Global Financial crisis and responses from the GMS countries

12 33 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:50

... analysis of the policy response to the impact of the global financial crisis: the case of Cambodia, Paper at International Workshop Global financial crisis and responses from the GMS countries, ”... for the Asia Pacific 2009 The responses from the GMS economies Asian countries, including the GMS, by and large have been very responsive to the crisis and have taken important steps both on the. .. Taken by the Lao Government to Tackle Global Financial Crisis and Its Effects, Paper at International Workshop Global financial crisis and responses from the GMS countries, ” Ha Long, 8/11/2009 [5]
- Xem thêm -

Xem thêm: Global Financial crisis and responses from the GMS countries, Global Financial crisis and responses from the GMS countries

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay