Khảo sát đánh giá khả năng xử lý các chất ô nhiễm trong nước sông Kim Ngưu của một số phương pháp truyền thống và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp

13 26 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:53

... Phƣơng KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƢỚC SÔNG KIM NGƢU CỦA MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ PHÙ HỢP Chun ngành: Hóa mơi trƣờng Mã số: 60440120... tượng, thủy văn lưu vực sông Kim Ngưu Error! Bookmark not defined 1.2.3 Hiện trạng ô nhiễm sông Kim Ngưu Error! Bookmark not defined 1.3 Một số phương pháp thông dụng xử lý nước thải sinh hoạt... defined CHƢƠNG - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Error! Bookmark not defined 3.1 Một số tiêu nước sông Kim Ngưu Error! Bookmark not defined 3.2 Xử lý nước sông Kim Ngưu phèn nhôm PAC Error! Bookmark not
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát đánh giá khả năng xử lý các chất ô nhiễm trong nước sông Kim Ngưu của một số phương pháp truyền thống và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, Khảo sát đánh giá khả năng xử lý các chất ô nhiễm trong nước sông Kim Ngưu của một số phương pháp truyền thống và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay