tiểu luận cao học môn học thuyết mác lênin và tư tưởng Hồ chí minh Chủ nghĩa cơ hội và chống chủ nghĩa cơ hội thời kỳ 1847 1895

21 6 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 13:02

A. PHẦN MỞ ĐẦUCó dòng sông cách mạng nào mà lại không có những bọt bẩn, có phong trào cộng sản nào mà lại không xuất hiện những khuynh hướng cơ hội, xét lại đó là những vật cản của mọi phong trào cách mạng, nó sẵn sàng bóp chết phong trào cách mạng bất cứ lúc nào, nó kéo tụt mọi sự phát triển của phong trào cách mạng. Chủ nghĩa cơ hội xuất hiện trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế dưới mọi màu sắc khác nhau nhưng đều chung một mục đích cơ bản là chống lại giai cấp vô sản, đi ngược lại với lợi ích của giai cấp vô sản, xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa cơ hội giống như những con “vi rút” gây bệnh nếu không được phát hiện sớm và đấu tranh kịp thời thì nó sẽ phá hỏng sự phát triển của phong trào cách mạng.C.Mác và Ph.Ăngghen, những người sáng lập ra chủ nghĩa Mác đồng thời là lãnh tụ của phong trào công sản và công nhân quốc tế. Ngay từ những ngày đầu các ông đã khẳng định khuynh hướng cơ hội và xét lại là trở ngại lớn nhất của phong trào. Để đưa phong trào tiến liên hai ông đã kiên quyết đấu tranh phê phán mọi trào lưu bè phái cơ hội ngay từ khi chủ nghĩa cơ hội xuất hiện trong quốc tế I như đấu tranh chống chủ nghĩa Pruđông, chủ nghĩa Latxan…Ngày nay khi tình hình thế giới đang ngày càng diễn biến phức tạp, sự xuất hiện nhiều đảng, nhiều bè phái chính trị là nơi chủ nghĩa cơ hội nảy mầm và phát triển, chủ nghĩa cơ hội ở thời đại ngày nay được phát triển ở một trình độ cao hơn rộng lớn hơn, vì vậy việc nhận diện và diệt trừ tận gốc chủ nghĩa cơ hội là một việc làm vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay.Việc nghiên cứu và những việc làm chống lại chủ nghĩa cơ hội của Mác và Ăngghen se giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chủ nghĩa cơ hội cũng như những biện pháp chống lại chủ nghĩa cơ hội của Mác và Ănghghen để lại A PHẦN MỞ ĐẦU Có dòng sơng cách mạng mà lại khơng có bọt bẩn, có phong trào cộng sản mà lại không xuất khuynh hướng hội, xét lại - vật cản phong trào cách mạng, sẵn sàng bóp chết phong trào cách mạng lúc nào, kéo tụt phát triển phong trào cách mạng Chủ nghĩa hội xuất phong trào cộng sản công nhân quốc tế màu sắc khác chung mục đích chống lại giai cấp vô sản, ngược lại với lợi ích giai cấp vơ sản, xuyên tạc, phủ nhận chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác Chủ nghĩa hội giống “vi rút” gây bệnh không phát sớm đấu tranh kịp thời phá hỏng phát triển phong trào cách mạng C.Mác Ph.Ăngghen, người sáng lập chủ nghĩa Mác đồng thời lãnh tụ phong trào công sản công nhân quốc tế Ngay từ ngày đầu ông khẳng định khuynh hướng hội xét lại trở ngại lớn phong trào Để đưa phong trào tiến liên hai ông kiên đấu tranh phê phán trào lưu bè phái hội từ chủ nghĩa hội xuất quốc tế I đấu tranh chống chủ nghĩa Pruđông, chủ nghĩa Latxan… Ngày tình hình giới ngày diễn biến phức tạp, xuất nhiều đảng, nhiều bè phái trị nơi chủ nghĩa hội nảy mầm phát triển, chủ nghĩa hội thời đại ngày phát triển trình độ cao rộng lớn hơn, việc nhận diện diệt trừ tận gốc chủ nghĩa hội việc làm vô quan trọng giai đoạn Việc nghiên cứu việc làm chống lại chủ nghĩa hội Mác Ăngghen se giúp hiểu rõ chủ nghĩa hội biện pháp chống lại chủ nghĩa hội Mác Ănghghen để lại B PHẦN NỘI DUNG Chương I: Cơ sở đời, tồn chủ nghĩa hội Lịch sử đặc trưng, chất chủ nghĩa hội 1.1 Khái niệm chủ nghĩa hội Chủ nghĩa hội tượng nảy sinh đấu tranh giai cấp vô sản với giai cấp tư sản, chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư bản, việc làm cho trị tư tưởng phong trào cơng nhân thích nghi với lợi ích nhu cầu giai tầng phi vơ sản, đem lại lợi ích phận cơng nhân thích ứng với biến đổi thời, trước mắt mà hi sinh lợi ích bản, có tính chiến lược giai cấp cơng nhân Chủ nghĩa hội thường gắn liền với chủ nghĩa xét lại chủ nghĩa giáo điều 1.2 Lịch sử chủ nghĩa hội Chủ nghĩa hội xuất với đời quốc tế I, chủ nghĩa hội xuất đấu tranh giai cấp giai cấp tư sản giai cấp vô sản, lịch sử sâu xa bắt nguồn từ giai cấp tiểu tư sản Lịch sử đời chủ nghĩa hội hình thành từ nguồn gốc sau: Nguồn gốc giai cấp Trong xã hội đại, nguồn gốc giai cấp chủ nghĩa hội từ giai cấp chiếm số đông xã hội tồn hầu giới.Đó giai cấp tiểu tư sản Họ vừa bạn đồng minh của giai cấp vô sản, vừa người sẵn sàng tiếp tay cho giai cấp tư sản, chống lại giai cấp vô sản, vừa sẵn sàng tiếp tay cho giai cấp tư sản, chống lạ giai cấp vơ sản khi lợi ích thân họ bị xâm phạm Trong trình phát triển phong trào cơng nhân thu hut tầng lớp “tân binh mới”, người xuất thân từ giai tầng phi sô sản mà chủ yếu tầng lớp tiểu tư sản – lực lượng sản xuất nhỏ, sản xuất mà hàng ngày hàng có xu hướng phát triển theo khuynh hướng tư chủ nghĩa, tiếp tay cho giai cấp tư sản chống lại giai cấp vơ sản lợi ích họ bị đe doạ, găp rủi ro họ lại đứng vào hàng ngũ đảng tiên phong giai cấp vô sản trở thanh” bạn đường” giai cấp vô sản Thậm chí người bạn đường này, tính hiếu kì, họ trở thành nhà “ hàn lâm tiểu tư sản” trí thức tiểu tư sản, đem tâm lí tiểu tư sản thâm nhập vào giai cấp công nhân đảnh cộng sản giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền, nước xã hội chủ nghĩa, tàn dư kinh tế tiểu nơng lớn đảng viên đảng cộng sản phần đông dược kết nạp từ nông dân, tiểu tư sản Nhưng kinh tế chưa cải tạo nên đố miền đất khơi dậy tâm lí, thói quen tập qn tấng lớp đẫ du nhập vào giai cấp vô sảm đảng cộng sản Đó nguyên nhân sâu xa xuất khuynh hướng, trào lưu tư tưởng đối lập với tư tưởng vô sản học thuyết khoa học – cách mạng giai cấp vô sản nguồn gốc xuất chủ nghĩa xơ hội mà khắc phục khơng thể giải đứng nhân tố kinh tế Nguồn gốc xã hội Nguồn gốc xã hội dẫn đến xuất chủ nghĩa hội tồn tầng lớp trung gian xã hội tư ỏ nước tư chủ nghĩa, sở xã hội xuất tầng lớp trung gian la do: Những thủ đoạn, sach thống trị giai cấp tư sản Sự phồn vinh tạm thời chủ nghĩa tư Các tầng lớp trung gian, công nhân quý tộc, công nhân quan liêu chủ nghĩa tư sử dụng “con rắn độc” phong trào công nhân, để bảo vệ lợi ích, quyền lợi giai cấp tư sản chủ nghĩa tư Sự giống tầng lớp công nhân quý tộc, công nhân quan liêu với giai cấp công nhân Họ đối tượng bị giai cấp tư sản bóc lột Họ muốn đấu tranh để cải thiện điều kiện sống Sự khác chỗ: Tầng lớp công nhân quý tộc Công nhân quan liêu đấu tranh để cải thiện điều kịên sống, để có sống “tốt hơn” xã hội tư họ không muốn thủ tiêu giai cấp tư sản chế độ tư chủ nghĩa Giai cấp công nhân đấu tranh không để cải thiện điều kiện sống mà phải đạt mục đích thủ tiêu giai cấp tư sản chế độ tư chủ nghĩa Trong nguồn gốc xã hội, nguồn gốc kinh tế, nguồn gốc trị- tư tưởng làm xuất chủ nghĩa hội Nguồn gốc kinh tế Theo Ăngghen, việc phận giai cấp công nhân tham gia vào thông trị kinh tế thị trường giai cấp tư sản, “ bám đuôi giai cấp tư sản việc sử dụng knh tế địa vị độc quyền việc tham gia vào hưởng lơi nhuận làm ch phạn cơng nhân tự bắt lệ thuộc vào kinh tế giai cấp tư sản làm tay sai cho chúng phong trào cơng nhân “ Nguồn gốc trị- tư tưởng Sự đàn áp dã man giai cấp tư sản phong trào công nhân làm cho số kẻ ý trí bạc nhược, run sợ.quỳ gối xin tha thứ tình ngyện làm tay sai cho giai cấp tư sản dể “lập công chuộc tội”.Việc áp dụng sách “tự chủ nghĩa” giả hiệu giai cấp thống trị làm nảy sinh ảo tưởng cải lương, thoả hiệp, trí thủ tiêu ý thức đấu tranh phận cơng nhân Sự tham gia hoạt động trị nhiều giai tầng khác chưa giác ngộ lý luận cách mạng dễ dãn đến tiếp thu tư tưởng phi vô sản … mảnh đất tốt cho chủ nghĩa hội phat triển nhiều màu sắc khác 1.3 Đặc trưng, chất biểu chủ nghĩa hội 1.3.1.Đặc trưng chủ nghĩa hội Chủ nghĩa hội thường thể lập trường đứng giữa, dấu mặt Những người theo chủ nghĩa hội thường tránh thể lập trường trước cơng luận.Họ người trung dung, đứng khó hiểu V.l Lênin gọi cách hình ảnh phần tử hội nghươi “ngồi hai ghế “hoặc “con rắn hai dòng nước xốy” Trong sn sẻ tình hình, tất khó phát khuynh hướng hội người theo phái hội Biểu họ tìm cách thích nghi với phía mong phái chấp nhận, dung nạp Họ cố gắng làm vừa lòng tất phe phái chưa đòi hỏi phải lộ quan điểm Đặc biệt người theo chủ nghĩa hội say sưa với thắng lợi, lại sợ sệt trước thất bại Khi đấu tranh thâứng lợi, họ sẵn sàng hạ mình, núp sau giai cấp giành thắng lợi, để vinh dự nhận thành tích chiến thắng họ sẵn sang đánh đổi giá có đựoc danh tiếng Có thể khái quát biểu chủ nghã hội là: + Thiếu quan điểm dứt khoát trước cơng sống mái né tránh định có bước ngoặt lịch sử + Sợ sệt trước sức mạnh chủ nghĩa đế quốc, kẻ mạnh + Thiếu lòng tin thân quần chúng Khi buộc phải bộc lộ quan điểm, chủ nghĩa hội thường bộc lộ hai loại Chủ nghĩa hội “hữu “ khuynh Chủ nghĩa hội “tả “khuynh Chủ nghĩa hội “hữu “khuynh thường biểu run sợ trước sức mạnh đối phương, khơng giám hành động, thiếu đốn Những người theo chủ nghĩa hội hữu khuynh thương rơi vào bảo thủ, muốn yên thứ, không dám va chạm, khơng muốn có đảo lộn đổ vỡ, dù việc làm có lợi cho cách mạng Hậu làm cho cách mạng giậm chân chỗ, chí thất bại Chủ nghĩa hội “tả” khuynh thương biểu nơn nóng, muốn đốt cháy giai đoạn, muốn hành động để đạt mục đích mà khơng tính đến điều kiện, hậu Những người theo chủ nghĩa hội “tả” khuynh thương dễ phạm sai lầm, làm cho lực lượng bị tiêu hao, tiêu diệt, làm cho cách mạng thất bại khơng đạt mục đích, khơng chớp thời cơ, khơng sử tình cách mạng Cả hai biểu hiện, dù “hữu” hay “tả” sai lầm Thực tiễn cho thấy, hai quan điểm không trừ lẫn nhau, mà sớm hay muộn họ hợp lại “dưới cờ chủ nghĩa chống cộng” Một đặc trưng chủ nghĩa hội họ phủ nhận đấu tranh giai cấp, cho giai cấp cơng nhân khơng thể tự giải phóng mà lại khuyên giai cấp công nhân “không nên đấu tranh với giai cấp tư sản hình thức nào, mà phải tranh thủ họ tuyên truyền mạnh mẽ” Từ người chủ nghĩa hội đòi hỏi chuyển quyền lãnh đạo phong trào vào tay phần tử tư sản, tiểu tư sản Mặt khác chủ nghĩa hội tuyệt đối hoá, đề cao mức vai trò đấu tranh kinh tế, phủ nhận tính chất trị đấu tranh giai cấp, hạ thấp vai trò, ý nghĩa đấu tranh trị, bó hẹp đấu tranh thành chắp vá xã hội, cải lương Chủ nghĩa hội chống lại đấu tranh tự trị cho giai cấp vô sản, chống lại việc dành quyền phương pháp đấu tranh cách mạng triệt để, mà tập trung vào cải cách tiểu tư sản có tính chất vá víu, có tác dụng củng cố chế độ xã hội cũ, từ biến thảm hoạ cuối thành trình hồ bình chuyển hố - diễn dần dần… Mác Ăngghen khẳng định: “ Những luận điển chủ nghĩa hội tự lừa dối lừa dói Đảng, với luận điểm chủ nghĩa hội đưa Đảng giai cấp công nhân vào đường lầm lạc mà thôi” 1.3.2 Bản chất biểu chủ nghĩa hội Bản chất chủ nghĩa hội Chủ nghĩa hội trào lưu tư tưởng, trị đối địch với chủ nghĩa Mác Nếu chủ nghĩa Mác lý luận phong trào công nhân, đấu tranh nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, chủ nghĩa hội trào lưu tư tưởng tư sản, tiểu tư sản phong trào công nhân, hướng giai cấp công nhân vào đường cải lương xã hội, ngược lại giá trị chủ nghĩa Mác Về lý luận thuac tiễn, người theo chủ nghĩa hội đóng vai trò lãnh đạo “đạo qn trị”của giai cấp tư sản Dù lĩnh vực hoàn cảnh nào, họ người bảo vệ lợi ích giai cấp tư sản chống lại giai cấp tư sản vậy, kẻ thù cảu chủ nghĩa Mác Chủ nghĩa Mác phát huy ảnh hưởng cảu phong trào cơng nhân, chủ nghã hội scs lợi dụng tên tủi học thuyết Mác đẻ đấu tranh chống học lý luận Mác Những kẻ vốn xích Mác, núp sau chủ nghĩa Mác đẻ lùa dối giai cấp công nhân nhân dân lao động Chủ nghĩa hội tìm cách sửa chữa chủ nghĩa Mác cách lấy từ chủ nghĩa Mác điều mà giai cấp tư sản chấp nhận được, vứt bỏ nghuyên lý cách mạng, linh hồn sống cảu chủ nghĩa Mác Thực chất chủ nghĩa hội Lênin nói, họ “ơm chủ nghĩa Mác đẻ bóp chết chủ nghĩa Mác.” Những biểu chủ nghĩa hội Ở thời kì khác hình thức biểu chủ nghĩa hội lại khác babr chất : phản bội chủ nghĩa Mác lợi ích giai cấp cơng nhân, đầu hàng trước hệ tư tuởng tư sản lực tư sản Đó là: Phản bội nghiệp cách mạng giai cấp công nhân, từ bỏ phương pháp cách mạng mục tiêu cách mạng Hi sinh lợi ích giai cấp cơng nhân đem lợi ích giai cấp công nhân phục vụ giai cấp tư sản Từ sách cải lương xã hội đến hợp tác với giai cấp tư sản chống lại giai cấp tư sản đảng cộng sản 1.4 Tác hại chủ nghĩa hội đối vớí phong trào cộng sản công nhân quốc tế thời kỳ 1847 – 1895 Ăngghen nói chủ nghĩa hội “đại hoạ phong trào”, cổ vũ thứ “chủ nghĩa” mơ hồ, làm tê liệt tư tưởng công nhân, “chủ nghĩa “đó chủ trương đòi hỏi cải lương nhượng nhỏ giọt, lấy làm mục tiêu phong tào cơng nhân, “chủ nghĩa” chủ trương đòi hỏi cải lương nhượng nhỏ giọt, lấy làm mục tiêu cảu phong tao cơng nhân Do làm tiêu tan ý chí đấu tranh phong trào cơng nhân, phá hoại đồn kết trí phong trào công nhân, phân tán lực lượng đấu tranh đẩy phong trào vào đương sai lầm, chia năm xẻ bẩy, dẫn đến thất bại Ảnh hưởng chủ nghĩa hội phong trào cộng sản công nhân quốc tế nửa cuối kỷ 19 cho thất điều Phong trào cơng nhân Anh chưa thiết lập Đảng cách mạng Các tổ chức cơng đồn tổ chức đấu tranh phạm vi giới hạn chủ nghĩa tư Còn Đức, chủ nghĩa hội đấu tranh cơng khai chống chủ nghĩa Mác, chia rẽ phong trào công nhân, lũng đoạn Đảng dân chủ-xã hội làm cho phong trào có thời kỳ thối trào Ở Pháp thiếu thống tám tổ chức xã hội chủ nghĩa hoạt động gây mâu thuẫn nội dẫn tới chia rẽ, xa rời chất cách mạng vai trò lãnh đạo Ở Áo nước khác, tình hình ảnh hưởng chủ nghĩa hội diễn tương tự CHƯƠNG II: ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CUỘC ĐẤU TRANH ẤY ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ Chống chủ nghĩa hội 2.1 Cuộc đấu tranh chống phái hội chủ nghĩa Mác-Ăngghen thời kì 1847-1895 Để bảo vệ tuyên truyền quan điểm tuyên ngôn Dảng cộng sản – cương lĩnh trị giai cáp vô sản, đưa quan điểm vào phong trào công nhân, biến lý luận cách mạng thành sức mạnh vật chất giai cấp công nhân giới –công cụ đấu tranh chống giai cấp tư sản chủ nghĩa tư bản, C.Mác va Ph Ăngghen kiên đấu tranh chống trào lưu hội, trở lực việc đưa lý luận cách mạng vào phong trào cơng nhân Cuộc đấu tranh diễn với bốn phái: * Chủ nghĩa Pru-đông * Chủ nghĩa Latxan * Chủ nghĩa vơ phủ Bacunin 10 * Chủ nghĩa cơng đồn Anh 2.1.2 Đấu tranh chống chủ nghĩa Latxan Những phê phán Mác nguyên lý lý luận trị Latxan * Phê phán lý luận gọi “quy luật sắt tiền công” Latxan dựa vào thuyết nhân Mantuýt cho dân số xã hội thừa, tư liệu sinh hoạt tăng lên chậm mức tăng mức tăng nhân khẩu, cơng nhân thu tiền cơng với mức thấp tư gọi “quy luật sắt tiền công”.Theo Mác điều hồn tồn Latxan bịa khơng có quy luật kinh tế tư chủ nghĩa Mác nhận định: Trong chữ “quy luật sắt tiền cơng”khơng có chữ Latxan cả, từ “sắt” mượn câu “Những quy luật vĩnh cửu, rắn sắt, vĩ đại” Goethe.( C.Mác-Ph Ăngghen tuyển tập nhà xuất Sự thật tập VI Tr.468.) Cương lĩnh Đảng tiếp thu quan điểm Latxan đồng thời lại công nhận thuyết Mantuýt Theo Mác, quy luật có thực người ta khơng thể xố bỏ được, quy luật có tồn hay khơng việc đề u sách cương lĩnh đòi xố quy luật sai, vả chăng, thự tế làm gi có thứ “quy luật sắt tièn công”như Trong tư bản, Mác vạch rõ: tiền cơng hình thức biểu giá hay giá trị sức lao động, định số thực tế tiền cơng tình hình cụ thể, nhiều điều kiện, “quy luật sắt”nào Cho nên Latxan đưa quy luật gọi quy luật sắt cương lĩnh Đảng tức phản ngược lại lý luận chủ nghĩa cộng sản khoa học Phê phán yêu sách kinh tế Latxan ghi cương lĩnh thực “phân phối công bằng” sản phẩm lao động phải thuộc 11 thành viên xã hội Mác cho xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai khơng thể có thu nhập gọi “tồn vẹn lao động”, khơng bị cắt xén Mà trước phân phối số sản phẩm cần thiết thỏa mãn nhu cầu cá nhân cho người, xã hội cần phải có khấu trừ phận để bù đắp khoản: hao mòn tư liện sản xuất, dùng cho tái sản xuất, dùng quỹ bảo hiểm để phòng tai nạn, dùng chi tiêu cho trường học, cho công đảm bảo sức khỏe, dùng làm quỹ ni dưỡng khơng có khả lao động, chi tiêu, xây dựng quốc phòng, Chỉ sau khấu trừ khỏan đó, phần đem phân phối cho cá nhân Như Mác phê phán yêu sách kinh tế chủ nghĩa Latxan vạch rằng, yêu sách dựa sở kinh tế học tư sản, cắt rời phân phối với sản xuất Phê phán quan điểm Latxan cho rằng, giai cấp vô sản ra, giai cấp khác khối phản động Lập luận Latxan phủ định khả tham gia cách mạng giai cấp nông dân tiểu tư sản, đẩy giai cấp vô sản vào bị cô lập Điều có lợi cho giai cấp bóc lột Trong “Tun ngơn Đảng cộng sản” có nói : “Tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vơ sản giai cấp thực cách mạng Các giai cấp khác suy tàn tiêu vong với phát triển đại công nghiệp ; giai cấp vô sản trái lại, sản phẩm thân đại công nghiệp”.(sđd, tập VI, tr.482) Mác cho rằng: nói người lao động muốn xây dựng diều kiện sản xuất tập thể theo quy mô xã hội trước hết theo quy mô dân tộc điều có nghĩa là: họ cố gắng tim cách lật đổ điều kiện sản xuất việc khơng liên quan tới việc thành lập tới việc thành lập hợp tác xã nhà nước giúp đỡ Thay đấu tranh giai cấp thành hoạt động bè phái làm cho phong trào công nhân vào cô lập trước 12 mặt kẻ thù giai cấp Mác rõ : , giai cấp tư sản coi giai cấp cách mạng, với tư cách kẻ đại biểu cho đại công nghiệp, so với bon phong kiến đẳng cấp trung gian tức kẻ cố bám lấy tất vị trí xã hội vốn đẻ phương thức sản xuất lỗi thời Do đó, bọn phong kiến đẳng cấp trung gian không họp với giai cấp tư sản thành khối phản động (sđd tập VI tr 482.) Những phê phán chủ nghĩa Latxan vấn đề vạch đường lối cho việc phê phán chủ nghĩa hội sau phong trào cộng sản công nhân quốc tế Mác phê phán luận điệu nhảm nhí mà chủ nghĩa Latxan cổ suy “Nhà nước tự “ dựa theo quan điểm siêu giai cấp Latxan Đây quan điểm tai hại phản động Tính chất nguy hại chỗ phủ định nguyên lý Mác cần thiết phải thiết lập chun vơ sản Đối lập ới học thuyết Macxít, nêu lên gọi “Nhà nước tư do” Đem thuyêt “Nhà nước tự do” thay cho học thuyết chun vơ sản Mác đem thay yêu sách xã hội chủ nghĩa yêu sách dân chủ tư sản mang dấu ấn màu sắc chủ nghĩa Laxan Mác-Ăngghen phê phán thuyết “Nhà nước tự do” cho mục đích chủ nghĩa cộng sản khơng phải chung chung gọi “Nhà nước tự do” mà tiêu diệt nhà nước Hơn “Nhà nước tự do” gi? Và để nói nhà nước tự do? Ăngghen cho rằng: giai cấp tư sản cần nhà nước khơng phải để tự do, mà để trấn áp giai cấp bóc lột Vậy yêu sách “Nhà nước tự do”cũng rỗng tuếch.(sđd,tập VI tr 490) Những quan điểm Latxan “Nhà nước tự do” hoàn toàn 13 trái ngược quan niệm Mác phải qua cách mạng, đập tan nhà nước giai cấp bóc lột lập nên chun vô sản để tới chủ nghĩa xã hội 2.1.3 Đấu tranh chống chủ nghĩa Pru-đông Từ ngày 25- 29/9/1965 Mác Mở hội nghị bí mật Ln Đơn, có ủy viên trung ương đại biẻu chi tham dự Vấn đề gay gắt Hội nghị phái Pru-đông không đồng ý nghi vào chương trình hội nghị phái Pru-đơng khơng đồng ý ghi vào chương trình Đại hội u sách đòi độc lập Ba Lan Mác đề nghị Phái Pru-đông cho vấn đề túy trị, thực chất họ ủng hộ sách cá phủ phản động Anh Pháp Ba Lan, đánh giá thấp phong trào giai phóng dân tộc Thứ nhât C.Mác –Ph Ăngghen phê phán “mâu thuẫn hệ thống kinh tế Pru-đông mầm mống giá trị thặng dư Mác nói : Ơng Pru-đơng nhà kinh tế học hiểu rõ người ta làm dạ, vải, thứ lụa, quan hệ sản xuất định người ta sản sinh ra, giống vải, lanh,… Những quan hệ xã hội gắn liền mật thiết với lực lượng sản xuất.(sđd tuyển tập, tập I,tr 378) Pru-đông cố lấy sức để trèo lên tới đỉnh cao hệ thống mâu thuẫn, ông ta chưa vượt lên hai bậc thang đơn giản đề phản đề ông ta trèo lên hai bậc thang có hai lần, hai lần ơng ta bị ngã bổ ngửa (sđd tuyển tập, tập I, tr 379) Thứ hai, Mác phê phán Pru-đông lạm dụng phép biện chứng Hêghen, đồng thời trình bày tư tưởng cốt lõi phép biện chứng vật Mác nói: Bây xem ông Pru-đông ứng dụng phép biện chứng Hêghen vào khoa kinh tế trị, ông ta sửa đổi 14 phép biện chứng nào.(sđd tuyển tập, tập I, tr 382) Mác nhận địng rằng: Đối với ông ta, ông Pru-đông, phamj trù kinh tế có hai mặt, mặt tốt, mặt xấu Ông ta xem xét phạm trù người tiểu tư sản xem xét vĩ nhân lịch sử Đối với ông ta, ông Pru-đông, mặt tốt mặt xấu, lợi hại nhập cục lại, hợp thành mâu thuẫn phạm trù kinh tế ( sđd, tuyển tập, tập I,tr.382) Mác : Hêghen khơng có vấn đề để dặt Ơng có phép biện chứng Ơng Pru-đơng có phép biện chứng Hêghen mà Vận động biện chứng ông ta phân biệt cách giáo điều mặt tốt mặt xấu Chúng ta tạm coi thân ông Pru-đông phạm trù Chúng ta xét mặt tốt mặt xấu ông ta, mặt mặt ông ta Nếu ông ta có mặt Hêghen chỗ vấn đề mà ơng ta tự giành cho quyền giải lợi ích cao li người, ơng ta có mặt đẻ ra, cơng việc sinh đẻ biện chứng, phạm trù ông ta lại chứng sinh đẻ 2.1.3 Đấu tranh chống chủ nghĩa vơ phủ Bacunin Vào năm 1964 quốc tế I phong trào công nhân, đấu tranh chống chủ nghĩa Bacunin, chống sách lược vơ phủ đưa lên hàng đầu Chủ nghĩa Bacunin phản ánh quan điểm tư tưởng người tiểu tư sản bị phá sản không hi vọng để cứu vớt Nó biểu lộ tâm trạng bất mãn, tuyệt vộng tầng lớp thợ thủ công tiểu tư sản thành thị nông dân bị phá sản hàng ngũ vô sản Chủ nghĩa Bacunin lên án tất phủ, coi phủ tôn giáo nguồn gốc đau khổ loài người Chủ nghĩa Bacunin gần gũi với chủ nghĩa Pru-đông the đường vô phủ Chủ nghĩa Pru-đơng dùng lời lẽ cải lương chủ nghĩa Bacunin cố làm vẻ cách mạng Chủ nghĩa Bacunin từ chỗ đối lập đến phủ nhận chủ nghĩa Mác 15 Mác chủ trương thực chun vơ sản, Bacunin phất lên cờ vơ phủ Chủ nghĩa Mác khẳng định, giai cấp công nhân đấu tranh để thủ tiêu giai cấp bóc lột chủ nghĩa Bacunin đưa hiệu “Bình đẳng giai cấp”.Chủ nghĩa Mác cho giai cấp công nhân lực lượng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa thơng qua đảng Bacunin tìm lực lượng tầng lớp lưu manh Cuộc đấu tranh Mác Ăngghen quốc tế I chống lại tư tưởng hội tiểu tư sản vơ phủ Bacunin đưa lên hàng đầu tiếp tục diẽn đại hội IV quốc tế I Mác Ăngghen đẫ phê phán chủ nghĩa Pru-đơng góc độ sau: Thứ nhất, phê phán Bacunin đảo ngược nhân vấn đề “quyền thừa kế “,và tiêu vong quyền thừa kế kết tự nhiên việc xoá bỏ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất Thứ hai, phê phán lý luận chống lại loại nhà nước Bacunin, làm sáng tỏ lý luận chủ nghĩa Mác Nhà nước Thứ ba:, phê phán quan điểm Bacunin việc chống lại quyền uy, làm sáng tỏ vai trò địa vị quyền uy đời sống xã hội Thứ tư , phê phán luận điệu sai trái “hồn tồn vứt bỏ đấu tranh trị” Bacunin, làm sáng tỏ vai trò nhân tố trị phát triển xã hội 2.1.4 Đấu tranh chống chủ nghĩa cơng đồn Anh Cùng với việc chống phái Pru-đơng, người Macxit phải đấu tranh chống bọn thủ lĩnh hội công đoàn Anh Do phát triển kinh tế tư chủ nghĩa nên số công nhân lành nghề trả lương cao Anh biến thành tầng lớp giai cấp công nhân mà lịch sử gọi tầng lớp “công nhân quý tộc” Do bị mua chuộc nên lãnh tụ cơng đồn Anh khơng muốn tiếp tục đưa quần chúng đường đấu tranh cách mạng 16 Vấn đề quan trọng đấu tranh chống phái hội chủ nghĩa Anh thái độ phong trào giải phóng dân tộc Ailen Vì đấu tranh chống chủ nghĩa cơng đồn Anh Mác Ăngghen đấu tranh kịch liệt quốc tế I 2.2 Những học kinh nghiệm đấu tranh phong trào cộng sản công nhân quốc tế Đấu tranh chống chủ nghĩa hội học kinh nghiệm lịch sử, quy luật phát triển phong trào cộng sản công nhân quốc tế Cuộc đấu tranh gắn liền với đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc hồ bình, độc lập, dân tộc, dân chủ tiến xã hội Thơng qua q trình kết hợp chặt chẽ hai đấu tranh mà đảng cộng sản công nhân ngày trưởng thành, vững ,mạng tư tưởng trị tổ chức Cuộc đấu tranh Mác- Ăngghen chống chủ nghĩa hội thời kì 1847-1895 để lại học kinh nghiệm vơ q báu, góp phần giúp người theo chủ nghĩa Mác chân nhận rõ mặt chủ nghĩa hội phong trào công sản công nhân quốc tế, đồng thời giúp đảng công nhân loại trừ phần tử chủ nghĩa hội Đảng Kinh nghịêm lịch sử cho thấy rằng, phong trào cộng sản khơng tránh khỏi bước khó khăn, trắc trở chiều hướng tư tưởng trị đối lập tạo ra, song khơng mà đảng cách mạng chân lại phó mặc phong trào cho đường lối sai lầm, phản bội, trái lại cần đấu tranh không khoan nhượng để loại trừ khuynh hướng ngược lại lợi ích phong trào cộng sản chủ nghĩa Mác – Lênin chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân Qua đấu tranh đó, Đảng cộng sản công nhân mạnh lên phong trào cộng sản phát triển Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa hội Mác - Ăngghen giúp giai cấp vô sản nước châu Âu hiểu rõ chất chủ nghĩa tư bản, hiểu rõ phủ tư sản nước Thơng qua đấu tranh 17 đó, chủ nghĩa Mác thâm nhập sâu vào phong trào cơng nhân, khẳng định tính cách mạng khoa học, phát triển hoàn thiện luận điểm quan trọng chủ nghĩa Mác sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, chuyên vơ sản, đấu tranh giai cấp Từ đấu tranh chống phái chủ nghĩa hội thời kỳ 1847 -1895, Mác - Ăngghen đóng góp tích cực cho thống trị, tư tưởng phong trào công nhân, đồng thời khẳng định chân lý, đấu tranh chống chủ nghĩa hội quy luật vận động phát triển phong trào cộng sản công nhân quốc tế Những học kinh nghiệm đấu tranh Mác Ăngghen chống chủ nghĩa hội thời kỳ 1847 – 1895 sở để tiếp tục nghiên cứu vấn đề thực tiển phong trào cộng sản công nhân quốc tế nay, đồng thời sở đảm bảo cho phát triển hướng Đảng cộng sản chủ nghĩa xã hội nước giới sau Liên Xô nước Đông Âu sụp đổ CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Là phận phong trào cộng sản công nhân quốc tế, Đảng cộng sản Việt Nam coi trọng vấn đề đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác – Lênin, bảo vệ nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ củng cố đoàn kết, thống phong trào cộng sản công nhân quốc tế Để thực làm cho Đảng ngày vững mạnh, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng cộng sản Vịêt Nam khẳng định: “Đảng phải vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, sức nâng cao trình độ tí tuệ lực lãnh đạo Đảng Giữ vững truyền thống đoàn kết thống Đảng, đảm bảo đầy đủ dân chủ kỉ luật sinh hoạt 18 đảng Vì thường xuyên tự phê bình phê bình, đặc biệt phải luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hội hành động chia rẽ bè phái” 1.1 Nhận diện hội, thực dụng Đảng Việt Nam Đảng ta, có đặc điểm riêng nên phong trào cách mạng nước ta không chịu ảnh hưởng chủ chủ nghĩa hội phong trào cộng sản cơng nhân quốc tế, có xuất hiên tồn biểu hội dạng khác chưa có chủ nghĩa hội gây ảnh hưởng lực mang tính phá hoại đảng Song nhìn lại trình lãnh đạo đảng qua số thời kì, có lúc phong trào cách mạng mắc vào sai lầm “tả” khuynh “hữu” khuynh, Đảng ta kịp thời phát hiện, đấu tranh khắc phục, đưa nghiệp cách mạng Đảng nhân đân tiến lên Có thể nêu định nghĩa, nhận diện hội trị kẻ xin vào Đảng, người Đảng, tìm cách “chui sâu, leo cao” với ý đồ thâm hiểm sâu xa, nguỵ trang hành động khôn khéo, có người hăng hái, tích cực Khi tình thay đổi, người phả bội lý tưởng Đảng Trên thực tế, thứ hội trị nước ta khơng hồn tồn hội trị, xét mặt quan điểm, kiến, tư tưởng, lý luận với tham vọng gây ảnh hưởng lực trị, lập tổ chức, đảng phái đối trọng đối lập vơi Đảng Nhà nước Loại hội nhằm tìm kiếm địa vị trị, đạt số địa vị chức quyền mục đích hám danh lợi, động cá nhân tham vọng quyền lực Do khơng có thực tài, khơng có đạo đức sáng nên để đạt mục đích, kẻ hội dùng thủ đoạn xu nịnh cấp mị dân, mua chuộc, lấy lòng cấp dưới, đồng sự, 19 người xung quanh dân chúng, thủ đoạn khơn khéo, chí việc “chạy” theo kiểu mua bán vừa tinh vi vừ trắng trợn Với kẻ hội loại này, trị, hoạt động trị phương tiện tiến thân mục đích phấn đấu dân, phục vụ nhân dân xã hội Do đó, lời nói, họ nói lời vẻ nghiêm túc trị, chí đao to búa lớn, ln quan trọng hoá vấn đề, quy kết người này, người khác quan điểm, lập trường Song thực tế, hành động, lối sống nhân cách họ thường xa lạ với điều họ nói Kẻ hội trị kẻ thường kẻ dễ thay đổi lập trường quan điểm, dễ chòng chành, dao động tình khó khăn, phức tạp, phong trào gặp phải sóng gió thử thách Họ không hẳn chống lại Đảng thiếu niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào lãnh đạo Đảng Trong cơng tác xây dựng Đảng, hội trị nhận diện tổ chức Đảng, thông qua báo tư tưởng, hành động, tổ chức 1.2 Các giải pháp chống chủ nghĩa hội Cần phải đấu tranh kiên quyết, kịp thời, triệt để, không thoả hiệp với tư tưởng, biểu chủ nghĩa hội nơi lúc: đấu tranh tất lĩnh vực: trị, tư tưởng, lý luận, kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại Gắn đấu tranh với đấu tranh với đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hồ bình” chủ nghĩa đế quốc âm mưu, hành động phá hoại lực phản động khác Đảng cộng sản Việt Nam nêu lên giải pháp đấu tranh chống chủ nghĩa hội, thể cách sau: Một là, Tiến hành đấu tranh công khai công tác lý luận, 20 tư tưởng, phân rõ sai, bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác-Lênin, đổi công tác giáo dục lý luận trị- tư tưởng, tăng cường sức chiến đấu hiệu công tác tư tưởng, lý luận Hai là, thực tốt công tác tổ chức cán Chú trọng nữ chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán đặc biệt cán chủ chốt cấp, ngành Ba là, Đổi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ Đảng, biện pháp thật hiệu quả, thiết thực, công tâm khách quan Bốn là, Rà soát loại bỏ văn quy định trái với đường lối, điều lệ Đảng pháp luật nhà nước Năm là, Tăng cường hiệu công tác bảo vệ Đảng ba mặt: trị, tư tưởng tổ chức, trọng cơng tác bảo vệ trị nội góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời phần tử hội trị Sáu là, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn phong trào cộng sản công nhân quốc tế nước, đến kết luận có tính chất lý luận, thơng qua cơng tác mà phê phán quan điểm sai lầm, đồng thời phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin cách sáng tạo 21 ... rõ chủ nghĩa hội biện pháp chống lại chủ nghĩa hội Mác Ănghghen để lại B PHẦN NỘI DUNG Chương I: Cơ sở đời, tồn chủ nghĩa hội Lịch sử đặc trưng, chất chủ nghĩa hội 1.1 Khái niệm chủ nghĩa hội Chủ. .. điển chủ nghĩa hội tự lừa dối lừa dói Đảng, với luận điểm chủ nghĩa hội đưa Đảng giai cấp công nhân vào đường lầm lạc mà thôi” 1.3.2 Bản chất biểu chủ nghĩa hội Bản chất chủ nghĩa hội Chủ nghĩa hội. .. linh hồn sống cảu chủ nghĩa Mác Thực chất chủ nghĩa hội Lênin nói, họ “ơm chủ nghĩa Mác đẻ bóp chết chủ nghĩa Mác.” Những biểu chủ nghĩa hội Ở thời kì khác hình thức biểu chủ nghĩa hội lại khác babr
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học môn học thuyết mác lênin và tư tưởng Hồ chí minh Chủ nghĩa cơ hội và chống chủ nghĩa cơ hội thời kỳ 1847 1895, tiểu luận cao học môn học thuyết mác lênin và tư tưởng Hồ chí minh Chủ nghĩa cơ hội và chống chủ nghĩa cơ hội thời kỳ 1847 1895

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay