Giải quyết vấn đề phân tầng xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:50

Header Page of 27 Giải vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Bá Hiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn ThS Khoa học trị: 60 31 02 04 Người hướng dẫn : GS.TS Phùng Hữu Phú Năm bảo vệ: 2013 79 tr Abstract Luận văn góp phần hệ thống hóa, làm rõ vấn đề lý luận phân tầng xã hội thực tiễn phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh Thơng qua việc tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh cơng bình đẳng xã hội, đưa số kiến nghị giải pháp nhằm góp phần hạn chế tình trạng phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo thành phố Hồ Chí Minh Keywords.Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phân tầng xã hội Content Tính cấp thiết đề tài Công đổi thập kỷ qua làm thay đổi diện mạo đời sống kinh tế - xã hội nước ta Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sản phẩm đổi phát huy hiệu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định với việc nâng cao mức sống hầu hết tầng lớp dân cư Bên cạnh đó, kinh tế thị trường làm nảy sinh khơng hệ lụy xã hội mà phải tập trung giải quyết, hệ lụy phân tầng xã hội Phân tầng xã hội sản phẩm “tự nhiên” q trình vận động lịch sử xã hội lồi người, thời kỳ lịch sử mức độ tính chất phân tầng có biểu khác Bởi vậy, mặt thừa nhận yếu tố khách Footer Page of 27 Header Page of 27 quan, mặt khác với mục tiêu lý tưởng mà Đảng, nhân dân ta vị lãnh tụ thiên tài dân tộc ta – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, tiếp tục hướng tới là: “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh” phân tầng xã hội xem hệ không mong muốn trình phát triển xã hội Nghiên cứu vấn đề cho thấy tranh tổng thể phân tầng xã hội yếu tố có liên quan Qua đó, góp phần định hướng mục tiêu chiến lược giảm bất bình đẳng xã hội Ngày nay, tiến người xem tiêu chuẩn cao phát triển xã hội Sự phát triển xã hội đòi hỏi phải đem lại cơng bằng, bình đẳng cho người hội điều kiện cống hiến hưởng thụ thành phát triển Điều hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng xem triệt để lịch sử nhân loại Hiện nay, Việt Nam kiên định đường “định hướng lên xã hội chủ nghĩa”, chất ưu việt xã hội xã hội chủ nghĩa mà hướng tới phải thực hóa khơng phải dừng lại mơ ước người dân Tuy nhiên, thực tế cho thấy thực trạng phân tầng xã hội diễn cách phức tạp mạnh mẽ nước ta, đặc biệt trung tâm đô thị lớn nước Để thực cơng bình đẳng xã hội, định hướng đường mà Đảng nhân dân ta lựa chọn, cần tìm giải pháp hạn chế tối đa phân tầng xã hội biểu tiêu cực nó, đồng thời với việc giảm tối thiểu bất bình đẳng xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu dân tộc dành trọn đời để giành lấy quyền tự do, độc lập cho dân tộc ta, khát khao cháy bỏng Người không dừng lại “Nếu nước độc lập mà dân khơng hưởng hạnh phúc tự do, độc lập chẳng có nghĩa lý gì”[39;tr.56] Hạnh phúc, tự người dân đạt xây dựng xã hội thực công bình đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đô thị phát triển bậc Việt Nam, trung tâm kinh tế, trị trọng điểm nước Sự phát triển vượt bậc lĩnh vực kinh tế - xã hội Thành phố để lại hệ khơng mong muốn, thực trạng Footer Page of 27 Header Page of 27 phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo diễn ngày mạnh mẽ phức tạp Đồng thời xuất nguy gia tăng bất bình đẳng xã hội địa bàn Để thực thắng lợi mục tiêu chung nước, Đảng cấp quyền thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chủ trương, sách, giải pháp nhằm hạn chế tượng phân tầng xã hội Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cơng bình đẳng xã hội giải pháp góp phần vào việc xây dựng xã hội cơng bình đẳng thành phố Hồ Chi Minh Xuất phát từ thực tiễn xã hội Việt Nam nói chung địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tình trạng phân tầng xã hội, kéo theo nguy bất bình đẳng xã hội; sở giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cơng bình đẳng xã hội lý thơi thúc tơi chọn vấn đề “Giải vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh” để làm đề tài nghiên cứu Với việc hoàn tất nghiên cứu đề tài này, tơi mong muốn góp phần hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vấn đề cơng bình đẳng xã hội Trên sở tìm hiểu vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh nay, mặt nêu lên thực trạng, mặt khác tìm sở lý luận thực tiễn việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần giải vấn đề phân tầng xã hội địa bàn thành phố Với mong muốn nhỏ nhoi thành phố mang tên vị lãnh tụ kính yêu dân tộc trở thành thành phố không dẫn đầu kinh tế nước mà nơi thể tốt khao khát Hồ Chủ tịch lúc sinh thời: “độc lập dân tộc phải mang lại tự hạnh phúc cho nhân dân” – Một Thành phố đảm bảo tốt cơng bình đẳng xã hội cho người dân Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến vến đề nghiên cứu có nhiều tác giả với cơng trình công bố, như: Thứ nhất, liên quan đến vấn đề phân tầng xã hội: tác giả Nguyễn Đình Tấn với cơng trình Nguyễn Đình Tấn “Cơ cấu xã hội phân tầng xã hội”, Nxb Lý luận Footer Page of 27 Header Page of 27 trị, năm 2005 Đồng tác giả Nguyễn Thị Hằng – Lê Duy Đồng với cơng trình “Phân phối phân hóa giàu nghèo sau 20 năm đổi mới, Nxb Lao động – Xã hội, năm 2005 Tác giả Đỗ Thiên Kính với cơng trình “Phân hóa giàu nghèo tác động yếu tố học vấn đến nâng cao mức sống cho người dân Việt Nam: qua hai điều tra mức sống dân cư Việt Nam năm 1993, 1997, Nxb Khoa học xã hội, năm 2003 Tương Lai với cơng trình “Khảo sát xã hội phân tầng xã hội” (sách tham khảo nội bộ), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1995 Lê Du Phong với cơng trình “Giải phân hóa giàu nghèo nước Việt Nam”, Nxb, Nông nghiệp, năm 2000 Dương Phú Hiệp với cơng trình “Phân hóa giàu nghèo số quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương”, Nxb Khoa học Xã hội, năm1998, Các công trình nêu vào nghiên cứu vấn đề phân tầng xã hội nhiều khía cạnh như, khái niệm, cách tiếp cận, biểu hiện, nguyên nhân, vấn đề phân tầng xã hội Tuy nhiên, phạm vi đề cập đến vấn đề phân tầng xã hội không giới hạn địa phương cụ thể thành phố Hồ Chí Minh mà mang tính tổng quát tình hình Việt Nam Thứ hai, liên quan đến vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh có cơng trình cá nhân, tổ chức, như: Nguyễn Thị Cành với cơng trình “Diễn biến mức sống dân cư, phân hóa giàu nghèo giải pháp xóa đói giảm nghèo trình chuyển đổi kinh tế Việt Nam, nhìn từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh”, Nxb Lao động – Xã hội, năm 2001 Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh: “Tổng kết cơng tác chăm lo đồng bào nghèo thành phố Hồ Chí Minh”, Báo cáo tổng kết năm 2000 Viện Kinh tế công bố cơng trình nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thực trạng phân hóa giàu nghèo thành phố Hồ Chí Minh, năm 1996 Ngồi liên quan đến vấn đề có hàng loạt cơng trình điều tra Tổng cục Thống kê công bố, Các công trình nêu nghiên cứu, điều tra thực tiễn vấn đề phân tầng xã hội, phạm trù hẹp như, phân hóa giàu nghèo, diễn biến mức sống dân cư Đồng thời, cơng trình có giải pháp để giải vấn đề phân hóa giàu nghèo hay phân tầng xã hội Tuy nhiên, nghiên cứu vấn đề phân tầng xã hội, cơng trình nghiên cứu theo phương pháp xã hội học tất nhiên quan Footer Page of 27 Header Page of 27 điểm hay giải pháp di theo hướng Trong đó, hướng nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu ngành trị học từ kết nghiên cứu, điều tra xã hội học, mà cụ thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh để làm sở giải vấn đề đặt từ thực tiễn phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh Thứ ba, liên quan đến vấn đề: xây dựng xã hội cơng bằng, bình đẳng, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cơng bình đẳng, có cơng trình nghiên cứu: Nguyễn Thị Nga với cơng trình “Quan hệ tăng trưởng kinh tế công xã hội Việt Nam thời kỳ đổi - vấn đề giải pháp”, Nxb Lý luận trị, năm 2007 Đồng tác giả Đỗ Phú – Trần Tình có cơng trình: Tăng trưởng kinh tế công xã hội, lý thuyết thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Lao Động, năm 2010 Tác giả Nguyễn Minh Hoàn với cơng trình “Cơng xã hội tiến xã hội”, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2009 Phan Thanh Diễn với cơng trình “Vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cơng đổi mới”, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, năm 2005 Đồng tác giả Vũ Đình Hòe – Bùi Đình Phong có cơng trình: Hồ Chí Minh với nghiệp độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Nxb Chính trí quốc gia, năm 2010, Các cơng trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề thực công bình đẳng xã hội phát triển kinh tế tiến xã hội, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc góp phần xây dựng xã hội cơng bình đẳng Các cơng trình nghiên cứu cơng bố sở khoa học cho việc tìm hiểu, giải vấn đề đặt trình nghiên cứu đề tài “Giải vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh” Tuy nhiên, vấn đề phân tầng xã hội mối quan hệ với cơng bình đẳng xã hội lại chưa đặt giải Đặc biệt việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải vấn đề phân tầng xã hội, góp phần xây dựng xã hội cơng bình đẳng thành phố mang tên Bác hướng chưa cơng trình đề cập nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu: Footer Page of 27 Header Page of 27 Trên sở tổng hợp phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cơng bình đẳng xã hội, tác giả mong muốn góp phần làm rõ: giá trị lý luận thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề này, đồng thời thơng qua việc tìm hiểu tư tưởng Người để nhìn nhận, đánh giá, góp phần tìm giải pháp giải vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh nhằm hạn chế tình trạng bất bình đẳng xã hội * Nhiệm vụ nghiên cứu: Thứ nhất, tìm hiểu làm rõ khái niêm phân tầng xã hội, thực trạng phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh, qua nguy tình trạng bất bình đẳng xã hội đặt mức báo động địa bàn thành phố phát triển kinh tế bậc Việt Nam Thứ hai, tổng hợp phân tích luận điểm, quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cơng bình đẳng xã hội; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giải vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: - Vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh với biểu nguy gia tăng tình trạng bất bình đẳng xã hội - Tư tưởng Hồ Chí Minh cơng bình đẳng xã hội việc vận dụng tư tưởng Người việc giải vấn đề phân tầng xã hội địa bàn Thành phố * Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi nghiên cứu đề tài tác giả xác định phạm vi sau: + Về giới hạn phạm vi lý thuyết: - Góp phần làm rõ khái niệm phân tầng xã hội, - Góp phần làm rõ quan niệm Hồ Chí Minh về: cơng bình đẳng xã hội + Về giới hạn thời gian nghiên cứu (nghiên cứu vấn đề thực tiễn): Từ năm 2000 đến (nghiên cứu vấn đề thực tiễn) Footer Page of 27 Header Page of 27 + Về giới hạn không gian nghiên cứu (nghiên cứu vấn đề thực tiễn): Tại thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: + Các quan điểm phi Mácxit vấn đề phân tầng xã hội + Quan điểm chủ nghĩa Mác – lênin tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cơng bình đẳng xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, tiếp thu quan điểm Mác – Lênin tiến xã hội, Người khẳng định, chế độ xã hội thực dân, phong kiến, hồn tồn khơng có cơng bình đẳng xã hội Người quan niệm, bình đẳng trước hết bình đẳng nghĩa vụ quyền lợi, đồng thời việc thực bình đẳng người với người mối quan hệ thực nghĩa vụ hưởng thụ quyền lợi thực bình đẳng xã hội + Đảng nhà nước Vệt Nam kế thừa phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề bình đẳng xã hội Đảng Nhà nước ta xác định hướng tới việc thực bình đẳng xã hội với nhiều hiệu nguyên tắc thể thông qua văn kiện Đảng, hiến pháp pháp luật Nhà nước, như: tiến tới xây dựng xã hội công văn minh; tất cơng dân có quyền lợi nghĩa vụ ngang hàng trước pháp luật; hay nguyên tắc “Đàn bà ngang quyền với đàn ông phương diện” nêu hiến pháp năm 1946 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa hiến pháp năm 1992 khẳng định + Kế thừa kết nghiên cứu, điều tra nhà xã hội học liên quan đến vấn đề nghiên cứu đề tài - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu như, phương pháp lơgíc lịch sử, phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh đối chiếu Mặt khác xuất phát từ việc đề tài nghiên cứu thuộc phạm trù ngành trị học, lại liên quan đến lĩnh vực xã hội học nên đề tài trọng sử dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học – trị Footer Page of 27 Header Page of 27 Đóng góp luận văn Kết nghiên cứu luận văn góp phần tìm hiểu thực trạng phân tầng xã hội diễn thành phố Hồ Chí Minh Trên sở tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cơng xã hội bình đẳng xã hội, giải vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu luận văn góp phần vào việc cung cấp nguồn tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh việc hoạch định, thực thi sách xã hội, an sinh xã hội địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Kết cấu luận văn Kết cấu luận văn gồm phần mở đầu, chương, tiết, kết luận danh mục tài liệu tham khảo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Cẩm Anh (2010): An sinh xã hội Việt Nam - thực trạng giải pháp, Tạp chí Thương mại Số 31, tr 15-18 Phạm Ngọc Anh (2009): Triết lý phát triển Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia Chung Á – Nguyễn Đình Tấn, (1996): Nghiên cứu xã hội học, Nxb Chính trị quốc gia Ban chấp hành Đảng thành phố Hồ Chí Minh (2010): Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 20102015.www.sggp.org.vn; link: www.sggp.org.vn/chinhtri/, Cập nhật ngày 05-102010 Ban đạo XĐGN thành phố Hồ Chí Minh (2001): Tổng kết chương trình XĐGN thành phố Hồ Chí Minh hàng năm (1998, 1999, 2000), Báo cáo Nguyễn Thị Cành (2001): Diễn biến mức sống dân cư, phân hóa giàu nghèo giải pháp xóa đói giảm nghèo trình chuyển đổi kinh tế Việt Nam, nhìn từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Lao động – Xã hội Footer Page of 27 Header Page of 27 Nguyễn Hữu Công (2010): Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển người tồn diện, Nxb Chính trị quốc gia Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội , Nxb Sự thật, Hà Nội Phan Thanh Diễn (2005): Vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cơng đổi mới, Nxb Tổng hợp Tp.HCM 10 Thành Duy: Về triết lý phát triển phù hợp với Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, số: 10/1998 11 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1986 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng cộng sản Việt Nam (2002): văn kiện Đảng tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005): Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011): Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI (2011), Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 19 Đức Hạnh (2011): Kết kinh nghiệm 18 năm thực xoá đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Lao động xã hội Số 415, tr 40-42 20 Nguyễn Thị Hằng – Lê Duy Đồng (2005): Phân phối phân hóa giàu nghèo sau 20 năm đổi mới, Nxb Lao động - Xã hội Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 21 Nguyễn Thị Hiên (2004): Nâng cao lực phát triển bền vững: bình đẳng giới giảm nghèo, Nxb Lý luận trị 22 Dương Phú Hiệp (1998): Phân hóa giàu nghèo số quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương, Nxb Khoa học Xã hội 23 Nguyễn Minh Hoàn (2009): Công xã hội tiến xã hội, Nxb Chính trị quốc gia 24 Đặng Ngọc Hồng (2012): Lao động nhập cư thành phố Hồ Chí Minh trạng vấn đề đặt ra, Tạp chí Khoa học trị Số 2, tr 64-67 25 Nguyễn Hồng: Thành phố Hồ Chí Minh – Vài nét tiềm triển vọng phát triển, tạp chí Kinh tế dự báo, số: 10/1995 26 Vũ Đình Hòe – Bùi Đình Phong (2010): Hồ Chí Minh với nghiệp độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Nxb Chính trí quốc gia 27 Lê Ngọc Hùng (2004): Xã hội học kinh tế, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 28 Vũ Tuấn Huy (2007): Một số vấn đề cấu xã hội – giai cấp nước ta nay, Đề tài cấp Bộ, Hà Nội 29 Trần Trọng Hướng: Lấy người làm trọng tâm, nguyên tắc xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Tư tưởng văn hóa, số: 4/2004 30 Đỗ Thiên Kính (2003): Phân hóa giàu nghèo tác động yếu tố học vấn đến nâng cao mức sống cho người dân Việt Nam: qua hai điều tra mức sống dân cư Việt Nam năm 1993, 1997, Nxb Khoa học xã hội 31 Đỗ Thiên Kính (2010): Một số vấn đề biến đổi cấu xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 – 20120, Đề tài cấp Bộ năm 2009-2010, Hà Nội 32 Đỗ Thiên Kính (2012): Hệ thống phân tầng xã hội Việt Nam nay, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 33 Tương Lai (1995): Khảo sát xã hội phân tầng xã hội (sách tham khảo nội bộ), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 34 Trịnh Duy Luân, Bùi Thế Cường: Về phân tầng xã hội phân tầng xã hội nước ta nay, Tạp chí Xã hội học, số: 2/2011 Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 35 Trịnh Duy Luân: Vấn đề phân tầng xã hội Việt Nam nay: “Nhìn lại số khía cạnh phương pháp luận từ cách tiếp cận xã hội học”, Tạp chí Xã hội học, số: 3/2004 36 Lê Quốc Lý (2010): Tư tưởng Hồ Chí Minh xóa đói nghèo vận dụng Đảng ta thời kỳ đổi mới, Tạp chí Lịch sử Đảng Số 6, tr 14-18 37 Hồ Chí Minh (1998): Về chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam (trích), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Hồ Chí Minh Cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội: (1976), Nxb Sự thật, Hà Nội 39 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, Tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, Tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, Tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Một số sách an sinh xã hội Việt Nam, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2011 45 Phạm Xuân Nam (2001): Triết lý mối quan hệ kinh tế xã hội phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 46 Nguyễn Thị Nga (2007): Quan hệ tăng trưởng kinh tế công xã hội Việt Nam thời kỳ đổi - vấn đề giải pháp, Nxb Lý luận trị 47 Lê Du Phong (2000): Giải phân hóa giàu nghèo nước Việt Nam, Nxb, Nông nghiệp 48 Bùi Đình Phong (2007): Vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệp đổi mới, Nxb Lao động, Hà Nội 49 Đỗ Phú – Trần Tình (2010): Tăng trưởng kinh tế cơng xã hội, lý thuyết thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Lao Động 50 Đỗ Nguyên Phương (1994): Sự phân tầng xã hội nước ta giai đoạn nay, Hà Nội Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 51 Đỗ Nguyên Phương (2010): Cơ cấu xã hội Việt Nam vấn đề xúc q trình đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia 52 Nguyễn Đình Tấn (2004): Dân số học, Nxb Chính trị Quốc gia 53 Nguyễn Đình Tấn (2004): Giáo trình Xã hội học quản lý, Nxb Lý luận Chính trị 54 Nguyễn Đình Tấn (2005): Cơ cấu xã hội phân tầng xã hội, Nxb Lý luận trị 55 Nguyễn Đình Tấn (chủ biên) (2010): Xu hướng phân tầng xã hội trình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 56 Tạ Ngọc Tấn (chủ biên) (2010): Một số vấn đề biến đổi cấu xã hội Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (2000): Tổng kết cơng tác chăm lo đồng bào nghèo thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo 58 Song Thành (2005): Hồ Chí Minh – Nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 59 Lê Văn Tích (2010): Hồ Chí Minh với đấu tranh hòa bình tiến nhân loại, Nxb Chính trị quốc gia 60 Lê Văn Tồn (2012): Phân tầng xã hội Việt Nam trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội 61 Tổng cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh (2012): Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Thống kê 62 Tổng cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh (2012): Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2012, Nxb Thống kê 63 Tổng cục Thống kê (1996): Kinh tế - Văn hóa – Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Thống kê Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 64 Tổng cục Thống kê (2010): Đánh giá nghèo đô thị Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Thống kê 65 Phan Thị Thùy Trâm: Phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn nay, tạp chí Khoa học Chính trị, số: 6/2010 Tr 55; 73 66 Đinh Quang Ty (2010): Tăng trưởng kinh tế tiến bộ, cơng xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia 67 Trương Văn Tuấn (2012): Thực trạng đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh giải pháp phát triển đội ngũ trí thức phục vụ nghiệp đổi hội nhập quốc tế Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM Số 7, tr 73-82 68 Văn kiện Đảng an sinh xã hội, Nxb Chính trị quốc gia – Sự Thật, Hà Nội, 2011 69 Nguyễn Thị Hải Vân (2011): Kinh nghiệm điều tiết tác động thị hố đến vấn đề lao động, việc làm thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 191, tr 57-60 Footer Page 13 of 27 ... tìm hiểu thực trạng phân tầng xã hội diễn thành phố Hồ Chí Minh Trên sở tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cơng xã hội bình đẳng xã hội, giải vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu... hai, tổng hợp phân tích luận điểm, quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cơng bình đẳng xã hội; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giải vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh Đối tư ng phạm vi... Đối tư ng nghiên cứu: - Vấn đề phân tầng xã hội thành phố Hồ Chí Minh với biểu nguy gia tăng tình trạng bất bình đẳng xã hội - Tư tưởng Hồ Chí Minh cơng bình đẳng xã hội việc vận dụng tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết vấn đề phân tầng xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Giải quyết vấn đề phân tầng xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay