Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Quảng Bình

24 22 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:51

... hƣởng đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực - Đề xuất, tham mƣu cho lãnh đạo thực giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Bƣu điện tỉnh Quảng Bình Kết... giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Bƣu điện tỉnh Quảng Bình Phạm vi nghiên cứu đề tài chủ yếu nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng lao động Bƣu điện Tỉnh. .. trạng hiệu sử dụng nguồn nhân lực Bƣu điện Tỉnh Quảng Bình, thành công, hạn chế chủ yếu vấn đề này, từ đƣa quan điểm số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Bƣu điện tỉnh Quảng Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Quảng Bình, Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay