Hệ thống bóc tách giá cả sản phẩm tự động

35 19 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:51

... hình loại ứng dụng Web Mining sản phẩm thƣơng mại điện tử Xuất phát từ phân tích trên, luận văn tập trung vào nghiên cứu, triển khai Hệ thống bóc tách giá sản phẩm tự động web Mục tiêu nghiên cứu:... văn tập trung nghiên cứu cách bóc tách thơng tin tự động, không phụ thuộc vào cấu trúc trang Web từ nguồn liệu Internet, từ ứng dụng vào tốn cụ thể bóc tách giá sản phẩm site bán hàng Đối tượng,... đƣợc cập nhật thƣờng xuyên sản phẩm Một sản phẩm đƣợc cập nhật giữ ngun cấu trúc thơng tin bao gồm: − Tên sản phẩm − Hình ảnh đại diện − Giá bán − Các đặc tính sản phẩm Tần số cập nhật thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bóc tách giá cả sản phẩm tự động, Hệ thống bóc tách giá cả sản phẩm tự động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay