Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm

16 3 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:50

Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Tùng Lâm ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI AMOXICILLIN VÀ CLOXACILLIN TRONG CHẾ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐẠO HÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Tùng Lâm ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI AMOXICILLIN VÀ CLOXACILLIN TRONG CHẾ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐẠO HÀM Chun ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.VŨ ĐẶNG HOÀNGAA TS LÊ THỊ HỒNG HẢO A Hà Nội - 2014 Footer Page of 27 Header Page of 27 LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành luận văn Thạc sĩ dược học, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn tới thầy giáo, gia đình, bạn bè người giúp đỡ thời gian qua Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Vũ Đặng Hoàng người thầy kính mến hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Lê Thị Hồng Hảo - Viện Phó Viện Vệ Sinh An Tồn Thực Phẩm Quốc Gia, người tận tình bảo giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Bộ mơn Hóa Phân Tích hết giúp quan tâm, giúp đỡ trình học tập thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, thầy cô giáo trường Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội giảng dạy tạo điều kiện tốt cho trình học tập nghiên cứu trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người bạn sát cánh, động viên học tập sống Và cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình thân u, người ln bên cạnh suốt đời Hà Nội, tháng 12 năm 2014 Học viên Vũ Tùng Lâm Footer Page of 27 Header Page of 27 MỤC LỤC Trang bìa Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN Error! Bookmark not defined 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCHError! defined Bookmark not 1.1.1 Một số đặc điểm hóa lý Amoxicillin trihydrat Cloxacillin Error! Bookmark not defined 1.1.2 Đặc điểm dược động học độc tính Amoxicillin trihydrat Cloxacillin [5] Error! Bookmark not defined 1.1.2.2 Cloxacilin [5] Error! Bookmark not defined 1.2 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH.Error! not defined Bookmark 1.2.1 Các phương pháp định lượng amoxicillin cloxacillin chế phẩm Error! Bookmark not defined 1.2.2 Kết luận phương pháp phân tích tham khảo.Error! not defined Bookmark 1.3 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ ĐẠO HÀM (Derivative spectrophotometry) Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.3.2 Các phương pháp định lượng hỗn hợp đa thành phần quang phổ đạo hàm Error! Bookmark not defined 1.3.3 Phương pháp đạo hàm giao điểm không (zero-crossing derivative spectrophotometry) Error! Bookmark not defined 1.3.4 Phương pháp đạo hàm phổ tỷ số phổ (Ratio Spectra Derivative Spectrophotometry) Error! Bookmark not defined 1.3.5 Ứng dụng quang phổ đạo hàm định lượng thuốc đa thành phần Việt Nam Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 ii Header Page of 27 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.2 THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.3.1 Xây đựng phương pháp định lượng đồng thời AMO CLO phương pháp quang phổ UV-VIS sắc ký lỏng hiệu cao Error! Bookmark not defined 2.3.2 Ứng dụng để định lượng đồng thời AMO CLO viên nang Faclacin Error! Bookmark not defined 2.3.3 Xử lý kết thực nghiệm [3] Error! Bookmark not defined CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Error! Bookmark not defined 3.1 PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI AMO VÀ CLO Error! Bookmark not defined 3.1.1 Chuẩn bị mẫu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.1.2 Xây dựng phương pháp xác định đồng thời Amo Clo Error! Bookmark not defined 3.1.3 Độ lặp phương pháp Error! Bookmark not defined 3.1.4 Độ phương pháp Error! Bookmark not defined 3.2 PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAOError! not defined Bookmark 3.2.1 Chuẩn bị mẫu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2.2 Kiểm tra lại phương pháp sắc ký lỏng áp dụng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Error! Bookmark not defined 3.2.3 Khảo sát tính tích hợp hệ thống Error! Bookmark not defined 3.2.4 Khảo sát độ lặp phương pháp Error! Bookmark not defined 3.2.5 Khảo sát độ phương pháp Error! Bookmark not defined 3.3 KẾT QUẢ PHÉP ĐỊNH LƯỢNG Error! Bookmark not defined CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Footer Page of 27 iii Header Page of 27 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Footer Page of 27 AMO : Amoxicilin CLO : Cloxacilin HPLC : Sắc ký lỏng hiệu nâng cao PĐH : Phổ đạo hàm PĐHTĐ : Phổ đạo hàm tỷ đối TLTK : Tài liệu tham khảo VKNTW : Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương iv Header Page of 27 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Một số đặc điểm hoá lý AMOXICILLIN TRIHYDRAT CLOXACILLIN NATRI Error! Bookmark not defined Bảng 1.2 Ứng dụng quang phổ đạo hàm Việt Nam từ năm 1990 đến Error! Bookmark not defined Bảng 3.3 Kết khảo sát khoảng tuyến tính CLO.Error! Bookmark not defined Bảng 3.4 Kết khảo sát khoảng tuyến tính AMO.Error! Bookmark not defined Bảng 3.5 Kết khảo sát khoảng tuyến tính phương pháp quang phổ UV-VIS Error! Bookmark not defined Bảng 3.6 Độ lặp phương pháp quang phổ UV-VISError! Bookmark not defined Bảng 3.7 Kết định lượng hỗn hợp mẫu tự tạo AMO 100mg/L CLO 100mg/L phương pháp quang phổ Error! Bookmark not defined Bảng 3.8 Kết khảo sát khoảng tuyến tính AMO 100mg/L.Error! Bookmark not defined Bảng 3.9 Kết khảo sát khoảng tuyến tính CLO 100 mg/LError! Bookmark not defined Bảng 3.10 Kết khảo sát khoảng tuyến tính diện tích pic với nồng độ AMO CLO Error! Bookmark not defined Bảng 3.11 Kết khảo sát tính thích hợp hệ thống sắc kýError! Bookmark not defined Bảng 3.12 Độ lặp phương pháp HPLC Error! Bookmark not defined Bảng 3.13 Kết định lượng hỗn hợp mẫu tự tạo phương pháp HPLCError! Bookmark not defined Footer Page of 27 v Header Page of 27 Bảng 3.14 Kết định lượng AMO viên nang FACLACIN Error! Bookmark not defined Bảng 3.15 Kết định lượng CLO viên nang FACLACIN Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 vi Header Page of 27 Danh mục hình Hỡnh 1.1 Phổ hấp thụ đạo hàm dải phổ tuân theo định luật phân bố Gauss Error! Bookmark not defined Hình 1.2 Phổ hấp thụ (a), phổ đạo hàm bậc (b), phổ đạo hàm bậc (c) (dải phổ chất có vị trí độ cao có độ rộng gấp đơi); phổ hấp thụ trans – stillben cyclohexan (d) phổ đạo hàm bậc (e), bậc (f) tương ứng Error! Bookmark not defined Hình 1.3 Ảnh hưởng tán xạ ánh sáng lên phổ hấp thụ phổ đạo hàm bậc [ Error! Bookmark not defined Hình 1.4 Phân biệt dải phổ phép tốn đạo hàmError! Bookmark not defined Hình 1.5 Phương pháp peak – zero (zn tỷ lệ với nồng độ chất phân tích) Error! Bookmark not defined Hình 1.6 Đạo hàm bậc lamivudin (1) 15µg/ml; (2) 20 µg/ml; (3) 30 µg/ml (đường nét liền) zidovudin (1) 30 µg/ml; (2) 50 µg/ml; (3) 75 µg/ml (đường nét đứt) methanol Mũi tên bước sóng định lượngError! Bookmark not defined Hình 1.7 (a) Phổ tỷ số phổ acetaminophen nồng độ (a) 5,0 µg/ml, (b) 17,5 µg/ml, (c) 25,0 µg/ml, (d) 37,5 µg/ml, (e) 50,0 µg/ml nồng độ số chia (mephenoxalon) 12,5 µg/ml methanol (Δλ = nm) (b) Phổ đạo hàm tỷ số phổ bậc acetaminophen nồng độ (a) 5,0 µg/ml, (b) 17,5 µg/ml, (c) 25,0 µg/ml, (d) 37,5 µg/ml, (e) 50,0 µg/ml nồng độ số chia (mephenoxalon) 12,5 µg/ml methanol (Δλ = nm) Error! Bookmark not defined Hình 3.8 Phổ hấp thụ dung dịch AMO 100 mg/L, CLO 100 mg/L hỗn hợp AMO 100 mg/L + CLO 100 mg/L Error! Bookmark not defined Footer Page of 27 vii Header Page 10 of 27 Hình 3.9 PĐH bậc dung dịch AMO nồng độ (60 – 140 mg/L) Error! Bookmark not defined Hình 3.10 PĐH bậc dung dịch CLO nồng độ (60 – 140 mg/L) Error! Bookmark not defined Hình 3.11 PĐHTĐ dung dịch AMO nồng độ (60 – 140 mg/L) với số chia CLO 60 mg/L Error! Bookmark not defined Hình 3.12 PĐHTĐ dung dịch CLO nồng độ (60-140 mg/L) với số chia AMO 60 mg/L Error! Bookmark not defined Hình 3.13 Phổ đạo hàm bậc CLO bước sóng 258,7 nm Error! Bookmark not defined Hình 3.14 Phổ đạo hàm tỉ đối số chia AMO bước sóng 258 nm Error! Bookmark not defined Hình 3.15 Sắc kí đồ tách chất AMO 100 mg CLO 100 mgError! Bookmark not defined Hình 3.16 Khoảng tuyến tính AMO từ 60 mg/L đến 140 mg/L Error! Bookmark not defined Hình 3.17 Khoảng tuyến tính AMO từ 60 mg/L đến 140 mg/L Error! Bookmark not defined Footer Page 10 of 27 viii Header Page 11 of 27 MỞ ĐẦU Kháng sinh nhóm thuốc sử dụng nhiều Việt Nam mơ hình bệnh tật nước ta chủ yếu bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng nhiễm nấm Do kháng thuốc vi khuẩn tính phức tạp bệnh nhiễm khuẩn ngày gia tăng, việc sử dụng kháng sinh đơn thành phần nhiều trường hợp không đáp ứng u cầu điều trị Nhìn vào đơn thuốc kê nay, phổ biến có đến 2-3 loại kháng sinh sử dụng lúc để tăng hiệu điều trị Mặc dù vậy, việc phối hợp kháng sinh gặp phải số tương tác bất lợi gây tai biến đáng tiếc tượng vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm Amoxicillin Cloxacillin kháng sinh thuộc nhóm Penicillin sử dụng phổ biến Amoxicillin bền vững với dịch vị có khả hấp thu qua đường tiêu hoá tốt nên kháng sinh nhóm Penicillin có hoạt phổ rộng hay sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn tồn thân Cloxacillin có tác dụng kháng penicillinase nên định bệnh vi khuẩn gram dương tiết penicillinase liên cầu khuẩn [1] Để nâng cao hiệu điều trị tạo điều kiện cho việc sử dụng thuốc thuận tiện, kết hợp Amoxicillin trihydrate Cloxacillin Natri chế phẩm định cho bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, sinh dục tiết niệu, da mô mềm, điều trị cấp cứu nhiễm khuẩn có nguy cao chờ đợi kết kháng sinh đồ Tuy thuốc có chứa đồng thời Amoxicillin Cloxacillin lưu hành rộng rãi thị trường dạng viên nang Dược điển Việt Nam chưa có chuyên luận riêng cho dạng chế phẩm Việc định lượng Amoxicillin Cloxacillin viên nang tiến hành chủ yếu phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao dựa vào cơng trình nghiên cứu biết [2, 4, 21, 23, 30, 31] Đây kỹ thuật phân tích đại, có khả định tính định lượng Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ môn Dược lý, Trường đại học Dược Hà Nội, Dược lý học tập II (2005) , trang 112-116 Bộ mơn Hố dược, Trường đại học Dược Hà Nội, Hoá dược tập II (2004), trang 188-193, 198 Bộ mơn Hố phân tích độc chất, Trường đại học Dược Hà Nội, Hố phân tích tập II (2005) Bộ Y tế, Dược điển Việt Nam, xuất lần thứ (2002), trang 18-21, 77-78 Dược thư quốc gia, NXB Y học, trang 52-54 Cao Thị Mai Phương (1998), “Định lượng đồng thời acid benzoic acid salicylic thuốc mỡ benzosali phương pháp quang phổ đạo hàm”, Thông báo kiểm nghiệm số 2, trang – Đinh Thị Hải Bình, Lê Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thanh Hải Trịnh Văn Lẩu (2010), “Định lượng đồng thời Loratadin Pseudoephedrin phương pháp quang phổ đạo hàm bậc nhất”, Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc số 2, trang 13 – 17 Đặng Trần Phương Hồng Trịnh Văn Quỳ (1997), “Định lượng đồng thời Sulfadoxin Pyrimethamin viên nén Fansida phương pháp HPLC phương pháp quang phổ đạo hàm”, Thông báo kiểm nghiệm số 1, trang – 11 Đặng Trần Phương Hồng Trịnh Văn Quỳ (1996), “Định lượng đồng thời vitamin B1 vitamin B6 viên nang vitamin B1 + B6 phương pháp quang phổ đạo hàm”, Thông báo kiểm nghiệm số 1, trang – 11 10 Đặng Trần Phương Hồng Trịnh Văn Quỳ (1996), “Định lượng Cloramphenicol, Dexamethason natri phosphat Naphazolin nitrat thuốc nhỏ mắt Collydexa phương pháp quang phổ tử ngoại đạo hàm tỷ đối”, Thông báo kiểm nghiệm số 1, trang – 10 Footer Page 12 of 27 Header Page 13 of 27 11 Lê Minh Trí Nguyễn Mã Huy Thanh (2003), “Định lượng đồng thời Loratadin Pseudoephedrin sulfat chế phẩm viên nén phương pháp quang phổ tử ngoại đạo hàm”, Tạp chí Dược học số 2, trang 28 – 30 12 Nguyễn Tường Vy Đỗ Ngọc Thanh (2003), “Định lượng đồng thời Sulfamethoxazol Trimethoprim viên nén Trasepton phương pháp quang phổ đạo hàm tỷ đối”, Tạp chí dược học số 12, trang 28 – 29 13 Nguyễn Thị Mộng Thùy Nguyễn Đức Tuấn (2003), “Định lượng Nimesulid viên nén phương pháp quang phổ đạo hàm bậc 2”, Tạp chí Dược học số 4, trang 16 – 18 14 Ngô Tuấn Cộng Tô Minh Hùng (1997), “Phương pháp quang phổ đạo hàm định lượng nhanh Quinin hydroclorid có lẫn chất phân hủy”, Thông báo kiểm nghiệm số 2, trang 23 – 28 15 Ngô Tuấn Cộng, Nguyễn Thu Hương Tơ Minh Hùng (1999), “Sử dụng máy tính lấy giá trị đạo hàm bậc phổ tỷ đối định lượng Cloramphenicol Naphazolin thành phần thuốc Naphaxetin”, Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc số 2, trang 11– 16 16 Thái Nguyễn Hùng Thu (2007), "Định lượng trực tiếp dung dịch nhiều thành phần quang phổ đạo hàm tỷ đối", Tạp chí Dược học số (376), 35 – 38 17 Trần Tứ Hiếu, Bùi Thị Hảo, Trịnh Văn Quỳ Đặng Trần Phương Hồng (2003), “Định lượng đồng thời Papaverin Theophylin thuốc Sedokal phương pháp quang phổ đạo hàm”, Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc số 2, trang 19 – 23 Tiếng Anh 18 Andrew Moore, Sally Collins, Dawn Carroll, Henry McQuay (1997) Paracetamol with and without codeine in acute pain: a quantitative systematic review p.70 p.193–201 19 A Savitzky and M.J.E Golay (1964), “Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures”, Analytical Chemistry 36, pp 1627 – 1639 11 Footer Page 13 of 27 Header Page 14 of 27 20 A T Giese and C.S French (1955), “The analysis of overlapping spectral absorption bands by derivative spectrophotometry”, Applied Spectroscopy 9, pp.78 – 96 22 European Pharmacopoeia Fouth Edition (2002), Vol I, p.40-42, 647-648, 952954 23 Fadia H Metwally (2008), Simultaneous determination of Nifuroxazide and Drotaverine hydrochloride in pharmaceutical preparations by bivariate and multivariate spectral analysis, Spectrochimica Acta Part A 69, 343-392 24 Douglas A Skoog, Donald M West, F James Holler, Stanley R Crouch (2004) Fundamentals of Analytical Chemistry Chapter 30: Introduction to Analytical Separation; p 937 25 G Talsky (1994), Derivative spectrophotometry Low and high order, VCH Verlagsgesellschaft mbH, pp 45 – 95, 113 – 129 26 Liudmil Antonovand Daniela Nedeltcheva (2000) Resolution of overlapping UV-VIS absorption bands and quantitative analysis Chem Soc Rev, 29, 217-227 27 M Levent Altun, Nevin Erk (2001), The rapid quantitative analysis of phenprobamate and acetaminophen by RP-LC and compensation technique, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 25 85-92 28 N Erk (1999), “Application of derivative-differential UV spectrophotometry and ratio derivative spectrophotometric determination of mephenoxalone and acetaminophen in combined tablet preparation”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 21, pp 429 – 437 29 Pharmcopoeia Fourth Edition (2002), Vol I, p 32-33, 185-186 30 S A ệzkan and B Uslu (2002), “Determination of lamivudine and zidovudine in binary mixtures using first derivative spectrophotometric, first derivative of the ratio-spectra and high-performance liquid Analytica Chimica Acta 466, pp 175 – 185 12 Footer Page 14 of 27 chromatography–UV methods”, Header Page 15 of 27 31 The Japanese Pharmacopoeia XIV (2001), p.244-245, 380 32 The United States Pharmacopoeia 28 (2005), Vol I, p.143-14, 525-527 13 Footer Page 15 of 27 Header Page 16 of 27 14 Footer Page 16 of 27 ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Tùng Lâm ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI AMOXICILLIN VÀ CLOXACILLIN TRONG CHẾ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐẠO HÀM Chun ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 LUẬN VĂN... defined 2.3.1 Xây đựng phương pháp định lượng đồng thời AMO CLO phương pháp quang phổ UV-VIS sắc ký lỏng hiệu cao Error! Bookmark not defined 2.3.2 Ứng dụng để định lượng đồng thời AMO CLO viên... Định lượng đồng thời Loratadin Pseudoephedrin phương pháp quang phổ đạo hàm bậc nhất”, Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc số 2, trang 13 – 17 Đặng Trần Phương Hồng Trịnh Văn Quỳ (1997), Định lượng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm, Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay