Hệ quả xã hội sau tái định cư phục vụ xây dựng khu kinh tế Vũng Áng (Nghiên cứu trường hợp xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

16 21 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:51

... nghiệp, khu kinh tế Vũng Áng, ban hành ngày 20/9/20102 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2010), Quyết định số 222QĐ/ UBND việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vũng Áng 36... nhân dân xã Kỳ Phương “Bảng tổng hợp số liệu bồ thường kiểm kê dự án địa bàn xã Kỳ Phương” 25 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phương “ Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2014” 26 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phương... trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 38 Phan Minh Mận (2012), Giới thiệu số mơ hình khu kinh tế, quan điểm xây dựng phát triển khu kinh tế Việt Nam nay, tạp chí khoa học 39 Hồ Anh Tuấn (2014), Vũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ quả xã hội sau tái định cư phục vụ xây dựng khu kinh tế Vũng Áng (Nghiên cứu trường hợp xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Hệ quả xã hội sau tái định cư phục vụ xây dựng khu kinh tế Vũng Áng (Nghiên cứu trường hợp xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay