Khai thác di sản văn hóa quan họ Bắc Ninh phục vụ phát triển du lịch

15 23 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:53

... quản lý khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch Error! Bookmark not defined 2.1.1 Công tác quản lý, tổ chức khai thác di sản văn hóa Quan họ phục vụ phát triển du lịch Error!... nội dung luận văn đƣợc kết cấu thành ba chƣơng: Chƣơng Di sản văn hóa Quan họ - Tài nguyên du lịch văn hóa quan trọng Chƣơng Thực trạng khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch. .. Kinh nghiệm số nƣớc khai thác di sản văn hóa phục vụ du lịch Error! Bookmark not defined 3.2 Các giải pháp, kiến nghị khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch Error! Bookmark
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác di sản văn hóa quan họ Bắc Ninh phục vụ phát triển du lịch, Khai thác di sản văn hóa quan họ Bắc Ninh phục vụ phát triển du lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay