Một phân tích ngữ dụng về chỉ xuất về ngôi trong bài phát biểu của John Kerry về biến đổi khí hậu

12 36 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:54

... LƯƠNG A PRAGMATIC ANALYSIS OF PERSON DEIXIS IN JOHN KERRY S REMARKS ON CLIMATE CHANGE Một phân tích ngữ dụng xuất phát biểu John Kerry biến đổi khí hậu M.A MINOR PROGRAMME THESIS Field: English... the John Kerry s remarks on climate change was explained The writer focused on information about the speaker, John Kerry and the situation when the text was delivered On February 1, 2013, John. .. are set:  What kinds of person deixis are used in John Kerry s remarks on climate change?  What are the referents of person deixis used in John Kerry s remarks on climate change?  What are the
- Xem thêm -

Xem thêm: Một phân tích ngữ dụng về chỉ xuất về ngôi trong bài phát biểu của John Kerry về biến đổi khí hậu, Một phân tích ngữ dụng về chỉ xuất về ngôi trong bài phát biểu của John Kerry về biến đổi khí hậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay