Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty TNHH ABB

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:52

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ TUẤN ANH HỒN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TẠI CƠNG TY TNHH ABB LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ TUẤN ANH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TẠI CÔNG TY TNHH ABB Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ QUÂN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2016 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu thống kê, điều tra đƣợc xử lí sử dụng phân tích luận văn theo quy định Các thông tin kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế Tác giả Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực nghiên cứu luận văn này, tác giả nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt trình thực nghiên cứu luận văn Trƣớc hết, tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Phòng đào tạo Khoa sau đại học nhà trƣờng thầy cô giáo, ngƣời trang bị kiến thức cho tác giả suốt trình học tập Tác giả xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Lê Quân, ngƣời nhiệt tình hƣớng dẫn, bảo đƣa đóng góp quý báu để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn anh, chị phòng quản lý chất lƣợng, Công ty TNHH ABB, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình thu thập số liệu, tài liệu liên quan để giúp tác giả hoàn thiện luận văn Tuy tác giả cố gắng trình nghiên cứu song điều kiện hạn chế nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp, phản hồi để tiếp tục hoàn thiện Trân trọng cảm ơn! Tác giả Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TRONG NGÀNH SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngành quản lý chất lƣợng Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận hoạt động quản lý chất lƣợng doanh nghiệp sản xuất Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nội dung hoạt động quản lý chất lượng Error! Bookmark not defined 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá hoạt động yếu tổ ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng Error! Bookmark not defined 1.3 Một số lý thuyết quản lý chất lƣợng Error! Bookmark not defined 1.3.1 Lý thuyết quản lý chất lượng W.Edward Deming (1927) Error! Bookmark not defined 1.3.2 Lý thuyết quản lý chất lượng Joseph Juran (1951)Error! Bookmark not defined 1.3.3 Lý thuyết quản lý chất lượng Philip Crossby (1960)Error! Bookmark not defined 1.3.4 Lý thuyết quản lý chất lượng Armand Feigenbaum (1944) Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 1.3.5 Lý thuyết quản lý chất lượng Kaoru IshikawaError! Bookmark not defined 1.3.6 Lý thuyết quản lý chất lượng Taguchi (1960)Error! Bookmark not defined 1.4 Cơ sở thực tiễn hoạt động quản lý chất lƣợng tổ chức Error! Bookmark not defined 1.4.1 Hoạt động quản lý chất lượng công ty Toyota Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.4.2 Hoạt động quản lý chất lượng công ty Ford Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.4.3 Bài học rút hoạt động quản lý chất lượng công ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Error! Bookmark not defined 2.1 Cơ sở số liệu thực nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp luận quan điểm tiếp cậnError! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined 2.3 Khung nghiên cứu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TẠI CÔNG TY TNHH ABB Error! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu chung công ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng hoạt động quản lý chất lƣợng công ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined 3.2.1 Hoạt động quản lý chất lượng công ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined 3.2.2 Hệ thống quản lý tích hợp ISO9001:2008; ISO14001:2004; OHSAS18001:2007 Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 Header Page of 27 3.3 Nhận xét, đánh giá chung trình quản lý hệ thống quản lý chất lƣợng công ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined 3.3.1 Những mặt mạnh trình quản lý chất lượng công ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined 3.3.2 Những hạn chế q trình quản lý chất lượng cơng ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TẠI CÔNG TY TNHH ABB Error! Bookmark not defined 4.1 Dự báo triển vọng định hƣớng phát triển công ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined 4.2 Định hƣớng phát triển khuyến nghị nhằm nâng cao hoạt động quản lý chất lƣợng công ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined 4.2.1 Tập trung vào yêu cầu từ khách hàng nhằm thỏa mãn khách hàng mức tối đa Error! Bookmark not defined 4.2.2 Tăng cường công tác lập kế hoạch thực hoạt động quản lý chất lượng Error! Bookmark not defined 4.2.3 Xây dựng nguồn lực người nhằm hướng đến văn hóa chất lượng tồn q trình cơng ty TNHH ABB.Error! Bookmark not defined 4.2.4 Xây dựng chuỗi nhà cung cấp, coi nhà cung cấp đối tác Error! Bookmark not defined 4.2.5 Tiêu chuẩn hóa q trình cơng cụ để thực hiện, kiểm soát hoạt động chất lượng toàn tổ chức Error! Bookmark not defined 4.2.6 Tiến hành hoạt động cải tiến liên tục toàn chuỗi gia tăng giá trị sở hệ thống hợp Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 PHỤ LỤC Footer Page of 27 Header Page of 27 Footer Page of 27 Header Page of 27 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa ERP/ SAP Hệ thống quản lý kế hoạch điện tử ISO Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế JIT Hệ thống vừa lúc KPI Các Chỉ Số Cơ Bản NCR Điểm không phù hợp OHSAS Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OTD Giao hàng hạn PDCA Lập kế hoach – thực - kiểm tra – trì SWOT Điểm mạnh - yếu – thách thức – cở hội 10 TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn 11 TQM Quản lý chất lƣợng toàn diện Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Cơ cấu lao động công ty năm 2015 44 Bảng 3.4 Số lƣợng lỗi từ trƣờng 2009-YTD02.2015 44 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Kế hoạch chất lƣợng năm công ty TNHH ABB 2012-1024 Bảng kế hoạch chất lƣợng hàng năm công ty TNHH ABB công ty thành viên giới năm 2012 Bảng phân tích điểm khơng khơng phù hợp nhà cung cấp nội địa Việt Nam năm 2014 2015 Bảng phân tích điểm khơng phù hợp q trình sản xuất công ty TNHH ABB năm 2014 2015 Bảng so sánh phƣơng pháp cải tiến 4Q phƣơng pháp PDCA; DMAIC 8D 38 40 52 55 62 Kế hoạch thực tích hợp hệ thống quản lý Bảng 3.8 ISO9001:2008; ISO14001:2004 OHSAS1 64 8001:2007 Kết chƣơng trình đánh giá nội hệ thống quản lý Bảng 3.9 chất lƣợng tích hợp ISO9001:2008, ISO14001:2005 OHSAS18001:2007 năm 2014 Footer Page 10 of 27 66 Header Page 11 of 27 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ 3.3 Footer Page 11 of 27 Nội dung Quy trình nghiên cứu Khung nghiên cứu hoạt động quản lý chất lƣợng cơng ty TNHH ABB Mơ hình tƣơng tác trình Quy trình quản lý hệ thống chất lƣợng công ty TNHH ABB Sơ đồ ghi nhận chi phí chất lƣợng cơng ty TNHH ABB theo trình Trang 31 34 49 54 60 Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiểng Việt Nguyễn Song Bình Trần Thu Hà, 2006 Quản lý chất lượng toàn diện, đường cải tiến thành công: NXB Khoa Học Kỹ Thuật Nguyễn Quốc Cừ, 1998 Quản lý chất lượng sản phẩm Hà Nội: NXB Khoa học Kỹ thuật Đặng Đức Dũng, 2001 Quản lý chất lượng sản phẩm Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Đình Phan Đặng Ngọc Sự, 1997 Quản trị chất lượng Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Hồng Sơn Phan Chí Anh, 2013 Nghiên cứu suất chất lượng – Quản lý chất lượng doanh nghiệp Việt Nam Hà Nội: NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Trần Anh Tài, 2005 Bài giảng Quản trị học Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội TCVN ISO 9001, 2008 Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội: Viện Tiêu chuẩn Chất lƣợng Việt nam Hoàng Mạnh Tuấn, 1997 Đổi quản lý chất lượng sản phẩm thời kỳ Hà Nội: NXB Khoa học Kỹ thuật Tiếng Anh Abbas Mar and Mansooreh Kazemilari, 2012 Relationship between national culture and TQM implementation, case study: Iranian multinational electrical manufacturing companies 10 Arawaiti Agus, Mhd.Suhaimi Ahmad and Jaafar Muhammad, 2009 An empirical investigation on the impact of quality management on productivity and profitability: Associations and mediating effect 11 David.I Levine and Michael W.Toffel, 2010 Quality management and Job quality: how the ISO9001 standard for quality management systems affects employees and Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 employers 12 Ishikawa, 1985 What is Total Quality Control? The Japanese Way 13 Jeffrey K.Liker and David Meir, 2006 The Toyota way fieldbook A practice guide for implementing Toyota’s 4Ps 14 Joshph M Juran and A.Blanton Godfrey 1998 Juran’s quality handbook (5th edition) 15 Juran, J.M, 1979 Quality Improvement 16 Komson Jirapattarasilp 2008, Quality management in electrical - electronics SMEs 17 Phan Chi Anh and Yoshiki Matsui 2005, Quality management and competitive performance – An empirical evident of impact of ISO9000 in Vietnamese manufacturing companies 18 Philip B Crosby, 1979 Quality is free 19 Quekeng and Shari Mohd Yusof 2003, A survey of TQM practices in the Malaysian electrical and electronics industry 20 Schonberger, R.J, 1982 Japanese Manufacturing Techniques: Nine Hidden Lessons in Simplicity New York: The Free Press 21 Solinski Bartosz, 2012 Implementation of TMQ in public adminitration by applying quality management system in compliance with iso 9001 standard and caf self assessment model 22 S.Anil Kumar and N.Suresh, 2008 Production and operations management (with skill development, caselet and cases) second edition 23 S.Shiba, A.Graham and D.Walden, 1993 A new American TQM, Productivity Press W.Edwards Deming, 1982 Out of the Crisis Footer Page 13 of 27 ... TRẠNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TẠI CÔNG TY TNHH ABB Error! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu chung công ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng hoạt động quản lý chất. .. cứu hoạt động quản lý chất lƣợng công ty TNHH ABB Mơ hình tƣơng tác q trình Quy trình quản lý hệ thống chất lƣợng cơng ty TNHH ABB Sơ đồ ghi nhận chi phí chất lƣợng cơng ty TNHH ABB theo trình... xét, đánh giá chung trình quản lý hệ thống quản lý chất lƣợng cơng ty TNHH ABB Error! Bookmark not defined 3.3.1 Những mặt mạnh trình quản lý chất lượng công ty TNHH ABB Error! Bookmark
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty TNHH ABB, Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty TNHH ABB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay