Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

92 50 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 13:15

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định2.1.1. Đối tượng nghiên cứu Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Các hệ thống sử dụng đất, các loại hình và các kiểu sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.2.1.2. Phạm vi nghiên cứu.Không gian: Trong phạm vi đất nông nghiệp của xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Loại đất: Nghiên cứu đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm) trên địa bàn xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.Thời gian: Từ ngày 1212016 đến ngày 1262016.2.2. Nội dung nghiên cứu2.2.1. Điều tra, đánh giá đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Yên Lương. Đánh giá điều kiện tự nhiên về vị trí địa lý, đất đai, khí hậu, địa hình, thủy văn. Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội: cơ cấu kinh tế, tình hình dân số, lao động, tình hình dân trí, tình hình quản lý đất đai, thị trường tiêu thụ nông sản, dịch vụ và cơ cở hạ tầng (giao thông, thủy lợi,...) 2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Yên Lương. Nghiên cứu các loại hìnhkiểu sử dụng đất: diện tích, sự phân bố các kiểu sử dụng đất, biến động diện tích qua các năm.2.2.3. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Lương. Hiệu quả kinh tế được đánh giá qua một số chỉ tiêu: giá trị sản xuất (GTSX), thu nhập hỗn hợp (TNHH) của các kiểu sử dụng đất.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay