Hoàn thiện hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn Thắng Lợi

15 5 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:52

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN VĂN LẠI HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƢU TRÚ CỦA KHÁCH SẠN THẮNG LỢI LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH HỌC Hà Nội, 2009 Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài: CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƢU TRÚ 1.1 Các khái niệm: 1.1.1 Khái niệm khách sạn 1.1.2 Khái niệm kinh doanh khách sạn 1.1 1.1.3 Khái niệm lưu trú 10 1.1.4 Khái niệm kinh doanh lưu trú 10 1.1.5 Khái niệm hoàn thiện 11 1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn 11 1.2.1 Quan niệm tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn 11 1.2.2 Ý nghĩa việc tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn 13 1.2.4 Nội dung hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn 1.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn thông qua: 1.3.1 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng sở vật chất kỹ thuật kinh doanh lưu trú 14 17 22 22 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh lưu trú CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƢU TRÚ TẠI 23 26 KHÁCH SẠN THẮNG LỢI 2.1 Giới thiệu chung Khách sạn Thắng Lợi 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khách sạn 26 Footer Page of 27 Header Page of 27 2.1.2 Chức nhiệm vụ khách sạn 2.1.5 Khách khách sạn Thắng Lợi năm 2006 – 2008 28 30 36 40 2.1.6 Kết kinh doanh Khách sạn Thắng Lợi năm gần (2006 – 2008) 44 2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý khách sạn 2.1.4 Các lĩnh vực kinh doanh khách sạn Thắng Lợi 2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi 47 2.2.1 Mơ hình tổ chức phận kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng 47 Lợi 2.2.2 Lao động phận lưu trú 48 2.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn 52 2.2.4 Quy trình tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi 2.2.5 Nhận xét tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi 56 64 2.3 Kết hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi năm 2006 – 2008 66 2.3.1 Công suất buồng khách sạn Thắng Lợi năm 66 2.3.2 Doanh thu, chi phí lợi nhuận phận lưu trú năm 68 2.3.3 Đánh giá mức độ hài lòng khách hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi 69 2.3.4 Một số nhận xét đánh giá hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi 71 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƢU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN THẮNG LỢI Phương hướng, mục tiêu khách sạn thời gian tới 74 3.1.1 Phương hướng Footer Page of 27 74 74 Header Page of 27 3.1.2 Mục tiêu 77 3.2 Các giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi 79 3.2.1 Đầu tư, nâng cấp sở vật chất kỹ thuật khách sạn phận lưu trú 79 3.2.2 Khách sạn tăng cường áp dụng công nghệ thông tin hoạt động phận lưu trú 3.2.3 Cải tiến quy trình phục vụ tổ phận lưu trú 83 85 3.2.4 Áp dụng chuẩn nghề dự án EU hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi 3.3 Một số kiến nghị với Nhà Nước tổng cục du lịch 89 91 92 94 3.3.1 Đối với Nhà Nước 94 3.3.2 Đối với Tổng cục du lịch Việt Nam 95 97 99 3.2.5 Tăng cường công tác an ninh, an toàn buồng khách 3.2.6 Thực chế độ đãi ngộ đối nhân viên phận Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Footer Page of 27 Header Page of 27 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hoạt động kinh doanh khách sạn có vai trò quan trọng kinh doanh du lịch, khơng đáp ứng nhu cầu lưu trú cho di chuyển người, mà phận thiếu phát triển du lịch Kinh doanh khách sạn không mang lại hiệu cho kinh tế quốc dân mà đòn bẩy thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, kinh doanh lưu trú ln giữ vai trò chủ đạo chi phối lĩnh vực kinh doanh khác, doanh thu từ dịch vụ lưu trú chiếm tỷ trọng cao tổng doanh thu hầu hết khách sạn Kinh doanh lưu trú có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy loại hình kinh doanh khác phát triển theo Cũng giống số loại hình kinh doanh khác, kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi phải đối mặt với khó khăn, tồn định Khó khăn việc đáp ứng yêu cầu cao chất lượng dịch vụ cho khách sản phẩm dịch vụ khách sạn đơn điệu, nghèo nàn, chưa có tính độc đáo, đặc thù, chất lượng thấp Bên cạnh đó, hệ thống sở vật chất kĩ thuật, trang thiết bị khách sạn không đồng bộ, không đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Trong năm gần đây, lượng khách đến khách sạn lúc tăng, lúc giảm, công suất sử dụng buồng phòng khơng ổn định, doanh thu lợi nhuận thấp tác động đến chiến lược kinh doanh khách sạn Việc tìm giải pháp hợp lý, đảm bảo cho phát triển lâu dài khách sạn tương lai việc làm cấp thiết Vì vậy, tơi chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động kinh doanh lưu trú Khách sạn Thắng Lợi” nhằm kiến nghị số giải pháp để hoàn thiện hoạt động kinh doanh lưu trú cho khách Footer Page of 27 Header Page of 27 sạn, giúp khách sạn ngày phát triển, xứng đáng khách sạn có truyền thống kinh doanh tốt địa bàn Hà Nội MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đề xuất giải pháp hồn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi, đảm bảo cho phát triển lâu dài khách sạn ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Phạm vi nghiên cứu đề tài thực trạng hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi năm từ 2006 - 2008 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để đạt mục tiêu nghiên cứu phù hợp với tính chất, phạm vi đề tài, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau - Phương pháp điều tra thực địa: Để thực mục đích luận văn, viết tiến hành điều tra, khảo sát thực tế địa bàn nghiên cứu Sử dụng phương pháp để thu thập, tích luỹ tài liệu thực tế Kết điều tra thực tế sở ban đầu thẩm định lại số nhận định q trình nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp so sánh: Phương pháp sử dụng để xử lý tư liệu, số liệu tình hình kinh doanh khách sạn năm qua để có đánh giá xác thực tiềm hạn chế khách sạn - Phương pháp dự báo: Hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn phân tích dự báo phát triển tương lai để xác định cho khách sạn phương hướng mới, đích để khách sạn theo đuổi Footer Page of 27 Header Page of 27 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI: Ngoài phần mục lục, danh mục sơ đồ - bảng biểu, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục; nội dung viết chia làm ba chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận hoạt động kinh doanh lƣu trú Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh lƣu trú Khách sạn Thắng Lợi Chƣơng 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh lƣu trú Khách sạn Thắng Lợi Footer Page of 27 Header Page of 27 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƢU TRÚ 1.1 Các khái niệm: Để tiếp cận cách khoa học đối tượng nghiên cứu, cần xem xét khái niệm quan trọng có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh lưu trú bao gồm: khách sạn, kinh doanh khách sạn, lưu trú kinh doanh lưu trú khái niệm hoàn thiện kinh doanh lưu trú 1.1.1 Khái niệm khách sạn Thuật ngữ “khách sạn” có nguồn gốc từ tiếng Pháp Nói đến khách sạn người ta thường hiểu sở cho th trọ (lưu trú), khơng có khách sạn có dịch vụ lưu trú mà có sở khác như: nhà trọ, nhà khách, nhà nghỉ, biệt thự, làng du lịch, bãi cắm trại, bungalow v.v…đều có dịch vụ Tuy nhiên, tương ứng với giai đoạn phát triển lịch sử lại có quan điểm khác khách sạn Ngày nay, thuật ngữ “khách sạn” hiểu sở kinh doanh phục khách lưu trú thời gian định đáp ứng tối đa nhu cầu khách về: lưu trú, ăn uống, giải trí dịch vụ bổ sung khác Trong thông tư số 01/2002/TT/-TCDL ngày 27/4/2001 Tổng Cục Du Lịch hướng dẫn thực nghị định số 39/2000/NĐ-CP phủ sở lưu trú du lịch ghi rõ: “Khách sạn (Hotel) cơng trình kiến trúc xây dựng độc lập, có quy mơ từ 10 buồng trở lên, đảm bảo chất lượng sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch” Theo nhóm tác giả nghiên cứu Mỹ sách “Welcome to Hospitality” xuất năm 1995 thì: “Khách sạn nơi mà trả tiền để thuê buồng ngủ qua đêm Mỗi buồng ngủ cho thuê bên phải có hai phòng nhỏ (phòng ngủ phòng tắm) Mỗi buồng khách phải có giường, điện thoại vơ tuyến Ngồi dịch vụ buồng ngủ Footer Page of 27 Header Page of 27 có thêm dịch vụ khác như: Dịch vụ vận chuyển hành lý, trung tâm thương mại (với thiết bị Photocopy), nhà hàng, quầy Bar số dịch vụ giải trí Khách sạn xây dựng gần bên khu thương mại, khu du lịch nghỉ dưỡng sân bay” Theo định nghĩa “Giải thích thuật ngữ du lịch khách sạn” khoa Du Lịch trường Kinh Tế Quốc Dân thì: “Khách sạn sở cung cấp dịch vụ lưu trú (với đầy đủ tiện nghi), dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí dịch vụ cần thiết khác cho khách lưu lại tạm thời qua đêm điểm du lịch” 1.1.2 Khái niệm kinh doanh khách sạn Ban đầu, kinh doanh khách sạn hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm đảm bảo chỗ ngủ qua đêm cho khách có trả tiền Sau đòi hỏi thoả mãn nhiều nhu cầu mức cao khách mong muốn chủ khách sạn nhằm đáp ứng toàn nhu cầu khách Cùng với phát triển hoạt động du lịch, cạnh tranh khách sạn nhằm thu hút ngày nhiều khách khách có khả tài cao làm tăng tính đa da dạng hoạt động ngành Kinh doanh khách sạn cung cấp khơng có dịch vụ tự đảm nhiệm, mà bán sản phẩm thuộc ngành lĩnh vực khác kinh tế quốc dân như: nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bưu viễn thơng, dịch vụ vận chuyển, điện nước v.v Như vậy, kinh doanh khách sạn cung cấp cho khách dịch vụ đồng thời trung gian thực dịch vụ tiêu thụ sản phẩm ngành khách kinh tế Từ đó, chuyên gia lĩnh vực sử dụng khái niệm kinh doanh khách sạn theo nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa rộng, kinh doanh khách sạn hoạt động cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 ngơi, ăn uống dịch vụ bổ sung cho khách Còn theo nghĩa hẹp, kinh doanh khách sạn đảm bảo việc phục vụ nhu cầu ngủ, nghỉ cho khách Trong giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, 2008 “Kinh doanh khách sạn hoạt động kinh doanh sở cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ giải trí họ điểm du lịch nhằm mục đích có lãi [15,tr 12] 1.1.3 Khái niệm lưu trú “Lưu trú” từ gốc Hán - Việt hiểu theo nghĩa thông thường thì: Lưu mang ý nghĩa động từ, có nghĩa lại, giữ lại, dừng lại nơi đó, trú lại nơi đó[22,tr 1077] Tuy với nghĩa lưu trú hoạt động du lịch, khơng đơn việc lưu lại, trú ngụ mà bao hàm hoạt động người thời gian lưu lại, trú ngụ như: ăn nghỉ, vui chơi giải trí, giao lưu v.v Như vậy, khách lưu trú người lưu lại, trú ngụ nơi khơng phải chỗ thường xun 1.1.4 Khái niệm kinh doanh lưu trú Kinh doanh lưu trú đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi khách lưu trú khoảng thời gian định nhằm thu lợi nhuận, hoạt động thiếu kinh doanh khách sạn Trong giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, 2008 Nguyễn Văn Mạnh Hoàng Thị Lan Hương cho “Kinh doanh lưu trú hoạt động kinh doanh lĩnh vực sản xuất vật chất, cung cấp dịch vụ cho thuê buồng ngủ dịch vụ bổ sung khác thời gian lưu lại tạm thời điểm du lịch nhằm mục đích có lãi”[15,tr 13] Trong hoạt động kinh doanh khách sạn kinh doanh lưu trú hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu thiết yếu Footer Page 10 of 27 10 Header Page 11 of 27 người: nhu cầu nghỉ ngơi Trong trình khách nghỉ khách sạn, khách đáp ứng nhu cầu khác mà khách sạn cung cấp Cũng ngủ, nhà điều kiện mơi trường quen thuộc, khách sạn có nhiều điều lạ, khách sạn không đáp ứng nhu cầu bình thường nghỉ ngơi lấy lại sức sau chuyến xa mà đáp ứng nhu cầu tâm lý cho khách Đáp lại khách chi trả cho cung cấp thỏa mãn khách khách sạn nhận từ khách, mục đích hoạt động khách sạn 1.1.5 Khái niệm hoàn thiện “Hồn thiện” theo nghĩa tiếng Anh “Perfect” tính từ dùng để mức độ hồn chỉnh cơng việc cụ thể mà người đặt [21,tr 445] Tuy vậy, với nghĩa “hoàn thiện” hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn dùng cụm động từ làm cho tốt tồn tại, khó khăn vướng mắc có để hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn ngày tốt 1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh lƣu trú khách sạn 1.2.1 Quan niệm tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Dịch vụ khách sạn sản phẩm vơ hình, chất lượng dịch vụ khó đánh giá chịu nhiều yếu tố tác động chủ quan tác động khách quan Sản phẩm dịch vụ thấy khó thấy cụ thể Khách hàng dịch vụ biểu mức thoả mãn tiêu dùng xong Do việc tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú định nghĩa hoạt động trợ giúp có ích cho người khác Trong kinh doanh khách sạn việc tổ chức tốt hoạt động kinh doanh hiểu tập hợp hoạt động q trình cơng nghệ làm tốt chức đảm bảo tiện nghi tạo điều kiện dễ dàng cho khách trình Footer Page 11 of 27 11 Header Page 12 of 27 tiêu dùng sản phẩm khách sạn Tổ chức tốt hoạt động kinh doanh trình phức tạp, kéo dài thời gian diễn tất tổ khách sạn nhằm sản xuất, bán trao đổi cho khách dịch vụ hàng hoá để thoả mãn nhu cầu khách Chất lượng nói chung phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Nói đến chất lượng sản phẩm hay dịch vụ tức nói đến mức độ phù hợp sản phẩm dịch vụ với yêu cầu đặt cho mà yêu cầu đánh giá qua cảm nhận người tiêu dùng Trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, chất lượng sản phẩm hiểu mức độ phục vụ tối thiểu mà doanh nghiệp lựa chọn nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng sản phẩm du lịch khách hàng Mục tiêu chất lượng sản phẩm dịch vụ đánh giá nhiều mức độ khác nhau, tuỳ thuộc vào đối tượng khách Tuy nhiên nâng cao chất lượng sản phẩm khách sạn phải tiến hành loại khách hàng họ mua loại sản phẩm mức Ta hiểu tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú kinh doanh khách sạn sau Tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn tổng thể mục tiêu, đặc trưng thể thoả mãn nhu cầu điều kiện tiêu dùng mong muốn, giới hạn chi phí định Tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn mức phục vụ mà khách sạn lựa chọn nhằm thoả mãn khách hàng mục tiêu Chất lượng buồng đánh giá qua việc phục vụ khách ăn nghỉ khách sạn cho có chất lượng tốt, đảm bảo phòng nghỉ ln mới, đáp ứng nhu cầu khách điều kiện làm cho khách hài lòng thoả mãn Footer Page 12 of 27 12 Header Page 13 of 27 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Trần Kim Dung (2001), Quản trị nguồn nhân lực – NXB Giáo dục Trịnh Xuân Dũng & Nguyễn Hữu Viện (2001), Luật kinh doanh du lịch, Nxb ĐHQG Hà Nội Trịnh Xuân Dũng (2005), Giáo trình nghiệp vụ lễ tân khách sạn, Nxb LĐXH Nguyễn Trọng Đặng (2008), Quản trị doanh nghiệp khách sạn du lịch, Nxb Thống kê Nguyễn Văn Đính & Nguyễn Văn Mạnh (1995), Giáo trình Tâm lý nghệ thuật giao tiếp ứng xử kinh doanh du lịch, Nxb Thống kê Nguyễn Văn Đính & Hồng Thị Lan Hương (2007), Giáo trình cơng nghệ phục vụ khách sạn – Nhà hàng, Nxb ĐHKTQD Nguyễn Văn Đính & Trần Thị Minh Hồ (2008), Giáo trình kinh tế du lịch, Nxb ĐHKTQD Nguyễn Thành Độ (1996), Giáo trình Chiến lược kế hoạch phát triển doanh nghiệp, Nxb Giáo dục Nguyễn Thành Độ & TS Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB Lao Động – Xã Hội 10.Sơn Hồng Đức (2006), Quản trị lễ tân khách sạn quốc tế đại, Nxb LĐXH 11.Nguyễn Vũ Hà & Đoàn Mạnh Cương (2008), Giáo trình Tổng quan sở lưu trú,Nxb LĐXH Footer Page 13 of 27 13 Header Page 14 of 27 12.Đào Duy Huân (1996), Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường, NXB Giáo Dục 13.Trần Huy Khang & Trần Ngọc Nam (2005), Marketing du lịch, Nxb TP Hồ Chí Minh 14.Mai Khơi (1993), Cơng nghệ đón tiếp khách sạn, Nxb Giáo dục 15.Nguyễn Văn Mạnh & Hồng Thị Lan Hương (2008), Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, Nxb ĐHKTQD 16.Nguyễn Văn Mạnh & Nguyễn Đình Hồ (2008), Giáo trình Marketing du lịch, Nxb ĐHKTQD 17.Lục Bội Minh (1998), Quản lý khách sạn đại (sách dịch), Nxb Chính trị quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển du lịch 18.Trần Đức Thanh (2005), Nhập môn khoa học du lịch, Nxb ĐHQG Hà Nội 19.Đỗ Hoàng Toàn (1994), Những vấn đề quản trị kinh doanh, Nxb Khoa học kỹ thuật 20.Raymond Alain Thietart (1999), Chiến lược doanh nghiệp (sách dịch), Trung tâm Pháp _ Việt đào tạo quản lý, NXB Thanh niên 21.Nguyễn Sanh Phúc (2000), Từ điển Việt – Anh, Nxb Thế Giới 22.Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hố Thơng tin TÀI LIỆU TIẾNG NƢỚC NGOÀI Ann Thunhurt 1990, Guest Craft: Front of House Operation, NXB Mac Millan Charless E Steadmon & Michael L Kasavana (1998), Managing Front Office Operation(tái lần 2), NXB Học viện đào tạo thuộc Hiệp hội khách sạn motel Hoa Kỳ (AH&MA) Footer Page 14 of 27 14 Header Page 15 of 27 Colin Dix Chris Baird (1993), Front Office Operation (tái lần thứ 3), NXB Pitman Publishing James A Bardi (1996), Hotel Front Office Management (tái lần 2) NXB John Wiley & Son, Inc Peter Abbott Sue Lewry (1996) Front Office: Procedure, Social Skill and Management, NXB Butter Worth – Heineman GS Steve Berry – Tafe International Western (1996), Australia, Front Office Management, Nhà xuất Butter Worth – Heinemann Scriptographic Publication(1990), What every employee shouls know about Custome Care Footer Page 15 of 27 15 ... tiếp đến hoạt động kinh doanh lưu trú bao gồm: khách sạn, kinh doanh khách sạn, lưu trú kinh doanh lưu trú khái niệm hoàn thiện kinh doanh lưu trú 1.1.1 Khái niệm khách sạn Thuật ngữ khách sạn ... luận hoạt động kinh doanh lƣu trú Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh lƣu trú Khách sạn Thắng Lợi Chƣơng 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh lƣu trú Khách sạn Thắng. .. vụ hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn 52 2.2.4 Quy trình tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Thắng Lợi 2.2.5 Nhận xét tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn Thắng Lợi, Hoàn thiện hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn Thắng Lợi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay