Khai thác di sản văn hóa quan họ Bắc Ninh phục vụ phát triển du lịch

15 8 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:53

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Lê Thị Minh Quế KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ BẮC NINH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH LUẬN VĂN THẠCDU LỊCH HỌC Hà Nội, 200 Footer Page of 27 i Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Lê Thị Minh Quế KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ BẮC NINH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠCDU LỊCH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHẠM HÙNG Hà Nội, 2009 Footer Page of 27 ii Header Page of 27 MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình, bảng, đồ PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI I LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI III NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI III ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU IV PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IV ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN VI BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN VI CHƯƠNG DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ - TÀI NGUYÊN Error! Bookmark not defined DU LỊCH VĂN HÓA QUAN TRỌNG Error! Bookmark not defined 1.1 Di sản văn hóa du lịch văn hóa Error! Bookmark not defined 1.2 Di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh Error! Bookmark not defined 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Quan họ Bắc Ninh Error! Bookmark not defined 1.2.2 Phân bố làng Quan họ Bắc Ninh Error! Bookmark not defined 1.2.3 Những hình thức tổ chức diễn xƣớng Quan họ Bắc Ninh Error! Bookmark not defined 1.2.4 Các điệu Quan họ Bắc Ninh Error! Bookmark not defined 1.2.5 Ca từ Quan họ Bắc Ninh Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 iii Header Page of 27 1.2.6 Những yếu tố văn hóa khác góp phần hình thành mơi trƣờng tồn văn hóa Quan họ Bắc Ninh Error! Bookmark not defined 1.3 Vai trò di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh hoạt động du lịch Error! Bookmark not defined 1.3.1 Vùng văn hóa Quan họ Bắc Ninh nằm vị trí thuận lợi để phát triển du lịch Error! Bookmark not defined 1.3.2 Di sản văn hóa Quan họ nguồn tài nguyên du lịch quan trọng hoạt động phát triển du lịch Bắc Ninh nói riêng nƣớc nói chung Error! Bookmark not defined 1.3.3 Những khó khăn, hạn chế việc khai thác di sản văn hóa Quan họ hoạt động du lịch Error! Bookmark not defined CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA Error! Bookmark not defined QUAN HỌ BẮC NINH PHỤC VỤ DU LỊCH Error! Bookmark not defined 2.1 Công tác tổ chức, quảnkhai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch Error! Bookmark not defined 2.1.1 Công tác quản lý, tổ chức khai thác di sản văn hóa Quan họ phục vụ phát triển du lịch Error! Bookmark not defined 2.1.2 Công tác xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Quan họ tổ chức kinh doanh Error! Bookmark not defined 2.1.2.1 Cơ quan xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Quan họ Error! Bookmark not defined 2.1.2.2 Sản phẩm du lịch văn hóa Quan họ Error! Bookmark not defined 2.1.2.3 Tổ chức kinh doanh sản phẩm du lịch văn hóa Quan họ Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 iv Header Page of 27 2.2 Thực trạng thị trƣờng khách du lịch quảng bá xúc tiến du lịch dựa giá trị di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thị trƣờng khách du lịch quốc tế Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thị trƣờng khách du lịch nội địa Error! Bookmark not defined 2.2.3 Công tác xúc tiến du lịch Quan họ Error! Bookmark not defined 2.3 Công tác đầu tƣ cho Du lịch Quan họ Error! Bookmark not defined 2.4 Công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch Quan họ Error! Bookmark not defined 2.5 Đánh giá Error! Bookmark not defined 2.5.1 Những kết đạt đƣợc Error! Bookmark not defined 2.5.2 Những vấn đề tồn Error! Bookmark not defined CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN Error! Bookmark not defined NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA Error! Bookmark not defined QUAN HỌ PHỤC VỤ DU LỊCH Error! Bookmark not defined 3.1 Các đề xuất, kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.1.1 Định hƣớng phát triển du lịch Bắc Ninh Error! Bookmark not defined 3.1.2 Những vấn đề tồn thực trạng khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 v Header Page of 27 3.1.3 Kinh nghiệm số nƣớc khai thác di sản văn hóa phục vụ du lịch Error! Bookmark not defined 3.2 Các giải pháp, kiến nghị khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch Error! Bookmark not defined 3.2.1 Về tổ chức, quản lý Error! Bookmark not defined 3.2.2 Về nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 3.2.3 Về đầu tƣ cho du lịch Quan họ Error! Bookmark not defined 3.2.4 Về thị trƣờng khách du lịch Quan họ Error! Bookmark not defined 3.2.5 Về xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch Quan họ Error! Bookmark not defined 3.2.6 Về xúc tiến du lịch Quan họ Error! Bookmark not defined Phần KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤC LỤC .I Footer Page of 27 vi Header Page of 27 PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam có tài nguyên du lịch phong phú với nhiều đặc điểm giống nƣớc khu vực Đông Nam Á- phát triển sở văn minh nông nghiệp lúa nƣớc; đồng thời có nét khác biệt riêng Vì ngƣời ta thƣờng nói thống đa dạng quốc gia Đông Nam Á Chiến lƣợc phát triển du lịch Việt Nam Quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010 xác định ƣu tiên phát triển loại hình du lịch văn hóa Đây hƣớng phù hợp với xu phát triển du lịch giới mà với sống đại, ngƣời ngày có nhu cầu thƣởng thức giá trị văn hóa, nâng cao hiểu biết sắc văn hóa dân tộc tìm hiểu dân tộc khác Để du lịch Việt Nam hấp dẫn du khách điều quan trọng việc phải biết tận dụng phát huy “những nét khác biệt” văn hóa, sắc dân tộc để khai thác xây dựng loại hình du lịch, sản phẩm du lịch đặc trƣng, độc đáo Đây coi yếu tố định sức cạnh tranh du lịch quốc gia Quan họ Bắc Ninh vừa đƣợc UNESCO cơng nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại minh chứng giá trị văn hóa quan trọng Quan họ Hiếm có loại hình dân ca mà khơng gian tồn lại rộng lớn nhƣ Quan họ, không phát triển 44 làng Quan họ gốc Bắc Ninh mà lan tỏa vùng (mà ngƣời ta gọi vùng Kinh Bắc) Gắn liền với câu hát dân ca Quan họ, lề lối, cách thức „chơi” Quan họ, phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa ngƣời dân Đó mơi trƣờng, khơng gian để Quan họ đời phát triển Footer Page of 27 I Header Page of 27 Trên thực tế, Bắc Ninh, du lịch gắn với giá trị văn hóa Quan họ chƣa phát triển, chƣa đƣợc nhiều ngƣời biết đến Một số sản phẩm du lịch gắn với giá trị Quan họ đƣợc khai thác nhƣng đầu tƣ ít, sức hấp dẫn khách du lịch hạn chế Du lịch gắn với giá trị di sản văn hóa Quan họ (sau gọi du lịch Quan họ) điểm khác biệt, mạnh bật Bắc Ninh Nếu đƣợc quan tâm mức đầu tƣ cho hoạt động du lịch, chắn hình ảnh du lịch gắn với Quan họ thƣơng hiệu hấp dẫn điểm đến Bắc Ninh nói riêng Việt Nam nói chung Với mong muốn di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh đƣợc bảo tồn thông qua hoạt động du lịch, làm đa dạng hóa sản phẩm, loại hình du lịch Bắc Ninh góp phần tăng cƣờng lực cạnh tranh cho Du lịch Việt Nam, thu hút đông thêm lƣợng khách du lịch đối tƣợng khách nội địa khách quốc tế giai đoạn đầy cạnh tranh du lịch giới nay, tác giả chọn đề tài “Khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ phát triển du lịch” LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Cho đến nay, nói có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu Quan họ Bắc Ninh mặt nhƣ lịch sử, đặc điểm nghệ thuật, nội dung, trang phục, ẩm thực Quan họ, không gian văn hóa Quan họ Việc điều tra, nghiên cứu Quan họ đƣợc thực từ thập niên 60-70 kỷ XX Đó là: cơng trình khoa học “Dân ca Quan họ Bắc Ninh” tác giả Nguyễn Văn Phú, Lƣu Hữu Phƣớc; “Quan họ, nguồn gốc trình phát triển” tác giả Đặng Văn Lung, Hồng Thao, Trần Linh Quý; “Tìm hiểu dân ca Quan họ” tác giả Trần Linh Quý, Hồng Thao; “Lễ hội Bắc Ninh” tác giả Trần Đình Luyện Gần đây, số cơng trình nghiên cứu sinh viên, học viên thạc sỹ, Footer Page of 27 II Header Page of 27 nghiên cứu sinh, sƣu tầm Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Quan họ…cũng đƣợc thực Tuy nhiên, việc nghiên cứu xem xét khai thác di sản văn hóa Quan họ vào hoạt động du lịch chƣa có nhiều ngƣời quan tâm Một số đề tài sinh viên, học viên làm thạc sỹ thực chủ yếu đề cập đến phát triển du lịch Bắc Ninh sở khai thác tài nguyên di tích, lịch sử, văn hóa nói chung tỉnh; nghiên cứu trang phục Quan họ, nghiên cứu dân ca Quan họ hay nghiên cứu làng Quan họ cho phát triển du lịch Các nội dung liên quan đến khai thác Quan họ nhƣ sản phẩm du lịch sơ sài, mang tính chung chung, chƣa chun sâu Cho đến nay, chƣa có cơng trình dành riêng cho khai thác di sản văn hóa Quan họ để phát triển du lịch phạm vi tỉnh Bắc Ninh Các vấn đề đặt đề tài hệ thống hóa giá trị văn hóa Quan họ Bắc Ninh nhƣ tài nguyên du lịch, xác định vị trí làng Quan họ gốc đồng thời đánh giá thực trạng hoạt động du lịch gắn với giá trị Quan họ Bắc Ninh, đề xuất giải pháp nhằm khai thác hiệu giá trị di sản văn hóa Quan họ hoạt động du lịch MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục đích đề tài sở đánh giá vai trò di sản Quan họ nhƣ tài nguyên du lịch văn hóa; đánh giá thực trạng khai thác Quan họ hoạt động du lịch Bắc Ninh nay, đề xuất đƣợc giải pháp việc tổ chức, khai thác hoạt động cách hợp lý, bền vững, tạo hiệu kinh tế du lịch cao đồng thời góp phần vào nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần giải nhiệm vụ sau: Footer Page of 27 III Header Page 10 of 27 - Hệ thống hóa vấn đề di sản văn hóa Quan họ, bao gồm: khái niệm, lịch sử hình thành phát triển, phân bố làng Quan họ, hình thức tổ chức, diễn xƣớng, điệu, ca từ Quan họ, không gian Quan họ tồn tại, phát triển - Phân tích vai trò ý nghĩa di sản văn hóa với hoạt động du lịch, đánh giá vai trò di sản văn hóa Quan họ phát triển du lịch tỉnh - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng khai thác Quan họ hoạt động du lịch Bắc Ninh, từ tồn tại, bất cập, hạn chế cần giải - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị khai thác Quan họ phục vụ du lịch ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: di sản văn hóa Quan họ với tƣ cách nguồn tài ngun du lịch văn hóa phi vật thể, cơng ty du lịch có tổ chức chƣơng trình du lịch Quan họ, hoạt động du lịch làng Quan họ Phạm vi nghiên cứu: Nội dung: Luận văn nghiên cứu di sản văn hóa Quan họ, yếu tố ảnh hƣởng khác việc khai thác Quan họ phục vụ du lịch Không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu du lịch Quan họ Bắc Ninh, số làng Quan họ gốc nhân tố có ảnh hƣởng đến hoạt động khu vực Bắc Bộ Thời gian: Số liệu, tài liệu thu thập thực trạng đƣợc xem xét khoảng 10 năm trở lại PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập, xử lý tư liệu: Luận văn thu thập thông tin từ nhiều nguồn, nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động du lịch Quan họ Trên sở đó, tổng hợp, phân loại, xử lý số liệu để sử Footer Page 10 of 27 IV Header Page 11 of 27 dụng luận văn, lấy làm sở đƣa nhận định, đánh giá cho khách quan Phương pháp phân tích: Đây phƣơng pháp chủ đạo, đƣợc sử dụng thƣờng xuyên trình nghiên cứu Đề tài sử dụng phƣơng pháp nhằm đánh giá khoa học, khách quan mối quan hệ yếu tố liên quan đến phát triển du lịch Quan họ nhƣ: tài nguyên du lịch, điều kiện hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, hiệu kinh doanh… Phương pháp nghiên cứu thực địa: Phƣơng pháp giúp luận văn thu thập tƣ liệu lịch sử Quan họ, giá trị nội dung nghệ thuật Quan họ, số lƣợng làng Quan họ gốc…thống kê khách du lịch Bắc Ninh có khách du lịch Quan họ; sở vật chất kỹ thuật du lịch Bắc Ninh… Phương pháp điều tra xã hội học: Phƣơng pháp điều tra xã hội học đƣợc sử dụng hiệu Hình thức sử dụng vấn trực tiếp Đối tƣợng điều tra (phỏng vấn) cụ nghệ nhân Quan họ, vấn ngƣời dân làng Quan họ, khách du lịch có tham gia chƣơng trình du lịch Quan họ Việc điều tra giúp tác giả có đƣợc thơng tin xác thực cho việc đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp khai thác di sản văn hóa Quan họ cho hoạt động du lịch Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Để đƣa giải pháp khai thác Quan họ du lịch cách thiết thực, hiệu quả, tác giả tổ chức lấy ý kiến số chuyên gia lĩnh vực văn hóa ngƣời lâu năm làm công tác nghiên cứu sƣu tầm Quan họ tổ chức hát Quan họ Bên cạnh đó, lấy ý kiến chuyên gia lĩnh vực du lịch lãnh đạo quan Quản lý Nhà nƣớc du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch…Những ý kiến có ý nghĩa lớn cho luận văn Footer Page 11 of 27 V Header Page 12 of 27 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN Luận văn bƣớc đầu đánh giá tiềm Quan họ việc khai thác cho mục đích du lịch đồng thời hạn chế khách quan việc khai thác Quan họ, di sản văn hóa phi vật thể, cho hoạt động du lịch Trên sở phân tích thực trạng du lịch Quan họ Bắc Ninh, tác giả rút đánh giá, nhận xét hạn chế nhƣ mặt làm đƣợc phát triển du lịch Quan họ thời gian qua Trên sở tìm hiểu hoạt động phát triển du lịch văn hóa Thái Lan, Malaisia, Indonesia nƣớc thuộc khu vực Đơng Nam Á có nhiều điểm tƣơng đồng với Việt Nam, tác giả rút số kinh nghiệm việc khai thác giá trị văn hóa vật thể phi vật thể cho phát triển du lịch Việt Nam Luận văn vào thực tế tình hình địa phƣơng, mối quan hệ với địa phƣơng khác đặc biệt thủ đô Hà Nội, Chiến lƣợc tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam để đƣa số giải pháp lâu dài cấp bách nhằm thu hút khách đến với du lịch Quan họ BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, phần nội dung luận văn đƣợc kết cấu thành ba chƣơng: Chƣơng Di sản văn hóa Quan họ - Tài nguyên du lịch văn hóa quan trọng Chƣơng Thực trạng khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch Chƣơng Một số giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu khai thác di sản văn hóa Quan họ phục vụ du lịch Footer Page 12 of 27 VI Header Page 13 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] Footer Page 13 of 27 Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương, NXB Văn hóa thơng tin, 2006 Toan Ánh, Nếp cũ làng xóm Việt Nam, NXB Trẻ, 2005 Nguyễn Trọng Ánh, Những đặc điểm nghệ thuật Quan họ, Luận án tiến sỹ nghệ thuật, Nhạc viện Hà Nội, Hà Nội, 2005 Alastair Morrison, Marketing lĩnh vực lữ hành khách sạn, Tổng cục Du lịch, Hà Nội, 1998 Đặng Văn Bài, Nguyễn Hữu Tồn, Bảo tàng hóa di sản văn hóa làng, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thơng tin, 2006 Các điều ước quốc tế văn hóa, thể thao du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, 2008 Trần Chính, Nghệ nhân Quan họ làng Viêm Xá, NXB Khoa học Xã hội Chính phủ, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Di sản, 2002 Chính phủ, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch, 2007 Cục Di sản Văn hóa, Bảo vệ di sản văn hóa, NXB Thế giới, 2007 Cục Di sản Văn hóa, Một đường tiếp cận di sản văn hóa, NXB Thế giới, 2005 Nguyễn Văn Cƣơng, Mỹ thuật đình làng đồng Bắc bộ, NXB Văn hóa – Thơng tin, 2006 Du lịch di sản văn hóa giới, Hội đồng Khoa học kỹ thuật, Tổng cục Du lịch, Hà Nội, 2007 Diệp Đình Hòa, Tìm hiểu làng Việt Nam, NXB KHXH, 1990 Lê Danh Khiêm, Dân ca Quan họ, lời ca bình giải, Trung tâm Văn hóa Quan họ, Bắc Ninh, 2001 Lê Danh Khiêm, Hoắc Công Huynh, Lê Thị Chung, Không gian văn VII Header Page 14 of 27 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] Footer Page 14 of 27 hóa Quan họ, Trung tâm Văn hóa Thơng tin tỉnh Bắc Ninh, 2006 Lê Danh Khiêm, Tìm hiểu hát Trống qn Bắc Ninh, Sở Văn hóaThơng tin Bắc Ninh, 2004 Lê Danh Khiêm, Truyện cổ ca dao, tục ngữ làng Quan họ, Sở Thông tin – Truyền thông Bắc Ninh, 2008 Đặng Văn Lung, Quan họ, Nguồn gốc trình phát triển, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978 Trần Đình Luyện, Bảo tồn phát huy di sản văn hóa Kinh Bắc, Sở VHTT Bắc Ninh, 2006 Nguyễn Văn Lƣu, Thị trường Du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998 Nhiều tác giả, Khơng gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh, Bảo tồn phát huy, Viện Văn hóa Thơng tin - Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Bắc Ninh, Hà Nội, 2006 Nhiều tác giả, Làng nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh, NXB Sở Thông tin – truyền thông Bắc Ninh, 2009 Nhiều tác giả, Quan họ nguồn gốc trình phát triển, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978 Lƣu Hữu Phƣớc, Nguyễn văn Phú, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, NXB Văn hóa, 1962 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN, Luật Di sản Văn hóa số 28/2001QH10, NXB Chính trị Quốc gia, 2001 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN, Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009, NXB Chính trị Quốc gia Quốc hội nƣớc CHXHCNVN, Luật Du lịch số 44/2005-QH11, NXB Chính trị Quốc gia, 2005 Trần Linh Quý, Hồng Thao, Tìm hiểu dân ca Quan họ, NXB Văn hóa dân tộc - Sở Văn hóa Thơng tin Hà Bắc, Hà Nội, 1997 Hồng Thao, 300 dân ca Quan họ Bắc Ninh, Viện Âm nhạc, 2002 Hồng Thao, Trần Linh Q, Tìm hiểu dân ca Quan họ, NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội, Sở VHTT Hà Bắc, 1996 Tô Ngọc Thanh, Hồng Thao,Tìm hiểu âm nhạc dân tộc cổ truyền, VIII Header Page 15 of 27 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] Footer Page 15 of 27 NXB Văn hóa – Xã hội, 1986 Trần Ngọc Thêm, Tìm sắc văn hóa Việt Nam, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa- Thơng tin, 2004 Trung tâm Văn hóa Thơng tin tỉnh Bắc Ninh, Đến với Quan họ lời mới, Báo Bắc Ninh, tháng 8, 2007 Tổng cục Du lịch, Non nước Việt Nam, NXB Văn hóa Thơng tin, 2002 Nguyễn Minh Tuấn, Từ di sản, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1981 Nguyễn Thanh Tuấn, Văn hóa nghệ thuật đồng Bắc bộ, Không gian thời gian biến đổi, NXB Từ điển Bắch khoa, 2007 Trần Quốc Vƣợng, Văn hóa Việt Nam – Tìm tòi suy ngẫm, tầm thức văn hóa cư dân châu thổ Bắc Bộ, NXB Văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội, 2000 60 lễ hội truyền thống Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, 1998 Tài liệu tiếng nƣớc C.Michael Hall and Stephen Page, Tourism in South and Southeast Asia, Butterworth-Heinemann Publishing Ltd, 2000 Elsevier, Asian tourism: Growth and Change, Elsevier Ltd, 2008 Shinji Yamashita Kadir H.Din, J.S.Eades, Tourism and Cultural Development in Asia and Oceania, Penerbit University Kebangsaan Malaysia Bangi, 1997 IX ... quản lý khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch Error! Bookmark not defined 2.1.1 Công tác quản lý, tổ chức khai thác di sản văn hóa Quan họ phục vụ phát triển du lịch Error!... nội dung luận văn đƣợc kết cấu thành ba chƣơng: Chƣơng Di sản văn hóa Quan họ - Tài nguyên du lịch văn hóa quan trọng Chƣơng Thực trạng khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch. .. Kinh nghiệm số nƣớc khai thác di sản văn hóa phục vụ du lịch Error! Bookmark not defined 3.2 Các giải pháp, kiến nghị khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch Error! Bookmark
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác di sản văn hóa quan họ Bắc Ninh phục vụ phát triển du lịch, Khai thác di sản văn hóa quan họ Bắc Ninh phục vụ phát triển du lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay