Facebook trong hoạt động thông tin - thư viện

12 22 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:50

... người dùng tin mục tiêu thư viện Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO https://voer.edu.vn/m/ung-dung-mang-xa-hoi -facebook- trong- hoat-dongthong -tin- thu-vien/9f93a347 Bế Quỳnh... Hình 2: chia sẻ giới thiệu website VNU-lic Thực trạng số sản phẩm – dịch vụ thông tin thư viện marketing qua mạng xã hội Facebook Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN: Hỗ trợ bạn đọc online:... người dùng tin Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Kết luận Việc tương tác người dùng tin cán thư viện yếu tố định tới phát triển trang Facebook thư viện Nhận thấy điều này, thư viện lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Facebook trong hoạt động thông tin - thư viện, Facebook trong hoạt động thông tin - thư viện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay