Kho dữ liệu và ứng dụng xây dựng hệ thống dữ liệu trợ giúp quyết định về chính sách tiền tệ quốc gia

42 31 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:53

... vĩ mô nhà nước tiền tệ cách hiệu Vì đề tài Kho liệu ứng dụng xây dựng hệ thống liệu trợ giúp định sách tiền tệ quốc gia chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu đề tài Vận dụng sở lý thuyết... chuyển vào kho liệu sau đưa vào CSDL ứng dụng trước đưa vào CSDL kho liệu 1.1.2.4 Gắn với thời gian Đối với kho liệu, yếu tố thời gian gắn liền với liệu Điều nghĩa liệu ghi lại theo thời gian lưu... với thời gian ổn định thiết kế cho việc hỗ trợ trình định người quản lý”[10] Về chất, kho liệu hướng vào việc cung cấp kiến trúc, công cụ để phát triển liệu hệ thống hỗ trợ định Dữ liệu phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Kho dữ liệu và ứng dụng xây dựng hệ thống dữ liệu trợ giúp quyết định về chính sách tiền tệ quốc gia, Kho dữ liệu và ứng dụng xây dựng hệ thống dữ liệu trợ giúp quyết định về chính sách tiền tệ quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay