Hệ quả xã hội sau tái định cư phục vụ xây dựng khu kinh tế Vũng Áng (Nghiên cứu trường hợp xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

16 1 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:51

quả việc thu hồi đất xây dựng cơng trình cấp nước” trường hợp thị trấn Chờ, huyện Yên Phong xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, ĐHQG Hà Nội 18 Dương Thùy Trang (2013), “ Biến đổi cấu lao động, việc làm hộ gia đình nơng thơn q trình thị hóa”, Luận văn thạc sĩ 19 Phạm Minh Hạnh “Sinh kế hộ dân tái định cư vùng bán ngập huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La”, Luận văn thạc sĩ, trường Đai học Nông Nghiệp Hà Nôi 20 Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng (2008), Thuyết minh quy hoạch chung khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh , ngày truy cập 29/7/2015 21 Võ Mai “ Tình hình xây dựng khu cơng ngiệp, khu kinh tế tháng đầu năm2015”,http://www.khucongnghiep.com.vn/tabid/65/articletype/ArticleView/ articleId/1393/default.aspx, ngày truy cập 9/9/2015 22 Thủ tướng phủ (2008), Nghị định số 29/2008/NĐ-CP phủ: Quy định khu cơng nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế 23 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh “Đề án điều chỉnh địa giới hành huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” Footer Page 14 of 27 Header Page 15 of 27 24 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phương “Bảng tổng hợp số liệu bồ thường kiểm kê dự án địa bàn xã Kỳ Phương” 25 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phương “ Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2014” 26 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phương “ Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 27 Bùi Minh Thuận, (2010), “Tái định cư thay đổi đời sống nhóm Đan Lai (Thổ) vườn quốc gia Phù Mát”trường hợp người Đan Lai hai Tân Sơn Cửa Rào, xã Môm Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, luận văn thạc sĩ 28 Phạm Mộng Hoa, Lâm Mai Lan, (2000) “Tái định cư dự án phát triển: sánh thực tiện” Nxb Khoa học xã hội 29 Đào Duy Anh (1957) Hán việt từ điển, Nxb Trường Thi 30 Viện Ngôn ngữ học ( 2013), Từ điển tiếng Việt phổ thông, Nhà xuất Phương Đông 31 Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thế Trường (2009), Tác động thị hóa, Cơng nghiệp hóa tới phát triển kinh tế biến đổi văn hóa, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 32 Nguyễn Hồng Sơn (2010), Vấn đề tái định cư dự án phát triển vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ: Thực trạng vấn đề đặt quản lý phát triển xã hội Học viện Chính trị - Hành Chính khu vực III 33 Nguyễn Thị yến (2004), TĐC đô thị lớn vùng kinh tế trọng điểm Trung - thực trạng vấn đề đặt ra, Học viện Chính trị - Hành Chính khu vực III 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2012), “Báo cáo số 391” rà sốt quy hoạch hoạt động khu cơng nghiệp, khu kinh tế Vũng Áng, ban hành ngày 20/9/20102 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2010), Quyết định số 222QĐ/ UBND việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vũng Áng 36 Thủ tướng phủ (2007), Quyết định số 1076/QĐ-TTg việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 37 Thủ tướng phủ (2004), Nghị định 197/2004/NĐ-CP 69/2009/NĐ-CP, bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 38 Phan Minh Mận (2012), Giới thiệu số mơ hình khu kinh tế, quan điểm xây dựng phát triển khu kinh tế Việt Nam nay, tạp chí khoa học 39 Hồ Anh Tuấn (2014), Vũng Áng phấn đấu trở thành khu kinh tế hàng đầu nước, tạp chí Hà Tĩnh số 286 40 Ngân hàng phát triển Châu Á (1995), Cẩm nang tái định cư – hướng dẫn thực hành 41 Đỗ Văn Hòa (1998), Chính sách di dân châu Á, Nxb Nông nghiệp –Hà Nội 42 Nguyễn Duy Hới (2002), Nhập môn xã hội học, Đại học Khoa học Huế 43 Mai Thị Kim Thanh (2011), Lối sống nhóm dân cư, Nxb Giáo dục Việt Nam 44 Webside:http://kktvungang-hatinh.gov.vn./ http://www.dpihatinh.gov.vn 45 http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_kinhte/_mobile_tintuc/it em/21816402.html Footer Page 16 of 27 ... nghiệp, khu kinh tế Vũng Áng, ban hành ngày 20/9/20102 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2010), Quyết định số 222QĐ/ UBND việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vũng Áng 36... nhân dân xã Kỳ Phương “Bảng tổng hợp số liệu bồ thường kiểm kê dự án địa bàn xã Kỳ Phương” 25 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phương “ Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2014” 26 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phương... trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 38 Phan Minh Mận (2012), Giới thiệu số mơ hình khu kinh tế, quan điểm xây dựng phát triển khu kinh tế Việt Nam nay, tạp chí khoa học 39 Hồ Anh Tuấn (2014), Vũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ quả xã hội sau tái định cư phục vụ xây dựng khu kinh tế Vũng Áng (Nghiên cứu trường hợp xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Hệ quả xã hội sau tái định cư phục vụ xây dựng khu kinh tế Vũng Áng (Nghiên cứu trường hợp xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay