Dạy học phân hóa cho học sinh trung học phổ thông trong chủ đề giải hệ phương trình

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:50

ạy học phân hóa học - Mối quan hệ phương pháp dạy học phân hóa với phương pháp dạy khác - Áp dụng dạy học phân hóa vào đề tài nội dung hệ phương trình thông qua phương pháp giải - Xây dựng hệ thống tốn có tính phân bậc, phân tầng theo chủ đề, dạng hệ phương trình - Nghiên cứu phát triển tư phê phán qua tình sai lầm Footer Page of 27 Header Page of 27 thường gặp biện pháp khắc phục - Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi hiệu đề tài Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Là trình dạy học giải hệ phương trình phương pháp giải hệ trường trung học phổ thông 4.2 Khách thể nghiên cứu Chương trình nghiên cứu sách giáo khoa nâng cao lớp 10, lớp 12, trường trung học phổ thông Vấn đề nghiên cứu - Cách phân hóa nội dung, dạng hệ phương trình dạy cho đối tượng học sinh trường trung học phổ thơng - Các phương pháp giải hệ phương trình trường trung học phổ thông Giả thuyết nghiên cứu Nếu áp dụng phương pháp dạy học phân hóa cho học sinh THPT chủ đề “Giải hệ phương trình” dựa hệ thống tốn xây dựng có phân bậc bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, vừa trang bị kiến thức cho học sinh trung bình, đồng thời giúp học sinh yếu lấp kiến thức hổng Qua nâng cao chất lượng dạy học, hiệu trình dạy học tạo hứng thú say mê học mơn tốn cho tất đối tượng học sinh bậc trường trung học phổ thông Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận: Đọc nghiên cứu tài liệu viết lí luận dạy học mơn tốn tài liệu liên quan đến đề tài - Điều tra, quan sát, tìm hiểu: Tiến hành thăm lớp, dự giờ, trao đổi chuyên đề, tìm hiểu ý kiến đồng nghiệp dạy giỏi, tâm huyết, nhiều kinh nghiệm đến đề tài Sử dụng phiếu điều tra tình hình dạy học hệ phương trình Footer Page of 27 Header Page of 27 - Thực nghiệm sư phạm: Soạn dạy thực nghiệm số giáo án giải hệ phương trình với phương pháp giải qua tình dạy học cụ thể So sánh kết quả, đánh giá tiến học sinh trước sau áp dụng đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa lý luận đề tài: Minh hoạ cho lý luận dạy học phương cho học sinh THPT việc giải hệ phương trình - Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Xây dựng số giáo án có tính khả thi hiệu vào giảng dạy nội dung: “Giải hệ phương trình” chương trình tốn THPT Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn dự kiến trình bày theo ba chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Chƣơng 2: Một số biện pháp dạy học phân hóa cho học sinh trung học phổ thơng chủ đề giải hệ phương trình Chƣơng 3: Thực nghiệm sư phạm Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Khu Quốc Anh, Phạm Khắc Ban, Nguyễn Hải Châu (2007), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình SGK lớp 10, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thang Bình (2007), Dạy học phân hóa nhìn từ góc độ từ giáo dục, Kỷ yếu hội thảo khoa học phân hóa giáo dục phổ thông, Trường ĐHSP Hà Nội Bộ giáo dục và đào tạo (2007), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình, SGK mơn Tốn học, Nxb Giáo dục Nguyễn Hữu Châu (2006), Những vấn đề chương trình trình dạy học Nxb Giáo dục Phan Đức Chính, Vũ Dƣơng Thụy, Đào Tam, Lê Thống Nhất (1997), Các giảng luyện thi đại học mơn Tốn, Nxb Giáo dục Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung (2007), Dạy học phân hóa – khái niệm khía cạnh thể Kỷ yếu hội thảo khoa học phân hóa giáo dục phổ thông, Trường ĐHSP Hà Nội Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, năm 1997 Lê Hồng Đức (2005), Các phương pháp giải phương trình, bất phương trình, hệ vơ tỉ Nxb Hà Nội Đoàn Duy Hinh (2007), Phân hóa dạy học bậc trung học giới Kỷ yếu hội thảo khoa học 10 Nguyễn Thanh Hồn (2007), Dạy học phân hóa – mục tiêu, đặc điểm, đường quy trình kế hoạch hóa, Kỷ yếu hội thảo khoa học phân hóa giáo dục phổ thông, Trường ĐHSP Hà Nội 11 Đào Thị Hồng (2007), Vài ý kiến trao đổi dạy học phân hóa, Kỷ yếu hội thảo khoa học phân hóa giáo dục phổ thơng, Trường ĐHSP Hà Nội Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 12 Phạm Quang Huân (2007), Những khoa học phương thức thực phân hóa giáo dục, Kỷ yếu hội thảo khoa học phân hóa giáo dục phổ thông, Trường ĐHSP Hà Nội 13 Đặng Thành Hƣng (2008), Cơ sở sư phạm dạy phân hóa, Tạp chí Khoa học giáo dục (38), trang 30-32 14 Nguyễn Bá Kim, Vũ Dƣơng Thụy (2003), Dạy học phân hóa Nxb Giáo dục 15 Ngô Thúc Lanh, Đoàn Quyên, Nguyễn Đình Chi (2000), Từ điển tốn học thơng dụng, Nxb Giáo dục 16 Luật Giáo dục (2006) Nxb Chính trị Quốc gia 17 Hoàng Lê Minh (2004), Phân bậc hoạt động dạy học mơn tốn, Tạp chí giáo dục, số 86, tháng 18 Nghiên cứu đánh giá tình hình thực dạy học phân hóa trung học phổ thông năm triển khai đại trà (2007), Viện chiến lược Chương trình giáo dục (tài liệu lưu hành nội bộ) 19 Trần Phƣơng (2007), Tuyển tập chun đề luyện thi đại học mơn Tốn, Nxb Hà Nội 20 Đoàn Quỳnh, Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Xuân Liêm, Đặng Hùng Thắng, Trần Văn Vuông (2007), Đại số 10 Nâng cao, Nxb Giáo dục 21 Nguyễn Văn Quí, Phan Văn Đức, Dƣơng Quốc Đạt, Nguyễn Tiến Dũng (2007), Luyện thi đại học mơn tốn, Nxb Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh 22 Tạp chí toán học tuổi trẻ (2007), số 355, Nxb Giáo dục – Bộ Giáo dục đào tạo 23 Tôn Thân (2006), “Một số vấn đề dạy học phân hóa”, Tạp chí khoa học giáo dục (6) tr 23-25 Footer Page 11 of 27 ... trường trung học phổ thông Vấn đề nghiên cứu - Cách phân hóa nội dung, dạng hệ phương trình dạy cho đối tượng học sinh trường trung học phổ thông - Các phương pháp giải hệ phương trình trường trung. .. trình trường trung học phổ thông Giả thuyết nghiên cứu Nếu áp dụng phương pháp dạy học phân hóa cho học sinh THPT chủ đề Giải hệ phương trình dựa hệ thống tốn xây dựng có phân bậc bồi dưỡng... Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Chƣơng 2: Một số biện pháp dạy học phân hóa cho học sinh trung học phổ thông chủ đề giải hệ phương trình Chƣơng 3: Thực nghiệm sư phạm Footer Page of 27 Header
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học phân hóa cho học sinh trung học phổ thông trong chủ đề giải hệ phương trình, Dạy học phân hóa cho học sinh trung học phổ thông trong chủ đề giải hệ phương trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay