Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm

16 26 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:50

... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Tùng Lâm ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI AMOXICILLIN VÀ CLOXACILLIN TRONG CHẾ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐẠO HÀM Chun ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 LUẬN VĂN... defined 2.3.1 Xây đựng phương pháp định lượng đồng thời AMO CLO phương pháp quang phổ UV-VIS sắc ký lỏng hiệu cao Error! Bookmark not defined 2.3.2 Ứng dụng để định lượng đồng thời AMO CLO viên... Định lượng đồng thời Loratadin Pseudoephedrin phương pháp quang phổ đạo hàm bậc nhất”, Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc số 2, trang 13 – 17 Đặng Trần Phương Hồng Trịnh Văn Quỳ (1997), Định lượng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm, Định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay