Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội

25 33 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:54

... PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI 27 2.1 Vị trí du lịch Hà Nội chiến lƣợc phát triển du lịch nƣớc chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 27 2.1.1 Vị trí Hà Nội chiến lược phát triển du lịch. .. hướng phát triển du lịch Hà Nội đến 2020……………………69 3.2.2 Mục tiêu chiến lược phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020 …….70 3.2.3 Một số tiêu phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020 71 3.3 Giải pháp. .. du lịch, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Tổng cục Du lịch, (10/2007), “Đề cương phát triển du lịch tảng phát triển văn hóa”, Hà Nội 18 Tổng cục Du lịch (2006), “Chiến lược phát triển du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội, Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay