QUY CHẾ làm VIỆC năm học 2016 2017

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 14:48

I. Nguyên tắc chung trong hoạt động của đơn vịMọi hoạt động giáo dục trong nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc: Chi bộ Đảng lãnh đạo Hiệu trưởng quản lý Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm chủ và thực hiện tốt các nguyên tắc sau:1. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động trong nhà trường.2. Đảm bảo nguyên tắc: Công khai kế hoạch, công khai công tác Thi đua khen thưởng, công tác tuyển sinh, …. 3. Đảm bảo nguyên tắc pháp chế XHCN: Mọi hoạt động trong nhà trường, mọi Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý đúng pháp luật.4. Hiệu Trưởng lãnh đạo nhà trường theo nguyên tắc chế độ một thủ trưởng, phát huy vai trò của Hội đồng trường và các tổ chức đoàn thể. 5. Các tổ chức đoàn thể, Công đoàn; Đoàn thanh niên; Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, mọi Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc quan hệ đoàn kết, thân thiện, tôn trọng lẫn nhau, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở đó Nhà trường hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học mà ngành và địa phương giao cho.6. Đảm bảo nguyên tắc làm việc khoa học, áp dụng và phát huy cao độ các tiến bộ KHKT của công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của nhà trường. Đặc biệt là trong giảng dạy, công tác quản lý.7. Đảm bảo nguyên tắc quản lý theo ngành dọc và quản lý theo cấp quản lý.II. Nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và cá nhân trong đơn vị1. Nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành. Quản lý nhà giáo, cán bộ nhân viên và học sinh. Thực hiện nhiệm vụ phổ cập GD trong phạm vi cộng đồng. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo qui định của pháp luật. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục. Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo qui định của pháp luật.2. Nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo và Chính quyền địa phương về các hoạt động và kết quả công tác giáo dục của nhà trường. Chịu trách nhiệm chung đồng thời trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các công việc sau đây:+ Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường. Thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường.+ Phân công công tác của cán bộ, giáo viên trong nhà trường, điều chỉnh sự phân công nếu thấy cần thiết và hợp lý. + Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.+ Tổ chức chỉ đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của giáo viên và học sinh.+ Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.+ Chỉ đạo và tổ chức phân công đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác phổ cập tại địa phương. + Lập kế hoạch kiểm tra các hoạt động trong nhà trường, tổ chức kiểm tra và đánh giá nhận xét định kỳ hoặc đột xuất đối với tất cả các thành viên trong nhà trường theo quy định.+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quản lý hồ sơ của CBGVNV.+ Quản lý và giải quyết cho học sinh chuyển trường, chuyển lớp, nghỉ học theo đúng qui định.+ Trực tiếp làm chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật theo qui định. Duyệt xét nâng lương CB, GV, NV theo định kỳ và theo luật định.+ Giải quyết những tố cáo khiếu nại theo thẩm quyền qui định. UBND HUYỆN NAM SÁCH TRƯỜNG THCS AN SƠN Số: ./QCLV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc An Sơn, ngày 25 tháng năm 2016 quy chẾ LÀM VIỆC TRƯỜNG THcs AN SƠN- nĂm hỌC 2016-2017 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY CHẾ Căn Luật giáo dục sửa đổi 2010; Căn Cứ vào Điều Lệ trường trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo); Căn vào luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn NĐ số 71/1998- NĐ-CP ngày 8-9-1998 việc Ban hành Quy chế thực dân chủ hoạt động quan Chính phủ; Căn Thơng tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 hướng dẫn tổ chức nội dung Hội nghị CB-CC quan Ban tổ chức cán Chính phủ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Căn văn đạo phòng GD&ĐT Nam Sách việc xây dựng Quy chế làm việc đơn vị trường học Căn vào đặc điểm tình hình năm học 2016-2017 trường THCS An Sơn xây dựng Qui chế làm việc cụ thể sau: I Nguyên tắc chung hoạt động đơn vị Mọi hoạt động giáo dục nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc: Chi Đảng lãnh đạo - Hiệu trưởng quản lý - Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm chủ thực tốt nguyên tắc sau: Nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc đạo xuyên suốt hoạt động nhà trường Đảm bảo nguyên tắc: Công khai kế hoạch, công khai công tác Thi đua khen thưởng, công tác tuyển sinh, … Đảm bảo nguyên tắc pháp chế XHCN: Mọi hoạt động nhà trường, Cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý pháp luật Hiệu Trưởng lãnh đạo nhà trường theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng, phát huy vai trò Hội đồng trường tổ chức đoàn thể Các tổ chức đồn thể, Cơng đồn; Đồn niên; Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải đảm bảo ngun tắc quan hệ đồn kết, thân thiện, tơn trọng lẫn nhau, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ hồn thành tốt nhiệm vụ Trên sở Nhà trường hoàn thành tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học mà ngành địa phương giao cho 6 Đảm bảo nguyên tắc làm việc khoa học, áp dụng phát huy cao độ tiến KHKT công nghệ thông tin hoạt động nhà trường Đặc biệt giảng dạy, công tác quản lý Đảm bảo nguyên tắc quản lý theo ngành dọc quản lý theo cấp quản lý II Nhiệm vụ quyền hạn tổ chức cá nhân đơn vị Nhiệm vụ quyền hạn nhà trường Nhà trường có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: - Tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành - Quản lý nhà giáo, cán nhân viên học sinh - Thực nhiệm vụ phổ cập GD phạm vi cộng đồng - Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị tài theo qui định pháp luật - Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân hoạt động giáo dục - Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên học sinh tham gia hoạt động xã hội - Thực nhiệm vụ quyền hạn khác theo qui định pháp luật Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng 2.1 Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu Trưởng - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục Đào tạo Chính quyền địa phương hoạt động kết công tác giáo dục nhà trường - Chịu trách nhiệm chung đồng thời trực tiếp đạo phụ trách công việc sau đây: + Xây dựng, tổ chức máy nhà trường Thực Nghị quyết, Quyết nghị Hội đồng trường + Phân công công tác cán bộ, giáo viên nhà trường, điều chỉnh phân công thấy cần thiết hợp lý + Xây dựng kế hoạch tổ chức thực nhiệm vụ năm học + Tổ chức đạo, quản lý toàn diện hoạt động giáo viên học sinh + Quản lý tài chính, tài sản nhà trường + Chỉ đạo tổ chức phân công đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực công tác phổ cập địa phương + Lập kế hoạch kiểm tra hoạt động nhà trường, tổ chức kiểm tra đánh giá nhận xét định kỳ đột xuất tất thành viên nhà trường theo quy định + Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Quản lý hồ sơ CBGVNV + Quản lý giải cho học sinh chuyển trường, chuyển lớp, nghỉ học theo qui định + Trực tiếp làm chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật theo qui định Duyệt xét nâng lương CB, GV, NV theo định kỳ theo luật định + Giải những tố cáo khiếu nại theo thẩm quyền qui định 2.2 Nhiệm vụ quyền hạn Phó Hiệu Trưởng - Thực chịu trách nhiệm những nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công, đồng thời với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm với cấp những phần việc giao - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động nhà trường Hiệu trưởng ủy quyền - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ hưởng chế độ, sách theo quy định pháp luật - Tham mưu giúp Hiệu trưởng công việc sau: + Phân công giáo viên giảng dạy, xếp thời khóa biểu, kiểm tra lịch báo giảng sổ ghi đầu hàng tuần Kiểm tra nếp dạy - học giáo viên học sinh + Quản lý ngày công xử lý giáo viên, nhân viên tự ý bỏ giờ, bỏ nhiệm sở hành + Quản lý việc thực chương trình quy định chuyên môn giáo viên Tổng hợp chi tiết kết chuyên môn giáo viên từng học kỳ + Tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội (Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm) hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức báo trước khơng báo trước Dự giáo viên theo quy định Lưu trữ toàn hồ sơ kiểm tra nội giáo viên theo quy định nhà trường + Trực tiếp đạo mảng công tác phổ cập, kiểm định, thiết bị, thư viện tổ chuyên môn hoạt động thực kế hoạch nhà trường + Thay mặt Hiệu trưởng sinh hoạt giao ban với Tổ trưởng chuyên môn, GV chủ nhiệm Cùng với Tổ trưởng chuyên môn xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn, xây dựng tổ nghiệp vụ để thực nhiệm vụ kiểm tra chuyên môn nhà trường Quản lý hồ sơ học sinh, sổ gọi tên ghi điểm, lưu trữ học bạ học sinh nghỉ, bỏ học, lưu trữ kiểm tra học kỳ, thi lại học sinh, bảng biểu điểm theo qui định + Tham mưu với Hiệu trưởng việc tiếp nhận, phân bổ, biên chế học sinh lớp, điều chỉnh số lượng, chất lượng học sinh lớp phù hợp với tình hình chung u cầu đáng học sinh, phụ huynh giáo viên + Chịu trách nhiệm việc báo cáo yêu cầu chun mơn Hiệu trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo bằng văn + Kiểm tra định kỳ hồ sơ giáo án Tổ trưởng chuyên môn hàng tháng học kỳ theo quy định + Chỉ đạo, tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, giảng dạy tự chọn, hoạt động GDNGLL, hoạt động ngoại khóa, hội giảng, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra học kỳ I, II thi lại, rèn luyện sau hè theo quy định + Ngồi tham gia số công tác khác Hiệu trưởng phân công ủy quyền + Hàng tháng báo cáo hoạt động chuyên môn Hiệu trưởng theo thời gian quy định Chủ tịch cơng đồn - Thực giám sát việc thực quyền lợi ích (các chế độ sách) CB -GV-NV nhà trường - Triển khai thực cách sáng tạo, có hiệu kế hoạch đạo Cơng đồn cấp Thường xun tham gia đầy đủ họp với HT để bàn bạc, thảo luận, kiểm tra công việc nhà trường - Xây dựng tiêu chuẩn thi đua phát động CB -GV-NV tích cực tham gia, thực tốt nội quy quy chế + Mọi hoạt động Công Đoàn phải trao đổi, thảo luận trước với HT Hàng tháng CTCĐ báo cáo tình hình tháng qua, nội dung biện pháp phiên họp lãnh đạo mở rộng Kiểm tra, giám sát việc thực nguồn thu quỹ + Chỉ đạo cho Trưởng ban kiểm tra nhà trường kiểm tra định kỳ công khai nguồn quỹ trường + Chỉ đạo cho Trưởng ban kiểm tra nhà trường kiểm tra CSVC tài sản nhà trường (theo mẫu) định kỳ cuối học kỳ báo cáo cho HT Thư ký Hội đồng sư phạm - Là thư ký ban trường, ghi chép đầy đủ nội dung họp Hội đồng giáo viên, họp khác - Giúp hiệu trưởng thực tốt công tác thông tin hai chiều: Xây dựng kế hoạch công khai văn phòng phòng hội đồng, thu nhận tổng hợp báo cáo tổ, giáo viên loại báo cáo khác theo định kỳ đột xuất… - Ghi sổ đăng theo theo quy định - Cùng với tổ văn phòng trang trí hội nghị, xếp văn phòng, phòng hội đồng theo quy định, tổ chức hội nghị, lễ sơ kết, tổng kết… - Thực nhiệm vụ khác hiệu trưởng phân cơng Tổ trưởng chun mơn, tổ phó chuyên môn 5.1 Tổ trưởng chuyên môn - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ, quản lý kế hoạch cá nhân tổ viên theo kế hoạch giáo dục 37 t̀n theo khung phân phối chương trình mơn học Bộ Giáo dục Đào tạo kế hoạch năm học nhà trường - Triển khai thực kế hoạch theo dõi việc thực chương trình, quy định chun mơn thực thời khóa biểu giáo viên tổ - Tổ chức sinh hoạt hoạt động tổ theo định kỳ Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng chất lượng toàn diện giáo viên tổ theo kế hoạch - Chỉ đạo thành viên tổ tham gia dự giờ, thao giảng, thi giáo viên giỏi cấp trường, huyện, tỉnh, làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, thực kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu thực hoạt động giáo dục nhà trường theo kế hoạch - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao nghiệp vụ sư phạm giáo viên - Kiểm tra hồ sơ giáo án, hồ sơ cá nhân giáo viên tổ định kỳ Lưu giữ biên dự thao giảng, sinh hoạt chuyên đề lưu trữ công văn đạo cấp cung cấp - Tổ chức kiểm tra CMNV theo KH định hiệu trưởng - Trực dõi việc thực ngày công, thời gian vào lớp, tham gia hoạt động thi đua giáo viên tổ, phân cơng giáo viên dạy thay có giáo viên tổ xin nghỉ dạy sau đồng ý cho phép Ban giám hiệu - Tổng hợp dạy tổ (nếu có) để BGH duyệt toán theo qui định nhà nước - Đề xuất xếp loại, khen thưởng, kỷ luật giáo viên tổ - Tham dự buổi sinh hoạt tập thể toàn trường, chào cờ đầu tuần với BGH để nắm tình hình hoạt động tồn trường - Chủ động phối hợp với đoàn thể nhà trường để thực công tác nhiệm vụ giao, nhằm nâng cao hiệu hoạt động chất lượng giáo dục toàn diện học sinh - Thực nhiệm vụ khác lãnh đạo nhà trường phân công 5.2 Tổ phó chun mơn - Tham mưu cho tổ trưởng việc xây dựng kế hoạch điều hành thực kế hoạch tổ - Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp số liệu hoạt động tổ chuyên môn - Điều hành hoạt động chuyên môn Ban giám hiệu phân công, tổ trưởng uỷ quyền - Tham gia số hoạt động khác đựơc lãnh đạo nhà trường phân công Nhiệm vụ giáo viên * Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: - Giảng dạy giáo dục theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, kiểm tra, đánh giá theo qui định, vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp giờ, không tùy tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy, quản lý học sinh hoạt động giáo dục nhà trường tổ chức, tham gia hoạt động tổ chuyên môn Chịu trách nhiệm chất lượng học sinh môn giảng dạy - Tham gia công tác phổ cập GD địa phương - Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy giáo dục - Thực nghĩa vụ công dân, qui định pháp luật điều lệ nhà trường, thực định Hiệu trưởng, chịu kiểm tra Hiệu trưởng cấp quản lý giáo dục - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên khác, gia đình học sinh, Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh hoạt động giảng dạy giáo dục học sinh - Thực nhiệm vụ khác theo qui định pháp luật lãnh đạo nhà trường phân công * Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ sau đây: Ngoài qui định nhiệm vụ người giáo viên, giáo viên chủ nhiệm có những nhiệm vụ sau đây: - Tìm hiểu nắm vững học sinh lớp mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy tiến lớp - Cộng tác chặt chẽ với PHHS, chủ động phối hợp với giáo viên mơn, Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Đội Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội có liên quan hoạt động giảng dạy giáo dục học sinh - Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối học kỳ cuối năm học, đề nghị khen thưởng kỷ luật học sinh, đề xuất lập danh sách học sinh lên lớp thẳng, học sinh thi lại học sinh phải rèn luyện thêm hè, học sinh lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm học bạ học sinh - Dự tất giáo viên mơn giảng dạy lớp để nắm bắt tình hình dạy - học học sinh, với lớp chủ nhiệm tham gia hoạt động giáo dục khác - Được dự họp hội đồng khen thưởng hội đồng kỷ luật hội đồng giải vấn đề có liên quan học sinh lớp - Được dự lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề công tác chủ nhiệm - Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không ngày có lý đáng - Báo cáo thường xun đột xuất (nếu có tình hình đặc biệt) tình hình lớp với Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng - Thực nhiệm vụ khác lãnh đạo nhà trường phân công * Thực đầy đủ nhiệm vụ giáo viên giáo viên chủ nhiệm được qui định cụ thể phải thực số quy định sau đây: - Báo cáo thường kỳ bất thường với Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng những hoạt động lớp Thay mặt nhà trường công tác giao tiếp phối hợp với gia đình để giáo dục học sinh Khơng đùn đẩy trách nhiệm cho nhà trường - Có trách nhiệm việc quản lý, sử dụng, bảo quản tốt hồ sơ học bạ học sinh, sổ gọi tên ghi điểm, sổ ghi đầu lớp Tổ chức cho học sinh bảo quản tốt tài sản, trang thiết bị kỹ thuật trường học nhà trường giao Chịu trách nhiệm sai sót mát, hư hỏng những loại hồ sơ sổ sách, loại tài sản, trình quản lý sử dụng - Có trách nhiệm cung cấp thơng tin xác học sinh trực tiếp quản lý Theo dõi báo cáo định kỳ cũng bất thường tình hình học sinh, bỏ học, cá biệt lớp Chịu trách nhiệm cơng tác trì số lượng học sinh lớp chủ nhiệm theo kế hoạch nhà trường - Có trách nhiệm phổ biến những thơng tin có liên quan đến nghĩa vụ quyền lợi học sinh lớp chủ nhiệm Giải những vấn đề học sinh thắc mắc khiếu nại phạm vi thẩm quyền - Chấp hành nghiêm túc phân công tổ chức, tiểu ban nhà trường Tổ chức phong trào thi đua lớp, động viên tập thể lớp thực vân động phong trào thi đua nhà trường - Đầy đủ loại hồ sơ chủ nhiệm lớp theo qui định * Quyền hạn giáo viên: - Được nhà trường tạo điều kiện để thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh; - Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo; - Được trực tiếp thông qua tổ chức tham gia quản lý nhà trường; - Được hưởng lương phụ cấp (nếu có) cử học để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ theo quy định hành; - Được cử tham gia lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; - Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường sở giáo dục khác thực đầy đủ những nhiệm vụ quy định Điều 30 Điều lệ nhà trường đồng ý Hiệu trưởng ; - Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể; - Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Ngoài ra, giáo viên làm cơng tác chủ nhiệm có quyền sau đây: - Được dự học, hoạt động giáo dục khác học sinh lớp mình; - Được dự họp Hội đồng khen thưởng Hội đồng kỷ luật giải những vấn đề có liên quan đến học sinh lớp mình; - Được dự lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề công tác chủ nhiệm; - Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không ngày liên tục; - Được giảm lên lớp hàng tuần theo quy định làm chủ nhiệm lớp - Giáo viên phân công dạy môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học… nhà trường giao cho đặc trách phòng học mơn phải đảm bảo chịu trách nhiệm trang thiết bị phòng * Các hành vi giáo viên không được làm: - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh đồng nghiệp - Gian lận kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh - Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không với quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam - Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền - Hút thuốc lá, uống rượu, bia sử dụng chất kích thích khác tham gia hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động dạy học lớp, làm thi - Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục - Tùy ý sử dụng điện thoại, máy vi tính nhà trường chưa có ý kiến lãnh đạo người trực tiếp quản lý trang thiết bị Tổng Phụ trách Đội - Chịu trách nhiệm phần công tác giao trước Hiệu trưởng, trước Ban Chấp hành Chi Đoàn niên nhà trường Hội đồng Đội Phường - Thành phố Chỉ đạo cho Ban Chỉ huy Liên Đội Chi Đội thực tốt công tác Đội theo từng chủ điểm giáo dục năm học Quản lý tốt tài sản CSVC phục vụ cho công tác Đội hoạt động thi đua học sinh Trực tiếp xây dựng kế hoạch thi đua học sinh, Chi Đội mẫu Tổ chức cho học sinh tham gia công tác từ thiện, nhân đạo hoạt đông giao lưu - Tổ chức phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp thực có hiệu nếp thi đua hàng tuần, hàng tháng năm học Tổ chức, xây dựng, quản lý Đội Cở đỏ nhà trường thuờng xuyên có mặt trường theo qui định để theo dõi chặt chẽ nếp hoạt động lớp Phối hợp giáo viên chủ nhiệm xử lý giáo dục học sinh vi phạm, học sinh cá biệt - Chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp, giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống cho học sinh bằng nhiều hình thức Phối hợp với tập thể sư phạm tổ chức có hiệu hoạt động giáo dục Văn - Thể - Mỹ - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật học sinh, đội viên theo qui định - Thực trang phục qui định Tổng phụ trách Đội nhà trường - Giảng dạy số tiết theo quy định thực theo quy định giáo viên mơn Bí Thư Đoàn TNCS HCM - Tổng phụ trách đội - Triển khai thực cách sáng tạo, có hiệu kế hoạch đạo Đoàn cấp Thường xuyên tham gia đầy đủ họp với HT để bàn bạc, thảo luận, kiểm tra công việc nhà trường - Bồi dưỡng những niên (từ 16 -30 tuổi) đạo đức, lối sống để họ phấn đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Xây dựng tiêu chuẩn thi đua phát động Đồn viên tích cực tham gia - Chỉ đạo hướng dẫn hoạt động cho Đội - Mọi hoạt động đoàn phải trao đổi, thảo luận trước với HT Hàng tháng BT Đồn TNTổng phụ trách đội báo cáo tình hình tháng qua, nội dung biện pháp phiên họp hội đồng - Chứng từ chi phải rõ ràng Nếu chi sai nguyên tắc, làm thất thoát phải bồi thường Kế toán - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng cấp cơng tác có liên quan tài kế tốn nhà trường Có trách nhiệm quản lý sử dụng chặt chẽ loại quỹ phép thu nhà trường Tham mưu với Hiệu trưởng cơng tác dự tốn kinh phí thường xun, kế hoạch thu chi năm học, bảo đảm quyền lợi đáng hợp pháp giáo viên - Thực nghiêm túc chế độ sách cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường Chịu trách nhiệm toán đầy đủ, hợp pháp tất chế độ sách Quản lý sổ sách kế toán đầy đủ hợp lệ theo qui định nhà nước nhà trường Cùng với Thủ quỹ báo cáo với Hiệu trưởng định kỳ cơng tác tài nhà trường vào ngày 30 hàng tháng cơng khai tài theo định kỳ hàng quý (3 tháng/lần) - Báo cáo giải chế độ tiền lương những khoản theo lương hàng tháng sau nhận từ Phòng Giáo dục & Đào tạo, sở bảng chấm công Công đồn cung cấp Cơng khai minh bạch những chế độ lương khoản cấp phát, bị trừ văn phòng nhà trường trước cấp phát cho cán bộ, giáo viên, nhân viên - Phụ trách công tác Bảo hiểm thân thể Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh - Bảo đảm chế độ làm việc quan theo hành chính, chịu quản lý ngày công tác Hiệu trưởng - Chịu sự phân công, điều động hiệu trưởng cần thiết 10 Cán Bộ Thủ Quỹ, Văn Thư - Công tác thủ quỹ + Giúp HT quản lý tài tất nguồn quỹ nhà trường theo ngun tắc tài Nhanh chóng cấp - phát, thu - chi tiền cho cá nhân, phận kịp thời, xác + Chỉ phép chi có ký duyệt HT + Ngày 25 hàng tháng phải toán chứng từ, sổ sách, tiền mặt với kế toán + Nếu để xảy mát, thiếu hụt tài phải bồi thường + Làm việc theo hành văn phòng nhà trường - Công tác văn thư: + Quản trị hòm thư điện tử nhà trường, nhận công văn đi, đến vào sổ theo qui định chuyển cho hiệu trưởng xử lý, giúp hiệu trưởng lưu trữ công văn đi, đến + Nhận loại báo, ấn phẩm, lập sổ ghi chép theo dõi phân phối sử dụng, chịu trách nhiệm bảo quản lưu trữ, không để thất lạc + Đánh máy loại văn hành trường, vào số văn qui định gửi nhanh, kịp thời, địa Trang trí hội nghị, xếp văn phòng, phòng hội đồng theo quy định, tổ chức hội nghị, + Quản lý: - Hồ sơ cán theo quy định - Sổ Điểm Học bạ học sinh; Sổ theo dõi cấp phát văn bằng; gữi gìn nghiêm mật loại giấy tờ, văn nhà trường + Sử dụng dấu qui định, mục đích, khơng để giáo viên, nhân viên đóng dấu tuỳ tiện - Chịu sự phân công, điều động hiệu trưởng cần thiết 11 Thư viện - Lập sổ theo dõi việc mượn sử dụng sách báo văn hóa phẩm hàng ngày Hàng tháng lập báo cáo tình hình sử dụng - Phân loại cụ thể sách giáo khoa, xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng - Hằng năm kiểm kê hai lần: Đầu năm cuối năm, lập báo cáo tình hình chất lượng SGK qua việc sử dụng Số sách thiếu phải cụ thể từng loại đề xuất mua sắm bổ sung - Bảo quản, vệ sinh thường xuyên Nhập kho loại sách cấp mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước đưa vào sử dụng - Làm việc theo hành văn phòng nhà trường - Quản lý hồ sơ giáo viên, học sinh chế dộ mượn, trả sách phần mềm theo quy định - Chịu sự phân công, điều động hiệu trưởng cần thiết 12 Thiết bị - Đảm bảo thời gian làm việc, thời gian trực nghiêm túc; Đảm bảo cho giáo viên có thiết bị đồ dùng dạy học hàng ngày Yêu cầu giáo viên lên kế hoạch mượn đồ dùng, thiết bị dạy học thứ hai hàng tuần (trừ trường hợp đột xuất) - Thường xuyên lau chùi xếp thiết bị dạy học gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, tiện việc bảo quản tiện cho việc sử dụng - Có kế hoạch giao nhận, cho muợn thiết bị, đồ dùng dạy học cấp phát cách chặt chẽ rõ ràng - Theo dõi cập nhật danh sách cán giáo viên mượn sử dụng thiết bị dạy học, tổ chức nhận xét đánh giá hiệu sử dụng phục vụ công tác thiết bị giảng dạy - Có đầy đủ loại hồ sơ theo quy định Thường xuyên kiểm tra, kiểm kê định kỳ theo qui định nhà trường nhà nước Khi bàn giao chuyển tiếp người phụ trách phải có văn bàn giao cụ thể, có kiểm tra giám sát Ban Giám hiệu nhà trường - Lập biên hỏng hóc, lý đồ dùng, thiết bị dạy học lập KH mua sắm kịp thời cho công tác giảng dạy - Hàng tháng phải báo cáo kịp thời công tác sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học Ban giám hiệu theo quy định - Phụ trách phòng thực hành - Chịu sự phân công, điều động hiệu trưởng cần thiết 13 Y tế học đường - Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng kế hoạch điều hành thực kế hoạch công tác y tế học đường - Phụ trách công việc cán y tế theo quy định ngành - Sơ cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, quản lý sổ khám chữa bệnh học sinh - Hàng ngày kiểm tra tình hình dịch bệnh học sinh; Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường - Phụ trách công tác vệ sinh nhà trường, công tác Bảo hiểm thân thể Bảo hiểm y tế - Tun truyền dịch bệnh, cơng tác chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh nhà trường thường kỳ hàng tháng - Lập KH, đề xuất mua dụng cụ, thuốc phục vụ cho công tác YTTH - Làm việc theo hành văn phòng nhà trường - Chịu sự phân công, điều động hiệu trưởng cần thiết 14 Bảo vệ - Chịu trách nhiệm theo dõi bảo quản sở vật chất, tài sản nhà trường Nếu để thất thoát, mát mà khơng làm rõ lý đáng phải có trách nhiệm bồi thường theo giá trị tài sản, sở vật chất bị bị thất thoát - Bảo đảm an ninh trật tự khu vực nhà trường Cùng lực lượng An ninh địa phương can thiệp kịp thời có những tình bất thường xảy Có trách nhiệm bảo vệ nhà trường thời gian nhà trường khơng hoạt động giáo dục (Có hợp đồng chi tiết kèm theo) - Chịu quản lý trực tiếp Hiệu trưởng III Các chế độ công tác Chế độ sinh hoạt hội họp Nhà trường có trách nhiệm tổ chức tốt hình thức sinh hoạt hội họp đơn vị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo trọng tâm, khoa học, tránh lãng phí thời gian Ưu tiên cho việc sinh hoạt tổ chuyên môn, họp chuyên đề nhằm giải tốt khó khăn đặt từ thực tiễn công tác, từ nhiệm vụ giáo dục học sinh Cán bộ, giáo viên dự họp phải có sổ công tác ghi chép công việc, nội dung thông báo, triển khai họp - Thời gian hội họp cụ thể: · Hội nghị cán cơng chức hằng năm theo kế hoạch Phòng GD&ĐT · Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường: lần/năm học · Họp Hội đồng sư phạm nhà trường tháng lần vào (vào chiều thứ 5) t̀n 1của tháng (tùy theo tính chất cơng việc nhà trường tổ chức họp đột xuất) · Họp giao ban (Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng, Tổ trưởng chun mơn, Cơng đồn Đồn đội): lần/t̀n vào tiết ngày thứ · Sinh hoạt tổ chuyên môn (vào chiều thứ 5): Tuần 2, Dự - Sinh hoạt chun mơn; T̀n Họp đồn thể - Họp tổ; (trừ hội giảng liên trường) · Họp ban Thi đua lần/năm học vào đầu năm, cuối học kỳ I, cuối năm học - Hội nghị: Hội nghị cán công chức; Sơ kết cuối học kỳ I; Tổng kết cuối năm học Chế độ quản lý tài chính, tài sản Thực theo Quy chế chi tiêu nội qui chế sử dụng tài sản công đơn vị Chế độ khen thưởng - kỷ luật 3.1 Khen Thưởng - Nhà trường phải xây dựng đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn cho danh hiệu thi đua phù hợp với qui định pháp luật (Luật thi đua - Khen thưởng hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng ngành theo từng năm học) - Nhà trường vận động hỗ trợ Hội cha mẹ HS, Hội khuyến học để khen thưởng cho cán bộ, viên chức đạt: + Khen thưởng Cán viên chức có thành tích xuất sắc mặt cơng tác giáo dục đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh hội thi giáo viên giỏi, giáo viên có học sinh giỏi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, , văn nghệ -TDTT Hội đồng thi đua trường đề nghị 3.2 Kỷ luật - Những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm Quy chế làm việc nhà trường tiến hành xử lý: · Vi phạm lần đầu lập biên nhắc nhở ghi nhớ · Vi phạm lần thứ hai lập biên cảnh cáo trước hội đồng sư phạm · Vi phạm lần thứ ba trở lên lập biên thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý kỉ luật, đồng thời báo cáo việc xử lý đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo, UBND huyện xử lý kỷ luật theo thẩm quyền quy định - Việc xử lý kỷ luật cán viên chức tiến hành theo thủ tục, trình tự qui định luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Mọi cán cơng chức bình đẳng trước pháp luật - Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm lập biên bản, đề nghị hình thức kỷ luật để hiệu trưởng định theo luật công chức, viên chức Chế độ thông tin, báo cáo đơn vị 4.1.Chế độ báo cáo - Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình cơng tác phận, lĩnh vực phụ trách theo định kỳ hay đột xuất với Ban giám hiệucủa đơn vị Khi báo cáo phải đảm bảo yếu tố: đầy đủ nội dung theo yêu cầu, đầy đủ, số liệu xác, trung thực thời gian quy định - Tổ trưởng chuyên môn, trưởng ban, giáo viên chủ nhiệm báo cáo định kỳ cho hiệu trưởng vào ngày từ 25 đến 30 hàng tháng - Tổ chức thực hoạt động giáo dục nhà trường giao Sau thực phải báo cáo kết thực cho người phận phụ trách (báo cáo sau kết thúc hoạt động) - Ngồi ra, tùy theo tình hình cơng việc thời điểm nhà trường, đồn thể phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu 4.2 Chế độ thông tin - Lịch công tác; Các Quyết định; Thông báo lãnh đạo nhà trường phổ biến công khai bảng tin , qua gmail trường, thông qua hội nghị, sinh hoạt, hội họp, hội ý giao ban đầu tuần, bằng văn thông qua địa hòm thư điện tử cá nhân - Đối với học sinh: Nhà trường phổ biến thông qua buổi chào cờ thông qua hệ thống loa truyền hay qua giáo viên chủ nhiệm lớp - Nhà trường xây dựng Ban Công nghệ thông tin, xây dựng website riêng để tuyên truyền quảng bá hoạt động nhà trường tới học sinh, PHHS, nhân dân phường nơi cán giáo viên nhà trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác với trường bạn phạm vi nước Chế độ lập kế hoạch công tác - Mọi CB-GV-NV, phận chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác năm, học kỳ, tháng, tuần nhằm tổ chức thực tốt nhiệm vụ giao - Nhà trường tổ chức duyệt kế hoạch vào đầu tháng nhằm giúp thành viên xây dựng tốt kế hoạch công tác phận phụ trách, đồng thời kế hoạch có giá trị pháp lý nhà trường phê duyệt thông qua Chế độ tiền lương, công tác, nghỉ ngơi, học tập - Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ chế độ sách cho cán bộ, giáo viên, cơng nhân viên học sinh theo qui định pháp luật - Các trường hợp nghỉ phép, nghỉ sinh con, nghỉ ốm, học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nghỉ việc riêng, trước nghỉ phải có đơn xin phép, có đề nghị tổ trưởng chuyên mơn tổ chức Cơng đồn theo qui định đồng ý Hiệu trưởng cụ thể: 6.1 Nghỉ theo chế độ Nghỉ ngày lễ, tết theo luật lao động Nghỉ tứ thân phụ mẫu qua đời: ngày Nghỉ cưới thân: ngày, cưới con: ngày Nghỉ thai sản theo chế độ Nghỉ ốm, nghỉ ốm nữ cán giáo viên (có giấy tờ hợp lệ theo quy định) 6.2 Nghỉ chế độ Nghỉ tiết học ngày phải báo cáo Hiệu trưởng bằng văn nhờ người dạy thay (Phải gửi giáo án ) không xin nghỉ qua điện thoại, trừ trường hợp đặc biệt Nghỉ công tác: Từ 1- ngày làm đơn xin Hiệu trưởng 3 Nghỉ công tác tuần trở lên làm đơn Hiệu trưởng xác nhận xin phép phòng Giáo dục (Trừ thực theo Quyết định, trưng tập, coi thi, học tập chuyên môn) Chế độ nghỉ phép: Đối với giáo viên tháng hè Đối với hành 15 ngày hè 6.3 Chế độ làm việc 40 giờ/ tuần - Đối với Quản lý giáo viên tính bằng chủ nhật xanh ngày tuần trừ ngày thứ hai Tiết chào cờ ngày thứ hai tất cán bộ, giáo viên có mặt theo quy định dự tiết chào cờ học sinh - Đối với hành chính: Các buổi sáng có mặt nghỉ buổi chiều (do tổ trưởng bố trí phù hợp công việc) - Tổ trưởng chấm công thành viên tổ, Tổ văn phòng theo dõi chấm cơng tồn trường - Nhà trường phối hợp với tổ chức công đoàn việc thăm viếng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường hợp hiếu, hỉ theo qui định Cơng đồn, thăm quan du lịch… sau tập thể thống - Xử lý nghiêm những trường hợp cố tình làm sai chế độ sách đồng thời yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao ý thức, tinh thần tự giác, tích cực việc chấp hành sách pháp luật nhà nước IV Tổ chức thực - Tất cán bộ, giáo viên, nhân viên, phận, tổ chức nhà trường có trách nhiệm thực nghiêm túc những nội dung Quy chế - Những cá nhân thực tốt khen thưởng Nếu vi phạm tùy theo mức độ nhà trường tiến hành xử lý theo luật định - Hằng năm nhà trường tổ chức lấy ý kiến Hội đồng tư vấn cán bộ, giáo viên, nhân viên để bổ sung hoàn chỉnh nội dung Quy chế T/M BCH CƠNG ĐỒN CHđ TÞCH An Sơn, ngày 25 tháng năm 2016 HiƯu trƯëng Phạm Thị Thu Hương Đinh Quang Duyến ... lần /năm học vào đầu năm, cuối học kỳ I, cuối năm học - Hội nghị: Hội nghị cán công chức; Sơ kết cuối học kỳ I; Tổng kết cuối năm học Chế độ quản lý tài chính, tài sản Thực theo Quy chế chi... giáo dục học sinh - Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối học kỳ cuối năm học, đề nghị khen thưởng kỷ luật học sinh, đề xuất lập danh sách học sinh lên lớp thẳng, học sinh thi lại học sinh... lý hồ sơ học sinh, sổ gọi tên ghi điểm, lưu trữ học bạ học sinh nghỉ, bỏ học, lưu trữ kiểm tra học kỳ, thi lại học sinh, bảng biểu điểm theo qui định + Tham mưu với Hiệu trưởng việc tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHẾ làm VIỆC năm học 2016 2017, QUY CHẾ làm VIỆC năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay