việt Nam 1.3 Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam Ch-ơng 2: Thực trạng vấn đề đặt phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 2.1 Một số nét khái quát du lịch Việt Nam 2.2 Thực trạng số l-ợng, chất l-ợng, cấu lao động du lịch 2.3 Thực trạng hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch Ch-ơng 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 3.1 Kiện toàn tổ chức nhân phát triển nguồn nhân lực du lịch 3.2 Xây dựng hoàn thiện chế, sách phát triển nguồn nhân lực du lịch 3.3 Nâng cao lực sở đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch 3.4 Duy trì mở rộng hoạt động hợp tác quốc tÕ Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 Tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng Việt: Ban T- t-ởng Văn hóa Trung -ơng (2001), tài liệu nghiên cứu văn kiện Đại hội IX Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.159 Bộ Giáo dục Đào tạo, Những điều cần biết tuyển sinh đạo học cao đẳng năm 2009, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Những điều cần biết tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2009, Nxb Giáo dục, Hà Nội Trịnh Xuân Dũng, Tiêu chuẩn để đánh giá du lịch ngành kinh tế mũi nhọn, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 1/2004, tr.18-19 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung -ơng khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội Vũ Mạnh Hà, Bàn thêm vấn đề đào tạo khoa Du lịch học - Tài liệu hội thảo khoa học đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học du lịch - vấn đề đặt ra, Tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn, ĐHQG Hà Nội, tháng 12/2005, tr.76-77 Trần Quang Hảo (2008), đâu điều kiện cần thiết để phát triển nguồn nhân lực du lịch, Tạp chÝ Du lÞch ViƯt Nam, sè 4/2008, tr.33 10 Thu H-ơng (2008), Đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội, Tạp chí Du lịch Việt Nam, sè 4/2008, tr.29 10 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 11 Nguyễn Văn L-u, Xây dựng nâng cao chất l-ợng đội ngũ nhà giáo khâu đột phá để đẩy mạnh đào tạo phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Du lịch Tài liệu hội thảo khoa học đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học du lịch - vấn đề đặt ra, Tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn, ĐHQG Hà Nội, tháng 12/2005, tr 111-120 12 Qc héi N-íc Céng hßa x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam (2005), Lt Du lÞch, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hà Nội 13 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1991), HiÕn ph¸p n-íc Céng hßa x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H Ni 14 Trần Đức Thanh (1998), Nhập môn khoa học du lịch, Nxb Đại học Qc gia Hµ Néi, Hà Nội 15 Tỉng cơc Du lịch, Báo cáo kết điều tra cập nhật số liệu nguồn nhân lực du lịch Việt Nam năm 2000, 2005, 2009 16 Tỉng cơc Du lÞch (2001), ChiÕn l-ợc phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2001- 2010, Hà Nội 17 Tổng cục Du lịch, Báo cáo tổng kết năm từ 2000 - 2008 18 Tổng cục Du lịch (2006), Ch-ơng trình phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam đến năm 2015 19 Tổng cục Du lịch (2002), Quy trình đào tạo lại bồi d-ỡng nguồn nhân lực du lịch 20 Viện Chiến l-ợc phát triển, Báo cáo đề án xây dựng chiến l-ợc phát triển đất n-ớc thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045, tháng 5/2009, tr 6369 Tài liÖu tiÕng Anh: 21 James A Bardi (2005), Hotel Front office Management, Nxb John Wiley& Sons, Inc, New Jersey, United States of America 22 John Beech and Simon Chadwick (2006), The Business of Tourism Management, Nxb Pearson Education Limited, England 11 Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 23 Christopher Holloway withe Neil Taylor (2006), The Business of Tourism, Nxb Pearson Education Limited, England 24 Philip Kotler (2006); John T.Bowen; James C.Markens, Marketing for Hospitality and Tourism, Nxb Pearson International Education 25 The Culinary Institute Of America (2001), Remarkable Service, Nxb John Wiley& Sons, Inc, United States of America Trang thông tin điện tử tiếng n-ớc ngoài: 26 World Tourism Organisation: www.unwto.org, Tourism and Economic Stimulus- Initial Assessment Madrid, Update September 2009 12 Footer Page 14 of 27 ... hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch Ch-ơng 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 3.1 Kiện toàn tổ chức nhân phát triển nguồn nhân lực du lịch 3.2 Xây dựng hoàn thiện chế,... phát triển nguồn nhân lực du lịch 1.1 Vai trò nguồn nhân lùc ph¸t triĨn kinh tÕ - x· héi 1.2 Vai trò nguồn nhân lực phát triển du lịch Việt Nam 1.3 Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt. .. đến nguồn nhân lực du lịch, tập trung vào lực l-ợng lao động trực tiếp ngành Du lịch; công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực du lịch đề xuất số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay, Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay